Hotărârea nr. 590/2014

590/09.12.2014 privind retragerea dreptului de concesiune asupra terenului atribuit direct către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. în vederea amenajării unei parcări supraterane prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 173/15.04.2014
Hotararea Consiliului Local 590/09.12.2014
privind retragerea dreptului de concesiune asupra terenului atribuit direct către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. în vederea amenajării unei parcări supraterane prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 173/15.04.2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 32806 / 05.12.2014 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa SC Drumuri Municipale Timişoara SA nr. 6556/04.12.2014;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 173/2014 - privind atribuirea directă prin contract de concesiune către C.S. Drumuri Municipale Timişoara S.A. a unei suprafeţe de teren în vederea amenajării unei parcări supraterane;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă retragerea concesiunii asupra terenului situat în Timişoara, Piata Foch Ferdinand, identificată prin CF nr. 420077/6 (număr provizoriu) în suprafaţă de 1852 mp atribuită direct catre S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A., prin Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 173/15.04.2014 în vederea realizării unei parcări supraterane.

Art. 2: Se aprobă demararea unui Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru realizarea de către Municipiul Timişoara a parcării supraterane pe suprafaţa de teren din Piata Foch Ferdinand, identificată prin CF nr. 420077/6 (număr provizoriu).

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Administratorul Public din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C Drumuri Municipale Timişoara S.A..

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT PRIMAR

Nicolae ROBUJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI BIROUL TRANSPORT

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.yrimariatm.ro

REFERAT

privind retragerea dreptului de concesiune asupra terenului atribuit direct către S.C.

DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. în vederea amenajării unei parcări supraterane prin HCLMT nr. 173/15.04.2014

Prin Hotărârea nr. 173/15.04.2014, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat atribuirea directa, prin contract de concesiune, catre S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. -Serviciul Administrare Parcări, pe o perioada de 49 de ani, a terenului din Piata Foch Ferdinand, identificat prin CF nr. 420077/6 (număr provizoriu) în suprafață de 1852 mp, în vederea realizarii unei parcări supraterane.

Prin același act normativ, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat redevența în cuantum de 1% din veniturile rezultate din exploatarea parcărilor, Caietul de sarcini privind selecția partenerului de asociere și negocierea contractului de asociere în participațiune, Contractul de asociere și a numit Comisia pentru selectarea partenerului pentru realizarea obiectivului.

În vederea realizării acestei parcări supraterane a fost identificat terenul din Piata Foch Ferdinand, delimitata la sud si sud- est de Parcul Civic si Ceasul Florar, la nord de Magazinul “ Bega”, la vest de str. Telbisz, identificat prin CF nr. 420077/6 (număr provizoriu) în suprafață de 1852 mp.

Realizarea locurilor de parcare în locația mai sus menționată ar conduce la:

  • • mărirea numărului locurilor de parcare și accesibilitate la spatiile de parcare în general și pentru persoanele cu handicap în particular;

  • • reducerea perioadei de parcare a vehiculelor în centrul orașului și pe străzi;

  • • asigurarea parcajelor si îmbunătățirea serviciilor de parcare;

  • • îmbunătățirea fluxului circulației, prin reducerea zonelor de aglomerație;

  • • ar conduce la străzi mai sigure pentru pietoni, bicicliști, motocicliști și șoferi;

  • • ar facilita îmbunătățirea accesului pentru vehiculele de urgență și transport public;

  • • ar avea efect, direct sau indirect, asupra calității vieții pentru rezidenți și asupra calității mediului prin reducerea poluării.

  • • ar avea efect asupra blocajelor în circulație, prin eliminarea lor.

Pentru realizarea construcției s-a impuns selectarea unui investitor, de către Comisia numită prin HCLMT nr. 173/15.04.2014, care să susțină finanțarea și realizarea obiectivului.

Documentele pentru selectarea investitorului care să susțină finanțarea și realizarea parcării

  • - Caietul de sarcini și Contractul de asociere- au fost postate pe site-ul operatorului sistemului de parcare și, de asemenea, au fost date anunțuri repetate în presa locală și centrală.

În urma demersurilor efectuate în vederea realizării parcării supraterane mai sus menționate nu s-a prezentat niciun investitor. Astfel, se impune realizarea parcării din fonduri locale ale Municipiului Timișoara ținând cont de lipsa locuilor de parcare din zona centrală.

Luând în considerare toate cele mai sus menționate, precum și adresa SC Drumuri Municipale Timișoara SA cu nr. 6556/04.12.2014, propunem spre aprobare următoarele:

  • - retragerea concesiunii asupra suprafeței de teren din Piata Foch Ferdinand, identificată prin CF nr. 420077/6 (număr provizoriu) în suprafață de 1852 mp atribuită direct catre S.C. Drumuri

Municipale Timișoara S.A., prin HCLMT nr. 173/15.04.2014 în vederea realizării unei parcări supraterane.

- demararea unui Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic pentru realizarea de către Municipiul Timișoara a parcării supraterane pe suprafața de de teren din Piata Foch Ferdinand, identificată prin CF nr. 420077/6 (număr provizoriu).


VICEPRIMAR,


SECRETAR,


DAN DIACONU


IOAN COJOCARI


DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU,

ADRIAN COLOJOARĂ


ȘEF BIROU,

CRISTINA GAVRA


CONSILIER,

NASTASIA POP


AVIZAT JURIDIC,