Hotărârea nr. 59/2014

59/25.02.2014 privind repartizarea ap. 18 din str. Miloia bl.B1 sc.A, ap.29 din str. Miloia bl. B1 sc.B şi ap.18 situat în str. Miloia bl.B2
Hotararea Consiliului Local 59/25.02.2014
privind repartizarea ap. 18 din str. Miloia bl.B1 sc.A, ap.29 din str. Miloia bl. B1 sc.B şi ap.18 situat în str. Miloia bl.B2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-2147 din data de 29.01.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.116/2009 privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. c) coroborat cu art.36 alin. (5) lit. a) şi art.36 alin.(2) lit. d) coroborat cu art.36 alin.(6) lit. a) pct.17 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă repartizarea ap.18 din str. Miloia bl.B1 sc.A, către Crîştiu Florina Lucia, înscrisă pe lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.116/2009 la poziţia 161.

Art. 2: Se aprobă repartizarea ap.29 din str. Miloia bl.B1 sc.B, către Mihăilă Dana Alina, înscrisă pe lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.116/2009 la poziţia 163.

Art. 3: Se aprobă repartizarea ap.18 din str. Miloia bl.B2, către Albu Felicia, înscrisă pe lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.116/2009 la poziţia 164.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii,Serviciul Clădiri - Compartiment Locuinţe şi Garaje al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea
repartizării unei locuinţe ANL;
- Serviciului Clădiri;
- Doamnei Croitoru Oana Georgeta;
- Doamnei Badea Alina Maria;
- Domnului David Cristian Mircea;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

A p r o b a t:

P R I M A R,

NICOLAE ROBU


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI

ȘI DOTĂRI DIVERSE

SERVICIUL CLĂDIRI

Compartiment Locuințe și Garaje Nr.____________________________________

R E F E R A T

privind repartizarea ap.18 din str. Miloia bl.B1 sc.A, ap.29 din str. Miloia bl. B1 sc.B și ap.18 situat în str. Miloia bl.B2

Prin H.C.L.M.T. nr.116/24.03.2009 s-a aprobat lista de priorități A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuințelor construite în Timișoara, str. Miloia realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

Până în prezent au fost soluționate cererile primelor 160 persoane înscrise pe lista de priorități.

Următoarele apartamente au devenit libere ca urmare a:

  • - ap.18 din str. Miloia bl.B1 sc.A, compus din 1 cameră și dependințe a devenit liber fiind predat de către fostul chiriaș Berbentea Flavius prin cererea CT2013-5436/19.11.2013

  • - ap.29 din str. Miloia bl. B1 sc.B, compus din 2 camere și dependințe a devenit liber fiind predat de către fosta chiriașă Momir Mihaela Corina prin cererea CT2013-5689/05.12.2013

  • - ap.18 din str. Miloia bl. B2, compus din 1 cameră și dependințe a devenit liber fiind predat de către fostul chiriaș Dumitru Dan Gheorghe prin cererea CT2013-5803/12.12.2013

Astfel, au fost invitate următoarele persoane înscrise pe lista de priorități A.N.L. aprobată prin H.C.L.M.T. nr. 116/2009, respectiv la data de 05.12.2013 doamna Crîștiu Florina Lucia, înscrisă pe listă la poziția 161; la data de 17.12.2013 doamna Mihăilă Dana Alina, înscrisă pe listă la poziția 163 deoarece perosna înscrisă la poziția 162 a depășit vârsta de 36 de ani; la data de 20.12.2013 doamna Albu Felicia, înscrisă pe listă la poziția 164.

Cele 3 persoane invitate s-au prezentat și în prezența membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor ANL au reconfirmat criteriile de acces la locuință și astfel s-a întocmit pentru fiecare câte un proces-verbal care face parte integrantă din prezentul referat.

Având în vedere cele de mai sus, propunem repartizarea apartamentelor, în funcție de opțiunea invitaților și de ordinea de prioritate de pe listă, astfel:

  • - Crîștiu Florina Lucia - Miloia bl. B1 sc.A ap.18,

  • - Mihailă Dana Alina - Miloia bl.Bl sc.B ap.29,

  • - Albu Felicia - Miloia bl.B2 ap.18.

V I C E P R I M A R.

SECRETAR.


Traian Stoia


loan Cojocari

DIRECTOR,

Martin Staia

ȘEF SERVICIU

Otilia Sîrca

Avizat juridic,