Hotărârea nr. 588/2014

588/09.12.2014 privind modificarea Hotărârii nr. 333/18.06.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind schimbarea destinaţiei imobilului, situat în Timişoara str. Războieni nr. 2, înscris în CF nr. 406435, nr. top 18194, proprietatea publică a Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 588/09.12.2014
privind modificarea Hotărârii nr. 333/18.06.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind schimbarea destinaţiei imobilului, situat în Timişoara str. Războieni nr. 2, înscris în CF nr. 406435, nr. top 18194, proprietatea publică a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-31761/26.11.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 333/18.06.2013 privind schimbarea destinaţiei imobilului, situat în Timişoara str. Războieni nr. 2, înscris în CF nr. 406435, nr. top 18194, proprietatea publică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale;
Având în vedere Avizul Conform nr. 9795/28.08.2014 al Ministrului Educaţiei Naţionale si Anexei la acesta;
Având în vedere art. 867 şi 868 din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi art.123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii nr. 333/18.06.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care va avea următorul conţinut:
Se transmite din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, pe o perioada de 5 ani, a spaţiului cu suprafaţa utilă 768,38 mp si 904,18 mp teren, din imobilul situat in Timisoara, str. Războieni nr. 2, înscrisă in CF nr. 406435, nr. top.18194, Timisoara, in vederea desfăşurării activităţii Bibliotecii Judeţene Timiş, a cărei finanţare se asigură de la Consiliul Judeţean.

Art. 2: Se aprobă modificarea cap. III, art. 3.1 din Contractul de administrare Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 333/2013 care va avea urmatorul conţinut:."Obiectul prezentului contract este darea in administrare gratuita a spaţiului cu suprafaţa utilă de 768,38 mp si 904,18 mp teren din imobilul situat în Timişoara, str. Războieni nr. 2, înscrisă in CF nr. 406435, nr. top. 18194, Timisoara, aflat în proprietatea publică a municipiului Timişoara";

Art. 3: Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 333/18.06.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara rămân neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale-Compartiment Şcoli, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Bibliotecii Judeţene Timiş;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMĂNIA

APROBAT, PRIMAR

Nicolae Robu


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA, INSTITUTII ȘCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE ȘI CULTURALE

COMPARTIMENT ȘCOLI

NR. SC 2014- 31761 /26.11.2014

REFERAT

privind modificarea Hotărârii nr. 333/18.06.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara,

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale, privind modificarea Hotărârii nr. 333/18.06.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Imobilul-clădirea Școală Generală nr. 11, corp vechi și terenul aferent de 2473 mp, situat în str. Războieni nr. 2, înscris în CF nr. 406435, nr. top. 18194, proprietatea publică a Municipiului Timișoara, a devenit disponibil prin mutarea activității școlare intr-o clădire nouă, situată la aceeași adresă.

Imobilul devenind disponibil a fost atribuit unor instituții pentru desfășurarea unor activității de interes public și anume:

 • - În baza HCLMT 14/31.01.2012, a fost atribuit în folosință gratuită pe o perioadă de 10 ani, a spațiului în suprafață de 121,12 mp și teren în suprafață de 223,82 mp, situat in corpul vechi al Școlii Generale nr. 11 din str. Războieni nr. 2, către Direcția Poliției Locale Timișoara cu destinația de sediu;

 • - În baza HCLMT nr. 132/29.03.2011, fost atribuit în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani, a spațiului de 60 mp, situat in corpul vechi al Școlii Generale nr. 11 din str. Războieni nr. 2, către Direcția de Asistenta Socială pentru Centru de Incluziune Socială;

 • - În HCLMT nr. 333/18.06.2013, art. 2 s-a aprobat transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Județean Timiș, pe o perioadă de 5 ani a unui spațiu în suprafață de 768,38 mp si 1870 mp teren, din imobilul situat in Timișoara, str. Războieni nr. 2, înscris in CF nr. 406435, nr. top. 18194, Timișoara, in vederea desfășurării activității Bibliotecii Județene Timiș, a cărei finanțare se asigură de la Consiliul Județean Timis.

Prin HCLMT nr. 333/18.06.2013, art.1, s-a mai aprobat schimbarea destinației imobilului situat în Timișoara, str. Războieni nr. 2, înscris in CF nr. 406435, nr. top. 18194 Timișoara din spațiu pentru învățământ, in spațiu pentru desfășurarea activităților de interes public, aceasta putând să-și producă efecte după obținerea Avizului conform al Ministrului Educației, privind schimbarea destinației spațiului, conform art. 5 din hotărâre.

Conform art. 112, alin. 6, din Legea nr.1/2011 privind educația națională s-a solicitat, Ministrului Învățământului avizul de schimbare a destinației a clădirii - școală veche și a terenului de 2470 mp, din spațiu pentru învățământ, in spațiu pentru desfășurarea activităților de interes public, urmând ca după obținerea avizului să fie încheiate contractele de comodat respectiv de administrare pentru instituțiile publice mai sus amintite.

Ministrul Educației a emis Avizul conform nr. 9795/28.08.2014, pentru schimbarea parțială pe o perioadă de 5 ani a imobilului Școala cu clasele I-VIII nr. 11 din str. Războieni nr. 2, ( corp vechi și terenul de 1128 mp din totalul de 2470 mp), din spațiu de învățământ în spațiu pentru desfășurarea unor activități de interes public, descrise în anexa la aviz.

Având în vedere că avizul Ministrul Educației nu a fost eliberat pentru toată suprafața de teren solicitată de 2470 mp, se impune modificarea HCLMT nr. 333/18.06.2013 în sensul că se va modifica art. 2 conform datelor prevăzute în anexa la avizul conform nr. 9795/28.08.2014 și cap. III, art.3.1din contractul de administrare prevazut in Anexa nr. 1 la HCLMT nr. 333/2013.

Având în vedere cele de mai sus supunem spre analizare și aprobare Consiliului Local:

1. Modificarea art. 2 al Hotărârii nr. 333/18.06.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care va avea următorul conținut:

„Art.2.Se transmite din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Județean Timiș, pe o perioada de 5 ani, a spațiului cu suprafața utilă 768,38 mp si 904,18 mp teren, din imobilul situat in Timisoara, str. Războieni nr. 2, înscrisă in CF nr. 406435, nr. top. 18194, Timisoara, in vederea desfășurării activității Bibliotecii Județene Timiș, a cărei finanțare se asigură de la Consiliul Județean”.

2. Se aprobă modificarea cap. III, art. 3.1 din Contractul de administrare conform Anexei nr. 1 la HCL 333/2013 care va avea urmatorul continut:” obiectul prezentului contract este darea in administrare gratuita a spatiului cu suprafata utila de 768,38 mp si 904,18 mp teren din imobilul situat in Timisoara, str. Razboinei nr. 2, inscrisa in CF nr. 406435, nr. top 18194, Timisoara, aflat in proprietatea publica a municipiului Timisoara”.

Darea în administrare produce efecte juridice de la data semnării contractului de administrare.

VCEPRIMAR,                          SECRETAR,

Dan Diaconu                                   Ioan Cojocari

Pt. DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai Ioan Costa

Compartiment Școli,

Mariana Mureșan

AVIZAT,

Serviciul Juridic

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Anexa nr. 1 la HCL..........

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

CONTRACT DE ADMINISTRARE NR....................../.................................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bd.C.D.Loga nr.1, cod fiscal RO 14756536, tel 0256/408300, fax 0256/204177, reprezentata prin Nicolae Robu - Primar, în calitate de PROPRIETAR,

Și

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIS cu sediul în Timișoara, Bv. Revoluției din 1989 nr.17, cod fiscal............reprezentat prin Președinte Titu Bojin în calitate de ADMINISTRATOR,

II. BAZA LEGALA

 • 2.1. Baza legală încheierii prezentului contract este:

 • a) Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

 • b) Articolele 867, 868, 869, si 870 Cod Civil;

 • c) Hotărârea Consiliului Local al Mun.Timisoara nr. 333/18.06.2013 si Hotărârea Consiliului Local al

Mun.Timisoara nr......

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 3.1. Obiectul prezentului contract este darea in administrare gratuita a spațiului cu suprafața utilă de utilă 768,38 mp si 904,18 mp teren din imobilul situat în Timișoara, str. Războieni nr. 2, înscrisă in CF nr. 406435, nr. top. 18194, Timisoara, aflat în proprietatea publică a municipiului Timișoara.

IV. DESTINATIA SPAȚIULUI DAT IN ADMINISTRARE

 • 4.1. Bunul prevăzut la punctul 3.1 este dat în administrare în vederea desfășurării activității Bibliotecii Județene Timiș, a cărei finanțare se asigură de catre Consiliul Județean Timis.

V. DURATA CONTRACTULUI

 • 5.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 5 ani începând cu data..............................

 • VI. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Drepturile si obligatiile administratorului:

 • a) Dreptul de folosinta gratuita, in baza caruia administratorul poate exercita folosinta imobilului in limita cerintelor impuse de functionarea Bibliotecii Județene Timiș;

 • b) Să folosească bunul primit in administrare potrivit destinației prevăzută la punctul 4.1;

 • c) Să execute la timp și în bune condiții, pe cheltuiala sa, toate lucrările de reparații locative și reparații curente, inclusiv pentru degradările produse din culpa sa;

 • d) Să nu depoziteze mărfuri toxice sau inflamabile și să ia toate măsurile necesare pentru exploatarea în siguranță a spațiilor date în administrare;

 • e) Să-l anunțe pe proprietar de acțiunea intentată de un terț care privește proprietatea sau posesia spațiului dat în administrare;

 • f) Să nu efectueze amenajări sau modificări ale spațiului, lucrari de investitii, reabilitare, modernizare, precum si orice alte lucrari indiferent de natura acestora fara acordul scris si prealabil al Consiliului Local al municipiului Timisoara;

 • g) Să permită inspecțiile reprezentanților proprietarului   pentru verificarea imobilului dat în

administrare;

 • h) Să suporte toate costurile legate de igienizarea imobilului (dezinfecție, dezinsecție, deratizare și orice alte cheltuieli colaterale), precum și cele de natură a conserva imobilul (zugrăveli, tencuieli, reparații instalații sanitare, termice, electrice și de orice altă natură);

 • i) Să răspundă pentru degradarea bunului în timpul folosinței sale, inclusiv cea cauzată de incendiu, dacă nu dovedește că a survenit fortuit;

 • j) Să asigure paza imobilului, pe cheltuiala proprie;

 • k) Să obțină toate avizele prevăzute de lege și normele în vigoare, pentru desfășurarea în bune condiții a activității proprii;

 • l) Să incheie contracte cu furnizorii precum si sa achite cheltuielile ce-i revin pentru consumul propriu de utilități: apa, canal, energie electrica, gaz, telefon, evacuarea deșeurilor menajere, întreținerea curățeniei, paza, cheltuieli colaterale, etc.;

 • m) Să întrețină permanent spațiile exterioare;

6.2. Drepturile si obligatiile proprietarului

 • a) Dreptul de a aproba sau aviza lucrarile de reparatii, investitii, modernizari, precum si orice alte lucrari de aceasta natura necesare imobilului pe care urmeaza sa le execute administratorul cladirii;

 • b) Contravaloarea lucrarilor executate asupra imobilului, indiferent de natura acestuia, raman in proprietatea Municipiului Timisoara, fiind integrate in valoarea bunului imobil si nu pot fi revendicate de administrator, indiferent de natura lucrarilor executate;

 • c) Să predea administratorului bunul prevăzut la punctul 3.1 pe bază de proces verbal de predare primire;

 • d) Să asigure buna folosire a căilor de acces;

 • e) Să asigure folosința spațiului pe toată durata contractului;

 • f) Să nu împiedice activitățile școlare și extrașcolare desfășurate de locatar;

 • g) Să controleze modul cum este folosit și întreținut de către administrator imobilul și să ia măsurile ce se impun în vederea unei mai bune întrețineri și folosiri judicioase, potrivit destinației.

VII. INCETAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE

 • 7.1. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri :

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor doua părți, la inițiativa uneia dintre acestea;

 • c) odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis, în condițiile legii, dacă interesul public o impune, de organul care la constituit, potrivit art. 869 din Codul civil.

VIII. CLAUZE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI

 • 8.1. Contractul de administrare se reziliaza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in una din urmatoarele situatii:

 • a) Administratorul schimba destinația imobilului primit in administrare fără aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • b) Administratorul nu execita obligatiile stabilite in sarcina sa prevazute la art.6.1.

 • d) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, fara somatie, punere in intarziere sau interventia instantei de judecata conform pactului comisoriu de gradul IV si de a pretinde plata de daune - interese.

IX. FORȚA MAJORĂ

 • 9.1 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • 9.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 3 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • 9.3 Dacă în termen de 3 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

X. MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 10.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

 • 10.2 Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

XI. LITIGII

 • 11.1. Partile prezentului contract vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului.

 • 11.2. Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative partile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

XII. DISPOZIȚII FINALE

12.1 Prezentul contract a fost încheiat in 4 exemplare , asigurându-se cate două pentru fiecare parte contractanta.

PROPRIETAR,


ADMINISTRATOR,

MUNICIPIUL TIMISOARA, P R I M A R,

NICOLAE ROBU


CONSILIUL JUDETEAN TIMIS, PRESEDINTE, TITU BOJIN


VICEPRIMAR,

DAN DIACONU

SERVICIUL JURIDIC,

DIRECȚIA INSTITUTII ȘCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE ȘI CULTURALE

DIRECTOR

IOAN MIHAI COSTA

BIROUL LICITATII CONTRACTE S.A.D.,

CONSILIER,

DANIELA BEATRICE CHINDRIS