Hotărârea nr. 586/2014

586/09.12.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinta S.A.D3 situat în imobilul din strada Mărăşeşti nr.12,etaj S, înscris în C.F. nr.406164-C1-U14, numar topo 406164-C1-U14
Hotararea Consiliului Local 586/09.12.2014
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinta S.A.D3 situat în imobilul din strada Mărăşeşti nr.12,etaj S, înscris în C.F. nr.406164-C1-U14, numar topo 406164-C1-U14


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CM 2014- 2052/02.12.2014, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. CM 2014-002012 din 25.112014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, Compartimentul Monumente, de către Gligor Meda prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D3, înscris în C.F. nr. 406164-C1-U14, numar topo 406164-C1-U14;
Imobilul pentru care se solicită exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune este un spatiu comercial cu o suprafaţă utilă de aproximativ 348,05 mp, pentru care proprietarul solicită un preţ de vânzare de 280.000 euro, rezultând un preţ de aproximativ 804,48euro/ mp.;
Din adresa nr. CM2014-002012/27.11.2014 a Direcţiei Urbanism, Serviciul de Dezvoltare Urbană , Reabilitare şi Conservare Clădiri Istorice , rezultă că faţada clădirii şi cornişa prezintă degradări în anumite porţiuni şi necesită reparaţii;
Deasemenea, imobilul necesită asanarea instalaţiilor parazitare(cabluri de electricitate şi de date, etc). Tâmplăria de lemn a vitrinelor a fost înlocuită cu rame din PVC, inadecvate clădirilor istorice protejate. Poarta de acces originală este păstrată şi este în stare relativ buna, necesitând însă lucrări de recondiţionare a elementelor din lemn;
Din adresa nr. 3096 din 20.11.2014, emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Jueţului Timiş, rezultă că aceasta nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra imobilului situat în strada Mărăşeşti nr.12, etaj S, nr.ap.S.A.D.3,Timişoara , judeţul Timiş, inclus în Situl urban Cetatea Timişoarei, cod TM-II -s-A-06095, poz.60 în Lista Monumentelor Istorice-2010, judeţul Timiş;
Ţinând cont de răspunsul D.I.S.M.S.C conform adresei cu nr. CM2014-002012 din 26.11.2014 şi anume că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public ce aparţin de directie;
Având în vedere adresa CM2014-002012 din 27.11.2014 a Biroului Valorificare Spaţii cu Altă Destinaţie şi anume că imobilul nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cât şi prevederile art.36, alin 2 litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului situat în strada Mărăşeşti nr.12, etaj S, înscris în C.F. nr.406164-C1-U14, numar topo 406164-C1-U14 .

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administratorul Public prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Doamnei Gligor Meda;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI