Hotărârea nr. 583/2014

583/09.12.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Podgoriei nr.12 şi 14, înscris în C.F. nr. 422486 Timişoara nr. cad./top. 422486, aferent locuinţei dobândite în baza Legii nr. 112/1995
Hotararea Consiliului Local 583/09.12.2014
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Podgoriei nr.12 şi 14, înscris în C.F. nr. 422486 Timişoara nr. cad./top. 422486, aferent locuinţei dobândite în baza Legii nr. 112/1995


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.CT2014-004854 din 20.11.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Solicitarea nr. CT2014-004854 din 19.09.2014, depusă de către Şiri Stanislav şi Şiri Tatiana, proprietari ai locuinţei dobândite în temeiul Legii nr.112/1995, situată în Timisoara, str. Podgoriei nr.12 şi 14, ap.2, înscris în C.F. nr. 422486-C1 Timişoara.
În baza prevederilor art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, trecerea din domeniul public în domeniul privat se face prin Hotărâre de Consiliu Local;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a cotei de teren de 250/899, cota iniţială 500/1798 din parcela nr. cad./top. 422486 situată în Timisoara str. Podgoriei nr.12 şi 14, înscris în C.F. nr. 422486 Timişoara.

Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Terenuri - Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului Şiri Stanislav şi doamnei Şiri Tatiana, domiciliaţi în Timişoara, str. Podgoriei nr.12, ap.2;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI