Hotărârea nr. 581/2014

581/09.12.2014 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 581/09.12.2014
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-31582/03.11.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Avizul A.N.F.P. nr. 52118/2014 conexat cu 48772/2014;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, conform Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SERVICIUL RESURSE UMANE

SC2014 -/ 03.11.2014

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

APROBAT PRIMAR Nicolae Robu

REFERAT

privind propunerea de modificare și aprobare a organigramei, statului de funcții al Primăriei Municipiului Timișoara

Având în vedere:

  • - existenta posturilor de natura contractuala in statul de funcții care presupun exercitarea atributiilor dintre cele prevazute la art. 2 al. 3 din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, la Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse si la Directia Institutii Scolare, Medicale , Sportive si Culturale si la Compartimentul Protectia Muncii propunem transformarea a 5 posturi personal contractual in posturi functie publica in conditiile art. 111 din Legea nr. 188/1999 ;

  • - transformarea unei functii publice din clasa aIII in clasa I - referent gradul superior in consilier gradul asistent la Directia Economica Serviciul Buget si a unui post contractual din studii medii in studii superioare referent IA in inspector de specialitate gradul II la Compartimentul Administrativ ca urmare a promovarii examenului;

  • - indeplinirea indicatorului din cadrul proiectului „Trafic management si supraveghere video in Municipiul Timisoara” - infiintarea centrului de comanda si control, presupune creerea de 9 locuri de munca 6 functii publice si 3 personal contractual;

  • - volumul mare de activitati la unele structuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, propunem:

  • - la Biroul Drumuri si Poduri - suplimentarea cu 4 posturi - functii publice si infiintare Compartiment Secretariat cu un post - personal contractual;

  • - suplimentarea cu un post (personal contractual) la Biroul Evidenta Patrimoniu- mutarea unui post (personal contractual)de la Biroul Garaje, Cimitire, Coserit si Spatii Utilitare la Comartimentul Administrativ, includerea Compatimentului Publicitate in cadrul Biroului Autorizare Activitati Comerciale si suplimentarea cu un post la Biroul Autorizare Activitati Comerciale si Publicitare, se infiinteaza Compartimentul Licitatii prin reorganizarea Biroului Valorificare Spatii cu Alta Destinatie si subordonarea lor si a Compartimentului Monumente Directiei Cladiri, Terenui si Dotari Diverse, mutarea a 4 posturi - functii publice de la Biroul Locuinte la Biroul Cladiri-Terenuri;

  • - suplimentarea cu doua posturi la Biroul Contencios- functie publica si diminuare cu un post la Biroul Consultanta Juridica;

  • - suplimentarea cu un post (personal contractual) la Compartimentul Parcul Copiilor, un post la Comp. Gradina Zoologica si doua posturi functii publice la Serviciul Spatii Verzi si Locuri de Joaca;

  • - suplimentarea cu un post (personal contractual) la Compartimentul Corpul de Control si Antifrauda;

-suplimentarea cu doua posturi (personal contractual) la Biroul Baze Sportive si doua - functii publice la Comp. Scoli din cadrul Directia Institutii Scolare, Medicale , Sportive si Culturale;

Modificarea și aprobarea organigramei si a statului de funcții Primariei Municipiului Timișoara, cu respectarea numarului maxim de posturi stabilit prin adresa nr. 3791/S3/2014, conform anexelor nr. 1 si 2 la prezentul referat.

Secretar

Ioan Cojocari

Consilier juridic,                                              Șef Serviciu Resurse Umane,

Gabriela Iova                                                         Rodica Aurelian

FO-53-01, ver.1

Anexa la HCL nr.-/

APROBAT PRIMAR Nicolae Robu


STAT DE FUNCȚII

Nr.crt

Denumirea funcției

Funcția publică/Post contr

Nr.posturi

Nivel studii

Cls.

Grad

I. FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA

1

PRIMAR

1

2

VICEPRIMAR

2

Total functii demnitate publica

3

II APARAT PROPRIU

A . Functii publice de conducere

3

Secretar

S

1

4

Director executiv

S

8

5

Arhitect Șef

S

1

6

Sef serviciu

S

20

7

Șef birou

S

28

Total functii publice de conducere

58

B. Functii publice de executie

8

Consilier

S

I

superior

171

9

Consilier

S

I

principal

111

10

Consilier

S

I

asistent

72

11

Consilier

S

I

debutant

5

11

Consilier juridic

S

I

superior

9

12

Consilier juridic

S

I

principal

6

13

Consilier juridic

S

I

asistent

4

14

Consilier juridic

S

I

debutant

0

15

Auditor

S

I

superior

4

16

Auditor

S

I

principal

1

17

Auditor

S

I

asistent

1

18

Referent de specialitate

SSD

II

superior

7

19

Referent

M

III

superior

31

20

Referent

M

III

asistent

1

21

Referent

M

III

debutant

1

Total functii publice de executie

424

Total functii publice

482

C.1. Functii personal contractual de conducere

22

Administrator Public

S

1

Total personal contractual de conducere

1

C.2. Functii personal contractual executie

23

Inspector de specialitate

S

IA

11

24

Inspector de specialitate

S

I

5

25

Inspector de specialitate

S

II

20

26

Inspector de specialitate1/2 norma

S

II

7

27

Expert sportiv

IA

2

28

Referent

SSD

IA

1

29

Referent

M

IA

6

30

Referent

M

I

3

31

Referent

M

II

2

32

Casier

M

4

Total personal contractual de executie

61

C.3 Functii contractuale de deservire

33

Ingrijitor

8

34

Paznic

2

35

Magaziner

1

36

Sofer

5

37

Muncitor calificat

I

5

38

Muncitor calificat

II

2

39

Muncitor calificat

III

1

40

Muncitor necalificat

8

Total personal contractual de deservire

32

Total personal contractual C.1+C.2+C.3

94

D.TOTAL APARATPROPIU

576

TOTAL GENERAL

579

SEF SERVICIU RESURSE UMANE RODICA AURELIAN