Hotărârea nr. 580/2014

580/09.12.2014 privind modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 580/09.12.2014
privind modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-32762/05.12.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Referatul nr. SC2014-32150/28.11.2014, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 538/31.10.2014 privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.286/26.07.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 962/09.06.2010 privind necesitatea absorbţiei fondurilor nerambursabile aferente POR 2007-2013, Axa prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local. nr. 137/27.04.2010 de aprobare a Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 87/11.03.2014 privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timisoara, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 447/10.10.2014 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 515/23.10.2014 - privind modificarea bugetului prevăzut pentru Progamul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Anual de Dezvoltare 2014 al Municipiului Timişoara - Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile Postaderare, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timisoara - Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile Postaderare, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 515/23.10.2014 privind modificarea bugetului prevăzut pentru Progamul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timisoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC2014-

PROGRAM DEZVOLTARE 2014

Rectificare 9

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERAREAnexa la/2


mii lei

HCL

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

Buget de Stat

Buget EU

SURSE DE FINANȚARE

Buget local

Buget

Parteneri & Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli Eligibile

Chelt. Neeligibil e (inclusiv

0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9 +11

3

4

5

6

7

s

9

10

11

TOTAL GENERAL I

392.263,80

324.219,36

44.519,66

205.863,85

20.432,15

1.898,29

7.549,85

112.000,00

TOTAL GENERAL II

392.263,80

324.219,36

44.519,66

205.863,85

9.442,67

6.310,82

4.678,66

1.898,29

7.549,85

66.146,15

45.853,85

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

332.299,18

272.710,01

37.630,96

173.489,25

4.704,44

5.896,12

4.654,66

1.373,02

635,81

58.216,15

45.698,77

LUCRĂRI NOI - B

59.964,62

51.509,35

6.888,70

32.374,60

4.738,23

414,70

24,00

525,27

6.914,04

7.930,00

155,08

'■■■;-'392.263;8(i

WWWS

16.310,82

S’W

I|®85^85

Capitolul 65.02 învățământ

2.626,24

2.200,97

268,70

1.811,47

44,16

76,64

0,00

425,27

0,00

0,00

0,00

65.02.04 învățământ secundar

2.626,24

2.200,97

268,70

1.811,47

44,16

76,64

0,00

425,27

0,00

<    0,00

1 0,00

65.02.04.02 învățământ secundar superior

2.626,24

2.200,97

268,70

1.811,47

44,16

76,64

0,00

425,27

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

77,80

77,80

9,66

64,90

3,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale și culturale și recunoașterea asemănărilor și diferențelor dintre tineri Colegiului National C.D.Loga Timișoara HCL161/23.10.2012 MIS ETC code 1246/2012

24,80

24,80

2,86

18,70

3,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de Stat

Buget EU

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli Eligibile

Chelt. Neeligibil e (inclusiv

0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9

+11

3

4

5

6

7

s

9

10

ii

Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale și culturale și recunoașterea asemănărilor și diferențelor dintre tineri Lic. Teoretic D. Obradovici Timișoara HCL 161/23.10.2012 MIS ETC code 1246/2012

53,00

53,00

6,80

46,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

2.548,44

2.123,17

259,04

1.746,57

40,92

76,64

0,00

425,27

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea creativității și capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul National C.D. Loga, (FSE) HCL 323/2014 SMIS 51965

242,00

242,00

28,79

208,37

4,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Cariera- provocarea mea "Colegiul Tehnic Ion Mincu Timișoara (FSE) HCL486/2014 SMIS 51552

150,03

150,03

17,85

129,18

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea creativitatii și capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul Silvic " Casa Verde" Timișoara (FSE) HCL 406/2014 SMIS 51965

240,00

240,00

28,52

206,69

4,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic J.L. Calderon cod SMIS 54094

611,14

491,14

61,44

401,74

9,45

18,51

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timișoara”, cod SMIS 54092

685,27

500,00

61,44

401,74

9,46

27,36

0,00

185,27

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de

Stat

Buget EU

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibil e (inclusiv

0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9

+11

3

4

5

6

7

8

9

10

n

„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga”, cod SMIS 54103

620,00

500,00

61,00

398,85

9,38

30,77

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 66.02 Sănătate

9.424,53

9.324,53

1.244,99

7,887,69

2,15

0,00

32,04

100,00

0,00

0,00

157,66

66.02.06 Spitale

9.424,53

9.324,53

1.244,99

7.887,69

2,15

0,00

32,04

100,00

0,00

0,00

157,66

A. Lucrări în continuare

6.928,61

6.928,61

897,10

5.865,66

0,15

0,00

8,04

0,00

0,00

0,00

157,66

Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale in aria Timișoara-Varset HCL 184/24.04.2012 SMIS 1437

6.526,83

6.526,83

844,87

5.524,15

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157,66

Prenatal Diagnosis Networek (SCM) SMIS 1437

401,78

401,78

52,23

341,51

0,00

0,00

8,04

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

2.495,92

2.395,92

347,89

2.022,03

2,00

0,00

24,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin crearea unui centru de cercetare medicala transnaționala privind impactul terapeutic si de prevenire a cancerului si bolilor congenitale in perioada perinatala /HEALTH RESEARCH NETWORK (FEDR) SMIS 1975/48756

2.271,92

2.271,92

334,89

1.937,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara SMIS 26136, HCL 333/2014

224,00

124,00

13,00

85,00

2,00

0,00

24,00

100,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de Stat

Buget EU

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli Eligibile

Chelt. Neeligibil e (inclusiv

0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9 +11

3

4

5

6

7

8

9

10

ii

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

279,45

279,45

41,43

221,65

16,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole si cnneprfp

239,45

239,45

41,43

191,65

6,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

239,45

239,45

41,43

191,65

6,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională și a Comunității HCL 181/24.04.2012 (IPA) MIS cod 1393

239,45

239,45

41,43

191,65

6,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

40,00

40,00

0,00

30,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

40,00

40,00

0,00

30,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerării urbane largi, pentru participarea la Convenția Primarilor -CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380

40,00

40,00

0,00

30,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

12.45531

10.130,51

1.498,74

6.822,88

52,53

270,90

611,40

0,00

0,00

2.324,80

874,06

68.02,06 Asistenta sociala pentru familie si eonii

7.284,09

6.20331

938,66

4.273,16

52,53

270,90

611,40

0,00

0,00

1.080,88

56,56

A. Lucrări în continuare

7.284,09

6.203,21

938,66

4.273,16

52,53

270,90

611,40

0,00

0,00

1.080,88

56,56

Reabilitare clădire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 130/28.09.2012 SMIS 40778

3.828,04

2.747,16

484,39

2.205,15

1,06

0,00

0,00

0,00

0,00

1.080,88

56,56

Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung" Timișoara HCL 293/2011 SMIS 38456

2.152,49

2.152,49

301,05

1.370,48

34,11

41,64

405,21

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de Stat

Buget EU

Buget local

Buget

Parteneri & Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli Eligibile

Chelt. Neeligibil e (inclusiv

0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9

+11

3

4

5

6

7

8

9

10

ii

Reabilitarea Serviciului pentru Protecția Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 234/2011/POR 38282

1.303,56

1.303,56

153,22

697,53

17,36

229,26

206,19

0,00

0,00

0,00

0,00

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

5.171,22

3.927,30

560,08

2.549,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.243,92

817,50

A. Lucrări în continuare

5.171,22

3.927,30

560,08

2.549,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.243,92

817,50

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, situat in Timișoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011 SMIS 39400

5.171,22

3.927,30

560,08

2.549,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.243,92

817,50

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare nublica

154.202,60

128.970,03

15.784,80

72.143,77

7.416,81

1.341,71

2.826,60

1.373,02

6.961,14

23.859,55

22.495,20

70.02.03 Locuințe

27.361,96

27.347,94

2.818,12

■ 12.866,13

4.697,18

338,06

0,00

14,02

6.628,45

0,00

0,00

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de

27.361,96

27.347,94

2.818,12

12.866,13

4.697,18

338,06

0,00

14,02

6.628,45

0,00

0,00

A.Lucrări în continuare

51,42

37,40

0,00

28,05

9,35

0,00

0,00

14,02

0,00

0,00

0,00

Promovarea unor masuri NZEBR de renovare a clădirilor in sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piața europeana a renovărilor de clădiri- NeZeR HCL 108/2014 IEE/13/763/SI2.674877

51,42

37,40

0,00

28,05

9,35

0,00

0,00

14,02

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

27.310,54

27.310,54

2.818,12

12.838,08

4.687,83

338,06

0,00

0,00

6.628,45

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de Stat

Buget EU

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli Eligibile

Chelt. Neeligibil e (inclusiv

0

1=2+8+10

2=3-3-4+5+6+7+9

+11

3

4

5

6

7

8

9

10

li

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/Iună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul LC. Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B-dul C. Torontalului nr.15, Sc. A+B+C)

5.643,88

5.643,88

573,38

2.612,08

530,91

83,70

0,00

0,00

1.843,81

0,00

0,00

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 4, cod SMIS 48191 (C.Sagului nr.83,bl.9,sc. A+B+C; C. Sagului nr. 1-3-5; B-dul 16 Decembrie 1989, nr.79, sc. A+B+C; C. Sgului nr.24; C. Sagului nr.38, bl. 15B; C.Sagului nr.52)

8.816,09

8.816,09

902,78

4.112,64

1.671,81

41,84

0,00

0,00

2.087,02

0,00

0,00

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/Iună”- faza 3 -cod SMIS 48190 (B-dul C. Torontalului nr.25A, Sc. A+B+C; str. Brândușei nr.14, Sc A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr.141; C. Sever Bocu bl. B 57)

4.477,48

4.477,48

471,53

2.148,07

873,20

55,74

0,00

0,00

928,94

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de Stat

Buget EU

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli Eligibile

Chelt. Neeligibil e (inclusiv

0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9

+11

3

4

s

6

7

8

9

10

ii

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”-faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Șagului nr. 72-78, str. Simion Bămțiu, nr. 63/A, B-dul Take lonescu nr. 63, B-dul Take lonescu nr. 45, B-dul Take lonescu nr. 37, Calea Șagului nr. 35-37, Calea Șagului nr. 53-55)”

8.373,09

8.373,09

870,43

3.965,29

1.611,91

156,78

0,00

0,00

1.768,68

0,00

0,00

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

126.840,64

101.622,09

12.966,68

59.277,64

2.719,63

1.003,65

2.826,60

1.359,00

332,69

< 23.859,55

22.495,20

A. Lucrări în continuare

126.840,64

101.622,09

12.966,68

59.277,64

2.719,63

1.003,65

2.826,60

1.359,00

332,69

23.859,55

22.495,20

Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara, HCL 352/2010 SMIS 31814

41.847,98

32.536,21

4.642,95

21.136,49

67,69

0,00

806,31

0,00

0,00

9.311,77

5.882,77

Reabilitare spatii publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara (CETATE ), HCL 355/2010 SMIS 31507

50.122,52

39.567,34

5.590,75

25.403,56

1,07

80,00

8,93

0,00

0,00

10.555,18

8.483,03

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 SMIS26443

2.154,62

2.154,62

119,77

545,61

332,69

504,48

319,38

0,00

332,69

0,00

0,00

Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 SMIS 34472

3.878,37

3.878,37

261,74

1.192,37

1.454,11

272,18

697,97

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de Stat

Buget EU

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli Eligibile

Chelt. Neeligibil e (inclusiv

0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9 +11

3

4

5

6

7

8

9

10

n

Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012 SM1S 39375

13.357,83

11.536,56

819,57

3.733,62

508,90

19,89

244,28

0,00

0;00

1.821,27

6.210,30

Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara HCL 218/2012 SM1S 40139

9.595,23

7.423,90

977,65

4.450,67

0,22

74,40

1,86

0,00

0,00

2.171,33

1.919,10

Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara HCL 408/13.12.2012 SMIS 40138

5.182,93

3.940,79

554,25

2.523,17

62,80

52,70

747,87

1.242,14

0,00

0,00

0,00

Speeding every european digital SEED HCL 37/2012 COD 297192

701,16

584,30

0,00

292,15

292,15

0,00

0,00

116,86

0,00

0,00

0,00

Capitolul 74.02 Protecția mediului

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale________________________________

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in județul Timiș (proiect Aquatim) HCL 364/2010

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,01

81.02.06 Energie termică

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,01

A. Lucrări în continuare

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,01

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de Stat

Buget EU

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA Eligibil

Avans pt.

derulare

Cheltuieli Eligibile

Chelt. Neeligibil e (inclusiv

0

1=2+8+10

2=3+4+54-6+7+9

+11

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Retehnologizarea sistemului centralizat de termofîcare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 SMIS16828

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,01

Capitolul 84.02 Transporturi

195.382,01

155.420,21

25.681,00

116.976,39

114,46

0,00

1.009,73

0,00

588,71

39.961,80

11.049,92

84.02.03 Transport rutier

195.382,01

155.420,21

25.681,00

116.976,39

L 114,46

0,00

1.009,73

/      0,00

588,71

39.961,80

11.049,92

84.02.03.02 Transportul în comun

144.476,66

104.514,86

18.417,02

83.907,79

29,47

0,00

0,00

0,00

588,71

39.961,80

1.571,87

A. Lucrări în continuare

116.866,94

84.835,14

14.953,37

68.139,87

21,99

0,00

0,00

0,00

303,12

32.031,80

1.416,79

Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 smis 40398

60.791,93

43.506,93

7.674,47

34.937,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.285,00

895,11

Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara — Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012 SMIS 40812

22.639,62

17.009,62

3.002,20

13.667,23

0,00

0,00

0,00

0,00

303,12

5.630,00

37,07

Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stefan cel Mare din municipiul Timișoara HCL 97/14.09.2012 SMIS 40311

33.347,41

24.230,61

4.276,70

19.469,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.116,80

484,61

Adressing Challenges Sustainable Mobility Planning CH4LLENGE

87,98

87,98

0,00

65,99

21,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

27.609,72

19.679,72

3.463,65

15.767,92

7,48

0,00

0,00

0,00

285,59

7.930,00

155,08

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de Stat

Buget EU

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli Eligibile

Chelt. Neeligibil e (inclusiv

0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9 +11

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Extindere rețea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) SMIS 48121

27.609,72

19.679,72

3.463,65

15.767,92

7,48

0,00

0,00

0,00

285,59

7.930,00

155,08

84.02.03.01 Drumuri si poduri

45.666,48

45.666,48

6.516,86

29.66739

0,33

0,00

3,85

0,00

0,00

0,00

9.478,05

A. Lucrări în continuare

45.666,48

45.666,48

6.516,86

29.667,39

0,33

0,00

3,85

0,00

0,00

0,00

9.478,05

Amenajare Complex rutier zona Michelangelo etapa I HCL356/2011 SMIS 37592

45.666,48

45.666,48

6.516,86

29.667,39

0,33

0,00

3,85

0,00

0,00

0,00

9.478,05

84.02.03.03 Străzi

5.238,87

5.238,87

747,12

3.401,21

84,66

0,00

1.005,88

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

5.238,87

5.238,87

747,12

3.401,21

84,66

0,00

1.005,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. Vladimirescu HCL 405/2011

5.238,87

5.238,87

747,12

3.401,21

84,66

0,00

1.005,88

0,00

0,00

0,00

0,00

EZVOLTARE


DIRECȚOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

i SmaAi^HARACICU

Verificat,


DIRECTOR DIRECȚIA/ AureliaSEF SERVICIUL PROIECTE CU


FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ȘI


NAȚIOÎ^tĂ Gabriel^BBSA


întocmit, ( | CONSILIER SERVICIUL PROpCTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ȘI NAȚIONALĂ

inița TOMAROMÂNIA                                              Se aprobă,

JUDEȚUL TIMIȘ                                     PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA DEZVOLTARE                         NICOLAE ROBU

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE

LOCALĂ, REGIONALĂ ȘI NAȚIONALĂ

Nr. SC2014- 32762/05.12.2014

REFERAT

privind modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timișoara

Prin HG nr. 998/2008 Municipiul Timișoara, a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naționali de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională în vederea asigurării creșterii economice și creării de locuri de muncă.

Pentru încurajarea dezvoltării polilor de creștere au fost alocate fonduri nerambursabile prin Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere” a Programului Operațional Regional (POR) al cărui obiectiv general îl reprezintă creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului.

Pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin Axa prioritară 1, Municipiul Timișoara a elaborat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creștere Timișoara (PID), care împreună cu lista proiectelor prioritare au fost avizate de către Comitetului de Management pentru Coordonarea instrumentelor structurale (C.M.C.) prin Decizia nr. 7 din data de 17.05.2010.

PID este un document de planificare pe termen mediu a dezvoltării Polului de creștere Timișoara care, pe baza analizei diagnostic, propune strategia de dezvoltare pe termen mediu și planul de acțiune pentru implementarea acesteia. Planul de acțiune cuprinde proiecte a căror realizare au un impact major în atingerea obiectivelor strategice.

Dorința generală desprinsă din PID este dezvoltarea unei zone moderne si atractive, cu un confort urban unitar la nivelul polului, plăcută atât pentru locuitorii ei, cât și pentru turiști, oamenii de afaceri si investitori, dinamice din punct de vedere economic, iar scopul final este îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.

Însă, pentru asigurarea dezvoltării economice durabile, dinamice și competitive este necesară atragerea de fonduri nerambursabile de către autoritățile administrației publice locale, în vederea reabilitării, modernizării și reorganizării zonelor reprezentative ale orașului.

În acest sens, au fost adoptate, succesiv, mai multe hotărâri de consiliu local privind aprobarea bugetului multianual al Municipiului Timișoara pentru proiectele cu finanțare internațională.

În urma modificărilor intervenite în cadrul bugetului multianual, amintit mai sus, ca urmare a elaborării Programului de Dezvoltare 2013-2016, s-a adoptat HCL nr. 286/30.05.2013 privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timișoara, revocat și înlocuit prin HCL nr.388/05.07.2013.

În urma elaborării Programului Multianual de Dezvoltare al Municipiului Timișoara pentru perioada următoare, 2014-2017, s-a adoptat HCL nr. 87/11.03.2014, modificată prin HCL nr. 447/10.10.2014 și apoi prin HCL nr. 515/23.10.2014.

Ulterior adoptării HCL nr. 515/23.10.2014 au mai intervenit două modificări ale bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timișoara, după cum urmează:

FO 53-01, Ver. 2

  • -   a fost adoptată HCL nr. 538/31.10.2014 privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.286/26.07.2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere";

  • -   s-a semnat contractul de finanțare nr. 4888/24.11.2014 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic J.L.Calderon Timișoara" în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 “Îmbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție3.4 “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii pentru formare profesională continuă".

Având în vedere adoptarea HCL nr. 538/31.10.2014, precum și semnarea contractului de finanțare nr. 4888/24.11.2014, menționate mai sus, se impune includerea sumelor, necesare implementării proiectelor în condiții optime, în cadrul Programului de Dezvoltare al Municipiului Timișoara Proiecte cu Finanțare Externă Nerambursabilă pentru anul 2014 și multianual.

Luând în considerare cele expuse mai sus,

Propunem :

  • - modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Anual de Dezvoltare 2014 al Municipiului Timișoara -Proiecte cu Finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile Postaderare, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timisoara - Proiecte cu Finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile Postaderare, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - revocarea HCL nr. 515/23.10.2014 privind modificarea bugetului prevăzut pentru Progamul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timisoara.

Secretar

Jur. loan Cojocari

Director executiv Direcția Dezvoltare Arh. Aurelia Junie


Director executiv Direcția Economică Ec. Smaranda Haracicu


Șef Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională Ing. Magdalena Nicoară

Șef Serviciul Proiecte cu F.L.R.N.

Ing. Gabriela Bica


Șef Biroul Generare Proiecte cu F.L.R.N.

Ec. Daniela Ghinea

Întocmit,

Cons. Maria Pantic- Telbis

Avizat juridic

Cons. Juridic Daniela Ștefan