Hotărârea nr. 578/2014

578/27.11.2014 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului DORIN SARAFOLEANU
Hotararea Consiliului Local 578/27.11.2014
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului DORIN SARAFOLEANU


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC 2014 - 30506/14.11.2014 a domnilor consilieri Radu Ţoancă şi Flavius Boncea;
Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 30506/18.11.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
În baza Regulamentului pentru acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 258/28.06.2005;
În conformitate cu prevederile articolului 36 alin.(8) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE


ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului DORIN SARAFOLEANU în semn de recunoaştere pentru vasta sa activitate ce a condus la promovarea municipiului Timişoara.

Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA DE COMUNICARE Biroul Organizare Evenimente

SC2014- 30506/18.11.2014


Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: comunicare@primariaim.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Dorin Sarafoleanu

Având în vedere adresa cu nr. SC 2014 - 30506 din data de 14,11.2014, din inițiativa domnilor consilieri locali Radu Țoancă și Flavius Boncea, a fost propus pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare domnul Dorin Sarafoleanu.

Domnul Dorin Sarafoleanu reprezintă în lumea academică medicală, un reper de profesionalism și ținută morală. A terminat facultatea la Institutul de Medicină din Timișoara. A făcut parte din fost prima serie de mediciniști care a beneficiat de introducerea secundariatului (rezidențialul de astăzi). A ajuns printr-un concurs foarte dur la București la Spitalul Clinic Grivița („Sfânta Maria” de astăzi). A avut șansa unică a generației sale să se pregătescă în secundariat la Clinica ORL Colțea, leagănul specialității ORL în epoca respectivă.

Din anul 1979 face parte din Societatea Franceză de ORL și Chirurgie Cervico-Facială. A urmat apoi cooptarea dânsului în biroul executiv EUFOS (Federația Europeană a Societăților ORL) pentru două mandate (8 ani), ca Președinte al Societății Francofone de ORL și Chirurgie Cervico-Facială (SFORL) după Congresul Francez ORL organizat de dânsul în 1999 la București (prima dată în România), ca Președinte al Societății Latine de ORL. La recomandarea domnului prof. Lăzeanu și cu sprijinul Ministrului Sănătății din perioada respectivă, prof. Eugen Proca, și apoi a acad. Ion Ursu, a obținut o bursă de studii postuniversitare în Franța. Aici a învățat chirurgia cu LASER, o noutate, chirurgie pe care apoi a introdus-o în România și ulterior a dezvoltat-o. Tot în Franța, la Institutul Gustave Roussy, și-a perfecționat cunoștințele și tehnicile chirurgicale în cancerul căilor aerodigestive superioare.

Cartea sa de memorii „Anatomia succesului”, scrisă împreună cu jurnalistul Marius Ghilezan, evocă dragostea și atașamentul său față de municipiul Timișoara, față de Banat și prezintă concepția sa medicală, dar și spirituală asupra realității.

ROMÂNIA

Județul Timiș

Primăria Municipiului Timișoara Direcția Comunicare S-a înregistrat cu numărul: SC2014-030506 din 14.11,2014

SC45 Corespondenta Consiliul local - aparatul propriu de lucru la Consiliul local - aparatul propriu de lucru

Am preluat de la RADU TOANCA SI FLAVIUS BONCEA

Cu adresa: Timișoara, Str.

Total2file           Termen de rezolvare: 14,12.2014

Termen direcție: 29,11.2014

Obs. PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUN TIMIȘOARA DL DORIN SARAFOLEAN

Timișoara, la 14.11.2014


Consilier/Referent, Elena TrifuZ x

Cod FO-24 - 01,ver.2

ijo^M  iwn b’CW'Uolț Gnu

Ajrn.^           Ca. â<<â . <>n


Cj'^WC^ bl        (Wtcfe . n DSoNfb I WI-

s/^sdvd bW'CM S> "Foj? cmso t c*1'n


> v V ț                           1/                       I — V               V V                                                      y

4™-^ t ca wJ J^4yp C^i j^qi .Gatn J ț)tCa4»5^ d'^ -Mg S) Oo\ar Mx naC/vneScQSr


5 io


M (\că o nâ


vUipc^bj pam a

1 PPȚ11$ 0QhC\ -C WA S £ cm xoh no


(o                       - SOiis c

-J Mc^ius CXr> M _._ ț

cxTa $ a.CXi? enj m , Sex u a p

HM rm/go^Q '^v

^Tieni^ra

Q^'^oS.'


, fv(j(£co

. d(° fTW —


Cm?


si


I MiU COK, WiwnMROMÂNIA

AVIZAT

Secretar

IOAN COJOCARI


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Timișoara domnului DORIN SARAFOLEAN

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere expunerea de motive a domnilor consilieri Radu Țoancă și Flavius Boncea;

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltate urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, serviciipublice și comerț, regii autonome și societăți Comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

în conformitate cu prevederile articolului 36 alin.(8) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

în temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE :

ARTICOL UNIC: Se eonferă Titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului DORIN SARAFOLEANU pentru rezultate remarcabile obținute în lumea academică medicală din țară și străinătate.

Președinte de ședință,

Consilier