Hotărârea nr. 577/2014

577/27.11.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,"Construire locuinţă P+1E", str. Rusu Şirianu nr. 7, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 577/27.11.2014
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,"Construire locuinţă P+1E", str. Rusu Şirianu nr. 7, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2014-016905/04.11.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 12/02.10.2014;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 29 din 31.07.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,,Construire locuinţă P+1E", str. Rusu Şirianu nr. 7, Timişoara, având ca beneficiari pe LUCHIN MILENCO şi LUCHIN IOVANCA, întocmit conform Proiectului nr. 43/2014, realizat de S.C. AC TECTURA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+1E, accesul auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014 - 003288/29.05.2014, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 0,8, spaţii verzi de min. 11,11 % - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 29/31.07.2014 din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu ,,Construire locuinţă P+1E", str. Rusu Şirianu nr. 7, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 630 mp, este inscris in CF nr. 421799 (CF vechi nr. 7349), Timisoara, avand nr. top. 421799 (nr. top. vechi 12922, 12923), teren intravilan cu casă în Timişoara, str. Rusu Şirianu nr. 7, proprietari fiind LUCHIN MILENCO şi LUCHIN IOVANCA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu ,,Construire locuinţă P+1E", str. Rusu Şirianu nr. 7, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Proiectantului SC AC TECTURA SRL;
- Beneficiarilor LUCHIN MILENCO şi LUCHIN IOVANCA;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

M E M O R I U D E P R E Z E N T A R E

Obiectivul pentru care se întocmește PLANUL URBANISTIC DE DETALIU reprezintă realizarea unei locuințe familiale în regim P+1E, pe o parcelă pe care există deja o casă amplasată la aliniamentul stradal, situat în Timișoara, Str. Rusu Sirianu, Nr.7, județul Timiș.

Terenul studiat se afla în partea de sud a Municipiului Timișoara. Zona învecinată terenului în studiu conform P.U.G este o zonă de locuințe pentru maxim 2 familii și funcțiuni complementare, astfel că noua construcție este în concordanță cu zona studiată.

A II-a casă se va amplasa în spatele garajului existent, pe parcelă creându-se un culoar de trecere pe lățimea de 3,69 m pentru acces pietonal și auto spre casa nou propusă.

Casa propusă prin acest PUD se va amplasa în cadrul zonei de implantare hașurate, în spatele casei existente la aliniament și a garajului retras de la aliniament, pe calcanul stâng, lipit de peretele-calcan vecin de la numărul 5.

Soluția urbanistică, respectiv ocuparea terenului a fost elaborată ținându-se seama de următoarele obiective:

 • Existența calcanului vecin și al garajului de pe proprietate.

 • Asigurarea accesului cât mai direct la locuința nou propusă, atât pietonală, auto cât și pentru utilități.

 • Asigurarea dublei orientări pentru spațiile interioare

 • Neafectarea stabilității peretelui calcanului prin îndepărtarea fundației casei noi cu un minim necesar, calculat din punct de vedere al rezistenței și stabilității

 • Neafectarea stabilității garajului existent prin îndepărtarea fundației casei noi cu un minim necesar calculat din punct de vedere al rezistenței și stabilității

Accesul pe teren se face direct de pe strada Rusu Sirianu, folosindu-se acelasi acces pentru amblele locuințe. Sunt asigurate 2 locuri de parcare, și anume: un loc de parcare în garajul existent si cel de-al doilea în lateralul garajului.

Casa nou construită va avea o terasă către spatele terenului, păstrând pomii și zona verde din afara zonei de implantare neatinse.

Întocmit

arh. Nenad Luchin

P r o i e c t nr : 43 / 2014       PUD - Construire locuință P+1E            Timișoara str. Rusu Șirianu nr. 7

’’’ 1

P. U. D. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E

J


4A

10.73--- -

° 4 55 _ iii ogE

□ _

< w-


tn

iuvedere de ansamblu cu propunerea poziționării noii clădiri□ 1


vedere A de pe strada

Rusu Șireanu

J


vedere B, fațadă sud


vedere C, fațadă laterală vest


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

ȘEF PROIECT

arh. Mircea Crăculeac

PROIECTAT

arh. Nenad Luchin

DESENAT

arh. Nenad Luchin


beneficiar        luchin milenco

și LUCHIN IOVANCA

PROIECT NR.

43/

2014

TITLU PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P + 1E

AMPLASAMENT

MUNICIPIUL TIMIȘ OARA STR. RUSU ȘIREAKlU NR.7

FAZA :

P.U.D.

TITLU PLANȘĂ

VOLUMETRIE

PLANȘA NR. :

05 ASPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

ȘEF PROIECT

arh. Mircea Crăculeac

PROIECTAT

arh. Nenad Luchin

DESENAT

arh. Nenad Luchin


\                            CIMITIR

\ 1

beneficiar        luchin milenco

și LUCHIN IOVANCA

PROIECT NR.

43/

2014

TITLU PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P + 1E

AMPLASAMENT

MUNICIPIUL TIMIȘ OARA STR. RUSU ȘIREAKlU NR.7

FAZA :

P.U.D.

T,TLU PLANȘĂ         PROPRIETĂT (

CIRCULAT IA TERENURILOR

PLANȘA NR. :

04 A


P. U. D. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E

JO-iu


BILANȚ TERITORIAL


z m x ><


O)


Suprafață teren ....


....630,00 mp....


Suprafață construită existentă......172,00 mp..

Suprafață construită propusă.............. 78,00 mp..

Suprafață construită totală.................250,00 mp......


Suprafață pavată existentă ............ 140,00 mp..


...100,00%


. ..27,30%

......12,40%

...39,70%


. ..22,20%


Suprafață grădină existentă...... 318,00 mp........50,50%

(unde se va amplasa construcția nouă de 78mp și suprafața verde amenajată de 70mp)


Suprafață verde amenajată propusă 70,00 mp..

(în spatele construcției noi)


... 11.11%


Suprafață grădină rămasă .......170,00 mp........26,99%

(după ce se scad suprafețele de construcție și verde amenajat)


POT existent ....

POT propus.......


CUT existent ....

CUT propus ......


BENEFICIAR


....27,30 %

.....40,00 %


......0,273

.... 0,396


LUCHIN MILENCO și LUCHIN IOVANCA


TITLU PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P + 1E


PROIECT NR.


43/

2014


A C T E C T U R A

RO - 300092 Timișoara, str. Dr. Gheorghe Marmescu nr. 1 , apt. 09 tel/fax:+4 0 0256 435 716 e-mail: office@actectura.ro

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

ȘEF PROIECT

arh. Mircea Crăculeac

PROIECTAT

arh. Nenad Luchin

DESENAT

arh. Nenad Luchin

SCARA

1:200

DATA

04/2014


AMPLASAMENT

MUNICIPIUL TIMIȘ OARA STR. RUSU ȘIREAKlU NR.7


TITLU PLANȘĂ


PLAN MOBILARE


FAZA :

P.U.D.


PLANȘA NR. :

03 A


P. U. D. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E

J4.50^

ANEXĂ

/

ZONĂ UNITĂȚI DE LOCUIT

CONFORM P.U.G.

P.O.T MAX   C.U.T. MAX

ADMIS 40%  ADMIS 0.8

REGIM MAX ADMIS P + 1 E


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

ȘEF PROIECT

arh. Mircea Crăculeac

PROIECTAT

arh. Nenad Luchin

DESENAT

arh. Nenad Luchin


LUCHIN MILENCO

și LUCHIN IOVANCA

43/

TITLU PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P + 1E

2014

AMPLASAMENT

MUNICIPIUL TIMIȘ OARA

STR. RUSU ȘIREAKlU NR.7

P.U.D.

TITLU PLANȘĂ

PLANȘA NR. :

PLAN REGLEMENTĂRI

02 A


P. U. D. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E

J□ __

□ l □ '—

zonă verdeSPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

ȘEF PROIECT

arh. Mircea Crăculeac

PROIECTAT

arh. Nenad Luchin

DESENAT

arh. Nenad Luchin


beneficiar        luchin milenco

și LUCHIN IOVANCA

PROIECT NR.

43/

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P + 1E

2014

AMPLASAMENT

MUNICIPIUL TIMIȘ OARA STR. RUSU ȘIREAKlU NR.7

FAZA :

P.U.D.

TITLU PLANȘĂ

PLANȘA NR. :

PLAN SITUAȚIE EXISTENTĂ

01 A


P. U. D. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E

J


ADRESA: Timișoara, Str. Rusu Șirianu nr. 7

J                  ’                                       5

SUPRAFAȚĂ TEREN: 630 mp

POT existent: 27.30%

POT propus: 40%

Limită de proprietate teren --------------

Limită zonă studiată ]□□□□□□□□□□□□□□!:A C T E C T U R A

beneficiar        luchin milenco

și LUCHIN IOVANCA

PROIECT NR.

43/

2014

RO - 300092 Timișoara , str. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 1 , apt. 09 tel/fax:+4 0 0256 435 716 e-mail: office@actectura.ro

TITLU PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P + 1E

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

1:1000

AMPLASAMENT

MUNICIPIUL TIMIȘ OARA STR. RUSU ȘIREAKlU NR.7

FAZA :

P.U.D.

ȘEF PROIECT

arh. Mircea Crăculeac

PROIECTAT

arh. Nenad Luchin

DATA

04/2014

t'tluplanșă PLAN DE ÎNCADRARE

PLAN SITUATIE

PLANȘA NR. :

00 A

DESENAT

arh. Nenad Luchin


•J

r


Plan de situație si delimitare a imobilului

Scara 1:500

■i


Nr. cadastral


12922,12923


Suprafața masurata

630


_____________Adresa imobilului___________

Localitatea Timișoara,str. Rusu Siriana,nr.7, jud.Timis


C.F.                !

421799

ruATi

TIMIȘOARA                          |

o o 03 in

o IO 00 to o 04


477870


477870


8


477820


o

LO co IO o 04Stotala din act=624mp


Stotala mas=630mp\'țj


O o o

IO

477820


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni            I

12922

Cc

240

curte                   |

12923

A

384

gradina

B. Date referitoare la construcții

Cod construcție

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

C1

111mp


Mențiuni


r.-Tfr


Nr. Pct.

~~î~

2

3


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție Stereo 70X [m]

477859.318

477861.226

477862.105

477848.939

477834,116

477826.053

477821.259

477820.230

477820.613


V Im]


205862.485

205873.042

205879.363

205881.685

205884.586

205886.164


 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

11 _______________________________

Suprafața totala masurata =630 mp-

Suprafata din act =624mp


477819.325

477850.400


Executant: inh/Sicoe LiUu


Data: octombri
Zy CEH

/er      pE

lS, Serici

CoHtf'.na ’ ’ s

SICO® £

LTV 10 ^0/ ks r /Se confirma suprafața din măsurători *-—a
GQtearimobilului in baza de date îfLIClA ilier Cadastru


IO


MUNI

D

JUDE Ț UL TIMI Ș CIPIUL TIMI Ș OARA

IRECT

A URBANISM

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI

CONSERVA

RE SI

REA

BILITARE

CLAD

IRI

ISTORICE

BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici

Loga, nr.

mail:institutiaarhitectuluisef@pr

maria

1, m

300030, tel/fax +40

256 408341

ro, internet:www.primariatm.ro

SE APROBA, P R I M A R NICOLAE ROBU

Nr. UR2014-016905/04.11.2014

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuință P+1E”, str. Rusu Șireanu nr. 7, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2014-016905/29.10.2014, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință P+1E”, str. Rusu Șireanu nr. 7, Timișoara;

Ținând cont de Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 12/02.10.2014, precum si de Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 29 din 31.07.2014;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 934/25.03.2014;

Documentația PUD „Construire locuință P+1E”, str. Rusu Șireanu nr. 7, Timișoara, beneficiari LUCHIN MILENCO și LUCHIN IOVANCA, proiectant S.C. AC TECTURA S.R.L., a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începand cu luna iunie 2014, cu ocazia demararii Etapei 1- etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificat prin H.C.L. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 23.06.2014, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2014-008193/ 23.06.2014;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD „Construire locuință P+1E”, str. Rusu Șireanu nr. 7, Timișoara, se încadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011, respectiv H.C.L. nr. 138/2012), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu „Construire locuință P+1E”, str. Rusu Șireanu nr. 7, Timișoara;

Planul Urbanistic de Detaliu ,,Construire locuință P+1E”, str. Rusu Șireanu nr. 7, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. AC TECTURA S.R.L., proiect nr. 43/2014, la cererea beneficiarilor LUCHIN MILENCO și LUCHIN IOVANCA.

MUNI

D

JUDE Ț UL TIMI Ș CIPIUL TIMI Ș OARA

IRECT

A URBANISM

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI

CONSERVA

RE SI

REA

BILITARE

CLAD

IRI

ISTORICE

BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Terenul studiat in cadrul documentației PUD, este situat in partea de sud - vest a orașului, in

U.T.R. 50, în intravilanul municipiului Timisoara, str. Rusu Sireanu nr. 7, prevazut prin PUG Timișoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014, ca zona de locuințe pentru maxim 2 familii și funcțiuni complementare in regim de P P+2, POT max = 40%, fiind delimitat la nord - str. Rusu Șireanu, la vest - parcela proprietate privata cu clădire existentă pe calcanul casei de la stradă și anexe, la sud - fund de parcela cu grădină, proprietate privată, la est de o parcela proprietate privata cu clădire pe calcan.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Construire locuință P+1E”, str. Rusu Șireanu nr. 7, Timisoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul studiat în suprafață totală de 630 mp, este inscris in CF nr. 421799 (CF vechi nr. 7349), Timisoara, avand nr. top. 421799 (nr. top. vechi 12922, 12923), teren intravilan cu casă în Timișoara, str. Rusu Șireanu nr. 7, proprietari fiind LUCHIN MILENCO și LUCHIN IOVANCA.

Terenul studiat este ocupat in prezent de o locuință unifamilială în regim D+P, de o fântână, de un garaj și 2 anexe.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu ,,Construire locuință P+1E”, str. Rusu Șireanu nr. 7, Timișoara, se propune amplasarea celei de-a 2-a case în regim de maxim P+1E, pe parcela lipita de calcanul vecin de la nr. 5(calcanul drept), in spatele casei existente pe calcanul stang si in spatele garajului existent.

Accesul auto si pietonal pe parcela spre casa nou propusa, va fi asigurat din str. Rusu Șireanu, printr-un culor de trecere cu latimea de 3,69 m, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2014-003288/29.05.2014.

Indicii propuși prin prezenta documentatie (conform PUG Timisoara ), sunt:

POT max = 40 %

CUT max = 0,8

Regim maxim de înălțime: P+1E

Spatii verzi min. 11,11 % - conform Avizului Agenției pentru Protecția Mediului nr. 29/31.07.2014

Sunt prevăzute bransamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu ,,Construire locuință P+1E”, str. Rusu Șireanu nr. 7, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

MUNI

D

JUDE Ț UL TIMI Ș CIPIUL TIMI Ș OARA

IRECT

A URBANISM

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI

CONSERVA

RE SI

REA

BILITARE

CLAD

IRI

ISTORICE

BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici

Loga, nr.

mail:institutiaarhitectuluisef@pr

maria

1, m

300030, tel/fax +40

256 408341

ro, internet:www.primariatm.ro

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință P+1E”, str. Rusu Șireanu nr. 7, Timișoara, având ca beneficiari pe LUCHIN MILENCO și LUCHIN IOVANCA, întocmit conform proiectului nr. 43/2014, realizat de S.C. AC TECTURA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de max. P+1E, accesul auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2014-003288/29.05.2014, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 0,8, spații verzi de min. 11,11 % -conform Avizului Agenției pentru Protecția Mediului nr. 29/31.07.2014 din suprafața totală a parcelei;

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Construire locuință P+1E”, str. Rusu Șireanu nr. 7, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul studiat în suprafață totală de 630 mp, este inscris in CF nr. 421799 (CF vechi nr. 7349), Timisoara, avand nr. top. 421799 (nr. top. vechi 12922, 12923), teren intravilan cu casă în Timișoara, str. Rusu Șireanu nr. 7, proprietari fiind LUCHIN MILENCO și LUCHIN IOVANCA.

 • 4. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu ,, ,,Construire locuință P+1E”, str. Rusu Șireanu nr. 7, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

pentru SECRETAR Simona DRĂGOI

ARHITECT SEF

Ciprian Silviu CADARIU

CONSILIER Liliana IOVAN

ȘEF BIROU CONSULTANȚĂ

JURIDICĂ Daniel VĂCĂRESCU

Red/Dact L.I.

Documentație tehnică pentru obținerea

Planului Urbanistic de Detaliu - P.U.D.

P.U.D - Construire locuință P+1E

Beneficiar: Luchin Milenco și Luchin Iovanca

Amplasament: Timișoara, str. Rusu Șirianu nr.7

Cf. nr: 421799, nr. top: 421799

P r o i e c t nr : 43 / 2014       PUD - Construire locuință P+1E            Timișoara str. Rusu Șirianu nr. 7

’’’ 1

Denumirea proiectului:

P.U.D - Construire locuință P+1E

Beneficiar:

Luchin Milenco și Luchin iovanca

Amplasament:

Timișoara, str. Rusu Șirianu nr.7

Cf. nr: 421799, nr. top: 421799

Proiectant general:

S.c. Ac Tectura s.r.l.

str. Gh. Marinescu nr.1, ap.9, Timișoara

J35/54/2004, RO 16039449

Număr proiect:

43/2014

Faza de proiectare:

Proiect Urbanistic de Detaliu

02. COLECTIV DE ELABORARE

Proiectant general:

S.c. Ac Tectura s.r.l.

str. Gh. Marinescu nr.1, ap.9, Timișoara

Arhitectură:

MIRCEA CRĂCULEAC

NENAD LUCHIN

03. BORDEROU

Piese scrise:

01. Foaie de capăt

02. Colectiv de elaborare

03. Borderou piese scrise și piese desenate

04. Extras CF nr. 421799 - Timișoara

05. Certificat de Urbanism nr. 934 / 25.03.2014

06. Avize

07. Memoriu de prezentare

Piese desenate:

01.   Plan de situație/încadrare sc. 1:1000............................00

02.   Plan situație existentă sc. 1:500....................................01

03.   Plan reglementări sc. 1: 200...........................................02

04.   Plan mobilare sc. 1: 200.................................................03

05.   Plan proprietăți sc. 1: 200...............................................04

06.   Planșă volumetrie

Întocmit: arh. Nenad Luchin

Timișoara 04. 2014

04. MEMORIU DE PREZENTARE

CAPITOLUL I. DATE GENERALE - Obiectul proiectului

Denumirea proiectului:

P.U.D - Construire locuință P+1E

Beneficiar:

Luchin Milenco și Luchin Iovanca

Amplasament:

Timișoara, str. Rusu Șirianu nr.7

Cf. nr: 421799 nr. top: 421799

Proiectant general:

S.c. Ac Tectura s.r.l.

str. Gh. Marinescu nr.1, ap.9

J35/54/2004, RO 16039449

Număr proiect: 43/2014

Faza de proiectare: PUD

Lucrarea are la bază Certificatul de Urbanism nr. 934 din data de 25.03.2014, emis de Primăria Municipiului Timișoara.

Obiectul prezentului proiect îl constituie promovarea unei investiții private, privind realizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), pentru construirea unei locuințe P+1E, pe o parcelă pe care există deja o casă amplasată la aliniamentul stradal.

CAPITOLUL II. ÎNCADRARE ÎN P.U.G. ȘI MASTERPLAN- ETAPA 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------9-------------------------------------------------------------------------

În PUG-ul Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL157/2002 și prelungit prin HCL139/2007, terenul are funcțiunea de zonă de locuințe pentru maxim 2 familii și funcțiuni 9                                                                            9        ■                                                                        9                   9

complementare.

Regim de înălțime maxim admis P-P+2E, POT maxim 40%.

Terenul face parte din unitatea teritorială UTR 50.

Conform noului Regulament Local de Urbanism (RLU), aprobat în 2013, parcela aflată în discuție se află într-o ”zonă de locuințe individuale cu regim redus de înălțime cu caracter 9   9^9

urban”.

Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 15-20m, adâncimea de 30-55m și suprafața de 450-1000mp) și de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, cu vegetație înaltă, arbori maturi și caracter propriu puternic.

Înscrierea în programele PUG - Masterplan etapa 2/2012

Proiectul se înscrie în două politici din Masterplanul Timișoarei, după cum urmează:

Politica 5 - Îmbunătățirea calității și gestionării domeniului public

Programul 2- Creșterea calității rețelei de spații verzi raportat la densitatea zonei de referință. -Privind asigurarea suprafețelor necesare pentru spații verzi pe cartiere.

-Introducerea unor indicatori privind suprafețele de spații verzi în funcție de densitarea populației și procentajul de spații verzi private.

Politica 8 - Asigurarea de servicii și facilități pentru comunitate-cu implicații la nivel de cartier

Programul 4- Referitor la infrastructura socială

-Privind sporirea coeziunii sociale și a gradului de implicare socială a cetățenilor

Încadrarea parcelei în noile concepte generale de dezvoltare urbană - Masterplan, nu condiționează elaborarea noului proiect. Politicile în care se inscrie, fac referire și propun îmbunătățiri la nivelul domeniului public și a infrastructurii sociale.

CAPITOLUL III. SITUAȚIA EXISTENTĂ

-------------------------------------------------------------9-----------------------------------------

Caracteristicile amplasamentului, situația existentă

Încadrare în zonă și localitate.

Regimul juridic al terenului este specificat în extrasele de C.F. 421799, număr top: 421799, din care rezultă proprietatea terenului în beneficiul: Luchin Milenco și Luchin Iovanca.

Terenul este situat în intravilanul municipiului Timișoara, cu o suprafață de 630,00 mp, fără sarcini, pe strada Rusu Șirianu la nr. 7, la mică distanță de cimitirul cu același nume și are formă relativ regulată.

Subzona este situată într-o zonă lipsită de factori de poluare, neexistând în vecinătate agenți cu degajări de noxe, produceri de zgomote sau alte elemente care nu sunt compatibile cu o zonă rezidențială.

Vecinătățile sunt după cum urmează, conf. planurilor anexate

 • -  la NORD strada Rusu Șirianu

 • -  la VEST parcelă cu clădire existentă pe calcanul casei de la stradă și anexe

 • -  la SUD fund de parcelă cu grădină

 • -  la EST parcelă cu clădire pe calcan

Circulația și accesul la parcelă

Accesul pe teren se face direct de pe strada Rusu Șirianu, folosindu-se același acces existent pentru ambele locuințe.

Echiparea tehnico edilitară

Echiparea tehnico - edilitară în cadrul zonei există.

CAPITOLUL IV.   REGLEMENTĂRI - CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI

CONFORMARE A CONSTRUCȚIEI             ’                   ’

------------------------------------------------------------------------------------9--------

Circulația și accesul la parcelă

Accesul pe teren se face direct de pe strada Rusu Șirianu. Accesele pietonale și auto respectă legislația în vigoare.

Conform R.L.U., pe o parcelă se poate prevedea un singur acces pietonal și carosabil. Pentru deservirea locuinței nou propuse accesul vechi rămâne cel în prezent utilizat.

Sunt asigurate 2 locuri de parcare, un loc de parcare în garajul existent și un loc pe parcelă, în lateralul garajului.

Utilizare funcțională

9

Utilizări admise

Locuințe individuale și anexele acestora.

Utilizări admise cu condiții

9

Locuințe semicolective cu maxim două unități locative, servicii cu acces public de proximitate, servicii profesionale sau manufacturiere, instituții de învățământ - creșe, grădinițe, școli, toate cu îndeplinirea condițiilor specificate în RLU.

Utilizări interzise

Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările

Condiții de amplasare

Orientare față de punctele cardinale

Se va asigura pentru fiecare locuință posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusivă spre nord.

Amplasarea construcției va asigura o durată minimă de însorire de o oră și jumătate pentru fiecare încăpere.

Amplasare față de aliniamente

În perimetrul amplasamentului studiat se propune amplasarea a celei de-a doua case pe parcela în suprafață totală de 630,00mp (top nr.421799)

A II-a casă se va amplasa în spatele garajului existent, pe parcelă creându-se un culoar de trecere pe lățimea de 3,69 m pentru trecere pietonală și auto spre casa nou propusă.

Casa propusă prin acest PUD se va amplasa în cadrul zonei de implantare hașurate, în spatele casei existente pe calcanul stâng, lipit de calcanul vecin de la numărul 5. Această zonă de implantare respectă codul civil de amplasare a noii construcții încadrându-se in R.L.U. actual, având 6,00m distanță față de spatele parcelei și peste 3,00m față de limita laterală dreapta.

Amplasarea zonei de implantare față de aliniamentul stradal va fi la aproximativ 22,00 de metri în interiorul parcelei. În perimetrul acestei zone de implantare se dorește edificarea unei construcții având o suprafață construită la sol de 78,00mp, cu un regim de înălțime de P+1E, fiind respectat POT-ul maxim admis de 40%.

Distanța minimă dintre cele două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 4,50 metri.

Soluția urbanistică, respectiv ocuparea terenului a fost elaborată ținându-se seama de următoarele obiective:

 • Existența calcanului vecin și al garajului de pe proprietate.

 • Asigurarea accesului cât mai direct la locuința nou propusă, atât pietonală, auto cât și pentru utilități.

 • Asigurarea dublei orientări pentru spațiile interioare

 • Neafectarea stabilității peretelui calcanului prin îndepărtarea fundației casei noi cu un minim necesar calculate din punct de vedere al rezistenței și stabilității

 • Neafectarea stabilității garajului existent prin îndepărtarea fundației casei noi cu un minim necesar calculate din punct de vedere al rezistenței și stabilității

Înălțimea maximă admisă

Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane.

Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12,00 metri. Înălțimea maxima admisă a clădirilor nu va depăși 17,00 metri

Echiparea tehnico edilitară

Echiparea tehnico - edilitară în cadrul zonei există.

Astfel, apa, canalul, electricitatea și gazul vor fi branșate imediat după terminarea construcției.

Alimentarea cu apă se va face de la rețeau publică de apă potabilă S.C Aquatim S.A, prin intermediul unui branșament de apă, evacuarea apelor uzate menajer se va face la canalizarea publică prin intermediul unui racord de canal.

Alimentarea cu energeie electrică se va face în urma unui racord la S.C Enel Ditribuție Banat S.A.

Alimentarea cu gaze naturale se va face în urma unui racord cu S.C E-On Gaz Ditribuție S.A. Deșeurile utilizate se vor colecta în baza unui contract cu S.C Retim Ecologic Service S.A.

CAPITOLUL V. BILANȚ TERITORIALE

--------------------------------------------------------------9-----------------------------------------

BILANȚ TERITORIAL

Suprafață teren..............................630,00 mp..................100,00%

Suprafață construită existentă............172,00 mp....................27,30%

Suprafață construită propusă.............. 78,00 mp....................12,40%

Suprafață construită totală................. 250,00 mp....................39,70%

Suprafață pavată existentă................140,00 mp....................22,20%

Suprafață grădină existentă................318,00 mp....................50,50%

(unde se va amplasa construcția nouă de 78mp și suprafața verde amenajată de 70mp)

Suprafață verde amenajată propusă.......70,00 mp....................11.11%

(în spatele construcției noi)

Suprafață grădină rămasă.................170,00 mp....................26,99%

(după ce se scad suprafețele de construcție și verde amenajat)

POT existent ..........................................27,30 %

POT propus.............................................40,00 %

CUT existent ...........................................0,273

CUT propus ...........................................0,396

CAPITOLUL VI. CONCLUZII - DISPOZIȚII FINALE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------9---------------------------

Soluția urbanistică adoptată se înscrie în prevederile “PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA”.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării P.U.D. ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii la zi a situației din zonă.

Acest proiect și informațiile cuprinse în el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau parțial, decât cu acordul scris al S.C. AC TECTURA S.R.L. și nu vor fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate.

Prezenta documentație, în faza de PUD, a fost elaborată cu respectarea prevederilor RLU, precum și a altor Legi și Normative tehnice în vigoare.

Întocmit: arh. Nenad Luchin

Timișoara 04. 2014


ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLĂDIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUZ/PUD

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

UR2014-008193/23.06.2014

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 1- etapa pregătitoare PUD:

 • -  Denumire proiect: CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E

 • -  Amplasament: STR. RUSU ȘIREANU NR. 7, TIMIȘOARA

 • -  Beneficiar: LUCHIN MILENCO

 • -  Proiectant: S.C. AC TECTURA S.R.L

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și a consulta publicul,

Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 02.06.2014 - 21.06.2014, la documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcției Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro.

în acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate, prin adrese expediate prin poștă și a fost afișat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro

Proprietari notificați:

Str. Rusu Sireanu nr. 5 - 5A - Florinei Casap;

Str. Rusu Sireanu nr. 9 - Ion Cădărean;

Str. Brâncoveanu nr. 57 A - Mercsak Ștefan pentru Asociația de proprietari (fost Complex Comercial Orient)

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat obiecții.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa pregătitoare PUD a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.