Hotărârea nr. 576/2014

576/27.11.2014 privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de constructie la biserica Parohiei Ortodoxe Ucrainene din Timisoara
Hotararea Consiliului Local 576/27.11.2014
privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de constructie la biserica Parohiei Ortodoxe Ucrainene din Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014- 31259/21.11.2014 - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa nr.CP2014-000126/30.01.2014 a Parohiei Ortodoxe Ucrainene din Timisoara, str. Maresal Averescu nr.3C
Avand in vedere prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
In temeiul art.2 alin.(1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr.1273/2005 pentru aprobarea Programului national "Lacasuri de cult -centre spirituale ale comunitatii";
In conformitate cu prevederile art.3, alin (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.6 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba alocarea sumei de 100.000 lei din bugetul local, din subcap.67.02.50 "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei " pentru finalizarea acoperisului bisericii Parohiei Ortodoxe Ucrainene din Timisoara din str. Maresal Averescu nr.3C, conform documentatiei tehnice a beneficiarului.

Art.2: Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de realizarea acestor lucrari se vor face numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Economica si Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei de Mediu;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Institutii Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului ;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Parohiei Ortodoxe Ucrainene din Timisoara
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Aprobat,

PRIMAR, Nicolae RobuJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale

Compartiment Instituții Culturale

SC2014 -privind finanțarea de la bugetul local a lucrărilor de construcție la biserica Parohiei Ortodoxe Ucrainiene Timișoara

Prin adresa nr. CP2014-000126/30.01.2014, Parohia Ortodoxă Ucrainiană Timișoara solicită sprijin financiar în vederea finalizării acoperisului bisericii Parohiei Ortodoxe Ucrainiene Timișoara, situată pe strada Mareșal Alexandru Averescu, nr.3 C.

Prin HCL nr. 259/04.12.2012 s-au alocat 100.000 lei, bani cu ajutorul cărora s-a ajuns cu stadiul lucrăriilor la cota 0 + 4 metri. Prin HCL nr.425/30.07.2013 s-a alocat 100.000 lei pentru continuarea lucrarilor de constructie incepute la biserica.

În temeiul art. 2 alin (1) și (2) din Hotărârea de Guvern nr.1273 din 18 octombrie 2005-pentru aprobarea Programului național „Lăcașuri de cult- centre spirituale ale comunității” potrivit cărora ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor elabora proiecte cuprinzând acțiuni prevăzute la art.1 alin 2 lit.d) din hotărâre (construirea unor lăcașuri de cult), care vor fi aprobate de consiliile locale și vor fi finanțate și de la bugetele locale.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 3 din OG. nr 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase cunoscute din România:” De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea și repararea lăcașurilor de cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor, precum și pentru activitățile de asistență socială susținute de acestea.”

Din aceste considerente , Parohia Ortodoxă Ucrainiană Timișoara solicită ajutor financiar pentru continuarea execuției lucrărilor de construcție a bisericii Parohiei Ortodoxe Ucrainiene Timișoara , situată pe strada Mareșal Alexandru Averescu, nr.3 C.

În bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2014, la capitolul bugetar 67.02.50'' Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei'' exista un disponibil de 177.000 lei.

Tinând cont de cele prezentate propunem alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local, din subcap.67.02.50 "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei " pentru finalizarea acoperisului bisericii.

Suma alocată va fi utilizată pentru efectuarea lucrărilor de constructii, conform documentatiei tehnice a beneficiarului. Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de realizarea acestor lucrări se vor face numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Drept pentru care propunem comisiilor de specialitate din Consiliul Local proiectul de hotarare anexat.

Viceprimar,

Dan Diaconu


Secretar,

Ioan Cojocari

Director Directia Economica,

pt. Director executiv

Ioan Mihai Costa


Smaranda Haracicu

Consilieri:

Daniela Larco Petru Pavan

Avizat Juridic,

Daniela Stefan