Hotărârea nr. 575/2014

575/27.11.2014 privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor aferente organizării de către Municipiul Timişoara a programului "Gala Sportului Timişorean - ediţia 2014"
Hotararea Consiliului Local 575/27.11.2014
privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor aferente organizării de către Municipiul Timişoara a programului "Gala Sportului Timişorean - ediţia 2014"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 30687/17.11.2014, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Ţinând seama de informările transmise de structurile sportive, privind rezultatele sportive obţinute de sportivii cluburilor timişorene în anul 2014;
In conformitate cu prevederile art.3 alin (1) din Legea nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, modificată;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
In conformitate cu prevederile art.36, alin. (2) lit.b) si e), alin (4) lit. a), alin(6) lit. a) pct.3,4,5 si 6 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea sumei de 250.000 lei din bugetul local cap.67.02 "Cultura, recreere si religie", respectiv subcapitolul 67.02.05.01 "Servicii recreative si sportive - Sport" în vederea finanţării cheltuielilor aferente organizării, de către Municipiul Timişoara, a programului "Gala Sportului Timişorean-editia 2014"

Art.2:(1)Finantarea va fi utilizata pentru acoperirea categoriilor de cheltuieli necesare, în organizarea şi desfăşurarea Galei Sportului: premii în bani pentru sportivi, antrenori, specialisti din staff-ul tehnic; premii în bani pentru nominalizări speciale privind activitatea sportivă; trofee, distincţii; cheltuieli pentru promovare eveniment; tipărituri; alte cheltuieli (pentru momente artistice, servicii de logistica, pavoazare locatie).
(2) Distribuirea sumei totale aprobate pentru Gală, pe categorii de cheltuieli si pe secţiuni, va fi cuprinsă într-un referat aprobat de ordonatorul principal de credite.
(3) Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestui program se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.
(4) Plata premiilor în bani se va efectua, după caz, în numerar şi prin virament bancar către structurile sportive care au sportivi nominalizati in cadrul sectiunilor Galei.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4. Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                                APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                               PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA INSTITUTII ȘCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE                     NICOLAE ROBU

SC2014-................................


Bd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -403.800; internet: www.primariatm.ro

privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor aferente organizării de catre Municipiul Timișoara a programului ’’Gala Sportului Timișorean - editia 2014’’

Municipiul Timișoara a sprijinit continuu finanțarea programelor de activitate sportiva de utilitate publica, pentru proiecte sportive desfasurate la nivel de performanta si pentru sportul pentru toti, promovate de catre structurile sportive din municipiul Timisoara(cluburi si asociatii sportive, asociatii judetene pe ramura de sport,federatii nationale), respectiv de catre asociatii si fundatii fara scop patrimonial ( denumite generic organizatii).

Municipiul Timișoara a finanțat și a organizat anual, evenimentul devenit traditional ’’Gala Sportului Timisorean’’, asttfel incat este oportun să asigurăm continuitatea acestei manifestari importante pentru comunitatea sportivă timișoreană. “Gala Sportului Timișorean - editia 2014” are ca obiectiv principal sa onoreze si sa scoata in evidenta superlativele performanțelor sportive în plan internațional și național, obtinute de sportivii de la cluburile timișorene în anul sportiv 2014, la discipline individuale și jocuri sportive.

Gala va fi structurata pe sectiuni,astfel:

 • - nominalizări pentru cele mai bune performanțe la disciplinele sportive individuale olimpice și neolimpice, pe categorii de clasificare sportiva, dupa varsta; premierea celor mai buni sportivi,antrenori,specialisti;

 • - nominalizarea celor mai bune echipe la disciplinele sportive individuale si jocuri sportive, pe categorii de clasificare sportiva, dupa varsta; premierea celor mai buni sportivi,antrenori,specialisti;

 • - nominalizări speciale: - premii pentru parteneriat ; pentru proiecte sportive

 • - ambasadorii sportului timișorean în lume;

 • - personalități pentru întreaga activitate sportivă;

 • - premii pentru proiecte pentru persoane cu dizabilitati,Special Olympics;

 • - alte premii acordate;

Avand in vedere ca în cadrul acestei gale sunt onorati sportivi pe toate categoriile de varsta, si antrenorii care au contribuit prin performanțele sportive obținute la promovarea imaginii orașului Timișoara în plan internațional și național, considerăm că acest program va reprezenta un eveniment de mare impact și va stimula activitatea sportivă din cluburi, respectiv va pune în valoare contribuția financiară alocată structurilor sportive de la bugetul local în anul 2014 pentru derularea calendarelor competiționale.

Avand invedere cele prezentate, propunem aprobarea finantarii Programului Gala Sportului-editia 2014, in urmatoarele conditii:

 • - valoarea totală a finanțării pentru acest program din partea Municipiului Timișoara, este de 250.000 lei, acesta fiind asigurată din suplimentarea cu 250.000 lei a bugetului local, capitolul 67.02. "Cultură, recreere și religie", (67.02.05."Servicii recreative si sportive"), aprobată la rectificarea bugetară din luna octombrie prin H.C.L.M.T. nr. 528/31.10.2014.

 • - suma alocata galei va fi utilizata pentru acoperirea categoriilor de cheltuieli necesare, în organizarea și desfășurarea Galei Sportului: premii în bani pentru sportivi, antrenori, specialisti din staff-ul tehnic; premii în bani pentru nominalizări speciale privind activitatea sportivă; trofee, distincții; cheltuieli pentru promovare eveniment; tipărituri; alte cheltuieli (pentru momente artistice, servicii de logistica, pavoazare locatie).

 • - distribuirea sumei totale aprobate pentru Gală, pe categorii de cheltuieli si pe secțiuni, va fi cuprinsă într-un referat aprobat de ordonatorul principal de credite.

 • - justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestui program se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

 • - plata premiilor în bani se va efectua, după caz, în numerar și prin virament bancar către structurile sportive care au sportivi nominalizati in cadrul sectiunilor Galei.

Având in vedere cele prezentate, propunem comisiilor de specialitate din Consiliul Local proiectul de hotarare anexat.

Pt.SECRETAR, Simona Dragoi

Director Direcția Economică,


Smaranda Haracicu


Pt.Director Directia Institutii Școlare, Medicale, Sportive si Culturale, loan Mihai Costa

Biroul Baze Sportive, Ion Crasovan

Avizat Juridic,