Hotărârea nr. 573/2014

573/27.11.2014 privind aprobarea "Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Construire Corp 2 - Liceul Teoretic N. Lenau" in Municipiul Timişoara, Zona Oituz, Str. Popa Sapca, nr. 5
Hotararea Consiliului Local 573/27.11.2014
privind aprobarea "Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Construire Corp 2 - Liceul Teoretic N. Lenau" in Municipiul Timişoara, Zona Oituz, Str. Popa Sapca, nr. 5


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014- 30843/18.11.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fisa Tehnica nr. 252/17.02.2014 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
Având în vedere Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba "Studiul de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii ŤConstruire Corp 2 - Liceul Teoretic N. Lenauť in Municipiul Timişoara, Zona Oituz, Str. Popa Sapca, nr. 5, intocmit de S.C. ŤAtelierul Arhitextť S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba elaborarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie prin grija Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art. 1 se va face din bugetul local.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoasra

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR......................

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „Construire corp 2 Liceul

Teoretic N.Lenau” din Municipiul Timișoara, Zona Oituz, str. Popa Sapca, nr. 5

Studiul de fezabilitate pentru obiectivului de investiție „Construire corp 2 Liceul Teoretic N.Lenau” din Municipiul Timișoara, Zona Oituz, str. Popa Sapca, nr. 5 intocmit de S.C. «Atelierul Arhitext» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 24 luni

Valoarea totala a investitiei :                39.515.914,00 lei (inclusiv TVA)

8.695.901,00 euro (inclusiv TVA)

Din care constructii montaj C+M :          31.644.507,00 lei (inclusiv TVA)

6.963.714,00 euro (inclusiv TVA)

Capacitate:(in unitati fizice si valorice)

Investitia propune dezvoltarea si asigurarea calitatii serviciilor in invatamint in concordanta cu normativele in vigoare.

Regim de inaltime propus: Corp A(D.+P.+3E.+E. retras) si Corp B(P.+3E.)

Suprafata construita desfasurata: 8191 mp.

Capacitate: 26 sali de clasa, laboratoare, cabinete, biblioteca cu depozit, sala polifunctionala, teren de sport cu circulatii perimetrale, spatii administrative, tehnice si altele.

Pt. DIRECTOR,

ȘEF BIROU,

Gabriela Viziteu


Mihai Costa

CONSILIER, Petru Pavan

Red.: P.G.

Dact.: P.G.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT

- ITIMAlt

• \Nicalae Robu


DIRECȚIA INSTITUT!! ȘCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE

BIROUL TEHNIC _    ?

Nr.: SC 2014.. .4.0ML/. .. /./411.2014

REFERAT

privind aprobarea“Studiului de Fezabilitate” pentru obiectivul de investiții «Construire Corp 2 -

Liceul Teoretic N. Lenau» in Municipiul Timișoara, Zona Oituz, Str. Popa Șapca, nr. 5

Biroul Tehnic din cadrul Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive si Culturale are cuprins in programul de investiții pe anul 2014 obiectivul de investiții Construire Corp 2 - Liceul Teoretic N. Lenau” in Municipiul Timișoara, Zona Oituz, Str. Popa Șapca, nr. 5”.

Primăria Timișoara are un drept de superficie pe un teren in suprafața de 4505 mp., proprietatea Universității de Vest Timișoara in campusul universitar din zona ”Oituz”, in vederea construirii unui nou edificiu pentru Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau”.

A fost finalizat “Studiul de Fezabilitate” pentru obiectivul de investiții menționat, care a fost inaintat Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare si avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții si reparații capitale. Comisia a avizat condiționat documentația tehnico-economica, prin Fisa Tehnica nr. 257/17.02.2014, fiind date ca masuri inscrierea in Cartea Funciara a dreptului de superficie asupra terenului si obținerea avizelor necesare.

Masurile condiționate in avizul C.T..E. au fost indeplinite pana la data prezentei, astfel: Direcția de Urbanism a eliberat Avizul unic nr. 164/24.03.2014, pentru rețelele subterane si supraterane existente pentru imobil, necesar pentru obținerea Autorizației de Construire. In Cartea Funciara a fost inscris dreptul de superficie pentru Municipiul Timișoara, pe o perioada de 49 ani, in baza Actului notarial - încheiere de autentificare nr. 1238/29.10.2014, pentru contractul de superficie incheiat intre Municipiul Timișoara si Universitatea de Vest Timișoara.

Studiul de fezabilitate are cuprinsa nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea promovării investiției: in prezent Liceul Teoretic Nikolaus Lenau cuprinde toate cele trei cicluri de invatamant preuniversitar. Liceul si-a desfasurat activitatea in doua imobile: in imobilul din Piața Unirii nr.7 funcționează ciclul primar; in imobilul de pe str.Gh.Lazar nr.2, in care au fost grupate ciclul gimnazial si liceal, inclusiv partea administrativa a instituției. Pentru a asigura ciclul de invatamant intr-un singur singur schimb de dimineața, activitatea școlara a liceului s-a extins in alte doua imobile: din anul școlar 2012-201.3 pentru clasele de ciclu primar in imobil - corp internat, str I Nemoianu nr. 5 si pentru anul școlar in curs in imobilul RATT str. Intrarea Doinei nr. 2, pentru clasele V-VIII

Clădirile scolii sunt in proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara - domeniul public, cu excepția clădirii din Piața Unirii nr. 7, care a fost retrocedata conform Legii nr. 247/2004 Arhiepiscopiei Romano-Catolice, care a devenit proprietar de drept si pentru care liceul are contract de inchiriere pana in anul 2017.

Rezulta deficienta majora a situației actuale privind spatiile liceului disipate in mai multe imobile. Clădirea din str.Gh.Lazar nr. 2 este o clădire solida, cu suprafața desfasurata de circa 5280 mp, ce conține 33 săli de clasa si săli de specialitate. Clădirea din Piața Unirii are 22 săli de clasa.

Conform estimării scolii, numărul total de clase, laboratoare si săli de specialitate necesare desfășurării in condiții normale a procesului de invatamant pentru intreg liceul este de minim 69 săli de clasa si de specialitate ( minim 22 - primar, 16 - gimnazial, 31 - liceal). In condițiile cedării imobilului din Piața Unirii si imobilului RATT, care este inchiriat, si in acest sens este oportuna dezvoltarea bazei materiale proprii.

Prognoza pe termen mediu preconizează ca numărul de elevi se va reduce la maxim 25 elevi/clasa, ceea ce creste necesitatea fiecărui an cu inca o sala de clasa.

Pe termen lung avand in vedere profilul german al scolii care atrage interesul famiilor de a-si da copiii pentru oportunitatea unei cariere la firme multinaționale, se preconizează ca nivelul de școlarizare va ramane aproximativ la aceleași valori, din punct de vedere al liceului admitandu-se oscilații de pana la 10-15%.

Privind oportunitatea investiției, strategia locala de dezvoltare a zonei Timișoara prezintă primul obiectiv al Direcției a IlI-a strategice sub formula ”asigurării resurselor umane, in special tinere, cu grad de instruire ridicat, necesare viitoarei dezvoltări economico-sociale ale zonei, prin asigurarea dreptului la educație a locuitorilor zonei...”.Consideram ca Liceul Teoretic Nikolaus Lenau are suficiente rezultate si recomandări pentru a beneficia pe deplin de suport material, pentru dezvoltarea infrastructurii, din partea administrației publice locale.

Conform “Studiului de Fezabilitate” pus la dispoziție se propune execuția unui ansamblu format din doua corpuri distincte - Corp A(D+P+3E+E retras) si Corp B(P+3E) cu diverse funcțiuni. Suprafața construita desfasurata este de 8191 mp, Valoarea investiției este de 39.515.914,00 lei(inclusiv T.V.A.) din care lucrări constructii-montaj C.+M. = 31.644.507,00 lei, cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in anexa la prezentul referat.

Durata de realizare a investiției este de 24 de luni.

Finanțarea investiției se va face din bugetul local la cap. 65.02.04.02 - Invatamint secundar superior, impreuna cu alte resurse atrase.

Fata de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

  • (1)  Aprobarea “Studiului de Fezabilitate” pentru realizarea obiectivului de investiții «Construire Corp 2 - Liceul Teoretic N. Lenau» in Municipiul Timișoara, Zona Oituz, Str. Popa Șapca, nr. 5, intocmit de S.C. «Atelierul Arhitext» S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din proiectul de ho tarare.

  • (2) Aprobarea trecerii la elaborarea Proiectului tehnic și a Documentației de execuție.

    DIRECTOR ECONOMIC,


Pt. SECRETAR.

Simona Dfasm

Simona.Pt. DIREC l OR DIREC riL.


Mihai Cost;


SEF BIROU TEHNIC,

Gabrielaiyiziteu

/

IntociAit,

Petru PafXan^y\J

Avizat, SERVICIUL JURIDIC