Hotărârea nr. 572/2014

572/27.11.2014 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent apartamentelor nr. 2/b si nr. 2/c situate in Timisoara, str Timotei Cipariu nr 3, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2014, Fundatiei Estera
Hotararea Consiliului Local 572/27.11.2014
privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent apartamentelor nr. 2/b si nr. 2/c situate in Timisoara, str Timotei Cipariu nr 3, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2014, Fundatiei Estera


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere cererea Fundatiei Estera inregistrata la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara sub nr.E22014-007126/11.03.2014, completata cu documentatia inregistrata sub nr.E12014-023576/11.09.2014;
Avand in vedere Referatul nr. IF2014-061543/08.10.2014 - al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In temeiul art 250. alin. 1 pct. 19 din Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal si dispozitiilor anexei nr.6 la Hotararea Consiliului Local nr.285/30.05.2013, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2014;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se acorda scutirea de la plata impozitului pe cladiri aferent apartamentelor nr. 2/b si nr 2/c situate in Timisoara, str. Timotei Cipariu, nr 3, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2014, Fundatiei Estera, Timisoara str. Timotei Cipariu, nr 3, cod de inregistrare fiscala nr. 10575596.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Administrare Fond Funciar;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Fundatiei Estera;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI