Hotărârea nr. 57/2014

57/25.02.2014 privind stabilirea ordinii de prioritate şi a modalitatii de repartizare a locuinţelor care vor fi proprietatea Municipiului Timişoara situate în str. Polonă nr.19
Hotararea Consiliului Local 57/25.02.2014
privind stabilirea ordinii de prioritate şi a modalitatii de repartizare a locuinţelor care vor fi proprietatea Municipiului Timişoara situate în str. Polonă nr.19


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-4008 din data de 17.02.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 597 din 21.11.2013 - privind achiziţionarea unor locuinţe aflate în executare la instituţii bancare prin licitaţie publică organizată cu ocazia unor executări silite;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.349/2000 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat şi Hotărârea Consiliului Local nr.372/2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi;
În baza Codului Civil;
În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.597/21.11.2013 şi va avea următorul conţinut: "Imobilele cu destinaţia de locuinţă achiziţionate in baza procedurii mai sus arătată vor fi proprietatea Municipiului Timişoara şi vor fi incluse în domeniul privat, cu destinaţia de locuinţe în scopul închirierii.

Art. 2: Se aprobă ca 10 locuinţe să se atribuie ca locuinţe de intervenţie, destinate cazării personalului unităţilor bugetare, urmând ca atribuirea să se facă la cererea instituţiilor ai căror angajaţi solicită atribuirea unei locuinţe. Solicitanţii trebuie să îndeplinească criteriile de acces la locuinţe conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Contractul de închiriere se va încheia în conformitate cu art. 7 la prezenta hotărâre. Repartizarea acestor locuinţe se va face de către Comisia de repartizare a locuinţelor.

Art. 3: Se aprobă repartizarea locuinţelor din str. Polonă nr.19, care vor fi proprietatea Municipiului Timişoara, conform Criteriilor Cadru - privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor proprietatea Municipiului Timişoara situate în Str. Polonă.

Art. 4: Se aprobă Criteriile Cadru - privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor care vor fi proprietatea Municipiului Timişoara situate în Str. Polonă nr.19, conform ANEXEI nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 5: Analizarea solicitărilor, stabilirea punctajului şi întocmirea listei de priorităţi se va face prin grija Serviciului Clădiri - Compartimentul Locuinţe şi Garaje din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, luând în considerare Criteriile Cadru din Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Punctajele se vor calcula prin însumarea punctelor atribuite pentru fiecare criteriu de departajare a solicitantilor de locuinte.

Art. 6: Repartizarea locuintelor din str. Polonă nr.19 va fi făcută în ordinea de prioritate nou stabilită, de catre Comisia de repartizare a locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 17 din 26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 93 din 26.02.2013.
Locuinţele care vor deveni disponibile pe perioada exploatării se vor atribui în aceleaşi condiţii arătate mai sus, lista de priorităţi putând fi completată/modificată, în funcţie de disponibilităţile care intervin în timp şi de numărul cererilor care se vor înregistra pentru aceste locuinţe. Modificarea listei se va face numai atunci când Comisia de repartizare a locuinţelor va hotărî şi cu aprobarea Primarului Municipiului Timişoara.

Art. 7: Se aprobă modelul Contractului de închiriere pentru aceste locuinţe conform ANEXEI nr.2 la prezenta hotărâre.
Închirierea acestor locuinţe se va face pe un an de la data repartizării, cu posibilitatea prelungirii succesive a acestuia pe perioade de câte un an, la cererea scrisă a titularului de contract şi numai dacă acesta mai îndeplineşte condiţiile de acces la locuinţă, condiţii cuprinse la punctul A din Criteriile Cadru din ANEXA nr.1 de la prezenta hotărâre.
Chiria va fi calculată conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999, Legii nr. 241/2001 şi Hotărârii Guvernului nr. 310/2007.

Art. 8: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru repartizarea locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 17 din 26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 93 din 26.02.2013 şi Serviciul Clădiri - Compartimentul Locuinţe şi Garaje din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 9: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Clădiri - Compartiment Locuinţe şi Garaje;
- Comisiei pentru repartizarea locuinţelor
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ANEXA nr 1 la H.C.L. nr........./

CRITERII-CADRU

pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor care vor fi proprietatea Municipiului Timișoara situate în Str. Polonă nr.19

 • A. Criterii de acces la locuință:

 • 1. Titularul cererii de locuință, care poate deveni beneficiar al unei repartiții de locuință în str. Polona și titular al contractului de închiriere, trebuie să fie major și înscris pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara, să aibă domiciliul stabil și să lucreze în localitatea Timișoara.

NOTĂ: Restricția referitoare la desfășurarea activității (să lucreze) în Timișoara, nu se aplică persoanelor care sunt pensionare.

 • 2. Titularul cererii de locuință și membrii familiei acestuia soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia -, să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie din fondul locativ de stat sau A.N.L, sau sa nu fi deținut o locuintă cu chirie din fondul locativ de stat din care să fi fost evacuat datorită neachitarii chiriei, a taxelor aferente apartamentului sau datorita unor motive imputabile chiriașului sau nerespectării clauzelor contractuale.

NOTĂ: Restricția nu are în vedere foștii chiriași/proprietari care provin din locuințe care au fost retrocedate foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora prin legea nr.10/2001, Legea nr.112/1995, sentințe judecătorești.

Cererea de atribuire a unei locuințe din blocul situat în str. Polonă se efectuează numai individual și în nume propriu, fiind însoțită de copie autentificată a actelor doveditoare necesare în vederea stabilirii condițiilor de acces la locuință.

 • 3. Acte doveditoare pentru stabilirea criteriilor de acces la locuințe:

 • - copie autentificată de pe actul de naștere și/sau de pe actul de identitate al titularului si membrilor de familie;

 • -  declarații autentificate ale titularului cererii și, după caz, ale soției/soțului și ale celorlalți membri majori din familia acestuia din care să reiasă că nu dețin și nu au deținut o altă locuință în proprietate și/sau nu au fost beneficiarul unei alte locuințe cu chirie din fondul locativ de stat sau A.N.L, sau sa nu fi deținut o locuintă cu chirie din fondul locativ de stat din care să fi fost evacuat datorită neachitarii chiriei, a taxelor aferente apartamentului sau datorita unor motive imputabile chiriașului sau nerespectării clauzelor contractual;

 • - adeverință de la locul de muncă cu venitul net din luna precedentă depunerii cererii, însoțită de o copie a contractului de muncă pentru titularul cererii și a celorlalți membrii de familie, iar pentru pensionari se va depune cuponul de pensie pentru luna anterioară depunerii solicitării și decizia de pensie;

 • 4. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, în ordinea nou stabilită în baza prezentelor criterii, ordine care se va stabili în baza unei fișe de punctaj care va fi întocmită în baza actelor depuse de petent odată cu cererea.

 • B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

 • 1. Situația locativă actuală:

  • 1.1. Chiriaș în spațiu din fond locativ privat.................... 15 pct.

  • 1.2. Tolerat în spațiu sau chirias în cămin studentesc sau proprietatea institutiei

angajatoare......................................................................... 10 pct.

NOTĂ: Pentru persoanele care nu prezintă contract de închiriere valabil, înregistrat la organele fiscale se va considera că sunt tolerate în spațiu și se va acorda punctajul corespunzător.

 • 2. Starea civilă actuală.

  • 2.1. Stare civilă:

 • a) căsătorit......................................................20 pct.

 • b) familie monoparentală..........................15 pct.

b) necăsătorit....................................................10 pct.

 • 2.2. Nr. copiilor aflați în întreținere:

 • • 1 copil......................................................... 1pct.

 • • 2 copii......................................................... 2pct.

 • • 3 copii......................................................... 3pct.

 • • 4 copii......................................................... 4pct.

 • • > 4 copii..........................4 pct. + 1 pct. pentru fiecare copil

 • 3. Starea de sănătate actual

 • a) Sănătos...................0 pct.

 • b) Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare membru al familiei care este încadrat în grad de handicap grav sau accentuat.

 • 4. Statutul socio - profesional al solicitantului

4. 1 Nivelul de studii și/sau de pregătire profesională pentru titularul cererii

 • a) fără studii și fără pregătire profesională............................................... 5 pct.

 • b) cu școală generală,......................................................................10 pct.

 • c) cu studii medii,sau profesionale ...................................................... 15 pct.

 • d) cu studii postliceale..................................................................20 pct.

 • e) cu studii superioare de lungă/scurtă durată...........................................25 pct.

NOTĂ: Punctajul pentru nivelul de studii se va acorda pentru studiile de cel mai înalt nivel absolvite cu diplomă, prezentându-se în dovedire diploma sau adeverința de absolvire.

4.2 Venitul mediu net lunar/membru de familie

 • a) mai mic decât salariul minim pe economie....................................15 pct.

 • b) între salariul minim pe economie și venitul mediu pe economie......... 10 pct.

 • 5. Situații locative sau sociale deosebite

  • 5.1. tineri proveniți din instituții de ocrotire socială........................10 pct.

  • 5.2. familii care au adoptat copii............................................................15 pct.

  • 5.3. familii/personae evacuate care sunt înscrise pe lista

întocmită în baza H.C.L.M.T. nr.387/2005 ..................................... 25 pct.

NOTA:

 • - Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus și doar în baza actelor depuse de petent înpreună cu cererea de atribuire a unei locuinte in str. Polonă nr.19

 • - În cazul înregistrării unor punctaje egale, departajarea se poate face în funcție de vechimea cererii depuse pentru înscrierea pe listele de priorități, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (zi/lună/an), având prioritate, în acest caz, solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare.

Înregistrat la Primăria Municipiului Timișoara

Nr._____________________/________________

ANEXA nr.2 la

H.C.L.M.T. nr. /


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru suprafețele cu destinația de locuința proprietatea Municipiului Timișoara situate în Str. POLONĂ nr.19

Între subsemnații, MUNICIPIUL TIMIȘOARA, în calitate de proprietar, cu sediul în TIMIȘOARA, Blv. C.D.LOGA nr. 1, județul TIMIȘ, reprezentat prin PRIMAR NICOLAE ROBU, și .................................................................................., cu domiciliul în localitatea ....................................,

str............................. nr......., bl......., sc........, et......., ap........., județul...................,

legitimat/legitimată cu cartea de identitate seria .......... nr............................, eliberată la data de

.............................., a intervenit prezentul contract de închiriere, în baza repartiției nr.................din data de................................

Capitolul I .- Obiectul închirierii

Primul, în calitate de proprietar, închiriază, iar al doilea, în calitate de chiriaș, ia cu chirie locuința din localitatea Timișoara, str. POLONĂ nr. 19, Camin bl........, sc , et , ap......., județul TIMIȘ,

compusă din camere în suprafață de.........mp și dependințe în suprafață de..........mp, folosite în

exclusivitate. Locuința care face obiectul închirierii va fi folosită de chiriaș și de familia sa compusă din:

.................................chiriaș, an naștere................, ........................................soț/sotie, an naștere................... .......................................fiu/fiică, an naștere................., .......................................fiu/fiică, an naștere................., .......................................fiu/fiică, an naștere................., .......................................fiu/fiică, an naștere................., .......................................fiu/fiică, an naștere.................,

Locuința descrisă la cap. I se predă în stare de folosință, cu instalațiile și inventarul prevăzute în procesul-verbal de predare-preluare încheiat la data predării locuinței, care face parte integrantă din prezentul contract.

Termenul de închiriere este de 1 an, cu începere de la data de............................ până la data de

La expirarea termenului contractul poate fi reînnoit cu acordul ambelor părți pentru o perioadă de câte un an, cu posibilitatea prelungirii succesive a acestuia pe perioade de câte un an. Prelungirea contractului se va aplica în urma solicitării scrise a titularului de contract și numai acelor titulari de contract care mai îndeplinesc condițiile de acces la o locuință situată în acest imobil. Nu se va aplica prelungirea contractului pentru chiriașul care nu și-a executat obligațiile născute în baza închirierii anterioare.

Capitolul II. - Chiria aferentă locuinței ce face obiectul contractului

Chiria lunară este de ..................... lei, potrivit fișei de calcul care face parte integrantă din

prezentul contract.

Chiria se datorează începând cu data de............................și se achită în avans pentru fiecare lună,

până în data de 25 a fiecărei luni anterioare celei care urmează.

La data încheierii prezentului contract chiriașul a achitat proprietarului, cu anticipație, suma de .......................lei, reprezentând chiria aferentă locuinței pe o perioada de 3 luni.

Chiria se va plati lunar, începând cu data de..................., la sediul casieriei din Str. Oituz nr.1 .

Pe durata închirierii cuantumul chiriei se va putea modifica în funcție de actele normative care prevăd recalcularea chiriei sau a tarifelor pentru stabilirea chiriei pentru locuințe.

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea sa poată depăși totalul chiriei restante.

Neplata chiriei lunare la termenul stabilit ( inclusiv a majorărilor/penalităților de întârziere) pe o perioadă mai mare de 30 de zile și/sau neacceptarea de către chiriaș a chiriei actualizate, conduce la rezilierea unilaterală de plin drept a contractului de închiriere și fără punere în întârziere a chiriașului conform dispozițiilor Art. 1553 alin.2 Cod Civil- pactul comisoriu.

Capitolul III.- Obligațiile părților privind folosirea și întreținerea spațiilor care fac obiectul contractului

 • a) Proprietarul se obligă:

 • - să predea chiriașului locuința în stare normală de folosință;

 • - să ia măsuri pentru repararea și menținerea în stare de siguranță în exploatare și funcționalitate a clădirii, pe toată durata închirierii locuinței;

 • - să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistentă ale clădirii, elementele de construcție exterioare ale clădirii (acoperiș, fațadă, împrejmuiri, pavimente, scări exterioare), zonele verzi și pietonale din jurul clădirii, precum și spațiile comune din interiorul clădirii (casa scării, holuri, coridoare, subsoluri);

 • - să întrețină în bune condiții instalațiile comune ale clădirii (instalații de alimentare cu apa, de canalizare, instalații de încălzire centrală și de preparare a apei calde, instalații electrice și de gaze, centrale termice, instalații de colectare a deșeurilor, instalații de antena colectivă, telefonie, etc.).

 • b) Chiriașul se obligă:

 • - să achite lunar cheltuielile de întreținere ale locuinței și toate cheltuielile aferente către furnizorii de utilități, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina lor.

 • - să contribuie la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și la orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina lor.

 • - să efectueze lucrările de întreținere, de reparații sau de înlocuire a elementelor de construcții și instalații din folosința exclusivă;

 • - să repare sau să înlocuiască elementele de construcții și instalații deteriorate din folosința comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparații vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcții, instalații, obiectele și dotările aferente;

 • - să asigure curățenia și igienizarea în interiorul locuinței și la părțile de folosință comuna, pe toată durata contractului de închiriere;

 • - să comunice proprietarului în termen de 30 de zile orice modificare produsă în venitul net al familiei sale, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere;

 • - să predea proprietarului, la mutarea din locuința, locuința în stare de folosință și curățenie și cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-preluare întocmit la preluarea locuinței.

Capitolul IV.- Nulitatea și rezilierea contractului

Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face:

 • a) la cererea chiriașului, cu condiția notificării prealabile într-un termen minim de 60 de zile;

 • b) la cererea proprietarului, atunci când:

 • - chiriașul sau membrii familiei sale nu și-au achitat chiria sau/și obligațiile ce le revin din cheltuielile comune aferente locuinței;

 • - chiriașul, sau membrii familiei sale, au pricinuit însemnate stricăciuni locuinței, clădirii în care este situată aceasta, instalațiilor, precum și oricăror alte bunuri aferente lor sau dacă înstrăinează fără drept părți ale acestora;

 • - chiriașul, sau membrii familiei sale, au un comportament care face imposibila conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în imobil sau în imobilele învecinate sau împiedica folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - chiriașul sau membrii familiei sale au subînchiriat locuința;

 • - chiriașul sau membrii familiei sale au înstrăinat locuința sau au cedat contractual de închiriere;

 • - chiriașul împreună cu membrii familiei sale nu au folosit în fapt locuința pe o perioadă de peste 3 luni, dacă nu a fost un caz de forță majoră dovedit cu acte;

 • - chiriașul sau membrii familiei sale menționați în contract sunt proprietari ai unei locuințe corespunzătoare ori au dobândit și/sau înstrăinat o locuință corespunzătoare după data de 01.01.1990;

 • - chiriașul sau membrii familiei sale au comunicat proprietarului în 30 de zile modificarea venitului net lunar pe familie, de natură să determine mărirea chiriei;

 • - chiriașul sau membrii familie sale nu au respectat clauzele contractuale și prevederile legale.

Chiriașul este obligat sa plătească chiria prevăzută în contract, până la data eliberării efective a locuinței, precum și la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate proprietarului până la acea dată.

Contractul încetează în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de către titularul contractului sau de la data înregistrării decesului, dacă persoanele îndreptățite prin lege nu au solicitat locuința.

Nerespectarea de către chiriaș a clauzelor contractuale cuprinse la Capitolul IV. Litera b), conduce la rezilierea de plin drept a contractului de închiriere, fără punerea în întârziere a chiriașului conform dispozițiilor Art. 1553 alin.2 Cod Civil- Pactul comisoriu.

Chiriașul recunoaște dreptul proprietarului de a recurge imediat la procedura prevăzută de Capitolul 2 din Titlul XI- Cod Procedură Civilă, privind Procedura de evacuare conform dispozițiilor Art. 1037 Cod Procedură Civilă.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi,............, în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PROPRIETAR,

PRIMAR,

VICEPRIMAR,


CHIRIAȘ,

Nume si Prenume_______________

Semnatura______________________

DIRECTOR

Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse,

Sef Serviciu Clădiri,

Avizat JURIDIC,

ÎNTOCMIT

Inspector Compartiment Locuințe și Garaje,