Hotărârea nr. 567/2014

567/27.11.2014 privind aprobarea schimbului de locuinţă dintre Dumescu Claudia Carmen, chiriaşă a ap.32 din str. Miloia bl.B1 sc.B şi Regep Daniela, chiriaşă a ap.21 din str. Miloia bl.B1 sc.A
Hotararea Consiliului Local 567/27.11.2014
privind aprobarea schimbului de locuinţă dintre Dumescu Claudia Carmen, chiriaşă a ap.32 din str. Miloia bl.B1 sc.B şi Regep Daniela, chiriaşă a ap.21 din str. Miloia bl.B1 sc.A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-30971 /19.11.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 962/2001
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.816/2005 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001;
Având în vedere solicitarea doamnei Dumescu Claudia Carmen, înregistrată cu nr. CT2014-5893/07.11.2014 şi solicitarea doamnei Regep Daniela înregistrată cu nr. CT2014-5892/07.11.2014;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
În conformitate cu art.1763 şi art.1777 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă schimbul de locuinţă dintre Dumescu Claudia Carmen, chiriaşă a ap.32 din str. Miloia bl.B1 sc.B şi Regep Daniela, chiriaşă a ap.21 din str. Miloia bl.B1 sc.A .

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Locuinţe;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Centrul de Relaţionare Directă cu Cetăţenii;
- Doamnei Dumescu Claudia Carmen;
- Doamnei Regep Daniela;
- Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe ANL;
- Mass mediei locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

BIROUL LOCUINȚE

Nr. SC2014-30971/19.11.2014


A p r o b a t:

P R I M A R,

NICOLAE ROBU

R E F E R A T

privind aprobarea schimbului de locuință dintre Dumescu Claudia Carmen și Regep Daniela, chiriașe în blocurile construite de către A.N.L. destinate închirierii

Prin cererile nr. CT2014-5893/07.11.2014 și CT2014-5892 numitele Dumescu Claudia Carmen, chiriașă a ap.32 din str. Miloia bl.B1 sc.B în baza contractului de închiriere nr. 23/26.02.2009, respectiv Regep Daniela, chiriașă a ap.21 din str. Miloia bl.B1 sc.A în baza contractului de închiriere nr.10/23.01.2008, solicită schimbul de locuințe.

Precizăm că apartamentul deținut de Dumescu Claudia Carmen împreună cu soțul și fiul minor al acestora este compus din 2 camere și dependințe, iar apartamentul deținut de Regep Daniela împreună cu soțul și cei 2 copii minori ai acestora este compus din 1 cameră și dependințe. Doamna Dumescu solicită acest schimb din motive financiare, chiria și taxele aferente apartamentului fiind mai mari la un apartament de 2 camere decât la unul de o cameră.

Art.1763 din Cod Civil definește schimbul ca fiind acel contract „prin care fiecare dintre părți, denumite copermutanți, transmite sau după caz, se obligă să transmită un bun pentru a dobândi un altul”. Dispozițiile art.1763 Cod Civil se aplică pentru un dezmembrământ al proprietății respectiv posesia unui bun, precum și pentru toate dezmembrămintele dreptului de proprietate.

Întrucât dispozițiile art.1763 Cod Civil, în cazul nostru se aplică doar pentru copermutarea posesiei, acordul pentru realizarea schimbului se dă de către administratorul bunului respectiv Consiliul Local al Municipiului Timisoara care potrivit art.1777 Cod Civil, în calitate de locator încheie un contract cu locatarul (coschimbașul posesiei) prin care asigură folosința bunului pe o perioadă determinată în schimbul unui preț denumit chirie. În acest sens, schimbul de locuințe constituie o aplicare a contractului de schimb, prin care se transmite reciproc de către titularii contractelor de închiriere, dreptul de folosință a unei locuințe.

Având în vedere cele de mai sus și solicitările depuse de susnumitele, propunem aprobarea schimbului de locuință dintre Dumescu Claudia Carmen, chiriașă a ap.32 din str. Miloia bl.B1 sc.B și Regep Daniela chiriașă a ap.21 din str. Miloia bl.B1 sc.A.

ADMINISTRATOR PUBLIC,                      SECRETAR,

Sorin Iacob Drăgoi                                        Ioan Cojocari

DIRECTOR,

Laura Koszegi

ȘEF BIROU, Mihai Boncea

CONSILIER, Simona Bălan

Avizat juridic,

Cod FO 53-01 vers.2