Hotărârea nr. 566/2014

566/27.11.2014 privind repartizarea ap. 9 str. Miloia bl.B7, către Peiov Sebastian
Hotararea Consiliului Local 566/27.11.2014
privind repartizarea ap. 9 str. Miloia bl.B7, către Peiov Sebastian


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-30784 din data de 18.11.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.116/2009 privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani;
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2), lit. c) coroborat cu art.36 alin. (5) lit. a) şi art.36 alin.(2) lit. d) coroborat cu art.36 alin.(6) lit. a) pct.17 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă repartizarea ap.9 din str. Miloia bl.B7, către Peiov Sebastian, înscris pe lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.116/2009, la poziţia 255.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, Biroul Locuinţe al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Biroului Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe ANL;
- Biroului Locuinţe;
- Domnului Peiov Sebastian;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

A p r o b a t:

P R I M A R,

NICOLAE ROBU


BIROU LOCUINȚE

Nr. SC2014-03784/18.11.2014

R E F E R A T

privind repartizarea ap.9 din str. Miloia bl.B7

Prin H.C.L.M.T. nr.116/24.03.2009 s-a aprobat lista de priorități A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuințelor construite în Timișoara, str. Miloia realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

Până în prezent au fost soluționate cererile primelor 250 de persoane înscrise pe lista de priorități, iar persoanele aflate la pozițiile 251 și 253 dețin în proprietate o locuință, iar persoanele înscrise la pozițiile 252 și 254 au depășit vârsta de 36 de ani..

Apartamentul 9 din str. Miloia bl.B7 a devenit liber ca urmare a predării acestuia de către fosta chiriașă Ursulescu Tibiana prin cererea nr. CT2014-4828/18.09.2014 iar apartamentul 9 din str. Miloia bl.B1 sc.B a devenit liber ca urmare a predării acestuia de către fostul chiriaș Nedescu Claudiu Aurelian prin cererea nr. CT2014-2216/08.05.2014.

Astfel, la data de 23.10.2014 au fost invitate următoarele persoane înscrise pe lista de priorități A.N.L. aprobată prin H.C.L.M.T. nr.116/2009, respectiv, domnul Peiov Sebastian, înscris pe lista de priorități la poz.255 și domnul Ungureanu Vasile Cristain, înscris pe listă la poz.258. Precizăm că persoanele aflaeă pe pozițiile 256 și 257 au depășit vârsta de 36 de ani.

Invitații nu s-au prezentat în data de 23.10.2014, dar la data de 04.11.2014 s/a prezentat domnul Peiov Sebastian, care în prezența membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor ANL a reconfirmat criteriile de acces la locuință și astfel s-a întocmit un proces-verbal care face parte integrantă din prezentul referat.

Având în vedere cele de mai sus și opțiunea expimată propunem repartizarea apartamentului 9 din str. Miloia Bl.B7 către domnul Peiov Sebastian.

ADMINISTRATOR PUBLIC,

Sorin Iacob Drăgoi


Pentru SECRETAR,

Simona Drăgoi

DIRECTOR,

Laura Koszegi

ȘEF BIROU

Mihai Boncea

CONSILIER,

Simona Bălan

Avizat juridic,