Hotărârea nr. 565/2014

565/27.11.2014 privind aprobarea contractului de inchiriere pentru activitatea Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau"
Hotararea Consiliului Local 565/27.11.2014
privind aprobarea contractului de inchiriere pentru activitatea Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014 - 29903/10.11.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Liceului Teoretic "Nikolaus Lenau" cu nr. SC 2014- 025100/24.09.2014;
Având în vedere Hotararea nr. 153/30.10.2014 a Consiliului de Administratie R.A.T.T.;
În conformitate cu prevederile art.123, alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.36, alin (2), lit.c) şi alin 6, lit. a), pct.1, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45, alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba contractul de inchiriere intre REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA si LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU", conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să avizeze contractul de inchiriere, în calitate de ordonator principal de credite.

Art. 3: Spatiul inchiriat este proprietatea Regiei Autonome de Transport Timişoara si este situat in Timisoara, str. Intrarea Doinei nr. 2, avand numar de inventar 10055 si 10054, spatii a caror suprafata totala este de 1531,2 mp.

Art. 4: (1)Durata contractului de inchiriere este de la 01.10.2014 pana la 31.12.2015.
(2)La expirarea termenului pentru care a fost incheiat, contractul de inchiriere poate fi prelungit cu acordul scris al partilor, prin act aditional.
Art. 5: Chiria pentru folosirea spatiilor inchiriate este de 2 euro/mp/luna, exclusiv TVA, calculata in lei la cursul BNR de la data facturarii. Valoarea totala a chiriei este de 3062,40 euro/luna, la care se adauga TVA.

Art. 6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale Sportive şi Culturale şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Liceul Teoretic "Nikolaus Lenau" şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Valorificare Spaţii cu altă Destinaţie;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Liceului Teoretic "Nikolaus Lenau";
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

ANCPI Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

 • A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan

Adresa: Timișoara, Strada Intrarea Doinei, nr. 2, zona CALEA ARADULUI

Nr. ce re re

145142

Ziua

02

Luna

09

Anul

2014


Nr. CF vechi: 68850 TM


Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topog rafie

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1019/ 1/ 1/ 3 ;

1020/ 1/ 1/ 1/ 2 ; 1020/ 1/ 1/ 1/ 3

Din acte: 2.800;

Măsură ta:-

Teren

CONSTRUCȚII

Nr.

Crt.

Nr.cadastral Nr.topografic

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Cad: CI

Top: 1019/ 1/ 1/ 3 ;1020/ 1/ 1/ 1/ 2 ;1020/ 1/ 1/ 3

Timișoara, Strada Intrarea Doinei, nr. 2

cu construtii

 • B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

  Observații / Referințe

  14760 / 19.11.1991

  Act

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

  ________Al________I____________________

  1) STATUL ROMAN, asupra teren

  (provenita din conversia CF 68850 TM)

  15102 / 22.11.1991

  Act

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al.l

  1) REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMIȘOARA, asupra construcții

  -

  1246 / 08.01.2013

  Act administrativ nr. 109, din 27.03.2012, emis de CONS LOCAL

  B4

  înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  _________Al________|____________________

  1) MUNICIPIUL TIMIȘOARA - DOMENIU PUBLIC

  -

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

  Observații / Referințe

  154735 / 03.12.2009

  Act administrativ nr. 35, din 25.11.2009, emis de MINISTERUL FIN TIM

  CI Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare: 3.121.587,00 / RON

  Al.l

  1) AFP TIMIȘ

  -

  50758 / 12.04.2010

  Act administrativ nr. 847, din 29.03.2010, emis de ANAF AFP TIMIȘ

  C2 intabulare, drept de IPOTECA, Valoare: 40.477.092,00 / RON, ipoteca legala,

  Al.l

  reprezentând debite si majorări, in fav.

  -

  1) ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE TIMIȘOARA

  ---- . -- ---- -----■——

  124638 / 12.08.2011

  Act administrativ nr. 1106 PV SECHESTRU, din 05.08.2011, emis de ANAF AFP TIMIȘOARA               '-T : v M,

  C3 Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare: 42.810.060,00 / RON, ipoteca legala,

  Ai,-i'         '|                  .

  reprezentând debite si majorări, in fav.

  - - M

  ><£ ---■         ...            4-. .

  1) ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE TIMIȘOARA

  Vj.    T .-4

  34139 / 04.03.2013

  Act administrativ nr. PROCES VERBAL DE SECHESTRU ASIGURĂTOR NR.2040, din 11.02.2013, emis de ANAF DIRECȚIA

  GENERALA DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI

  C4

  Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 9.442.351,00 / LEI

  Al.l

  1) ANAF - DIRECȚIA GENERALA DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI

  -

  Anexa Nr. 1 la Partea I


TEREN intravilan

Adresa: Timișoara, Strada Intrarea Doinei, nr. 2, zona CALEA ARADULUI

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1019/ 1/ 1/ 3 ; 1020/ 1/ 1/ 1/ 2 ;1020/ 1/ 1/ 1/ 3

Teren

Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte: 2.617;

Masurata:-

-

-

1019/ 1/ 1/ 3

-

2

curți construcții

DA

Din acte: 167;

Masurata:-

-

-

1020/ 1/ 1/ 1/2

-

3

curți construcții

DA

Din acte: 16;

Masurata:-

-

-

1020/ 1/ 1/ 1/3

-

Date referitoare la construcții

Nr.

Crt.

Număr

Destinația construcție

Supraf. (mp)

Situație juridica

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI

Top: 1019/ 1/ 1/ 3 ;1020/ 1/ 1/ 1/ 2 ;1020/ 1/ 1/ 3

construcții industriale si edilitare

Din acte: -; Masurata:-

Cu acte

cu construtii

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice

prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate

sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. TM3844826/02-09-2014, pentru serviciul de publicitate

imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

02/09/2014


Data eliberării,

_/__J___Asistent-registrator,

CRISTINA KAKUJA

.. ;

(parafa și semnătura).ROMĂNIA                                    APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                                   PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA, INSTITUȚII ȘCOLARE, MEDICALE,            Nicolae Robu

SPORTIVE ȘI CULTURALE

COMPARTIMENT ȘCOLI

Nr. SC 2014 -29903/10.11.2014

REFERAT

privind aprobarea contractului de inchiriere pentru activitatea Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau”

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale - Compartiment Școli, privind aprobarea contractului de inchiriere incheiat intre REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMIȘOARA cu sediul în Timișoara, B-dul. Take lonescu, nr. 56 si LICEUL TEORETIC „NIKOLAUS LENAU”, cu sediul in Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 2, pentru desfasurarea temporara a activitatii de invatamant a liceului. Spatiul inchiriat este necesar pentru mutarea claselor de ciclu gimnazial (clasele V-VIII), asigurandu-se astfel conditii de desfasurare a cursurilor intr-un singur schimb, de dimineata. Totodata, mentionam, ca in imobilul Liceului Teoretic Nikolaus Lenau situat pe str. Gheorghe Lazar, nr. 2, se desfasoara pe parcursul a 12 luni de implementare, lucrari pentru intreaga infrastructura a scolii, cuprinse in proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau”, cu finantare prin ADR Vest.

Avand in vedere Hotararea nr. 153/30.10.2014 a Consiliului de Administratie R.A.T.T.

Avand in vedere adresa Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” cu nr. SC 2014-025100/24.09.2014.

Contractul de inchiriere propus cuprinde clauze contractuale, din care mentionam: -spatiul propus pentru inchiriere este proprietatea RATT si este situat in Timisoara, str. Intrarea Doinei nr. 2, avand numar de inventar 10055 si 10054, spatii a caror suprafata totala este de 1531,2 mp. -durata contractului este de la 01.10.2014 pana la 31.12.2015; La expirarea termenului pentru care a fost incheiat, contractul de inchiriere poate fi prelungit cu acordul scris al partilor, prin act aditional. -chiria pentru folosirea spatiilor inchiriate este de 2 euro/mp/luna, exclusiv TVA, calculata in lei la cursul BNR de la data facturarii. Valoarea totala a chiriei este de 3062,40 euro/luna, la care se adauga TVA.

Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre analiza și aprobare Consiliului

Local :

1. Aprobarea contractului de inchiriere intre REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA si LICEUL TEORETIC „NIKOLAUS LENAU”, care este cuprins in Anexa nr. 1 la hotararea de consiliu local. La expirarea termenului pentru care a fost incheiat, contractul de inchiriere poate fi prelungit cu acordul scris al partilor, prin act aditional.

Pt. DIRECTOR EXECUTIV, Mihai Ioan Costa

PT. SECRETAR, SIMONA DRĂGOI


DIRECTIA ECONOMICA, Smaranda Haracicu

Compartiment Școli, Mariana Mureșan

AVIZAT, Serviciul Juridic


REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA

B-dul Takelonescu nr.56, 300074, Timișoara; Centrală: 0356803700; Fax: 0356003901; Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr._________/____________________

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

PARTILE CONTRACTANTE

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMIȘOARA cu sediul în Timișoara, B-dul. Take lonescu, nr. 56, înmatriculată în Registrul Comerțului Timiș sub nr. J/35/3034/1991, având cod unic de înregistrare nr. RO2490570, reprezentată prin dl. dr. ing. Ioan Goia - Director General si d-na ec. Felicia Lascut-Contabil Sef, in calitate de LOCATOR si

Unitatea Scolara LICEUL TEORETIC NICOLAUS LENAU, cu sediul in Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 2, reprezentata legal de- Director General si- Director Economic, ordonator tertiar de credite - in calitate de LOCATAR

au convenit incheierea prezentului contract de inchiriere cu respectarea urmatoarelor clauze:

 • I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.1. Obiectul prezentului contract il constituie inchirierea de catre Locator catre Locatar a urmatoarelor spatii din imobilele situate in Timisoara, Intrarea Doinei nr. 2, jud. Timis, proprietatea Locatorului, avand numar de inventar 10055 si 10054, spatii a caror suprafata totala este de 1531,2 mp.

Art. 1.2. Predarea - primirea spatiilor ce fac obiectul inchirierii vor fi consemnate in procesul verbal de predare-primire, datat si semnat de ambele parti, care constituie anexa 1 a prezentului contract si face parte integranta din acesta.

 • II. DESTINATIA BUNULUI INCHIRIAT

Art. 2.1. Spatiul inchiriat va fi folosit de Locatar pentru desfasurarea activitatii de invatamant a Unitatii Școlare LICEUL TEORETIC NICOLAUS LENAU.

Art. 2.2. Destinatia spatiului locativ inchiriat nu va putea fi schimbata fara consimtamantul scris al

Vizitați www.ratt.ro Informații trasee - prețuri bilete/abonamente - grafice circulație - harta MTC - forum Locatorului.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.1. Durata inchirierii este de la 01.10.2014 pana la 31.12.2015. La expirarea termenului pentru care a fost incheiat, contractul de inchiriere poate fi prelungit cu acordul scris al partilor, prin act aditional.

Art. 3.2. Reinnoirea contractului de inchiriere nu constituie o obligatie a Locatorului, iar intre partile acestui contract nu opereaza relocutiunea tacita.

 • IV. CHIRIA

Art. 4.1. Chiria pentru folosirea spatiilor inchiriate este de 2 euro/mp/luna, exclusiv TVA, calculata in lei la cursul BNR de la data facturarii. Valoarea totala a chiriei este de 3062,40 euro/luna, la care se adauga TVA.

Art. 4.2. Tariful de inchiriere de 2 euro/mp/luna este valabil pe perioada aplicabilitatii prevederilor legislative in vigoare la data incheierii contractului, modificarile legislative determinand renegocierea tarifului de inchiriere in functie de nivelurile rezultate din aceste modificari. Chiria se va reactualiza anual, cu indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Statistica.

Art. 4.3. Plata chiriei se face lunar, in baza facturii emise de Locator. Factura se va emite lunar, în ultima zi a lunii calendaristice la care se refera plata, la cursul BNR valabil în ziua respectivă.

Art. 4.4. Termenul de plata a chiriei este de maxim 30 de zile de la emiterea facturii, in contul Locatorului RO06BRDE360SV07424003600 deschis la BRD - Sucursala Timisoara.

 • V. OBLIGAȚIILE PARTILOR:

Art. 5.1. Obligatiile Locatorului:

 • a) sa predea spatiile care fac obiectul prezentului contract de inchiriere descris la art. 2.1 din contract la data incheierii procesului verbal de predare - primire;

 • b) sa garanteze pe Locatar de tulburarile provenite din propria fapta, asigurandu-i folosinta utila a spatiilor inchiriate, Locatorul nefiind insa raspunzator de tulburarea folosintei spatiilor de catre un tert;

 • c) sa efectueze reparatiile care, potrivit legii, incumba Locatorului;

 • d) sa plateasca impozitele pentru spatiile inchiriate pe toata durata de valabilitate a prezentului contract;

 • e) sa asigure cladirile in care se afla spatiile inchiriate impotriva dezastrelor naturale si incendiilor.

 • f) să factureze lunar cheltuielile generale pentru utilitati (energie electrica, gaze, apa, telefonie, internet, etc), pe baza facturilor emise de furnizorii respective

Art. 5.2. Obligatiile Locatarului:

 • a) sa foloseasca spatiile inchirate conform destinatiei prevazute in contract;

Vizitați www.ratt.ro Informații trasee - prețuri bilete/abonamente - grafice circulație

 • b) sa păstreze integritatea bunului inchiriat, sa-l intretina in mod corespunzător, sa nu-l modifice fara consimtamantul prealabil al Locatorului, sa nu-l deterioreze sau degradeze;

 • c) sa execute la timp si in conditii corespunzatoare, pe cheltuiala sa, toate lucrarile de intretinere si reparatii curente, inclusiv pentru degradarile produse din culpa sa;

 • d) sa plateasca chiria lunar, conform Cap. IV din prezentul contract;

 • e) sa plateasca lunar cheltuielile generale pentru utilitati (energie electrica, gaze, apa, telefonie, internet, etc), facturate de RATT aferente spatiilor inchiriate, pe baza facturilor emise de furnizorii respectivi;

 • f) sa asigure functionare in deplina siguranta a instalatiilor si sa obtina toate avizele prevazute de lege si normele in vigoare; sa doteze spatiile inchiriate, pe cheltuiala proprie, cu mijloace de prima interventie pe linie PSI, conform normelor in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor, asigurand numarul, calitatea si verificarea periodica a stingatoarelor de incendii;

 • g) sa respecte, în vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor și a bolilor profesionale, cerințele Legii Securității și Sănătații în Muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securității și Sănătații în Muncă nr.319/2006 cu modificările și completările ulterioare, aprobate de Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006 cu modificările și completările ulterioare. In cazul producerii unor evenimente, accidente de munca datorita nerespectarii obligatiilor ce decurg din prezentul contract, Locatorul isi declina orice responsabilitate, iar inregistrarea evenimentului/accidentului de munca se va face de catre Locatar. Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor/accidentelor de munca, se va face cu respectarea legislatiei in vigoare;

 • g) sa asigure curatenia si igienizarea spatiilor inchiriate, pe toata durata contractului de inchiriere;

 • h) sa nu execute improvizatii la instalatiile electrice, impamantari necorespunzatoare, fire trase pe suport combustibil;

 • i) sa permita accesul periodic, in timpul programului de lucru al acestuia, al unui reprezentant al Locatorului, pentru a verifica respectarea de catre Locatar a conditiilor stabilite in prezentul contract;

 • j) se interzice stabilirea de catre Locatar a sediului social al acestuia in spatiile inchiriate;

 • k) sa elibereze spatiile inchiriate, in termen de cel mult 6 luni de la data expirarii contractului, cel putin in starea in care au fost primite, fara indeplinirea altor formalitati prealabile.

7VI. ALTE OBLIGAȚII

Art. 6.1. Locatarul are dreptul la firma in conditiile legii, urmand ca aceasta sa fie amplasata in locul in care se va stabili de comun acord cu Locatorul si dupa obtinerea avizului autoritatilor locale.

Art. 6.2. Locatarul este obligat, fara indeplinirea vreunei formalitati prealabile, ca la expirarea termenului pentru care a fost incheiat prezentul contract, sa elibereze spatiile inchiriate in termen de 6 luni de la data

Vizitați www.ratt.ro Informații trasee - prețuri bilete/abonamente - grafice circulație - harta MTC - forum expirării acestuia.

Art. 6.3. Locatarul este obligat sa elibereze spatiile inchiriate in același termen de 6 luni si in celelalte cazuri de incetare a contractului prevazute la art. 9.1.

Art. 6.4. Dupa expirarea termenului de 6 luni prevazut la art. 6.2, 6.3, Locatorul va proceda la evacuarea administrativa a Locatarului, fara indeplinirea altor formalitati, pe cheltuiala sa, Locatarul fiind de drept pus in intarziere la expirarea acestui termen, conform art. 1523 din Codul Civil.

Art. 6.5. Partile prezentului contract convin , in conformitate cu dispozitiile art. 1270 Codul Civil, ca prevederile prezentului contract sa fie aplicate intocmai, Locatorul fiind autorizat prin contract de catre Locatar sa procedeze la evacuarea administrativa prevazuta la art. 6.4., fara ca acesta sa se opuna in niciun fel si sub nicio forma la evacuare.

 • VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 7.1. In cazul in care Locatarul nu achita Locatorului chiria datorata la termenele prevazute in prezentul contract, acesta datoreaza penalitati contractuale de 0,05 % pentru fiecare zi de intarziere din valoarea facturii neachitate.

 • VIII. INTERDICȚIA SUBINCHIRIERII SAU CEDARII SPATIILOR ÎNCHIRIATE

Art. 8.1. Este absolut interzisa subinchirierea sau cedarea sub orice forma, totala sau partiala a spatiilor inchiriate. Nerespectarea acestei obligatii conduce la rezilierea de drept a contractului, fara punere in intarziere si fara indeplinirea vreunei formalitati prealabile. Prezenta clauza reprezinta pact comisoriu.

 • IX. INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 9.1. Prezentul contract isi inceteaza efectele in urmatoarele cazuri:

 • a) prin acordul partilor;

 • b) la expirarea duratei contractului;

 • c) prin reziliere, in cazul neexecutarii culpabile, executarii partiale sau necorespunzatoare a obligatiilor contractului de catre una dintre parti. Rezilierea va produce efecte, de plin drept, fara interventia instantei de judecata, in termen de 30 de zile calendaristice de la data la care o parte a notificat celeilalte parti intentia de reziliere si daca inauntrul termenului de 30 de zile partea in culpa nu si-a executat obligatiile asumate prin contract;

 • d) prin denuntare unilaterala de catre una dintre parti, cu un preaviz de 180 de zile calendaristice.

Art. 9.2. La incetarea prezentului contract, predarea - primirea spatiilor inchiriate se va realiza la starea initiala a acestora din momentul incheierii contractului.

Vizitați www.ratt.ro Informații trasee - prețuri bilete/abonamente - grafice circulație

Art. 9.3. încetarea contractului nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente intre partile contractante.

 • X. LITIGII

Art. 10.1. Litigiile decurgand din executarea prezentului contract de inchiriere se vor solutiona de catre instantele judecatoresti competente din Timisoara, in cazul in care partile nu reusesc sa solutioneze diferendul dintre ele pe cale amiabila.

 • XI. FORTA MAJORA

Art. 11.1. Forta majora exonereaza de raspundere partile contractante, in cazul neexecutarii totale sau partiale a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Artt. 11.2. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Art. 11.3. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maxim 5 zile de la aparitia acesteia, iar dovada fortei majore se va comunica in maxim 15 zile de la aparitie.

Art. 11.4. Partea care a invocat forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti, incetarea cauzei acesteia in maxim 15 zile de la incetare.

Art. 11.5. Daca in termen de 30 de zile calendaristice de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune - interese.

 • XII. IMBUNATATIRI

Art. 12.1. Orice imbunatatiri, transformari sau instalatii s-ar face de catre Locatar, acestea raman bunuri castigate ale spatiilor inchiriate, din momentul executarii lor, putand fi efectuate numai cu acordul Locatorului.

 • XIII. ALTE CLAUZE

Art. 13.1. Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai prin acordul partilor prin incheiere de acte aditionale.

Art. 13.2. în acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

Art.13.3. în cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi trasmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal pe aceasta confirmare. Daca notificarea se transmite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in

Vizitați www.ratt.ro Informații trasee - prețuri bilete/abonamente - grafice circulație - harta MTC - forum

care a fost expediata.

Art. 13.4. Procesul verbal de predare - primire - Anexa 1 face parte integranta din prezentul contract.

Prezentul contract a fost incheiat in Timisoara, la data de, in 4 exemplare originale.

Prezentul contract produce efecte incepand cu data de 01.10.2014.


LOCATOR


LOCATAR


REGIA AUTONOME DE TRANSPORT TIMIȘOARA LICEUL TEORETIC NICOLAUS LENAU


DIRECTOR GENERAL


DIRECTOR


Dr. ing. Ioan Goia


Wolf Elena


Contabil Sef


Contabil Șef


Ec. Felicia Lascut


Serviciul Vanzari


Ing. Mihaela Zele


Avizat juridic


Avizat juridic


AVIZAT


MUNICIPIUL TIMISOARA- Ordonator de credite


reprezentat prin PRIMAR

Prof. Univ. dr. Ing. NICOLAE ROBU


VICEPRIMAR


Dan Diaconu


DIRECTIA ECONOMICA


Director executiv


Smaranda Haracicu


Avizat juridic

Directia Institutii Scolare, Medicale


Vizitați www.ratt.ro Informații trasee - prețuri bilete/abonamente - grafice circulație - hart


REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT

TIMIȘOARA

BD. TAKE IONESCU NR. 56

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 153/30.10.2014

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara întrunit în ședința din data de 30.10.2014 adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

• Art.l Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara aprobă in unanimitate de voturi, în ședința ordinara din data de 30.10.2014, tariful de 2 euro/mp pentru spatiile închiriate din Intrarea Doinei, conform referat emis de către Serviciul Vanzari, avand nr. de înregistrare 17022/20.10.2014.

Art.2 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciului Vanzari.

Art.3 în termen de 30 de zile de la difuzare se va comunica secretarului Consiliului de Administrație modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație. 5

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică:

 • -  Cabinetului Director General

 • -  Serviciului Vanzari

 • -  Contabilului Sef