Hotărârea nr. 563/2014

563/27.11.2014 privind alipirea imobilelor situate in Intrarea Peru cu numar topografic 437539 inscris in C.F. nr. 437539 Timisoara si numar topografic 437732 inscris in C.F. nr. 437732 Timisoara din str. Bujorilor, nr.63.
Hotararea Consiliului Local 563/27.11.2014
privind alipirea imobilelor situate in Intrarea Peru cu numar topografic 437539 inscris in C.F. nr. 437539 Timisoara si numar topografic 437732 inscris in C.F. nr. 437732 Timisoara din str. Bujorilor, nr.63.


Consiliul Local al Municipiului TimisoaraAvând în vedere Referatul nr.CT2014-004075/29.10.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba alipirea imobilelor situate in Intrarea Peru cu numar topografic 437539, inscris in CF nr. 437539 Timisoara in suprafata de 47 mp. si cu numar topografic 437732, inscris in CF nr. 437732 Timisoara situat in str. Bujorilor, nr.63, in suprafata de 834 mp., conform documentatiei topografice intocmita de SC EFICIENT SA - Proiect nr.7160/g/2010, unde va rezulta urmatoarea parcela: "LOT 1" - 437539,437732 (nr. nou 438331 avizat de catre O.C.P.I. Timis) - teren intravilan in suprafata de 881 mp.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Banca de Date Urbana si Cadastru din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

SE APROBĂ PRIMAR NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM-

SERVICIUL BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

CT2014-004075/29.10.2014

REFERAT

privind alipirea imobilelor situate in Intrarea Peru cu numar topografic 437539 inscris in C.F. nr. 437539 Timișoara si numar topografic 437732 inscris in C.F. nr. 437732 Timișoara din str. Bujorilor, nr.63.

Se propune spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul intocmit Serviciul Banca de Date Urbane si Cadastru din cadrul Direcției Urbanism, ca urmare a cererii cu nr.CT2014-004075/16.10.2014 depuse de Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse, Biroul Terenuri.

Teren intravilan situat in Intrarea Peru cu numar topografic 437539, inscris in CF nr. 437539 Timisoara in suprafata de 47 mp., categoria de folosinta - drum; (Foaie de Proprietate) - 28104/21.02.2014; Lege nr.213/1994 si HG 1016/2005; B2. Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 -MUNICIPIULUI TIMISOARA, DOMENIUL PUBLIC; si teren intravilan situat in str. Bujorilor, nr.63 cu numar topografic 437732, inscris in CF nr. 437732 Timisoara in suprafata de 834 mp., categoria de folosinta - curti constructii; (Foaia de Proprietate) - 50963/28.03.2014; Decret nr.D.223/1974 si apartamentare cu nr. 28383/2002; B2. Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 - STATUL ROMAN, in administrarea operativa a ICRAL TIMISOARA; Act administrativ nr.HOT 109, din 27.03.2012, emis de MUNICIPIUL TIMISOARA CONSILIUL LOCAL; B3 Inscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, art 898 pct.2 NCC, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 -MUNICIPIULUI TIMISOARA - DOMENIUL PUBLIC.

Obiectul lucrării îl constituie alipirea parcelei cu numar top. 437539 din intravilanul localitatii Timisoara in suprafata de 47 mp. si a parcelei cu numar top. 437732 din intravilanul localitatii Timisoara in suprafata de 834 mp. cu scopul inscrieri in Cartea Funciara a Blocului nr.30 scara A si scara B din Intrarea Peru pentru care a fost emisa Autorizatia de Construire nr.1091 din 07.10.1999 eliberata de Primaria Municipiului Timisoara.

Parcela cu numar top. 437539 in suprafata de 47 mp. si parcela cu numar top. 437732 in suprafata de 834 mp. va fi alipita conform documentatiei pr.nr. 7160/g/2010 intocmita de S.C. EFICIENT S.A..

In urma alipirii executate de S.C. EFICIENT S.A. va rezulta urmatoarea parcela: „LOT 1” - 437539,437732 (nr. nou 438331 avizat de catre O.C.P.I. Timis) - teren intravilan in suprafata de 881 mp.

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. DP2012-7498/17.04.2012, de la Serviciul Administrare Fond Funciar nr. DP2011-7498/14.03.2012, și de la Serviciul Administrare Imobile nr. UR2011-7498/19.03.2012, ni se aduce la cunoștință că asupra acestui imobil nu există litigii și nici cereri de revendicare.

Dupa analizarea celor prezentate mai sus, de catre comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara, se va aviza documentatia de alipire a terenului cu numar top. 437539 si parcela cu numar top. 437732.

Avand in vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin care se aproba:

Alipirea imobilelor situate in Intrarea Peru cu numar topografic 437539, inscris in CF nr. 437539 Timisoara in suprafata de 47 mp. si cu numar topografic 437732, inscris in CF nr. 437732 Timisoara situat in str. Bujorilor, nr.63, in suprafata de 834 mp., conform documentatiei topografice intocmita de SC EFICIENT SA. proiect nr.7160/g/2010, unde va rezulta urmatoarea parcela: „LOT 1” - 437539,437732 (nr. nou 438331 avizat de catre O.C.P.I. Timis) - teren intravilan in suprafata de 881 mp.

pentru SECRETAR                               ADMINISTRATOR PUBLIC

SIMONA DRAGOI                             SORIN DRĂGOI

ARHITECT ȘEF

CIPRIAN SILVIU CĂDARIU

SEF SERVICIU B.D.U.C.

DAN ROBESCU

BIROU TERENURI CRISTESCU PETRU


CONSILIER S.B.D.U.C.

GIULIAN LOREDANA

AVIZAT JURIDIC

DANIEL VACARESCU