Hotărârea nr. 562/2014

562/27.11.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -spaţiu comercial D, situat în Timişoara, Piaţa Traian nr.7, parter, înscris în C.F. nr. 404512-C1-U5, numar topo 6833/XIV, la preţul de 140.000. euro
Hotararea Consiliului Local 562/27.11.2014
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -spaţiu comercial D, situat în Timişoara, Piaţa Traian nr.7, parter, înscris în C.F. nr. 404512-C1-U5, numar topo 6833/XIV, la preţul de 140.000. euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CM 2014-1943 din 18.11.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. CM2014-001851 din 12.11.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, Compartimentul Monumente, de către Aron Adrian , în calitate de proprietar, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra exercitării /neexercitării dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Piaţa Traian nr.7, înscris în C.F. nr.404512-C1-U5, numar topo 6833/XIV.
Spaţiul comercial D , situat la parterul imobilului din Piaţa Traian nr.7, pentru care se solicită neexercitarea dreptului de preemţiune ,este compus din 3 încăperi, 1 magazin, WC, boxă, cu 8,27 % p.c şi cu 88/1068 mp teren în folosintă având o suprafaţă utilă de aproximativ 136,09 mp. Proprietarul solicită un preţ de vînzare de 140.000 euro, rezultând un preţ de aproximativ 1028,73 euro /mp.
Din răspunsul Direcţiei Urbanism, Serviciul de Dezvoltare Urbană, Reabilitare şi Conservare Clădiri Istorice la adresa nr. CM 2014-001851/ din 13.11.2014 , rezultă că starea generală a imobilului este relativ bună, faţada clădirii fiind recent reabilitată. Există însă degradări punctuale la cornişă şi acoperiş. Tâmplăria de lemn a vitrinelor originale şi uşilor de acces în spaţiile comerciale de la parter a fost înlocuită cu elemente din PVC, un material inadecvat clădirilor istorice protejate. Poarta de acces originală a fost înlocuită cu placaje din metal.
Din adresa nr. 2863 din 10.11.2014 , emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş, rezultă că aceasta nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra spaţiului comercial D,situat la parterul imobilului din Piaţa Traian nr.7, la preţul de 140.000 euro,Timişoara , judeţul Timiş, care este inclus în Lista Monumentelor Istorice-2010, judeţul Timiş -Casa - cod TM-II-m-B-06170 la poziţia 145.
Tinând cont de răspunsul Biroului Valorificare S.A.D la Adresa CM2014-001851/17.11.2014 şi anume că spaţiul comercial D, parter din imobilul situat în Piaţa Traian nr.7, nu prezintă interes pentru domeniul public /privat al Municipiului Timisoara;
Având în vedere răspunsul D.I.S.M.S.C la adresa CM2014-001851/13.11.2014 prin care ne face cunoscut ca Spaţiul comercial D, situat la parterul imobilului din P-ţa Traian nr.7 ,nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public ce aparţin de directie;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -Spaţiu Comercial D, situat în Timişoara, Piaţa Traian nr.7, parter, înscris în C.F. nr.404512-C1-U5, numar topo 6833/XIV, la preţul de 140.000. euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administrator Public prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului Aron Adrian;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI