Hotărârea nr. 561/2014

561/27.11.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă a S.A.D 2B -parter, situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr.9 la preţul de 30.000 euro
Hotararea Consiliului Local 561/27.11.2014
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă a S.A.D 2B -parter, situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr.9 la preţul de 30.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CM 2014-1778 din 03.11.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. CM 2014-001742 din 27.10.2014, înregistrată la Primaria Municipiului Timişoara, Compartimentul Monumente, de către MOLLO ANNA , în calitate de proprietar, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă a S.A.D 2B, înscris în C.F. nr.400136-C1-U19, nr.topo 400136-C1-U19, Timişoara, situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr.9 parter ;
Imobilul pentru care se solicita neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara la intenţia de vânzare a spaţiului cu alta destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D 2B, are o suprafaţă utilă de 48.36 mp, este compus din Sala de vînzare 2, Antreu Baie , are 5,40 cote părţi comune şi 25,37 cote teren. Proprietarul solicită pentru imobil un preţ de vanzare de 30.000 euro ,respectiv 620.37 euro/mp.;
Din Adresa nr.CM 2014-001742 din 28.10.2014 a Direcţiei Urbanism, Serviciul de Dezvoltare Urbană, Reabilitare şi Conservare Clădiri Istorice, rezultă că faţada clădirii şi acoperişul aferent S.A.D 2A prezintă degradări în anumite porţiuni şi necesită reparaţii. De asemenea imobilul necesită asanarea instalaţiilor parazitare (alarme,cabluri de electricitate şi de date,etc). Tâmplăria de lemn de la parter a fost înlocuită cu rame din PVC,inadecvate clădirilor istorice protejate.
Din Adresa cu nr. 2742 din 22.10.2014 , a Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş, aceasta nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D 2B , situat în imobilul din Strada Emanuel Ungureanu nr.9 parter, oraşul Timişoara, judeţul Timiş, inclus în Situl urban ,,Cartierul Cetatea Timişoara ,cod TM-II-s-A-06095,Poziţia 60 , în Lista Monumentelor Istorice-2010, judeţul Timiş;
Având în vedere raspunsul primit de la D.I.S.M.S.C prin Adresa CM2014-001742 din 28.10.2014 imobilul nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public ce apartin de direcţie;
Tinând cont de raspunsul Directiei Economice la adresa CM2014-001742 din 31.10.2014 şi anume ca din suma aprobata privind achiziţia de imobile coform Listei de investiţii la capitolul 70.02.03.Locuinte, respectiv cap.C,,Dotări independente şi Alte investiţii suma ramasa în prezent este de 1330.32 mii lei;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.4. din Legea nr. 422//2001 privind protejarea monumentelor istorice cât şi art.36, alin.2 litera c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercita dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului situat în strada Emanuel Ungureanu nr.9, parter, apartament SAD2B, înscris în C.F.nr.400136-C1-U19, nr.topo 400136-C1-U19 Timişoara, jud.Timis.,la preţul de 30.000 de euro.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administrator Public prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Doamnei Mollo Anna ;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT:

PRIMAR,

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. CM 2014-1778/03.11.2014

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință a S.A.D 2B -parter,situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr.9 la prețul de 30.000 euro.

Compartimentul Monumente :

Având în vedere adresa nr. CM 2014-001742 din 27.10.2014, înregistrată la Primaria Municipiului Timișoara, Compartimentul Monumente, de către MOLLO ANNA , în calitate de proprietar, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință a S.A.D 2B, înscris în C.F. nr.400136-C1-U19, nr.topo 400136-C1-U19, Timișoara, situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr.9 parter ;

Imobilul pentru care se solicita exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara la intenția de vânzare a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuință S.A.D 2B, are o suprafață utilă de 48.36 mp, este compus din Sala de vînzare 2,Antreu Baie , are 5,40 cote părți comune și 25,37 cote teren. Proprietarul solicită pentru imobil un preț de vanzare de 30.000 euro ,respectiv 620.37 euro/mp.

Din adresa nr.CM 2014-001742 din 28.10.2014 a Direcției Urbanism,Serviciul de Dezvoltare Urbană ,Reabilitare și Conservare Clădiri Istorice , rezultă că fațada clădirii și acoperișul aferent S.A.D 2A prezintă degradări în anumite porțiuni și necesită reparații.Deasemenea imobilul necesită asanarea instalațiilor parazitare (alarme,cabluri de electricitate și de date,etc) Tâmplăria de lemn de la parter a fost înlocuită cu rame din PVC,inadecvate clădirilor istorice protejate.

Din adresa cu nr. 2742 din 22.10.2014 , a Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș,aceasta nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra spațiului cu altdestinație decât aceea de locuință S.A.D2B , situat în imobilul din Strada Emanuel Ungureanu nr.9 parter, orașul Timișoara, județul Timiș, inclus în Situl urban ,,Cartierul Cetatea Timișoara ,cod TM-II-s-A-06095,Poziția 60 , în Lista Monumentelor Istorice-2010, județul Timiș.

Conform art.4,alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice :

,, Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului depreemțiune al statului roman,prin Ministerul Culturii și Cultelor, sau al unităților administrativ-teritoriale, după caz,potrivit prezentei legi, sub sancțiunea nulității absolute a vânzării.

Cod FO 53-01,ver.2

Având în vedere răspunsul primit de la D.I.S.M.S.C prin adresa CM2014-001742 din

  • 28.10.2014 imobilul nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public ce aparțin de direcție;

Tinând cont de raspunsul Directiei Economice primit la adresa CM2014-001742

  • 31.10.2014  și anume ca din suma aprobata privind achiziția de imobile coform Listei de investiții la capitolul 70.02.03.Locuinte, respectiv cap.C,,Dotări independente și Alte investiții suma ramasa în prezent este de 1330.32 mii lei;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiului cu altă destinație decăt aceea de locuință S.A.D 2B, parter înscris în C.F.nr.400136-C1-U19 ,nr.topo 400136-C1-U19 din Timișoara, strada Emanuel Ungureanu nr.9 , la prețul de 30.000 euro.

ADMINISTRATOR PUBLIC,

PT.SECRETAR,


Simona Dragoi


Sorin Iacob Dragoi

DIRECTOR, D.C.T.D.D.

Laura Koszegi Stoianov

DIRECTOR, D.I.S.M.S.C

Mihai Ioan Costa

CONSILIER,

Luminita Mirica

AVIZAT,

Serviciul Juridic