Hotărârea nr. 559/2014

559/27.11.2014 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 559/27.11.2014
privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-31076 din data de 20.11.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.294/28.07.2009 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea statului sau a Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.43/26.06.2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe;
În conformitate cu art.1.810 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. c) coroborat cu art.36 alin. (5) lit. a) şi art.36 alin.(2) lit. d) coroborat cu art.36 alin.(6) lit. a) pct.17 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45, alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere privind garajele care au fost preluate în proprietatea Statului Român de la persoane fizice sau juridice, prin naţionalizare sau la plecarea acestora din ţară, situate la parterul sau subsolul blocurilor de locuinţe sau în curţi comune ale imobilelor naţionalizate, care au expirat la data de 19.05.2014 şi pentru care a operat tacita relocaţiune, la cererea chiriaşilor, până la 27.06.2019.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

A p r o b a t:

PRIMAR,

NICOLAE ROBU


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

BIROU LOCUINȚE

Nr.SC2014-31076/20.11.2014

REFERAT

privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timișoara

În evidența mijloacelor fixe ale municipiului Timișoara precum și în evidența Biroului Locuințe se află un număr de 69 de garaje care au fost preluate în proprietatea Statului Român de la persoane fizice sau juridice, prin naționalizare sau la plecarea acestora din țară, fiind situate la parterul sau subsolul blocurilor de locuințe sau în curți comune a unor imobile care au fost naționalizate.

Datorită faptului că prin O.U.G. nr. 44/13.05.2009 s-a aprobat doar prelungirea duratei contractelor de închireire pentru suprafețele cu destinația de locuințe, prin H.C.L.M.T. nr.294/28.07.2009 - privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timișoara s-a aprobat prelungirea contratelor de închiriere pentru aceste garajele, contracte aflate în curs de executare la data de 08.04.2009, la cererea chiriașilor, până la 19.05.2014.

Având în vedere faptul că prin O.U.G. nr.43/26.06.2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe “durata contractelor de închiriere privind suprafețele locative cu destinația de locuințe din proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe, aprobată prin Legea nr. 309/2009, pentru care a operat tacita relocațiune, în condițiile prevăzute la art. 1.810 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, este de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”.

În conformitate cu precedrile art. 1.810 din Codul Civil “(1) Dacă, după împlinirea termenului, locatarul continuă să dețină bunul și să își îndeplinească obligațiile fără vreo împotrivire din partea locatorului, se consideră încheiată o nouă locațiune, în condițiile celei vechi, inclusiv în privința garanțiilor. ”

Ca urmare a celor arătate mai sus propunem emiterea unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se prelungească durata contractelor de închiriere privind garajele din proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timișoara, care au fost preluate în proprietatea Statului Român de la persoane fizice sau juridice, prin naționalizare sau la plecarea acestora din țară, fiind situate la parterul sau subsolul blocurilor de locuințe sau în curți comune , expirate la data de 19.05.2014, pentru care a operat tacita relocațiune. Astfel, prelungirea se va face la cererea chiriașilor, până la 27.06.2019, dată până la care au fost prelungite contractele de închiriere privind suprafețele cu destinația de locuințe proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timișoara.

Prezenta propunere este motivată de faptul că prin O.U.G. nr.43/2014 au fost prelungite doar contractele de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe și nu a fost emis până în prezent un alt act normativ care să prelungească durata contractelor de închiriere pentru suprafețele cu destinația de garaj.

ADMINISTRATOR PUBLIC,

SECRETAR, Ioan Cojocari


Sorin Iacob Drăgoi

DIRECTOR,

Laura Koszegi

ȘEF BIROU

Mihai Boncea

CONSILIER,

Simona Bălan

Consilier Juridic,