Hotărârea nr. 552/2014

552/11.11.2014 privind sprijinirea festivalului "Timişoara Jazz Festival"
Hotararea Consiliului Local 552/11.11.2014
privind sprijinirea festivalului "Timişoara Jazz Festival"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 029538/ 05.11.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2014 - 029538/05.11.2014 a Fundaţiei Culturale Jazz Banat din Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(8) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă includerea festivalului "Timişoara Jazz Festival" care va avea loc în perioada 28 -30 noiembrie 2014, pe agenda Casei de Cultură a Municipiului Timişoara.

Art.2 : Se aprobă alocarea sumei de 25.000 lei, necesară organizării evenimentului prezentat la art. 1 din bugetul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia de Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Fundaţiei Culturală Jazz Banat
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

jazz banat


Nl.89/05.10.2014 Către

Conducerea Primăriei mun. Tlmlsoaea

In alcalin :D-lui Primar NICOLAE ROBI'

Spre stilată: D-nri ALINA PINTILlE-IMreclor Depart. Comunicare

Domnule Primar,

In perioada 28-30 noiembrie 3024 se vadcsfasura ia 1 nr.isoaraa Vll-a ediție a ..TIMIȘOARA JAZZ FESTIVA! "

De-a lungul celor rase ediții. acest festival a ajuns una din cele mai importante manifestări culturale de ger: din Romani.» ..Festivalul de jâzz de la Timișoara, este parte din EUROPE JAZZ NETWORK .cen mai importanta organizație profesionala dc gen din lume.

La 3 ediții ale acestui festival .Primăria Timișoara. a fost un partener constant si impcetant al festivalului pe care il organizam, Dc cele n»i multe ori .necondiționat a foit un real sprijin pentru noi .si a contribuit la prestigiul dc care se bucura Timișoara Jazz Festival astazi.

Dea lungul anilor aict au perfomut multe nume importante ale scenei mondiale cum ar fi AV1SHA1 COHEN. TORD GUSTAFSEN, ESBJORN SVF.NSSON TRIO. MISHA ALPERIN. BOBO STENSSON TRIO. TRICON. NILS PE1TER MOLVAER. EYVIND AARSET QCARTET, ANYA LECHNER. ANCA PARCHEL, AURA VRZICEANU. MIRCF.A T1BER1AN, TINGVAL TRIO. SIEFAN MICl-S, si multi silii.

In acest sens . sa rugam sa analizați oportunitatea dc a sprijini acest eveniment major al culturii romane .mpertan: vector dc imagine al jazz-ului romanesc .

Pentru edSîra din 2014 si-au manifcMat disponibilitatea dc a participa I* festival, pe Ungă artiști dc nurca ai jaznilui romanesc din tara si din diaspora precum EXIT OZ, ALEX SIMU si grupul sau ARJFA (OLANDA). HOREA CRIS OVAN .LIV1U BUTOI. I’EDRO NF.GRESCU si importante vedete ale scenei mondiale: SHAI MAESTRO IRIG (Isracl).I.NZO FA VATA QUARTET(ITALIA) . GAIA QUATRO (ARGENTTNA.JAPON1AX BRINK MAN SHIP (ELVEȚIA) .HADRIEN FERAUD (FRANȚA ) . MELT TRIO (GERMANIA)

Alaiuri dc aceștia vor participa artiști din Ungaria .Finlanda, cure vor fi nominalizați in perioada imediat următoare Concertele vor fi prezentate de Florian Lungu .si se vor desfășura in in sala OPERE) din I imiscora

Fundația Cultu.-aJa Jazz Banat este membra a Europe Jazz Networic si Festivalul dc Jazz de la Timișoara este inclus in Calencx’ul European al Fcstivaletor Internationale dc Jazz EJN

Suma pc cate o solicit este 15000 curo

In speranța ca prin pnrtcncriatul cu PRJMAR1A TLM1SOARA . festivalul va putea beneficia de prezenta acestor'man 3rtisri ai scenei morxliale de jazz, va asigur de cea mai aleasa considerație.


ROMÂNIA

APROBAT

PRIMAR,


NICOLAE ROBUJUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE COMUNICARE Biroul Organizare Evenimente

SC2014-029538/05.11.2014

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatiipublice@primariatm.ro internet: wwwprimariatm.ro

R E F E R A T

privind sprijinirea festivalului „Timișoara Jazz Festival”

Prin adresa nr. SC2014-029538 din data de 05.11.2014, Fundația culturală Jazz Banat solicită sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara pentru organizarea celei de a VII-a ediții a „Timișoara Jazz Festival”.

„Timișoara Jazz Festival” este una din cele mai importante manifestări culturale de gen din România. Festivalul de jazz de la Timișoara face parte din „EUROPE JAZZ NETWORK”, cea mai importantă organizație profesională de gen din lume.

La trei ediții ale acestui festival, Primaria Timișoara, a fost un partener constant și important, fiind un real sprijin în organizarea acestuia și a contribuit la prestigiul de care se bucura „Timisoara Jazz Festival” astăzi.

La „Timișoara Jazz Festival”, de-a lungul anilor au performat mai multe nume importante ale scenei mondiale cum ar fi: AVISHAI COHEN, TORD GUSTAFSEN, ESBJORN SVENSSON TRIO, MISHA ALPERIN, BOBO STENSSON TRIO, TRIGON, NILS PETTER MOLVAER, EYVIND AARSET QUARTET, ANYA LECHNER, ANCA PARGHEL, AURA URZICEANU, MIRCEA TIBERIAN, TINGVAL TRIO, STEFAN MICUS și mulți alții.

Pentru ediția din 2014 și-au manifestat disponibilitatea de a participa la festival, pe lânga artiști de marcă ai jazzului românesc din țară și din diaspora, precum EXIT OZ, ALEX SIMU și grupul său ARIFA (OLANDA), HOREA CRIȘOVAN, LIVIU BUTOI, PEDRO NEGRESCU și importante vedete ale scenei mondiale: SHAI MAESTRO TRIO (Israel),ENZO FAVATA QUARTET(ITALIA), GAIA QUATRO (ARGENTINA,JAPONIA), BRINK MAN SHIP (ELVETIA)feat. NILS PETTER MOLVAER(NORVEGIA), HADRIEN FERAUD (FRANTA ), MELT TRIO (GERMANIA). Alături de aceștia vor participa și mulți alți artiști din Ungaria și Finlanda

Concertele vor fi prezentate de Florian Lungu și se vor desfășura în sala Operei Naționale Române din Timișoara.

Fundația Culturală Jazz Banat este membră a Europe Jazz Network și Festivalul de Jazz de la Timișoara este inclus in Calendarul European al Festivalelor Internaționale de Jazz EJN.

Având în vedere cele prezentate anterior propunem emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local prin care să includem festivalul „Timișoara Jazz Festival” pe agenda Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

Suma 25.000 lei necsesară desfășurării eveniventului va fi suportată de bugetul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

Viceprimar

p. Secretar

Simona Drăgoi

Smaranda Haracicu Director economic


Dan Diaconu

Alina Pintilie Director Executiv

Monica Sava

Consilier

Avizat Juridic