Hotărârea nr. 551/2014

551/11.11.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire biserica, paraclis si clopotnita cu oficiu parohial", str. Ioan Alexandru, nr. 9, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 551/11.11.2014
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire biserica, paraclis si clopotnita cu oficiu parohial", str. Ioan Alexandru, nr. 9, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2014-016514/27.10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 16/17.10.2014;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 40 din 06.10.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire biserica, paraclis si clopotnita cu oficiu parohial", str. Ioan Alexandru, nr. 9, Timişoara, având ca beneficiari pe PAROHIA TIMISOARA - "SFANTUL MARE MUCENIC GHEORGHE", întocmit conform proiectului nr. 157/2014, realizat de S.C. AC TECTURA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+2E , accesul auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-004067/28.08.2014, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 1.2, spaţii verzi de min. 20 % - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 40/06.10.2014 din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire biserica, paraclis si clopotnita cu oficiu parohial", str. Ioan Alexandru, nr. 9, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Art. 4: Terenul studiat în suprafaţă totală de de 4.000 mp, este inscris in CF nr. 429737, Timisoara, avand nr. top. 429737, teren intravilan în Timişoara, str. Ioan Alexandru nr. 9, proprietatea PRIMARIEI MUNICIPIULUI TIMISOARA, cu intabulare drept de folosinta, dobandit prin lege, cota actuala 1/1 ARHIEPISCOPIEI ORTODOXE ROMANE A TIMISOAREI, Parohia Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, conform Act administrativ - H.C.L. nr. 615 din 10.12.2012, emis de Consiliul Local.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire biserica, paraclis si clopotnita cu oficiu parohial", str. Ioan Alexandru, nr. 9, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor PAROHIA TIMISOARA - "SFANTUL MARE MUCENIC GHEORGHE";
- Proiectantului S.C. AC TECTURA S.R.L;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Documentație tehnică pentru obținerea

Planului Urbanistic de Detaliu - P.U.D.

P.U.D - Construire Biserică, Paraclis și Clopotniță cu oficiu parohial

Beneficiar: Parohia Timișoara - ,,Sfantul Mare Mucenic Gheorghe''

Amplasament: Timișoara, str. Ioan Alexandru nr.9

Cf. nr: 429737, nr. top: 429737

Proiect nr : 157 / 2014 PUD - Construire Biserică, Paracalis și Clopotniță cu oficiu parohial

Timișoara str. Ioan Alexandru nr. 9

;

01. FOAIE DE CAPĂT

Denumirea proiectului:

P.U.D - Construire Biserică, Paraclis și Clopotniță cu oficiu parohial

Beneficiar:

Parohia Timișoara - ,, Sfanțul Mare Mucenic Gheorghe''

Amplasament:

Timișoara, str. loan Alexandru nr.9

Cf. nr: 429737, nr. top: 429737

Proiectant general:

S.c. Ac Tectura s.r.l.

str. Gh. Marinescu nr.1, ap.9, Timișoara

J35/54/2004, RO 16039449

Număr proiect:

157/2014

Faza de proiectare:

Proiect Urbanistic de Detaliu

02. COLECTIV DE ELABORARE

Proiectant general:

S.c. Ac Tectura s.r.l.

str. Gh. Marinescu nr.1, ap.9, Timișoara

Urbanism și Arhitectură:

-----------------------------9---------------------------------------

Șef Proiect: arhitect Mircea Crăculeac

J

Arhitectură: arhitect Nenad Luchin

Proiectant inginerie:

S.c. Daccons s.r.l. inginer Cosmin Dăescu

Ridicare topografică:

S.c. Black Light s.r.l. inginer Loredana Hodea

Studiu Geotehnic:

S.c. Cenconstruct s.r.l.

inginer Adrian Centea

03. BORDEROU

Piese scrise:

01. Foaie de capăt

02. Colectiv de elaborare

03. Borderou piese scrise și piese desenate

04. Extras CF nr. 429737 - Timișoara

05. Certificat de Urbanism nr. 2129 / 18.06.2014

06. Avize

07. Memoriu de prezentare

Piese desenate:

01.   Plan de situație/încadrare sc. 1:1000............................00

02.   Plan situație existentă sc. 1:1000..................................01

03.   Plan reglementări sc. 1: 200...........................................02

04.   Plan mobilare sc. 1: 200.................................................03

05.   Plan proprietăți sc. 1: 200...............................................04

Întocmit: arh. Nenad Luchin

Timișoara 07. 2014

04. MEMORIU DE PREZENTARE

CAPITOLUL I. DATE GENERALE - Obiectul proiectului

Denumirea proiectului:

P.U.D - Construire Biserică, Paraclis și Clopotniță cu oficiu parohial

Beneficiar:

Parohia Timișoara - ,,Sfantul Mare Mucenic Gheorghe''

Amplasament:

Timișoara, str. Ioan Alexandru nr.9

Cf. nr: 429737, nr. top: 429737

Proiectant general:

S.c. Ac Tectura s.r.l.

str. Gh. Marinescu nr.1, ap.9

J35/54/2004, RO 16039449

Număr proiect:

157/2014

Faza de proiectare:

Proiect Urbanistic de Detaliu

Lucrarea are la bază Certificatul de Urbanism nr. 2129 din data de 18.06.2014, emis de Primăria Municipiului Timișoara.

Obiectul prezentului proiect îl constituie promovarea unei investiții private, privind realizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), pentru construirea unui ansamblu bisericesc, pe o parcelă fără construcții, bordată de 3 străzi (Str. Ioan Alexandru, str. I.L. Bănățeanu, Inelul IV) și învecinată cu un parc.

CAPITOLUL II. ÎNCADRARE ÎN P.U.G. ȘI MASTERPLAN- ETAPA 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------9-------------------------------------------------------------------------

În PUG-ul Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL157/2002 și prelungit prin HCL139/2007, terenul are funcțiunea de zonă de locuințe pentru maxim 2 familii și funcțiuni 9                                                                            9        ■                                                                        9                   9

complementare.

Regim de înălțime maxim admis P-P+2E, POT maxim 40%.

Terenul face parte din unitatea teritorială UTR 38.

Conform noului Regulament Local de Urbanism (RLU), aprobat în 2013, parcela aflată în discuție se află într-o ” ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE ȘI DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE ÎN ANSAMBLURI INDEPENDENTE”.

Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu

Înscrierea în programele PUG - Masterplan etapa 2/2012

Proiectul se înscrie în două politici din Masterplanul Timișoarei, după cum urmează:

Politica 5 - Creșterea și asigurarea suprafeței de spații verzi raportat la densitatea zonei de referință

Programul 2- Creșterea calității rețelei de spații verzi raportat la densitatea zonei de referință. -Privind asigurarea suprafețelor necesare pentru spații verzi pe cartiere.

-Introducerea unor indicatori privind suprafețele de spații verzi în funcție de densitarea populației și procentajul de spații verzi private.

Politica 10 - Asigurarea unui mediu urban nepoluant, cu emisii reduse de CO2

Programul 5 - Îmbunătățirea calității aerului în oraș

-Privind protejarea zonelor de culturi complexe

Încadrarea parcelei în noile concepte generale de dezvoltare urbană - Masterplan, nu condiționează elaborarea noului proiect. Politicile în care se inscrie, fac referire și propun îmbunătățiri la nivelul domeniului public și a infrastructurii sociale.

CAPITOLUL III. SITUAȚIA EXISTENTĂ

----------------------------------------------------------------------9-----------------------------------------------

Caracteristicile amplasamentului, situația existentă

Încadrare în zonă și localitate.

Regimul juridic al terenului este specificat în extrasele de C.F. 429737, număr top: 429737, din care rezultă proprietatea terenului în beneficiul: Primăria Municipiului Timișoara, drept de folosință Arhiepisopiei Ortodoxe române a timișoarei, parohia "Sfântului Mare Mucenic Gheorghe".

Terenul este situat în intravilanul municipiului Timișoara, cu o suprafață de 4.000,00 mp, având ca sarcină drept de folosință Arhiepisopiei Ortodoxe române a timișoarei, parohia "Sfântului Mare Mucenic Gheorghe", pe strada Ioan Alexandru la nr. 9, adiacent parcului public propus pe latura sudică.

Subzona este situată într-o zonă lipsită de factori de poluare, neexistând în vecinătate agenți cu degajări de noxe, produceri de zgomote sau alte elemente care nu sunt compatibile cu o zonă rezidențială cu servicii publice.

Vecinătățile sunt după cum urmează, conf. planurilor anexate

  • -  la NORD strada Ion Luca Bănățeanu

  • -  la EST Inelul IV

  • -  la SUD parcelă cu rol de parc public în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara

  • -  la VEST strada Ioan Alexandru

Circulația și accesul la parcelă

Accesul pe teren se face direct de pe cele trei laturi cu străzi care bordează amplasamentul.

Echiparea tehnico edilitară

Echiparea tehnico - edilitară în cadrul zonei există.

CAPITOLUL IV.   REGLEMENTĂRI - CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI

CONFORMARE A CONSTRUCȚIEI             '                   '

------------------------------------------------------------------------------------9--------

Circulația și accesul la parcelă

Accesul pe teren se face direct de pe strada Ioan Alexandru, folosindu-se ca reper de acces axul est-vest al Bisericii. Accesele pietonale și auto respectă legislația în vigoare.

Sunt asigurate locuri de parcare pe platforma creată în dreptul Bisericii. Totodată, prin documentațiile anterioare de proiectare urbană autorizate, de-a lungul întregii laturi vestice (strada Ioan Alexandru) există locuri de parcare cu spații verzi intercalate

Utilizare funcțională

Utilizări admise

Clădiri cu funcțiuni de servicii si instituții publice.

Utilizări admise cu condiții

Locuințe de serviciu, instituții de învățământ - creșe, grădinițe, școli, toate cu îndeplinirea condițiilor specificate în RLU.

Utilizări interzise

Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Activitățile de depozitare și comerț en gros, indiferent de anvergura acestora.

Condiții de amplasare

Proiect nr : 157 / 2014 PUD - Construire Biserică, Paracalis și Clopotniță cu oficiu parohial

Timișoara str. Ioan Alexandru nr. 9

;

Orientare față de punctele cardinale

Conform normelor canonice și iturgice, axul de amplasare a Bisericii și a Paraclisului este est-vest, corpul clopotniței fiind amplaat de-a lungul laturii nordice a terenului.

Amplasare față de aliniamente

În perimetrul terenului studiat se propune amplasarea corpurilor construcțiilor la 5m față de cele trei străzi care bordează amplasamentul și la 2m față de parcul de pe latura sudică.

Clădirile principale (corpurile cu rol de biserică) sunt de dimensiuni diferite, în funcție de importanța lor. Astfel, Biserica va avea cotele de cornișe la 4.00m, 7.50m și 10.40m iar la coamă 9.65m și 12.70m, înălțimea maximă fiind la 21.50m. Paraclisul va avea înălțimea la cornișă la 5.00m iar la coamă la 7.00m cu înălțimea maximă la 14.00m. Corpul de la stradă va avea aripila la cornișă la 10m iar turnul clopotniță va avea o înălțime de 20.00m.Cladirea oficiului parohial va avea ca functiuni atat ofiucl propriu-zis cat si locuinta preotului paroh.

Amplasarea zonei de implantare față de aliniamentul stradal va fi la 5m în interiorul parcelei. În perimetrul acestei zone de implantare se dorește edificarea unei ansamblu de construcții având o Biseriă ca și centru de interes.

Distanța minimă dintre cele două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 4,50 metri.

Soluția urbanistică, respectiv ocuparea terenului a fost elaborată ținându-se seama de următoarele obiective:

Prezența celor trei străzi pe laturile de nord, est și vest

Existența zonei verzi cu rol de parc public pe vecinătetea sudică.

Centrarea în interiorul parcelei a cl ă dirii celei mai înalte.

Marcarea clopotniței în axul străzii de pe mijlocul laturii nordice.

Crearea une piațete publice în jurul Bisericii.

Înălțimea maximă admisă

Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane.

Cl ă dirile principale (corpurile cu rol de biseric ă ) sunt de dimensiuni diferite, în func ț ie de importanța lor. Astfel, Biserica va avea cotele de cornișe la 4.00m, 7.50m și 10.40m iar la coamă 9.65m și 12.70m, înălțimea maximă fiind la 21.50m. Paraclisul va avea înălțimea la cornișă la 5.00m iar la coamă la 7.00m cu înălțimea maximă la 14.00m. Corpul de la stradă va avea aripila la cornișă la 10m iar turnul clopotniță va avea o înălțime de 20.00m.

Clădirile propuse prin acest PUD se vor amplasa în cadrul zonei de implantare hașurate, în cu retragerile de la cele 3 străzi (Ioan Alexandru, I. L. Bănățeanu și Inelul IV) de 5m, iar către parc de 2m.

Echiparea tehnico edilitară

Echiparea tehnico - edilitară în cadrul zonei există.

Astfel, apa, canalul, electricitatea și gazul vor fi branșate imediat după terminarea construcției. Alimentarea cu apă se va face de la rețeau publică de apă potabilă S.C Aquatim S.A, prin intermediul unui branșament de apă, evacuarea apelor uzate menajer se va face la canalizarea publică prin intermediul unui racord de canal.

Alimentarea cu energeie electrică se va face în urma unui racord la S.C Enel Ditribuție Banat S.A.

CAPITOLUL V. BILANȚ TERITORIAL

BILANȚ TERITORIAL PROPUS

Suprafață teren....................... 4.000,00 mp...................... 100,00%

Suprafață construită propusă.......1.400,00 mp........................35,00%

Suprafață pavată propusă...........1.800,00 mp.........................45,00%

Suprafață verde propusă...............800,00 mp.........................20,00%

INDICI CARACTERISTICI PROPUȘI

POT propus........................................35,00 %

CUT propus ........................................0,69

CAPITOLUL VI. CONCLUZII - DISPOZIȚII FINALE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------9---------------------------

Soluția urbanistică adoptată se înscrie în prevederile “PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA”.

J

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării P.U.D. ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii la zi a situației din zonă.

Acest proiect și informațiile cuprinse în el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau parțial, decât cu acordul scris al S.C. AC TECTURA S.R.L. și nu vor fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate.

Prezenta documentație, în faza de P.U.D., a fost elaborată cu respectarea prevederilor R.L.U., precum și a altor Legi și Normative tehnice în vigoare.

Întocmit: arh. Nenad Luchin

Timișoara 07. 2014

PLAN URBANISTIC DE DETALIU P. U. D. CONSTRUIRE BISERICA, PARACLIS, CLOPOTNI:/24

S=500mp


:/23

S=500mp


:/22

S=500mp


:/21

S=500mp


LE

GEN

□□□□□□□□□□□ooooooooc

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITE PARCELE

|---__^6.40

PUNCTE RIDICARE TOPO

TERENURI PROPRIETATE PRIVATĂ

TERENURI ÎN DOMENIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL

BILAN

r TERITORIAL

J

I SUPRAFAȚA PARCELĂ

4.000 mp

100%

SUPRAFAȚA TERENURI CE SE INTENȚIONEAZĂ A FI TRECUTE DIN PROPRIETATE PRIVATĂ ÎN DOMENIU PUBLIC

0 mp

0%

SUPRAFAȚA RĂMASĂ PROPRIETATE PRIVATĂ

4.000 mp

100%MUNICIPIUL TIMIȘOARA

STRADA IOAN ALEXANDRU NR. 9


TITLU PLANȘĂ

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ


157/

2014


FAZA :

P. U. D.


PLANȘA NR.

4.0


PLAN URBANISTIC DE DETALIU P. U. D. CONSTRUIRE BISERICA, PARACLIS, CLOPOTNI


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ limita zonei studiate


LIMITA DE PROPRIETATE


LiMiTE PARCELE


6.40


P+EPUNCTE RiDiCARE TOPO


REGIM DE ÎNĂLȚIME


BILANȚ TERITORIAL

9


SUPRAFAȚA PARCELĂ


SUPRAFAȚĂ CONSTRUiTĂ


ZONĂ VERDE AMENAJATĂ


ACCESE AUTO ȘI PIETONALE / SPAȚ IU LIBER


4.000 mp


1.400 mp


800 mp


1.800 mp


100%


35%


20%


45%


INDICI CARACTERISTICI


PROCENT DE OCUPARE AL TERENULUI


COEFiCiENT DE UTiLiZARE AL TERENULUi


P.O.T.


35,00%beneficiar biserica ORTODOXĂ ROMÂNĂ PAROHIA TIMIȘOARA - MARE MUCENIC GHEORGHE


TITLU PROIECT

CONSTRUIRE PARACLIS, BISERICĂ, CLOPOTNIȚĂ ȘI OFICIU PAROHIAL


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

STRADA IOAN ALEXANDRU NR. 9


157/

2014


P. U. D.


DATA

07/2014


TITLU PLANȘĂ

REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE PROPUNERE MOBILARE


PLANȘA NR. :

2.2


PLAN


URBANISTIC


DE


DETALIU P. U. D. CONSTRUIRE BISERICA, PARACLIS, CLOPOTNIȚĂS=500mp


/23


S=500mp


S=500mp


S=500mp


INDEPENDENTE


A C T E C T U R A

RO - 300092 Timișoara , str. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 1 , apt. 09 tel: +4 0746 142 069 e-mail: office@actectura.ro

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

ȘEF PROIECT

arhitect Mircea Crăculeac

PROIECTAT

arhitect Nenad Luchin

DESENAT

arhitect Nenad Luchin


DATA

07/2014LIMITA ZONEI STUDIATE


STRĂZI - CĂI DE COMUNICARE

BILANȚ TERITORIAL

9

SUPRAFAȚA PARCELĂ

4.000 mp

100,0%

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ

MAXIMĂ ADMISĂ

1.600 mp

40,0%

ZONĂ VERDE MINIMĂ ADMISĂ

600 mp

15,0%

ACCESE AUTO ȘI PIETONALE / SPAȚIU LIBER

187mp

40,0%

INDICI

CARACTERISTICI

PROCENT DE OCUPARE AL TERENULUI MAXIM

P.O.T.

40,00%

COEFICIENT DE UTILIZARE AL TERENULUI MAXIM

C.U.T.

1.20SCARA

1:500

beneficiar biserica ORTODOXĂ ROMÂNĂ PAROHIA TIMIȘOARA - MARE MUCENIC GHEORGHE

PROIECT NR.

157/

2014

TITLU PROIECT

CONSTRUiRE PARACLiS, BiSERiCĂ, CLOPOTNiȚĂ Și OFiCiU PAROHiAL

AMPLASAMENT          _ _,              ..                A _„ A

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

STRADA iOAN ALEXANDRU NR. 9

FAZA :

P. U. D.

TITLU PLANȘĂ

REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE SITUAȚIA PROPUSĂ

PLANȘA NR. :

2.1


PLAN


URBANISTIC DE DETALIU P. U. D. CONSTRUIRE BISERICA, PARACLIS, CLOPOTNIȚĂ


arhitect Mircea Crăculeac arhitect Nenad Luchin arhitect Nenad Luchin


PLAN URBANISTIC DE DETALIU P. U. D. CONSTRUIRE BISERICA, PARACLIS, CLOPOTNI Ț


<1 5

--


■Eraîrahu O


ParcuJ GenfraJ.


\ / ■

PRIMAfttAJVIUNICIPIU^UI TIMIȘOAR)

ȘerviciulBanca de Date Urbani


kirni^oara’


'Muzeul Banatului ©


fParcul Copirfor/i


fearcuJ'ggzeJoir. >A C T E C T U R A

RO - 300092 Timișoara , str. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 1 , apt. 09 tel: +4 0746 1 42 069 e- mai I: offi ce@actectu ra .ro


beneficiar biserica ORTODOXĂ ROMÂNĂ PAROHIA TIMIȘOARA - MARE MUCENIC GHEORGHE


TITLU PROIECT

CONSTRUIRE PARACLIS, BISERICĂ, CLOPOTNIȚĂ ȘI OFICIU PAROHIAL           ’


PROIECT NR.


157/

2014


SPECIFICAȚIE


ȘEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


NUME


SEMNĂTURĂ


SCARA


AMPLASAMENT


arhitect Mircea Crăculeac


arhitect Nenad Luchin


arhitect Nenad Luchin


DATA

07/2014


MUNICIPIUL TIMIȘOARA STRADA IOAN ALEXANDRU NR. 9


TITLU PLANȘĂ

ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE


FAZA:

P. U. D.


PLANȘA NR. :


JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI CONSERVARE SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

SE APROBA, P R I M A R NICOLAE ROBU

Nr. UR2014-016514/27.10.2014

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire biserica, paraclis si clopotnita cu oficiu parohial”, str. Ioan Alexandru, nr. 9, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2014-016514/22.10.2014, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire biserica, paraclis si clopotnita cu oficiu parohial”, str. Ioan Alexandru, nr. 9, Timișoara;

Ținând cont de Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 16/17.10.2014, precum si de Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 40 din 06.10.2014;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2128/18.06.2014;

Documentația PUD “Construire biserica, paraclis si clopotnița cu oficiu parohial”, str. Ioan Alexandru, nr. 9, Timișoara, beneficiari PAROHIA TIMIȘOARA - „SFANȚUL MARE MUCENIC GHEORGHE”, proiectant S.C. AC TECTURA S.R.L., a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începand cu luna iulie 2014, cu ocazia demararii Etapei 1- etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificat prin H.C.L. 138/2012, etapa finalizata prin afișarea pe site-ul Primariei Municipiului Timișoara in data de 30.07.2014, a Raportului informarii si consultariipublicului cu nr. UR2014-010676/ 30.07.2014;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD “Construire biserica, paraclis si clopotnita cu oficiu parohial”, str. Ioan Alexandru, nr. 9, Timișoara, se încadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011, respectiv H.C.L. nr. 138/2012), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratiapublica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Construire biserica, paraclis si clopotnita cu oficiu parohial”, str. Ioan Alexandru, nr. 9, Timișoara;

Planul Urbanistic de Detaliu “Construire biserica, paraclis si clopotnita cu oficiu parohial”, str. Ioan Alexandru, nr. 9, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. AC TECTURA S.R.L., proiect nr.

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI CONSERVARE SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

157/2014, la cererea beneficiarilor PAROHIA TIMIȘOARA - „SFANȚUL MARE MUCENIC GHEORGHE”.

Terenul studiat in cadrul documentatiei PUD, este situat în partea de sud - est a municipiului Timisoara, prevazut prin PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014, ca zona pentru si functiuni complementare - zona cu interdictie de construire pana la elaborare PUZ sau PUD, fiind delimitat la sud de o parcela cu rol de parc public in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, la vest de str. Ioan Alexandru, la nord de str. Ioan Luca Banateanu, la est de inelul IV de circulatie.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire biserica, paraclis si clopotnita cu oficiu parohial”, str. Ioan Alexandru, nr. 9, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul studiat în suprafață totală de 4.000 mp, este inscris in CF nr. 429737, Timișoara, avand nr. top. 429737, teren intravilan în Timișoara, str. Ioan Alexandru nr. 9, proprietatea PRIMARIEI MUNICIPIULUI TIMISOARA, cu intabulare drept de folosinta, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 ARHIEPISCOPIEI ORTODOXE ROMANE A TIMISOAREI, Parohia Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, conform Act administrativ nr. HCL 615 din 10.12.2012, emis de Consiliul Local.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu “Construire biserica, paraclis si clopotnita cu oficiu parohial”, str. Ioan Alexandru, nr. 9, Timișoara, se propune realizarea unei biserici, paraclis si clopotnita cu oficiu parohial, cu amplasarea corpurilor constructiilor la 5m fata de cele trei starzi care bordeaza amplasamentul, si la 2m fata de parcul de pe latura sudica.

Accesul auto se va realiza din strada Ioan Alexandru, accesul pietonal se va realiza atat din strada Ioan Alexandru, strada Ioan Luca Banateanu cat si din inelul IV de circulatie, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2014-004067/28.08.2014.

Indicii propuși prin prezenta documentație, sunt:

POT max = 40 %

CUT max = 1.2

Regim maxim de înălțime: P+2E

Spatii verzi min. 20 % - conform Avizului Agenției pentru Protecția Mediului nr. 40/06.10.2014

Sunt prevăzute bransamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu “Construire biserica, paraclis si clopotnita cu oficiu parohial”, str. Ioan Alexandru, nr. 9, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA DIRECTIA URBANISM

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI CONSERVARE SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

nr


. 1, 300030, atm.ro, inte


+40


PROPUNEM:

1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire biserica, paraclis si clopotnița cu oficiu parohial”, str. Ioan Alexandru, nr. 9, Timișoara, având ca beneficiari pe PAROHIA TIMISOARA - „SFANTUL MARE MUCENIC GHEORGHE”, întocmit conform proiectului nr. 157/2014, realizat de S.C. AC TECTURA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • 2. Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de max. P+2E , accesul auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2014-004067/28.08.2014, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 1.2, spații verzi de min. 20 % - conform Avizului Agenției pentru Protecția Mediului nr. 40/06.10.2014 din suprafața totală a parcelei;

  • 3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire biserica, paraclis si clopotnita cu oficiu parohial”, str. Ioan Alexandru, nr. 9, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul studiat în suprafață totală de de 4.000 mp, este inscris in CF nr. 429737, Timisoara, avand nr. top. 429737, teren intravilan în Timișoara, str. Ioan Alexandru nr. 9, proprietatea PRIMARIEI MUNICIPIULUI TIMISOARA, cu intabulare drept de folosinta, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 ARHIEPISCOPIEI ORTODOXE ROMANE A TIMISOAREI, Parohia Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, conform Act administrativ nr. HCL 615 din 10.12.2012, emis de Consiliul Local.

  • 4. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu “Construire biserica, paraclis si clopotnita cu oficiu parohial”, str. Ioan Alexandru, nr. 9, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Pentru SECRETAR

ARHITECT ȘEF


Simona DRĂGOI


Ciprian Silviu CĂDARIU

ȘEF BIROU

AVIZAT JURIDIC,


Gabriela GHILEZAN

Red/Dact G.G.

Nr. cadastral nou

Suprafața masurata

Adresa imobilului

WW

4000mp

intravilan loc.Timisoara

Cartea Funciara nr.

UAT

Timișoara


anexai1


PLAN DE AMPLSAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:1000


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

4000

-

Total

4000

-

-

B. Date referitoare la construcții

Cod construcții

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

-

-

-

..3

Total

-

-

Z®’        -     *®r/X         ' -

INVENTAR DE COORDONATE

/â         •ntocmît,V\ //

*   in^^ana HOfctA/

i                  <’■>?' P'*        § 1 ' /dl/

'-&ta, aprilie

Sistem de proiecție: Stereo 70

Punct

E(m)

N (m)

254

209974.904

479089.491

255

209973.006

479077.437

256

209965.290

479028.441

251

210019.299

479013.684

Se cohftrrțra stipr^fâ+â din^lasuratori si introducerea imobilului în-baza de date

’ Oficiu! Je Căiisstnj si PubsiCi

H^RCOV OS

252

210031.260

479039.456

253

210047.372

479069.690

Suprafața totala masurata = 4000mp

|

i o

f V

S'J BINGINE!

Suprafața din act = 4000mp

9 P 0 n     . -

s.c

" "sRL.

r C1 ' .s'