Hotărârea nr. 55/2014

55/25.02.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, ap.5-SAD, situat în imobilul din str. Lucian Blaga nr.5, la preţul de 68.500 euro
Hotararea Consiliului Local 55/25.02.2014
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, ap.5-SAD, situat în imobilul din str. Lucian Blaga nr.5, la preţul de 68.500 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-3668 din 13.02.2014, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.CT2014-537 din 05.02.2014, înregistrată la Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, de către doamna Bodor Cerasela, în calitate de mandatar, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, ap.5-SAD, înscris în C.F. nr.415209-C1-U4(conversie a C.F. nr.131480-Timişoara), nr. topo.272/V, situat în imobilul din str. Lucian Blaga nr.5;
Având în vedere Adresa nr.246 din 29.01.2014, emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara, nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, ap.5-SAD, înscris în C.F. nr.415209-C1-U4(conversie a C.F. nr.131480-Timişoara), nr. topo.272/V, situat în imobilul din str. Lucian Blaga nr.5, la preţul de 68.500 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, prin Biroul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Doamnei Bodor Cerasela;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT: PRIMAR,

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA NR.

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, ap.5-SAD, situat în imobilul din str. Lucian Blaga nr.5, la prețul de 68.500 euro.

Biroul Evidența Patrimoniului :

Având în vedere adresa nr.CT2014-537 din 05.02.2014, înregistrată la Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, de către doamna Bodor Cerasela, în calitate de mandatar, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, ap.5-SAD, înscris în C.F. nr.415209-C1-U4(conversie a C.F. nr.131480-Timișoara), nr. topo.272/V, situat în imobilul din str. Lucian Blaga nr.5. Spațiul are o suprafață utilă de aproximativ 36 m.p., este compus din 2 încăperi, situat la parterul imobilului. Fațada clădirii prezintă degradări în anumite porțiuni, necesitând reparații. De asemenea este necesar asanarea instalațiilor ce parazitează fațada (cabluri de electricitate, de alarmă, antenă satelit etc.). Tâmplăria de lemn a ferestrelor și vitrinelor, a fost înlocuită cu rame din PVC, inadecvate cladirilor istorice protejate. Poarta de acces, originală din lemn, a fost înlocuită cu elemente din metal. Proprietarul solicită un preț de 68.500 euro, rezultând un preț de aproximativ, 1900 euro/m.p. ;

Având în vedere adresa nr.246 din 29.01.2014, emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne informează că, nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, ap.5-SAD, situat în imobilul din str. Lucian Blaga nr.5, inclus în Situl urban "Cartierul Cetatea Timișoara”, cod TM-II-s-A-06095, poz.60, în Lista Monumentelor Istorice-2010;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, ap.5-SAD, înscris în C.F. nr.415209-C1-U4(conversie a C.F. nr.131480-Timișoara), nr. topo.272/V, situat în imobilul din str. Lucian Blaga nr.5, la prețul de 68.500 euro.

VICEPRIMAR, Traian Stoia

p. SECRETAR, Simona Drăgoi


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE, Martin Staia

BIROUL EVID. PATRIMONIULUI

Călin-Nicușor Pîrva

CONSILIER

Ilie Dumbravă

AVIZAT, Serviciul Juridic