Hotărârea nr. 549/2014

549/11.11.2014 privind aprobarea Convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Arhiepiscopia Timişoarei pentru susţinerea Centrului Educaţional Antimis
Hotararea Consiliului Local 549/11.11.2014
privind aprobarea Convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Arhiepiscopia Timişoarei pentru susţinerea Centrului Educaţional Antimis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 3946/27.10.2014 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Adresa nr. CP2014-974/08.10.2014 şi Adresa nr. SC2014-027431/16.10.2014 a Arhiepiscopiei Timişoarei;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 136, alin (1), lit. a) din Legea 292/2011 Legea asistenţei sociale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi e), alin. (6) lit. a) pct. 2 şi alin. (7), lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Convenţia între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Arhiepiscopia Timişoarei pe o perioadă de 1 an, pentru susţinerea Centrului Educaţional Antimis în beneficiul copiilor care provin din familii defavorizate din punct de vedere socio-economic din Municipiul Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara şi Arhiepiscopia Timişoarei.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Arhiepiscopiei Timişoarei;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara Nr. 3946/27.10.2014

Aprobat,

PRIMAR

NICOLAE ROBU


R E F E R A T

privind aprobarea încheierii convenției de colaborare între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Arhiepiscopia Timișoarei pentru susținerea Centrului Educațional Antimis

Centrul Educațional Antimis a fost înființat în urma câștigării, de către Arhiepiscopia Timișoarei, a unui contract de finanațare - POSDRU/91/2.2/S/61137 pentru proiectul ”Rețea interregională de Centre educaționale”. Prin Hotărârea Mitropoliei Banatului nr. 1905/02.08.2010 s-a decis înființarea, începând cu data de 2 august 2010, unui număr de cinci Centre educaționale în localitățile Timișoara, Lugoj, Făget, Deta și Sânicolaul Mare, printre care și Centrul educațional Antimis Timișoara. Acesta din urmă funcționează de trei ani în Timișoara, pe str. Gloriei, nr. 1.

Prin adresa nr. 3249/07.10.2014 înregistrată la Cabinet primar cu numărul CP2014-974/08.10.2014 și la Direcția de Asistență Socială Comunitară cu numărul 3677/09.10.2014, Arhiepiscopia Timișoarei solicită încheierea unuei Convenții de parteneriat cu Consiliul Local al Municipiului Timișoara în scopul acordării unui sprijin finanaciar pentru Centrul Educațional Antimis. Prin adresa Arhiepiscopiei Timișoarei nr. 3375/16.10.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu numărul SC2014-027431/16.10.2014 se revine cu propunerea de a spijini funcționarea Centrului Educațional Antimis printr-un parteneriat de un an și asigurarea unei contribuții financiare care să reprezinte 30% din bugetul de cheltuieli al centrului.

Arhiepiscopia Timișoarei, acreditată ca furnizor de servicii sociale, acordă prin intermediul Centrului Educațional Antimis servicii sociale pentru 25 de copii provenind din familii defavorizate din punct de vedere social, în scopul prevenirii abandonului școlar. Servicii oferite în cadrul centrului sunt următoarele: servicii de oferire a hranei, servicii educative, servicii recreative și de socializare, servicii de supot material, servicii de informare și consiliere, dezvoltarea de abilități de comunicare, consiliere și sprijin pentru părinți, evaluare psihologică, pedagogică și socială, servicii pentru formarea deprinderilor practice, dezvoltarea abilităților de viață independentă. Ca rezultat al implementării proiectului, pe parcursul a trei ani, toți cei 25 de copii au urmat cursurile școlii și au înregistrat progrese în ceea ce privește rezultatele școlare.

Arhiepiscopia Timișoarei solicită finanațare de la Consiliul Local al Muncipiului Timișoara, având în vedere că toți cei 25 de copii beneficiari și familiile sunt locuitori ai Timișoarei, familiile nu au resurse necesare pentru a plăti un after school pentru copii iar aceștia din urmă se confruntă cu riscul abandonului școlar. Arhiepiscopia Timișoarei a fost acreditată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice ca furnizor de servicii sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012, potrivit certificatului de acreditare seria AF, numărul 001086. Licențierea pentru fiecare dintre serviciile sociale furnizate, inclusiv cele din cadrul Centrului Educațional Antimis, se va face în momentul apariției legislației cu standardele minime de calitate pentru serviciile sociale destinate copiilor.

Serviciile acordate în cadrul Centrului Educațional Antimis sunt necesare la nivelul comunității noastre, iar susținerea lor este în acord cu legislația în domeniu. Prin acordarea serviciilor socio-educaționale se previne abandonul școlar în cazul copiilor care provin din familii defavorizate. Astfel șansele de integrarea socială în viitor a acestor copii cresc ei putând să-și continue studiile si să se integreze cu mai mare ușurință pe piața muncii.

Conform Legii 292/2011 - Legea asistenței sociale, art. 66 alin. (1) ”Statul asigură protecția copilului și garantează respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de autoritățile/instituțiile publice cu atribuții în domeniu.”, alin. (3) ”Copilul are dreptul de a beneficia de măsuri de asistență socială, în funcție de situația sa personală și de situația socioeconomică a familiei sau a persoanelor în întreținerea cărora se află.”, alin. (4) ”Pentru realizarea obligațiilor ce le revin față de copil, autoritățile administrației publice centrale și locale susțin familia prin acordarea de beneficii de asistență socială, precum și prin asigurarea de servicii sociale.” La art. 69 din Legea 292/2011 se precizează ”Copilul și familia beneficiază de servicii sociale diversificate, adaptate nevoilor și situațiilor de dificultate identificate.” Art. 112 din aceeași lege precizează la alin. (1) "Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, autoritățile administrației publice locale au atribuții privind administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.”, alin. (3) spune ”În domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale, autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții principale:”, la lit. m) "furnizează, administrează sau, după caz, contractează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabile de calitatea serviciilor prestate;” și lit. q) "încheie, în condițiile legii, contracte și convenții de parteneriat, contracte de finanțare, contracte de subvenționare pentru înființarea, administrarea, finanțarea și cofinanțarea de servicii sociale;”

Arhiepiscopia Timișoarei și-a adus contribuția financiară proprie la proiectul care a permis înființarea Centrului Educațional Antimis, a asigurat capitalul necesar și finanțarea cheltuielilor neeligibile (din proiect) pe parcursul celor trei ani de desfășurare a proiectului. În prezent Centrul educațional Antimis dispune de dotările necesare desfășurării activităților precum și de personal calificat pentru a desfășura aceste activități.

Pentru a putea desfășura activitatea propusă și a oferi servicii socio-educaționale copiilor care provin din familii defavorizate din punct de vedere socio-economic, care fac parte din comunitatea timișoreană, Arhiepiscopia Timișoarei solicită finanțare, în sumă de 45180 de lei pe an, din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru a acoperi 30% din cheltuielile necesare pentru funcționarea Centrului Educațional Antimis.

Luând în considerare cele menționate, în baza dispozițiilor art. 136, alin. (1), lit. a) din Legea 292/2011 a asistenței sociale și în conformitate cu prevederile art. 36 alin (2), lit. d) și lit.e), alin. (6) lit. a) pct. 2 și alin (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Propunem:

Aprobarea Convenției între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Arhiepiscopia Timișoarei, pe o perioadă de un an, pentru susținerea serviciilor socio-educaționale acordate prin intermediul Centrului Educațional Antimis copiilor provenind din familii defavorizate din punct de vedere socio-economic.

VICEPRIMAR TRAIAN STOIA

Primăria Municipiului Timișoara

Serviciul Juridic Avizat juridic


Director executiv Maria Stoianov


Direcția Economică Director executiv Smaranda Haracicu

Direcția de Asistență Socială Comunitară

Inspector Angela Ciupa-Rad

Anexă la HCLMT nr...........din..............

CONVENȚIE

 • 1. Părțile contractante:

  • 1.1 Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bulevardul C.D. Loga nr.1, reprezentat prin domnul Primar NICOLAE ROBU

și

 • 1.2 Arhiepiscopia Timișoarei, persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în Timișoara, str. C.D. Loga, nr.7, având cod fiscal nr. 4483587, reprezentată prin preasfințitul părinte Paisie Lugojanul -episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei,

Având în vedere dispozițiile Legii nr.292/2011 -Legea asistenței sociale și ale altor acte normative privind protecția socială ;

În considerarea scopului Arhiepiscopiei Timișoarei prin intermediul sectorului social filantropic;

Având în vedere activitatea Centrului Educațional Antimis, respectiv acordarea de servicii socio-educative pentru copiii provenind din familii defavorizate din punct de vedere socio-economic din municipiul Timișoara;

În scopul asigurării nevoilor sociale existente la nivelul comunității Municipiului Timișoara;

Convin următoarele:

 • 2. Obiectul convenției:

 • 2.1. Obiectul convenției constă în susținerea financiară a Centrului Educațional Antimis în beneficiul copiilor provenind din familii defavorizate din punct de vedere socio-economic din municipiul Timișoara;

 • 2.2. Susținerea financiară a serviciilor prevăzute la pct.2.1. se face prin suportarea a 30% din cheltuielile necesare funcționării Centrului Educațional Antimis, în cuantum de 45180 lei.

 • 3. Durata convenției:

 • 3.1. Durata convenției este de 1 an, începând cu data de 01.12.2014.

 • 3.2. Prezenta convenție poate fi prelungită prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • 4. Drepturile și obligațiile părților:

4.1 Consiliul Local al Municipiului Timișoara are următoarele drepturi și obligații:

 • a) asigură mijloacele financiare pentru susținerea a 30% din cheltuielile necesare funcționării centrului;

 • b) realizează controlul financiar asupra utilizării fondurilor alocate ;

 • c) evaluează și referă spre îngrijire, în cadrul Centrului Educațional Antimis, copiii provenind din familii defavorizate din punct de vedere socio-economic din municipiul Timișoara, prin Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara

 • d) asigură activitatea de monitorizare pentru acordarea serviciilor socio-educaționale care constituie obiectul prezentei convenții prin Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara ;

 • 4.2. Arhiepiscopia Timișoarei are următoarele drepturi și obligații :

 • a) primirea mijloacelor financiare pentru susținerea a 30% din cheltuielile necesare funcționării Centrului Educațional Antimis;

 • b) angajarea personalului calificat pentru acordarea serviciilor socio-educaționale prevăzute ca obiect al prezentei convenții;

 • c) furnizarea serviciilor sociale acreditate, care constituie obiectul prezentei convenții, cu respectarea standardelor generale de calitate și a tuturor reglementărilor legale în vigoare;

 • d) întocmirea trimestrială a rapoartelor de monitorizare ale activității care face obiectul prezentei convenții, rapoarte pe care le prezintă Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara;

 • e) primirea cu prioritate a cazurilor evaluate și referite de la nivelul Direcției de Asistență Socială Comunitară;

 • f) menționarea pe actele și documentele elaborate de Arhiepiscopia Timișoarei, în realizarea obiectului prezentei convenții, a sprijinului acordat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

 • 5. Rezilierea convenției:

Constituie motiv de reziliere a convenției următoarele:

 • a) nerespectarea obligațiilor asumate prin prezenta convenție de către una dintre părți;

 • b) încălcarea de către Arhiepiscopia Timișoarei a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale furnizate;

 • c) retragerea sau anularea de către organele de drept a autorizației   de funcționare sau acreditării

Arhiepiscopiei Timișoarei;

 • d) schimbarea obiectului de activitate al Arhiepiscopiei Timișoarei - sectorul social și filantropic

 • 6. Încetarea convenției:

Constituie motiv de încetare a convenției :

 • a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat convenția, cu excepția situației în care aceasta este prelungită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • b) acordul părților privind încetarea convenției;

 • c) obiectul convenției a fost atins;

 • d) hotărârea definitivă și irevocabilă a unei instanțe judecătorești;

 • e) încetarea activității Arhiepiscopiei Timișoarei prin desființare, lichidare, dizolvare;

 • f) forța majoră, dacă este invocată.

 • 7. Soluționarea litigiilor :

 • 7.1. - Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentei convenții.

 • 7.2. - Limba care guvernează convenția este limba română.

 • 7.3. - Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, trebuie să fie transmisă în scris.

 • 7.4. - Convenția va fi interpretată conform legilor din România.

 • 7.5. - Prezenta convenție se încheie în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Primăria Municipiului Timișoara                                  Arhiepiscopia Timișoarei

Primar                                                  Episcop vicar

NICOLAE ROBU                             PAISIE LUGOJANUL