Hotărârea nr. 548/2014

548/11.11.2014 privind prelungirea termenului de exercitare a dreptului de administrare, transmis către Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii "Louis Ţurcanu" prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 428/24.11.2009, asupra construcţiilor -"Creşa cu program săptămânal nr. 17" şi "Spălătorie creşă" situate în Timişoara str. Drăgăşani
Hotararea Consiliului Local 548/11.11.2014
privind prelungirea termenului de exercitare a dreptului de administrare, transmis către Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii "Louis Ţurcanu" prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 428/24.11.2009, asupra construcţiilor -"Creşa cu program săptămânal nr. 17" şi "Spălătorie creşă" situate în Timişoara str. Drăgăşani


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-28414/27.10.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 428/24.11.2009 privind transmiterea dreptului de administrare către Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii "Louis Ţurcanu" a construcţiilor "Creşa cu program săptămânal nr. 17" şi "Spălătorie creşă" situate în Timişoara str. Drăgăşani;
Având în vedere adresa Spitalului Clinic de Urgenţe pentru Copii "Louis Ţurcanu" cu nr. CCT2014-66/22.10.2014;
În conformitate cu prevederile art.867, 868 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea termenului de exercitare a dreptului de administrare transmis către Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii "Louis Ţurcanu prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 428/24.11.2009, asupra construcţiilor- "Creşa cu program săptămânal nr. 17" şi "Spălătorie creşă" situate în Timişoara str. Drăgăşani, cu încă 5 ani, începând cu data de 24.11.2014.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Direcţia Clădiri ,Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. şi Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii "Louis Ţurcanu".

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Spitalului Clinic de Urgenţe pentru Copii "Louis Ţurcanu;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMĂNIA                             APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                             PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA, INSTITUȚII ȘCOLARE, MEDICALE,     Nicolae Robu

SPORTIVE ȘI CULTURALE COMPARTIMENT SPITALE

Nr.SC2014 -

REFERAT

privind prelungirea termenul de exercitare a dreptului de administrare, transmis către Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii „Louis Țurcanu prin H.C.L.M.T nr. 428/24.11.2009, asupra construcțiilor -„Creșa cu program săptămânal nr. 17” și „Spălătorie creșă” situate în Timișoara str. Drăgășani

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Direcția Instituții Școlare, Medicale,Sportive și Culturale - Compartiment Spitale, privind prelungirea termenul de exercitare a dreptului de administrare, transmis către Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii „Louis Țurcanu, prin HCLMT nr. 428/24.11.2009, asupra construcțiilor -„Creșa cu program săptămânal nr. 17” și „Spălătorie creșă”, situate în Timișoara, str. Drăgășani.

În baza H.C.L.M.T nr. 428/24.11.2009, construcțiile - Creșa cu program săptămânal nr. 17” și „Spălătorie creșă”cre, situate în Timișoara str. Drăgășani proprietatea publică a municipiului Timișoara, au fost transmise în administrarea Spitalului Clinic de Urgențe pentru Copii „Louis Țurcanu pentru desfășurarea activității Creșei cu program săptămânal nr. 17, pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 24.11.2009 până în data de 24.11.2014.

Predarea - primirea construcțiilor mai sus menționate precum și obligațiile proprietarului și administratorului au fost stabilite prin Protocolul de predare -primire nr. DP2009-8815/09.12.2009;

Având în vedere că termenul de exercitare a dreptului de administrare al Spitalului Clinic de Urgențe pentru Copii „Louis Țurcanu asupra acestor construcții expiră la data de 24.11.2014;

Având în vedere adresa Spitalului Clinic de Urgențe pentru Copii „Louis Țurcanu” cu nr. CCT2014-6622.10.2014, prin care solicită prelungirea durate de administrare asupra acestor construcții cu încă 5 ani, supunem spre analizare și aprobare Consiliului Local:

1. Prelungirea termenul de exercitare a dreptului de administrare transmis către Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii „Louis Țurcanu prin HCLMT nr.428/24.11.2009, asupra construcțiilor - „Creșa cu program săptămânal nr. 17” și „Spălătorie creșă”, situate în Timișoara str. Drăgășani, cu încă 5 ani, începând cu data de 24.11.2014.

VCEPRIMAR,                 PT. SECRETAR

Dan Diaconu                       Simona Drăgoi

Drecția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse


DIRECTOR, Laura Koszegi


Drecția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale

PT. DIRECTOR , Mihai loan Costa

CONSILIER, Ioana Ciucur


ȘEF BIROU, Călin N. Pîrva

AVIZAT, Serviciul Juridic Daniela Ștefan