Hotărârea nr. 547/2014

547/11.11.2014 privind închirierea imobilului situat în Timişoara Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12 în care funcţionează Clinica de Cardiologie - ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
Hotararea Consiliului Local 547/11.11.2014
privind închirierea imobilului situat în Timişoara Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12 în care funcţionează Clinica de Cardiologie - ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-29446/04.11.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresele Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu numerele SC2013-26326/16.09.2013, SC2013-26321/16.09.2013 şi SC2014-26088/02.10.2014;
Având în vedere Adresa cu nr. CT2013-5720/09.12.2013 a domnului Freund Peter George Oliver prin împuternicit Ţîrnea Titu şi Adresa cu nr. SC2014-25127/24.09.2014 depuse de domnul Freund Peter George Oliver prin împuternicit Ţîrnea Titu - privind vânzarea, respectiv închirierea imobilului din Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 7/2012 privind constituirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 261/2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 251/04.12.2012 privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii, a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, să negocieze vânzarea, cumpărarea, schimbul, concesionarea sau închirierea imobilelor aflate în proprietatea municipiului Timişoara sau care prezintă interes pentru municipiul Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 190^6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) şi alin. (6) lit a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă închirierea imobilului, situat în Timişoara Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12, în care funcţionează Clinica de Cardiologie - ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, la preţul de 21.000 lei/lună, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 02.12.2014. Contractul de închiriere se va prelungi automat, cu încă un an, dacă nici una din părţi nu va solicita rezilierea contractului cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea acestuia şi cuantumul chiriei va putea fi modificat anual, prin negociere între părţi.

Art. 2: Contractul de închiriere se va încheia între proprietarii imobilului şi Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara în calitate de chiriaş.

Art. 3: Se împuterniceşte Primarului Municipiului Timişoara, să avizeze contractul de închiriere, în calitate de ordonator principal de credite.

Art. 4: Chiria se asigură din. cap. 66.02 Sănătate alin. 51.01.46 - transferuri de la bugetele locale către instituţii publice şi activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru finanţarea sănătăţii şi va fi achitată prin Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinirea a prezentei hotarari se incredinteaza Direcţia Economica, Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Serviciul Juridic, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Comisia dc negociere cu terții

PROCES VERBAL NR. 3/18.07.2014     «

Prezenți: dl. Viceprimar Diaconu, dl. Viccprimar Stoia, dl. cons. Sandu, d-na Haracicu, dl. Șuii și dl. Staia;

Absenți: dl. cons. Jichici, dl. cons. Taropa, d-na Junie. dl. Chiș, dl. Cădariu;

Din partea executivului: dl. Robescu - Șef Serviciu B.D.U.

ORDINE DE ZI

 • 1. Adresele nr. SC2014-8181/15.04.2014 și SC2014-15670/23.06.2014 a D.I.S.M.S.C.- Compartiment Spitale referitoare la încheierea unor noi contracte de închiriere a etajului nr. 1 al imobilului din Timișoara, str. A . Odobescu nr. 1;

 • 2. Adresa nr. SC2014 - 9410/09.04.2014 a'D.I.S.M.S.C.- Compartiment Spitale referitoare la achiziționarea sau încheierea unui nou contract dc închiriere a imobilului din Timișoara, Bul. Revoluției din 1989 nr. 12, în care funcționează Clinica de Cardiologie ASCAR;

 • 3. Adresa nr. CP2013 -981/09.04.2014 a D.I.S.M.S.C.- Compartiment Școli referitoare la negocierea privind imobilele în care funcționează Colegiul Bănățean și Colegiul Tehnic de Vest;

 • 4. Adresa nr. SC2014 — • 5570/10.03.2014^. Serviciului Juridic referitoare la intenția de a achita dl. Marincu Irinel suma solicitată;

 • 5. Solicitarea nr. SC2014- 13681/27.05.2014 a „ PARK PLAZA” SRL referitoare la schimb de teren, - audienta joi 10.07.2014

 • 6. Adresa nr.SC2014 - 10012/05.05 a Direcției Urbanism - BDU. referitoare la solicitarea SC AUTOHTON TIM SRL privind acordarea unui drept de servitute și solicitarea d-nei Smultea Ana privind efectuarea schimb de teren, inelul IV; audienta PRIMAR 07.04.2014

 • 7. Solicitarea dl. Burea Ilic referitoare la efectuarea unui schimb de teren,

s-a făcut evaluarea teren - audienta 30.05.2014

1.Adresele nr. SC2014-8181/15.04.2014 și SC2014-15670/23.06.2014 a D.I.S.M.S.C.- Compartiment Spitale .referitoare la încheierea unor noi contracte de închiriere a etajului nr. 1 al imobilului din Timișoara, str. A . Odobescu nr. 1;

Prezenți:

D-na Ciucur Ioana - consilier Compartiment Spitale;

 • 3. Adresa nr. CP2013 -981/09.04.2014 a D.I.S.M.S.C.- Compartiment Școli referitoare Ia negocierea privind imobilele în care funcționează Colegiul Bănățean și Colegiul Tehnic de Vest:

Dl. Vice Diaconu: Există 2 rapoarte de evaluare ale imobilelor în care funcționează Colegiul Național Bănățean, împreună cu Liceul Teoretic „D Obradovici” și ale imobilelor în care funcționează Colegiul Tehnic de Vest. Ar trebui să ne gândim Ia o eventuală cumpărare. Ce părere aveți?                         ’c

Comisia: unanimitate pentru cumpărare;

Dl Vice Diaconu: Să dăm un aviz de principiu în vederea achiziționării imobilelor. Compartimentul de specialitate să facă un proiect de hotărâre privind începerea negocierilor în vederea cumpărării acestor imobile și să prelungim contractul de închiriere pe durata negocierilor.

Sunteți de acord?

Comisia, unanimitate, pentru;

DT.’Vfc5“Dincoîiu: Biserica Romano - Catolică de Timișoara trebuie să depună și o expertiză tehnică a clădirilor, conform clauzei din contractul de închiriere existent, expertiză pe care nu au depus-o. z

 • 4. Adrcsa nr. SC2014 - 5570/10.03.2014 a Serviciului Juridic referitoare la intenția de a achita domnului Marincu Dinei, suma solicitată.

Dl. Vice Diaconu: Este vreo problema aici?

Dl. Șuii: Pentru perioada respectivă nu exista contract de închiriere, este perioada când au fost negocierile pentru cumpărarea imobilului/închirierea lui.

D-na Haracicu: Nu putem face nici o plată far| ordonanțare si angajament de plată. Trebuie să existe un act în baza căruia facem plata: contract, sentință.

Dl. Șuii. Nu există contract pentru această perioadă. Exista precedent, deoarece solicitantul a câștigat în instanță pentru perioada anterioara. Dacă ne dă în judecată, ar putea să câștige pentru că imobilul era ocupat de grădiniță și atunci vom plăti și cheltuielile de judecată,

Dl. Vice Diaconu: Sunteți de acord cu plata sumei solicitate de dl. Marincu Irinel? Comisia: unanimitate, împotrivă,

 • 5. Solicitarea nr. SC2014- 13681/27.05.2014 a „ PARK PLAZA” SRL referitoare la schimb de teren.

Dl. Vice Diaconu: Vă propun amânarea discuțiilor până avem părerea Direcției Urbanism, deoarece din punct de vedere urbanistic nu sunt așezate lucrurile, să .. așteptăm să se încheie lucrările de urbanism la P-UZ. Sunteți de acord?

Comisia: unanimitate, pentru;

 • 6.Adresa nr.SC2014 - 10012/05.05 a Direcției Urbanism - BDU, referitoare la solicitarea SC AUTOHTON TIM SRL privind acordarea unui drept de servitute și solicitarea d-nei Smultea Ana privind efectuarea schimb de teren, inelul IV;

Dl. Robescu: Noi am răspuns că instituirea unui drept de servitute asupra terenului d-nei. Smultea nu afectează schimbul de teren cu noi.

Dl. Vice Diaconu: Și referitor la schimbul de teren cu d-na Smultea? Avem ce să îi oferim?

Dl. Robescu: Nu.

Dl. Vice Diaconu: O vom invita ia comisie după ce avem ce să îi propunem la schimb.

7.Solicitarea dl. Burea Ilie referitoare la efectuarea unui schimb de teren.

Dl. Robescu: Schimbul de teren cu dl. Burea nu este avantajos pentru noi. Terenul pe care ni-1 solicită cl îl putem oferi la schimb unor persoane care au terenurile ocupate si solicită teren, Iui Bocșa de ex.

Dl. Vice Diaconu.Sunteți de acord cu propunerea dl. Robescu?

Comisia: unanimitate, pentru; ’          :.

Diverse:

1.Solicitarea SC2014 - 11858/09.05.2014 a dl. Stania Marinei referitoar la acordarea de despăgubiri bănești sau teren la schimb.

Dl. Vice Diaconu: Pentru clarificarea situației, dl. Stania se va adresa Serviciului Administrare Fond Funciar, așa cu a rămas stabilit în audiența din data de

10.04.2014.


COMISIA


președinte: - Diaconu Dan - Viceprimar membri: - Stoia Traian - Viceprimar;

 • - Caîus Suli - consilier juridic;

 • - Ciprian Silviu Cădariu - Dirccțietâe Urbanism;


 • - Smaranda Haracicu- dir. Direcția Economică:

 • - Culita Chis - dir.Direcția Tehnica;____

 • - Staia Martin - D. C. T.D.D.

 • - Aurelia Junîe - dir.Direcția Dezvoltare:

 • - Tichiei Ciprian - Comeliu - cons. municipal;

 • - Sandu Constantin - Ștefan - cons.municipal;

 • - Lucian Taropa - cons.municipal;_________

secretar: - Dinu Diana - consilier;_____

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Comisia de negociere cu terții

PROCES VERBAL NR. 5 /17.10.2014

Prezenți: Dl. Viceprimar Diaconu, dl. Viceprimar Stoia, dl. cons. Sandu, dl. cons. Jichici, d-na Haracicu, dl. Șuli, dl. Staia;

Absenți: Dl. cons. Taropa, d-na Junie, dl. Chiș, dl. Cădariu;

ORDINEA DE ZI

l.Adresa nr. SC2014 - 25127/06.10.2014 a D.I.S.M.S.C.- Compartiment Spitale referitoare la încheierea unui nou contract de închiriere a imobilului din Timișoara, Bul. Revoluției din 1989 nr. 12, în care funcționează Clinica de Cardiologie ASCAR.

Din partea executivului: D-na Ciucur Ioana - D.I.S.M.S.C.- Compartiment Spitale;

Prezent: Dl. Mazilu - manager SCMUT, dl. Freund Peter - proprietar imobil și dl. Tîrnea Titu -mandatar;

DL. Diaconu: Am văzut oferta Dvs. de 6 euro/mp./lună pentru chirie. Pentru bugetul local este mare. Am dori să negociem.

Dl. Freund: Faceți Dvs. o ofertă.

Dl. Vice Diaconu: Noi oferim 3,5 euro/mp./lună.

Dl. Staia. Ar însemna o chirie de 5000 euro/lună.

Dl. Freund: Accept 5000 euro/lună.

Dl. Vice Diaconu: Deci chiria lunară va fi de 5000 euro/lună. Ar fi bine să o convertim în lei, pentru că în contractul de închiriere chiria se trece în moneda natională.

Dl. Staia: Ar fi peste 20.000/lună, depinde de cursul valutar.

Dl. Freund: Bine , atunci chiria să fie 21.000 lei/lună.

Dl. Vice Diaconu: Sunteți de acord cu o chirie lună de 21.000 lei/lună?

Comisia: Da, unanimitate pentru, dl. Mazilu, de acord;

Dl Vice Diaconu: Să stabilim și celelalte clauze.

Dl. Tîrnea: Am scris în adresă: clauzele contractuale să rămână aceleași ca și cele din contractul de închiriere care se derulează în prezent, cu excepția următoarelor modificări:

Durata de valabilitate a contractului va fi de un an și se va prelungI automat , cu încă un an, dacă nici una din părți nu va solicita rezilierea contractului cu cel puțin 3 luni înainte de expirarea acestuia și cuantumul chiriei va putea fi modificat anual, prin negociere între părți.

Vice Diaconu: Sunteți de acord?

C°misia: Unanimitate, pentru, dl. Mazilu: de acord;

Pl- Vice Diaconu; Negocierea de azi trebuie aprobată de consiliul local. Se va mtocmi un proiect de hotărâre pentru aprobarea noului contract de închiriere, prin h-C.L.


COMISIA


președinte: - Diaconu Dan - Viccprimar_

membri: - Stoia Traian - Viceprimar;_

 • - Caius Suli - consilier juridic;

 • - Ciprian Silviu Cădariu - Direcția de Urbanism;

 • - Smaranda Haracicu - dir. Direcția Economică;

 • - Culita Chis - dir.Direcția Tehnica;,____ ,

 • - Staia Martin - D. C. T.D.D._______

 • - Aurelia Iunie - dir.Direcția Dezvoltare;_______

 • - Jichici Ciprian - Corneliu - cons. municipal;__

 • - Sandu Constantin - Ștefan - cons.municipal; _

 • - Lucian Taropa - cons.municipal;____________

secretar: - Dinu Diana - consilier;