Hotărârea nr. 545/2014

545/11.11.2014 privind acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat în valoare de 15.000.000 lei
Hotararea Consiliului Local 545/11.11.2014
privind acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat în valoare de 15.000.000 lei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-29813/07.11.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 25/28.01.2014 - privind preţul local al energiei termice livrată de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.;
Având în vedere solicitarea S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm SA înregistrată cu nr. CDT2014-1417/06.11.2014;
În temeiul art. 51 punct 2 şi 3 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 59 /2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d) şi alin. 6 lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acoperirea parţială de către Municipiul Timişoara, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, în valoare de 15.000.000 lei.

Art. 2: Preţul local al energiei termice facturată populaţiei de către S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara rămâne la valoarea de 252, 17 lei/Gcal, inclusiv TVA de 24%, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/28.01.2014.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA

SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE

COMPARTIMENT TERMOFICARE

SC2014- 29813/ 07.11.2014

REFERAT

privind acoperirea parțială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în valoare de 15.000.000 lei

Având în vedere adresa S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm SA înregistrată cu nr. CDT2014-1417/06.11.2014 prin care se solicită acoperirea parțială a pierderilor în cuantum de 15.000.000 lei din cele 90,2 milioane, pierderi înregistrate efectiv: majorări percepute de Ministerul Finanțelor, penalizări plătite către furnizori, dobânzi pentru plafoanele de credite contractate suplimentar datorită încasării cu întârziere a subvențiilor cuvenite de la bugetul de stat și local în perioada 2004-2012.

Ținând seama că în Ordonanța de Urgență privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 se prevede alocarea unor sume din bugetul de stat în scopul achitării plăților restante înregistrate pentru acoperirea parțială, inclusiv a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat ce vor fi utilizate pentru stingerea obligațiilor fiscale care fac obiectul eșalonărilor/amânărilor la plată și având în vedere obligațiile de plată ale SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA către furnizorii de combustibil.

În temeiul prevederilor art. 51 punct 2 și 3 din Ordonanța de Urgență nr. 59 /2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;

PROPUNEM:

Aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în valoare de 15.000.000 lei.

Viceprimar                                               P. Secretar

Dan Diaconu                                        Simona Dragoi

Director Direcția Tehnică Culiță Chiș

Director Direcția Economică Smaranda Haracicu

Șef Serviciu Energetic și MSUP


Ioan Zubașcu


Șef Serviciu Buget


Steliana Stanciu