Hotărârea nr. 543/2014

543/31.10.2014 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014
Hotararea Consiliului Local 543/31.10.2014
privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CM2014-1706/21.10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara - modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 - modificată;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014, după cum urmează:
 Preşedinte: SORIN DRĂGOI - Administrator Public;
Membri: DAN DIACONU - Viceprimar;
LAURA KOSZEGI - Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; membru supleant: PÎRVA CĂLIN - Şef Birou Evidenţă Patrimoniu;
IOAN BADEA - consilier Biroul Evidenţa Patrimoniu; membru supleant SLAVIŢA DUBLEŞ - consilier Biroul Evidenţa Patrimoniu;
CIPRIAN SILVIU CĂDARIU - Arhitect Şef; membru supleant: SORIN EMILIAN CIURARIU - Director Direcţia Urbanism;
DANIELA ŞTEFAN - Serviciul Juridic; membru supleant: TEODORA GENTIMIR - Serviciul Juridic;
ADELINA LARISSA TÎRZIU - Consilier local;
ANDREI ROMULUS PETRIŞOR - Consilier local;
JUMANCA ROMANIŢA - ADINA - DELIA - Consilier local.

Art. 2: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.12/26.06.2012, rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Biroul Valorificare Spaţii cu Altă Destinaţie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Instituşii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Membrilor comisiei;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR NICOLAE ROBU


ADMINISTRATOR PUBLIC

BIROUL VALORIFICARE S.A.D. NR. CM2014 - 1706/21.10.2014

R E F E R A T

Privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014

Situația spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara se analizează în Comisia de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.12/26.06.2012.

Hotărârea menționată mai sus a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 94/26.02.2013, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 479/24.09.2013 și Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014, comisia având următoarea componență :

  • - Președinte: DAN DIACONU - Viceprimar;

  • - Membri: TRAIAN STOIA - Viceprimar;

SORIN DRĂGOI - Administrator Public;

LAURA KOSZEGI - Director Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse; membru supleant: PÎRVA CĂLIN - Șef Birou Evidență Patrimoniu;

CIPRIAN SILVIU CĂDARIU - Arhitect Șef; membru supleant: SORIN EMILIAN CIURARIU - Director Direcția Urbanism;

DANIEL VĂCĂRESCU - Serviciul Juridic; membru supleant: GABRIELA IOVA - Serviciul Juridic;

ADELINA LARISSA TÎRZIU - Consilier local;

ANDREI ROMULUS PETRIȘOR - Consilier local;

JUMANCA ROMANIȚA - ADINA - DELIA - Consilier local.

Urmare a modificărilor survenite în structura organizatorică a direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, se impune modificarea componenței comisiei.

Având în vedere cele de mai sus

PROPUNEM :

Modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014, după cum urmează:

  • - Președinte: SORIN IACOB DRĂGOI - Administrator Public;

  • - Membri: DAN DIACONU - Viceprimar;

LAURA KOSZEGI - Director Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse; membru supleant: PÎRVA CĂLIN - Șef Birou Evidență Patrimoniu;

IOAN BADEA - consilier Biroul Evidența Patrimoniu; membru supleant SLAVIȚA DUBLEȘ - consilier Biroul Evidența Patrimoniu;

CIPRIAN SILVIU CĂDARIU - Arhitect Șef; membru supleant: SORIN EMILIAN CIURARIU - Director Direcția Urbanism;

DANIELA ȘTEFAN - Serviciul Juridic; membru supleant: TEODORA GENTIMIR - Serviciul Juridic;

ADELINA LARISSA TÎRZIU - Consilier local;

ANDREI ROMULUS PETRIȘOR - Consilier local;

JUMANCA ROMANIȚA - ADINA - DELIA - Consilier local.

ADMINISTRATOR PUBLIC SORIN IACOB DRĂGOI

PT. SECRETAR SIMONA DRĂGOI


ȘEF BIROU

MARINELA BANDI


CONSILIER

CRISTIAN CĂRĂBAȘ


AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

Cod FP 53-01, ver.1