Hotărârea nr. 538/2014

538/31.10.2014 privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.286/26.07.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
Hotararea Consiliului Local 538/31.10.2014
privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.286/26.07.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local nr.137/27.04.2010 - privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara";
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În baza Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie şi a Ordinul nr. 276/mai 2009 privind "modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin ordinul MDRT nr.863/2008";
În conformitate cu Ordinul nr. 863/2008 al MDRT pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul nr.1360/1938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere" - Programul Operaţional Regional 2007-2013, s-a solicitat revizuirea cererii de finanţare;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. b), alin. 4, lit. d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locaă, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 286/26.07.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere, articol care va avea următorul conţinut:
"Se aprobă valoarea totală estimată a proiectului în sumă de 65.665.010,57 lei (inclusiv T.V.A.) şi alocarea în bugetul local a:
a) sumei de 1.763.791,48Lei (fără T.V.A), reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara alcătuită din:
- contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuielile eligibile reprezentând minimum 2% din valoarea eligibilă a proiectului în sumă de 1.045.753,47Lei;
- contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului în sumă de 780.000,00 Lei.
b) sumei de 12.597.337,72Lei reprezentând TVA pentru cheltuieli eligibile şi neeligibile. Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.
c) precum şi a sumei de 10.150.000,00Lei, reprezentând avansul necesar implementării optime a proiectului. Suma se va recupera, prin decont, la terminarea lucrărilor aferente proiectului".

Art. 2: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr.286/26.07.2011, rămân neschimbate şi se vor renumerota corespunzător.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Se aprobă,

PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

Nr. SC2014-

REFERAT

privind modificarea art.1 din HCL nr.286/26.07.2011 pentru modificarea și completarea HCL nr.355/28.09.2010 privind aprobarea proiectul „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere.

Proiectul „REABILITAREA SPAȚIILOR PUBLICE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA” se derulează în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr.2748/29.12.2011 finanțat prin Regio-Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 -Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creștere.

Proiectul este inclus în lista de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creștere Timișoara” și se încadrează în Obiectivul 4 „Realizarea unui habitat ecologic, confortabil și atractiv”, Politica 4.1 „Dezvoltarea unei zone urbane unitare, coerente și moderne pe întreg teritoriul polului de creștere”, Programul 4.1.2 „Creșterea calității spatiilor publice centrale ale municipiului Timișoara, nucleul Polului de creștere”.

Proiectul vizează reabilitarea a 10 străzi și 4 piețe amplasate în situl urban „Cartier Cetatea Timișoara”, monument protejat înscris în lista monumentelor istorice, la poziția 60 având cod TM-II-s-A-06095.

Centrul istoric al orașului - Cartierul Cetate constituie este cea mai reprezentativă zonă a orașului, definitorie atât pentru oraș, cât și pentru regiune, cu încărcătură istorică.

Zona de intervenție a proiectului aflată în Cartierul Istoric Cetate cuprinde 4 piețe publice: Piața Unirii, Piața Libertății, Piața Sf. Gheorghe, Piața Țarcului și 10 străzi: Str. Sergent C-tin Mușat, Str. Vasile Alecsandri - pe tronsonul dintre Piața Unirii și Piața Libertății, Str. Lucian Blaga - tronsonul dintre Piața Libertății și Piața Huniade, Str. Florimund Mercy - integral, Str. Francesco Grisselini - integral, Str. Radu Negru - integral, Str. Fără Nume - integral, Str. General Praporgescu - integral, Str. Enrico Carusso -integral, Str. Eugeniu de Savoya - integral.

Situația din zona de intervenție a proiectului se prezintă astfel:

  • •   Străzile și piețele ce fac obiectul zonei de intervenție a proiectului se confruntă astăzi cu efectele trecerii timpului și intensificarea ritmului vieții, iar trama stradală existentă, identică dimensional cu cea a orașului edificat în secolul XVIII, modernizată ulterior în etape succesive, a devenit improprie traficului contemporan și funcționării adecvate a zonei;

  • •   Rețelele de utilități tehnico-edilitare sunt învechite, depășite atât din punct de vedere tehnic cât și al capacității, rețelele de telecomunicații sunt poziționate aerian, cablurile sunt vechi, cu durata de exploatare normată depășită și capacitatea necorespunzătoare solicitărilor sunt amplasate pe fațadele clădirilor. Iluminatul stradal este insuficient și nu asigură gradul necesar de siguranță al unei zone de interes istoric în timp ce iluminatul artistic și cel festiv nu există.

Necesitate și justificare:

În vederea efectuării lucrărilor de execuție în cadrul proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor Poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Subdomeniul „Poli de creștere”, Municipiul Timișoara, în calitate de achizitor, a încheiat Contractul de lucrări nr. 207/21.10.2013 cu S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., - Lider, în calitate de Executant.

Pe parcursul execuției lucrărilor de construcție/reabilitare a utilitătilor de gospodărie subterană a apărut necesitatea executării de lucrări suplimentare, care nu au fost incluse în contractul de lucrari întrucât nu au pututf anticipate la momentul întocmirii documentatiei tehnice, care a stat la baza atribuirii contractului initial, deși au fost respectate toate normativele și prevederile legale.

Aceste lucrări suplimentare se datorează apariției unor circumstante imprevizibile, respectiv:

  • -   descoperirii de situri arheologice importante;

  • -   apariției de neomogenități a straturilor terestre;

  • -   ca urmare a apariției unor lucrări ascunse imprevizibile.

Pe perioada de implementare a proiectului, se propune reabilitarea, modernizarea și reorganizarea piețelor și străzilor descrise mai sus, în concordanță cu necesitățile impuse de ritmul de viață și de mobilitate a populației, dar și cu specificul cartierului istoric din care zona de intervenție propusă face parte, respectiv Situl Urban Cartierul Cetatea Timișoara, avându-se în vedere revenirea, respectiv conservarea caracterului istoric al zonei, folosirea elementelor stilistice și a materialelor care exprimă acest caracter, obținându-se aprox. 45.930 mp de spații publice urbane de calitate, cu rețele de utilități asigurate.

Având în vedere cele menționate mai sus, precum și oportunitatea și necesitatea atragerii de fonduri nerambursabile pentru realizarea unui sistem coerent de reabilitare și modernizare a spațiilor publice (străzi și piețe ce delimitează perimetrul zonei centrale), în vederea transformării țesutului urban într-o zonă cu caracter preponderent pietonal, ce leagă fluent piețele din centrul istoric, păstrând în același timp nealterate identitatea și caracterul reprezentativ al acestora, solicităm aprobarea majorării contribuției la cheltuielile neeligibile a proiectului cu suma de 61.961,99 lei + TVA aferentă.

Sumele sunt necesare pentru obținerea unor avize suplimentare aferente lucrărilor suplimentare pe care finanțatorul le consideră neeligibile (avize de mediu, organizare de șantier suplimentar, taxe publicații, deviere conducte de gaz, avize tehnice Enel).

Având în vedere cele menționate mai sus,

Propunem următoarele:

1. Aprobarea modificării art.1 din HCL nr. 286/26.07.2011 pentru modificare și completarea HCL nr.355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere, articol care va avea următorul conținut: „Se aprobă valoarea totală estimată a proiectului în sumă de 65.665.010,57 lei (inclusiv T.V.A.) și alocarea în bugetul local a:

  • •   sumei de 1.763.791,48Lei (fără T.V.A), reprezentând contribuția proprie a Municipiului Timișoara alcătuită din:

  • - contribuția Municipiului Timișoara la cheltuielile eligibile reprezentând minimum 2% din valoarea eligibilă a proiectului în sumă de 1.045.753,47Lei;

  • - contribuția Municipiului Timișoara reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului în sumă de 780.000,00 Lei.

  • •   sumei de 12.597.337,72Lei reprezentând TVA pentru cheltuieli eligibile și neeligibile. Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.

  • •  precum și a sumei de 10.150.000,00Lei, reprezentând avansul necesar implementării optime a proiectului. Suma se va recupera, prin decont, la terminarea lucrărilor aferente proiectului”.

2. Restul articolelor din HCL nr.286/26.07.2011, rămân neschimbate.

Pt.SECRETAR

Simona DRĂGOI

Ec. Smaranda Haracicu

Director Direcția Economică


Arh. Aurelia Junie - Manager proiect

Director Direcția Dezvoltare

Ec. Adriana Deaconu - Asistent de proiect

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

Avizat juridic

Consjur. Daniela ȘTEFAN