Hotărârea nr. 536/2014

536/31.10.2014 privind încheierea Protocolului de colaborare între Fundaţia CardioPrevent şi Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 536/31.10.2014
privind încheierea Protocolului de colaborare între Fundaţia CardioPrevent şi Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-027924 din data de 21.10.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Avand în vedere adresa SC2014-027924 din data de 21.10.2014 depusă de Fundaţia CardioPrevent;
În conformitate cu prevederile articolului 36 alin.(7) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba încheierea unui protocol de colaborare privind finalizarea proiectului de candidatură ,,Timisoara-Healthy City’’, precum şi desfaşurarea de programe şi acţiuni in domeniul promovării sanatăţii sub sloganul ,,Timişoara Inima Ta’’, intre Fundaţia CardioPrevent şi Municipiul Timişoara, Conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu, să semneze Protocolul de colaborare între Fundaţia CardioPrevent şi Municipiul Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Fundatiei CardioPrevent;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PROTOCOL

de cooperare încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și Fundația CardioPrevent din Timișoara,

Articolul 1. PĂRȚILE

Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în..............................................................................,

reprezentat prin..............................................................,

în calitate de.........................................................................................................................................................

Și

Fundația CardioPrevent, cu sediul în Timișoara, str.Calea Dorobanților nr.3, reprezentată prin Prof. Dr. Dan Gaița, în calitate dc Președinte.

Articolul 2. SCOPUL

Protocolul se încheie în scopul asigurării cadrului legal de cooperare între cele două părți, potrivit competențelor stabilite prin documentele lor de înființare.

Articolul 3. OBIECTUL

Protocolul are ca obiect:

 • -  organizarea în comun a acțiunilor premergătoare si finalizarea proiectului de candidatura pentru obținerea de către Timișoara a titlului de „Healthy City” din partea Organizației Mondiale a Sanatatii;

 • -  desfășurarea de programe si de acțiuni comune (alaturi de alte ONG-uri, societăți si asociații partenere) în domeniul promovării sănătății și educației pentru sănătate, sub sloganul „Timișoara, Inima Mea” (promovarea unui stil de viață sănătos, campanii dc informare, screening populational. acțiuni in slujba comunității);

Articolul 4. PROTECȚIA INFORMAȚIILOR

Fiecare parte va asigura confidențialitatea informațiilor transmise și a provenienței lor, dacă partea care le-a furnizat precizează că acestea au un asemenea caracter. Informațiile și suportul lor material primite în conformitate cu prevederile prezentului protocol, vor putea fi transmise unei terțe părți numai cu aprobarea prealabilă a părții furnizoare, cu excepția actelor care intra sub incidența legii 544/2001.

Articolul 5. DURATA PROTOCOLULUI

Protocolul se încheie pe perioada unui an calendaristic urmând a fi reînnoit prin act adițional cu acordul părților.

Articolul 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Părțile au următoarele drepturi și obligații:

 • I. Primăria Municipiului Timișoara:

 • 1. de a desemna o persoană de contact pentru relația permanentă cu Fundația CardioPrevent

 • 2. de a solicita participarea Fundația CardioPrevent la acțiunile de promovare a sănătății organizate

 • 3. de a fi informat asupra programelor inițiate și finanțate de Fundația CardioPrevent în domeniul promovării sănătății;

 • 4. de a suporta contravaloarea cheltuielilor de deplasare, potrivit legii române, a personalului propriu desemnat să participe la acțiunile comune, dacă nu se stabilește altfel prin documentele de organizare a acțiunii

 • 5. de a menționa numele partenerului pe toate materialele grafice, electronice, si audiovizuale realizate in vederea îndeplinirii obiectului contractului, în cazul realizării unor acțiuni comune

II. Fundația CardioPrevent

1. de a propune Primăria Municipiului Timișoara participarea la derularea acțiunilor comune, la data și locul prevăzute în programul sau proiectul comun;

 • 2. de a solicita sprijinul Primăria Municipiului Timișoara pentru accesul la programe naționale în domeniul promovării sănătății inițiate de alte entități pentru mai mulți parteneri;

 • 3. de a informa Primăria Municipiului Timișoara cu privire la toate acțiunile desfășurate în domeniul promovării sănătății

 • 4. de a suporta financiar cheltuielile de participare a personalului propriu la acțiunile comune, dacă nu se stabilește altfel prin documentele de organizare a acțiunii;

 • 5. de a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea și sigla Primăriei Municipiului Timișoara.

Articolul 7. APLICAREA PROTOCOLULUI

Prezentul protocol se aplică începând cu data semnării.

Prezentul protocol nu exclude alte forme de cooperare, cum ar fi parteneriatul public - privat, încheiat în condițiile legii.

Articolul 8. DENUNȚARE

Oricare din părți poate notifica celeilalte denunțarea protocolului. Protocolul rămâne în vigoare pe o perioadă de 90 de zile de la data primirii de către una din părți a notificării scrise prin care cealaltă parte informează despre denunțarea acestuia.

Protocolul nu poate fi denunțat înainte de finalizarea vreunui program comun demarat pentru care s-au făcut deja cheltuieli, decât după despăgubirea celeilalte părți pentru cheltuielile suportate.

Articolul 9. RĂSPUNDERE

Fiecare din părți răspunde pentru pagubele produse din culpă celeilalte părți.

Forța majoră exonerează de răspundere, cu condiția ca aceasta să fie adusă la cunoștință în cel mai scurt timp, potrivit legii române.

Articolul 10. LITIGII

Orice litigiu se soluționează pe cale amiabilă.

Când litigiul nu a putut fi soluționat pe cale amiabilă, sunt competente instanțele judecătorești, în conformitate cu legislația română.

Prezentul PROTOCOL s-a încheiat astăzi,.........................., în două exemplare originale, câte unul pentru

fiecare parte.

Primăria Municipiului Timișoara                                   Fundația CardioPrevent,

Președinte

Prof. Dr. Dan Gaița

Director Medical

Dr. Bogdan Mut-Vitcu

ROMÂNIA

Județul Timiș

Primăria Municipiului Timișoara Direcția Comunicare

S-a înregistrat cu numărul : SC2014-027924 din 21.10.2014

SC67 Corespondență Direcția Comunicare

la Direcția Comunicare

Am preluat de la DAN GAIȚĂ

Cu adresa. Timișoara, Str. TEL 0755012718

Total 1 file             Termen de rezolvare: 20.11.2014

Termen direcție: 05.11.2014

Obs. REF: PROTOCOL COLABORARE PT FUNDAȚIA CARDIOPREVENT

Timișoara, la 21 10.2014


Consilier/^eferent, Alina Petrovici

Ca

CodFO-24 - 01, ver.2
ROMÂNIA

Aprobat Primar

Nicolae RobuJUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA DE COMUNICARE Biroul Organizare Evenimente SC2014- 027924/21.10.2014

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: comunicare@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind încheierea Protocolului de colaborare între Fundația CardioPrevent și Municipiul Timișoara

Având în vedere adresa cu numărul SC2014-027924 din data de 21.10.2014, depusă din partea Fundației CardioPrevent, precum și dorința comună de a obține titlul de ,,Healthy City’’ din partea Organizației Mondiale a Sănătații,

PROPUNEM:

Încheierea unui protocol de colaborare intre Fundația CardioPrevent și Municipiul Timișoara care are ca obiect organizarea în comun a acțiunilor premergătoare și finalizarea proiectului de candidatură pentru obținerea de către Timișoara a titlului de ,,Healthy City’’ din partea Organizației Mondiale a Sănătații, precum și desfașurarea de programe și acțiuni in domeniul promovarii sănătății și educației pentru sănătate, sub sloganul „Timișoara Inima Ta’’, conform Anexei care va face parte integranta din Hotatârea Consiliului Local.Totodată și împuternicirea domnului primar Nicolae Robu sa semneze protocolul de colaborare in calitate de reprezentant al Municipiului Timișoara.

VICEPRIMAR

Dan Diaconu


p.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

DIRECTOR EXECUTIV

Alina Pintilie

ÎNTOCMIT

Annemarie Alina Calota

Avizat juridic