Hotărârea nr. 534/2014

534/31.10.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului, situat în Timişoara, Piaţa Aurel Vlaicu nr.3, înscris în C.F. nr.411107 (povenit din C.F.vechi 15509), număr topo 6814
Hotararea Consiliului Local 534/31.10.2014
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului, situat în Timişoara, Piaţa Aurel Vlaicu nr.3, înscris în C.F. nr.411107 (povenit din C.F.vechi 15509), număr topo 6814


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CM2014-1698/20 .10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2014-026793 din 09.10.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, Compartimentul Monumente, de către SCP.TUDOR &ASOCIATII SPRL în calitate de lichidator judiciar,desemnat prin Sentinta Comerciala nr.1367/20.06.2013 pentru SC.MARYNVEST SRL, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a imobilului înscris în C.F. nr.411107(provenit din C.F. vechi 1550), numar topo 6814, situat în Timisoara, Piata Aurel Vlaicu nr.3.
Din adresa nr. 2550/ 07.10.2014 , emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş, rezultă că aceasta nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra imobilului situat în Piaţa Aurel Vlaicu nr.3 ,Timişoara , judeţul Timiş, care face parte din Situl Urban "Fabric (I )" , cod TM-II-s-B-06096,poz.61 din Lista monumentelor istorice-2010,jud.Timiş.
În conformitate cu art.4,alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
Având în vedere prevederile art.36, alin.(2), lit.c ) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului situat în Timişoara ,Piata Aurel Vlaicu nr.3 înscris în C.F. nr.411107 (provenit din C.F.vechi 1550), număr topo 6814, la preţul de pornire in cazul organizarii :
-primului set de licitatii: 1.200.000 euro,
-celui de al doilea set de licitatii: 1.080.000 euro
-celui de al treilea set de licitatii: 975.000 euro.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administratorul Public prin Compartiment Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- S.C. MARYNVEST SRL prin lichidator judiciar SCP.TUDOR &ASOCIATII SPRL
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT: PRIMAR,


MUNICIPIUL TIMIȘOARA COMPARTIMENTUL MONUMENTE NR. SC2014- 026793/20.10.2014

NICOLAE ROBU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului,situat în Timișoara, Piața Aurel Vlaicu nr.3, înscris în C.F. nr.411107 (povenit din C.F.vechi 15509), număr topo 6814, la prețul de pornire al primei licitatii de 1.200.000 euro, diminuat la 1.080.000 euro preț de pornire la a doua licitație respectiv de 975.000 euro prețul de pornire la ultima licitație în caz de nevalorificare. Compartimentul Monumente :

Având în vedere adresa nr. SC 2014-026793 din 09.10.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, Compartimentul Monumente, de către SCP.TUDOR &ASOCIATII SPRL în calitate lichidator judiciar,desemnat prin Sentinta Comerciala nr.1367/20.06.2013 pentru SC.MARYNVEST SRL, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a imobilului înscris în C.F. nr.411107(provenit din C.F. vechi 15509), numar topo 6814, situat în Timisoara, Piata Aurel Vlaicu nr.3.

Imobilul situat în Piața Aurel Vlaicu nr.3, pentru care se solicită exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune este compus din 2 case cu un etaj, având o suprafată utilă de 1668 mp și teren în suprafață de 2412 mp.

In conformitate cu prevederile legii 85/2006, în cadrul adunării creditorilor din data de 17.06.2014, s-a decis organizarea unui set de două licitații publice săptămânale la prețul de pornire de 1.200.000 euro,în caz de nevalorificare ,urmatoarele două săptămâni licitația să se facă la pretul de pornire de 1,080.000 euro ; în caz de nevalorificare ultima licitație să se facă la prețul de pornire de 972.000 euro.Dacă nici de această dată imobilul nu va fi valorificat, se va propune o nouă strategie de către adunarea generală a creditorilor.

Din adresa nr. SC2014-026793/14.10.2014, a Direcției Urbanism,Serviciul de Dezvoltare Urbană , Reabilitare și Conservare Clădiri Istorice , rezultă că fațada clădirii și acoperișul prezintă degradări accentuate în anumite porțiuni și necesită reparații. Deasemenea imobilul necesită asanarea instalațiilor parazitare(cabluri de electricitate și de date,etc). Tîmplăria de lemn a ferestrelor de la unele spații de la parter a fost înlăturată, golurile fiind acoperite cu plăci din tablă.Deasemenea poarta originală de acces a fost înlocuită cu o improvizație din tablă și placaje din lemn.

Din adresa nr. 2397/ 16.09.2014 , emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, rezultă că aceasta nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra imobilului situat în Piața Aurel Vlaicu nr.3 ,Timișoara , județul Timiș, care face parte din Situl Urban Fabric (1 ), cod TM-II-s-B-06096,poz.61 din Lista monumentelor istorice-2010,jud.Timiș.

In conformitate cu art.4,alin.(4) și art.9 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

In conformitate cu art.36,alin (1) și alin (9) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locală ,republicată și modificată;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea imobilului situat în Piata Aurel Vlaicu nr.3 înscris în C.F.nr.411107 (povenit din C.F.vechi 15509), numar topo 6814, la prețul de pornire al primei licitații de 1.200.000 euro, la prețul de pornire diminuat de 1.080.000 euro la a doua licitație și nici la prețul de pornire diminuat la 975.000 euro la ultima licitație în caz de nevalorificare.

ADMINISTRATOR PUBLIC

PT.SECRETAR,

Simona Dragoi


Sorin Iacob Dragoi

CONSILIER, Luminița Mirică

AVIZAT, Serviciul Juridic