Hotărârea nr. 533/2014

533/31.10.2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită către Grădiniţa cu program prelungit nr. 36 a spatiului reprezentand cantina Liceului Tehnologic Agricol "Petru Botiş", situata în Cal. Aradului 56
Hotararea Consiliului Local 533/31.10.2014
privind atribuirea în folosinţă gratuită către Grădiniţa cu program prelungit nr. 36 a spatiului reprezentand cantina Liceului Tehnologic Agricol "Petru Botiş", situata în Cal. Aradului 56


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 28346/24.10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2014-027679/20.10.2014 a Grădiniţei cu program prelungit nr.36 si Adresa nr.SC2014-027809/20.10.2014 a Liceului Tehnologic Agricol "Petru Botiş"
În conformitate cu prevederile art.874, alin 1 din Codul Civil;
În temeiul art.36 alin.2 lit.(c), alin.(6) lit. a) pct.1 şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă aribuirea în folosinţă gratuită a cantinei aferentă Liceului Tehnologic Agricol "Petru Botiş", situat în Calea Aradului nr. 56, înscrisă în CF nr. 404344, nr. top/cad. 23490/2-C4, proprietatea publică a Municipiului Timişoara, către Grădiniţa cu program prelungit nr. 36 în vederea desfăşurării activităţii de preparare si servire a mesei pentru copii, pe o perioadă de 10 ani, de la data semnarii contractului de comodat ce se va încheia între cele două părţi.

Art.2: Se aprobă Contractul cadru de comodat, conform Anexei la prezenta hotărare.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale - Compartiment Scoli din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Grădiniţa cu program prelungit nr. 36.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control şi Antifraudă al Primarului;
- Grădiniţei cu program prelungit nr. 36;
- Inspectoratului Şcolar al Judeţean Timiş;
- Liceului Tehnologic Agricol "Petru Botiş"
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMĂNIA                                     APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                                   PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA, INSTITUȚII ȘCOLARE, MEDICALE, Nicolae Robu SPORTIVE ȘI CULTURALE COMPARTIMENT ȘCOLI Nr. SC 2014 - 28346/24.10.2014

REFERAT

Privind atribuirea în folosință gratuită către Grădinița cu program prelungit nr. 36 a spațiului reprezentand cantina Liceului Tehnologic Agricol „Petru Botiș”, situata în Cal.

Aradului 56

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale - Compartiment Școli, privind atribuirea în folosință gratuită către Grădinița cu program prelungit nr. 36, a spatiului reprezentand cantina Liceului Tehnologic Agricol „Petru Botiș”, situat în Cal. Aradului 56.

Grădinița cu program prelungit nr.36 este unitate de învățământ cu personalitate juridică, având arondată Grădinița cu program prelungit nr. 37, care este fara personalitate juridica.

Activitatea celor două unități de învățământ se desfășoară în următoarele locații:

 • - în imobilul din str.Teiului nr.5, proprietatea publică a Municipiului Timișoara;

 • - în imobilul din str. Cal Aradului nr. 38, proprietatea publică a Municipiului Timișoara;

 • - în spațiul în suprafață de 143 mp. din căminul 5 al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din str. Calea Aradului 119, spațiu deținut de Municipiul Timișoara în baza unui contract de comodat;

- în spațiul în suprafață de 397,11mp situat la parterul Căminului internat nr.1 al Liceului Tehnologic Agricol „Petru Botiș”, din Cal. Aradului 56, proprietatea publică a Municipiului Timișoara.

Prin adresa cu nr. SC 2014-027679/20.10.2014, Grădinița cu program prelungit nr.36, a solicitat alocarea spatiului reprezentand cantina Liceului Tehnologic Agricol „Petru Botiș”, situat în Cal. Aradului 56, pentru prepararea hranei și servirea mesei a celor 170 copii ce își desfășoară activitatea în cadrul Grădiniței cu program prelungit nr. 37, ce funcționează la parterul Căminului internat nr.1 al Liceului Tehnologic Agricol „Petru Botiș”, care in prezent beneficiaza de serviciul catering pentru asigurarea hranei.

In urma normării cu personal nedidactic efectuată de către Inspectoratul Școlar Județean Timiș, și datorită numărului redus al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic Agricol „Petru Botiș” ce servesc masa la cantina școlii în anul școlar 2014-2015, au fost reduse posturile de bucătar, respectiv ajutor bucătar de la Liceului Tehnologic Agricol „Petru Botiș” iar personalul a fost preluat prin transfer de către Gradinita cu program prelungit nr. 36, motiv pentru care doresc să prepare hrana in regim propriu.

Prin adresa cu nr SC2014-027809/20.10.2014 Liceul Tehnologic Agricol „Petru Botiș” a fost de acord cu transferul cantinei către Grădiniței cu program prelungit nr. 36, cu care s-a convenit ca elevii cazați in căminul internat al liceului să beneficieze în continuare de servirea mesei.

Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre analizare și aprobare Consiliului Local:

 • 1.  Atribuirea în folosință gratuită a cantinei aferentă Liceului Tehnologic Agricol „Petru Botiș”, situat în Cal. Aradului 56, înscrisă în CF nr. 404344, nr. top/cad. 23490/2-C4, proprietatea publică a Municipiului Timișoara, către Grădinița cu program prelungit nr. 36 în vederea desfășurări activității de preparare si servire a mesei pentru copii, pe o perioadă de 10 ani, de la data semnari contractului de comodat ce se va încheia între cele două părți.

 • 2.  Grădinița cu program prelungit nr. 36 va face demersurile necesare de separare a contorizări utilităților.

VCEPRIMAR,                    Pt SECRETAR,

Dan Diaconu                         Simona Dragoi

Pt. DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai Ioan Costa

Compartiment Școli, Mariana Mureșan

AVIZAT, Serviciul Juridic


CONTRACT DE COMODAT

Nr.....din........

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • I. 1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, str.C.D.Loga nr.1, reprezentată prin Primar Nicolae Robu si Director Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale, în calitate de COMODANT, pe de o parte și

1.2..............................................cu sediul in Timisoara , Str. nr. ,reprezentat prin...........................................

în calitate de COMODATARI, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosință (comodat):

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul contractului îl constituie: cedarea de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință a a

spatiului cu alta destinatie alta decit aceea de locuinta situat in Timisoara ,............................................., in

suprafata de..............m.p., in baza HCLMT nr..........................................

 • III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Durata prezentului contract este de la data de ................. pana la data de.................... , dată la care

bunul va fi predat comodantului.

 • 3.2. Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen.

 • IV. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

 • 4.1. Drepturile comodantului

 • a) . să rezilieze contractul, în cazul în care comodatarul nu-și respectă obligațiile prevăzute în prezentul contract;

 • b) . comodantul are dreptul să denunțe în mod unilateral contractul de comodat, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • c) . comodantul are dreptul să inspecteze bunul precum și modul în care comodatarul își respectă obligațiile asumate prin contract. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a comodatarului în termen de 15 zile, de către reprezentanții comodantului;

 • d) . comodantul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de comodat, cu notificarea prealabilă a comodatarului din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • 4.2. Obligațiile comodatarului

 • a) . să se îngrijească de bunul împrumutat întocmai ca proprietarul acestuia;

 • b) . să folosească lucrul potrivit destinației sale;

 • c) . să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinței acestuia, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant;

 • d) . să nu transmită folosința bunului asupra altei persoane - indiferent cu titlu oneros (locațiune) sau cu titlu gratuit (comodat), sau să se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice;

 • e) . să restituie bunul împrumutat la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract ;

 • f) . să solicite acordul scris al comodantului pentru efectuarea oricăror modificări aduse ;

 • g) . la încetarea contractului, să pună la dispoziția comodantului bunul primit în folosință în starea în care acesta se găsește la momentul respectiv, eventualele investiții, îmbunătățiri, construcții, efectuate în perioada de derulare a contractului neputând fi ridicate, iar contravaloarea lor neputând fi solicitată;

 • h) . dacă bunul împrumutat a fost deteriorat din culpa comodatarului, el este obligat să-l restituie în natură sau să achite contravaloarea lui;

 • i) . la încetarea contractului de comodat prin ajungere la termen comodatarul este obligat să restituie comodantului, în deplina proprietate in mod gratuit și libere de orice sarcini, bunul împrumutat precum și toate investițiile, îmbunătățirile, construcțiile efectuate.

 • j) . comodatarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunului ( materiale cu regim special, conditii de siguranta în exploatare, protecția mediului, etc)

 • k) . la incetarea contractului de comodat din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră și cazul fortuit, comodatarul este obligat sa asigure continuitatea exploatarii bunului, în conditiile stipulate in contract, pâna la preluarea acestuia de către comodant.

 • l) . comodatarul este obligat să continue exploatarea bunului, în noile conditii stabilite de comodant, în mod unilateral, potrivit art. 4.1. lit. (d) din prezentul contract de comodat, fara a putea solicita încetarea acestuia.

 • V. RISCURI

 • 5.1. Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieirii bunului în următoarele cazuri:

 • - întrebuințarea acestuia contrar destinației sale;

 • - folosirea bunului după expirarea termenului convenit de părți prin prezentul contract;

 • - dacă comodatarul ar fi putut salva bunul împrumutat, atunci când există pericolul distrugerii acestuia.

 • 5.2. În celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii lucrului este suportat de comodant;

 • VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri:

 • a) prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract;

 • b) în cazul nerespectării obligațiilor de către comodatar, contractul se desființează de plin drept fără acțiune în justiție și fără nici o altă formalitate prealabilă;

 • c) la expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in condițiile legii;

 • d) în cazul in care interesul national sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de catre comodant; In aceasta situatie de incetare a contractului nu se percep daune;

 • e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului sau in cazul imposibilitatii obiective a comodatarului de a-l exploata, prin renuntare, fără plata unei despagubiri;

 • VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

 • 7.1.    Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

 • 7.2. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • VIII. LITIGII

 • 8.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea și încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

 • 8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

 • IX. CLAUZE FINALE

 • 9.1. Prezentul contract a fost încheiat în patru exemplare, din care unul pentru comodant.

COMODANT

COMODATAR,


MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR DAN DIACONU

SERVICIUL JURIDIC

DIRECTIA INSTITUȚII ȘCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE ȘI CULTURALE IOAN MIHAI COSTA

COMPARTIMENT ȘCOLI MARIANA MUREȘAN