Hotărârea nr. 532/2014

532/31.10.2014 privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere pentru imobilul situat în Timisoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, imobil în care funcţionează cantina şi spălătoria Colegiului Tehnic de Vest, precum şi exprimarea intenţiei de cumpărare a imobilului
Hotararea Consiliului Local 532/31.10.2014
privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere pentru imobilul situat în Timisoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, imobil în care funcţionează cantina şi spălătoria Colegiului Tehnic de Vest, precum şi exprimarea intenţiei de cumpărare a imobilului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014 - 27759/20.10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.177/02.11.2012 privind aprobarea contractelor de închiriere pentru imobilele situate în Timişoara în care se desfăşoară activitatea unităţilor de învăţământ - Colegiului Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic "Dositei Obradovici" şi Colegiul Tehnic de Vest;
Avand in vedere Contractul de închiriere nr. 2740/21.11.2012;
Avand in vedere Adresa Colegiului Tehnic de Vest cu nr. SC 2014-023620/05.09.2014 si Adresa Episcopiei Romano- Catolică de Timişoara cu nr.SC 2014-27086/13.10.2014;
Ţinând seama de prevederile art. 103 alin. (2) şi art. 104 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011;
În conformitate cu prevederile art. 123, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) şi alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere nr. 2740/21.11.2012, încheiat în baza Hotărâri Consiliului Local nr. 177/02.11.2012 pentru imobilul situat in Timisoara Bv.16 Decembrie 1989 nr. 30, înscris in CF 430528, nr. top 17158, în care funcţionează cantina şi spălătoria Colegiului Tehnic de Vest, pe o perioadă de un an începând cu data de 01.11.2014 până la data de 31.10.2015 , cu o chirie de 10.000 lei /lună.
Celelalte clauze ale contractului de închiriere rămân neschimbate.

Art 2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să avizeze actul aditional la Contractul de Inchiriere nr.2740/21.11.2012, în calitate de ordonator principal de credite.

Art.3: Consiliul Local isi exprima intenţia de cumpărare a imobilului din Bv. 16 Decembrie 1989 nr.30 în care funcţionează cantina şi spălătoria Colegiului Tehnic de Vest.

Art.4: Se imputerniceste Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, ca să negocieze pe baza unui raport de evaluare, cu Ordinul Surorilor de la "Notre - Dame" prin Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, achiziţionarea imobilului.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinirea prezentei hotarari se incredinteaza Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Direcţia Economica, Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Colegiul Tehnic de Vest.

Art.6 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Colegiul Tehnic de Vest;
- Episcopiei Romano- Catolică de Timişoara;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMĂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ                               APROBAT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                         PRIMAR

DIRECȚIA INSTITUȚII ȘCOLARE,

MEDICALE, SPORTIVE ȘI CULTURALE               Nicolae Robu

COMPARTIMENT ȘCOLI

NR. SC 2014-27759/20.10.2014

REFERAT

Privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere pentru imobilul situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, imobil în care funcționează cantina și spălătoria Colegiului Tehnic de Vest, precum si exprimarea intentiei de cumparare a imobilului

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale - Compartiment Școli, privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere pentru imobilul situat in Timișoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, imobil în care funcționează cantina și spălătoria Colegiului Tehnic de Vest, urmare a adresei cu nr. SC2014-023620/05.09.2014 a Colegiului Tehnic de Vest.

Imobilul în care funcționează cantina și spălătoria Colegiului Tehnic de Vest situat în Timișoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30 înscris in CF 430528 provenit din CF vechi nr.143294 a localității Timișoara, nr.top 17158 este proprietatea Ordinului Surorilor de la Notre Dame prin retrocedare.

În prezent, pentru acest imobil se află în derulare contractul de închiriere nr. 2740/21.11.2012, încheiat în baza H.C.L nr. 177/02.11.2012 cu o chirie negociată de 15400 lei/lună, contract care expiră la data de 31.10.2014.

Colegiul Tehnic de Vest, prin adresa cu nr. SC 2014-023620/05.09.2014 a solicitat prelungirea contractului de închiriere pentru acest imobil, necesar pentru asigurarea mesei la elevi.

Episcopia Romano-Catolică de Timișoara în calitate de reprezentant al Ordinului Surorilor de la Notre Dame prin adresa cu nr.SC 2014-27086/13.10.2014, și-a exprimat disponibilitatea de a prelungi contractul de închiriere pe o perioadă de 1 (un) an cu o chirie de 10.000 lei /lună.

De asemenea prin aceeași adresă Episcopia Romano- Catolică de Timișoara ne face cunoscut că intenționează să vândă acest imobil, discuții în acest sens au fost demarate deja cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Dumitru Ciumăgeanu” care aparține de Consiliul Județean, având în vedere că la cantină servesc masa și copii de la această unitate de învățământ, solicitându-ne exprimarea cu privire la interesul de a achiziționa acest imobil.

Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local:

  • 1. Prelungirea prin act adițional a Contractului de închiriere n nr. 2740/21.11.2012, încheiat în baza Hotărâri Consiliului Local nr. 177/02.11.2012 pentru imobilul situat in Timisoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, înscris in CF 430528, nr. top 17158, în care funcționează cantina și spălătoria Colegiului Tehnic de Vest, pe o perioadă de un an începând cu data de 01.11.2014 până la data de 31.10.2015 cu o chirie de 10.000 lei /lună. Celelalte clauze ale contractului de închiriere rămân neschimbate.

  • 2. Consiliul Local;

a) Nu își exprimă intenția de cumpărare a imobilului din Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30 în care funcționează cantina și spălătoria Colegiului Tehnic de Vest.

b) Își exprima intenția de cumpărare a imobilului din Bv.16 Decembrie 1989 nr. 30 în care funcționează cantina și spălătoria Colegiului Tehnic de Vest.

  • 3. Împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, ca in baza raportului de evaluare a imobilului, să negocieze cu Ordinul Surorilor de la Notre Dame prin Episcopia Romano-Catolică de Timișoara, achiziționarea imobilului.

    VICEPRIMAR

    Dan Diaconu


Pt. SECRETAR

SIMONA DRAGOI

Pt. DIRECTOR EXECUTIV, Mihai Ioan Costa

Compartiment Școli, Mariana Mureșan

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Ec. Smaranda Haracicu

AVIZAT,

Serviciul Juridic