Hotărârea nr. 530/2014

530/31.10.2014 privind completarea Anexei nr V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare nr 932 din 19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, bransamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă si canalizare receptionate în perioada 2011-2013
Hotararea Consiliului Local 530/31.10.2014
privind completarea Anexei nr V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare nr 932 din 19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, bransamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă si canalizare receptionate în perioada 2011-2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-28571 /27.10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă si de canalizare, intrat în vigoare la data de 21.03.2007;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 - privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă - Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, Oraşul Deta şi Oraşul Jimbolia, în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare
Urmare Adresei nr.11317/10.04.2014, înaintată de SC AQUATIM SA, privind transmiterea Anexelor 1 si 2 care cuprind mijloace fixe realizate în perioada 2011-2013 spre înregistrare în evidenţa contabilă a Primăriei Municipiului Timisoara si darea în administrare către AQUATIM SA;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/20.02.2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 241/2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 privind aprobarea delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timisoara, prin atribuire directă operatorului regional SC AQUATIM SA Timisoara;
Având in vedere art 7 si 8 din Contractul de delegare nr 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş si AQUATIM SA;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă transmiterea spre administrare si folosintă către AQUATIM SA a bunurilor reprezentând racorduri, bransamente,reţele si instalaţii de apă, rezultate în urma lucrărilor recepţionate, transmise şi înregistrate în evidenţa mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Timişoara, cuprinse în Anexele 1 si 2, care fac parte integrantă din hotărâre.

Art.2: Se aprobă completarea Anexei V la contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timis si AQUATIM SA aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009, cu bunurile cuprinse în Anexele 1 si 2.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Clădiri,Terenuri si Dotări Diverse si AQUATIM SA Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciuilui Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- AQUATIM SA Timisoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROUL EVIDENȚA PATRIMONIULUI

NR. SC2014 - 28571/27.10.2014

REFERAT

privind completarea anexei nr V la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr 932 din 19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând

racorduri,branșamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă si canalizare recepționate în perioada 2011-2013

Urmare adresei nr.11317/10.04.2014, înaintată de SC AQUATIM SA, privind transmiterea Anexelor 1 și 2 care cuprind mijloace fixe realizate în perioada 2011-2013 spre înregistrare în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Timișoara și darea în administrare către AQUATIM SA, propunem completarea Anexei V (lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosință operatorului) la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare care a fost aprobat prin HCL nr. 277/2009;

Urmare înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, și ca urmare a aprobării prin HCL 277/28.07.2009 a delegării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Timișoara prin atribuire directă operatorului regional SC AQUATIM SA Timișoara, în baza HG nr. 855 / 2008 a fost semnat Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 932/19.01.2010, în numele și pe seama membrilor Asociației.

Potrivit prevederilor art.25 alin.1 din Legea nr.51/2006, bunurile proprietate publică și/sau privată a unităților administrativ teritoriale, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor pot fi concesionate operatorilor în condițiile legii în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului- în cazul gestiunii delegate.

Conform alin.2 al aceluiași articol, în cazul gestiunii delegate, concesionarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a unităților administrativ teritoriale, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor și/sau activităților care fac obiectul delegării gestiunii, este parte a contractelor de delegare a gestiunii; aceste bunuri se transmit operatorilor spre administrare și exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor și/sau activităților delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii.

Având in vedere art 7 si 8 din contractul de delegare nr 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiș și AQUATIM SA.

Având în vedere HCL nr. 277/2009 privind aprobarea delegării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Timișoara, prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM SA Timișoara;

PROPUNEM : 1. Emiterea unei hotărâri care să aprobe transmiterea spre administrare si folosință către AQUATIM SA a bunurilor reprezentând racorduri, branșamente, rețele și instalații de apă, rezultate în urma lucrărilor recepționate, transmise și înregistrate în evidența mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Timișoara, cuprinse în Anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din hotărâre;

2. Completarea anexei V la contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiș și AQUATIM SA aprobat prin HCL nr. 277/2009, cu bunurile cuprinse în Anexele 1 și 2.

Administrator Public,

Sorin Iacob Drăgoi


Secretar

Simona Drăgoi

Director,

Direcția C.T.D.D.

Laura Koszegi

Director,

Direcția Economică

Smaranda Haracicu

Director, Direcția Tehnică Culiță Chiș

Șef Birou,

Călin Nicușor Pîrva

Redactat,

Corina Stanciu

AVIZAT

Serviciul juridic

Anexa 2

Nr.crt.

Denumirea mijlocului fix/ /adresa clădirii

Date tehnice:

F.doc..

Nr. docum.

Data docum.

Val. de -lei-

Mater.

Dn. mm

L ml.

0

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Branșament apă-str.Dinicu nr.24 ,Timișoara

PEHD

32

3

PV

84

10.05.2013

2500

2

Branșament apă-str.Dinicu nr.22B Timișoara

PEHD

32

3

PV

85

10.05.2013

2500

3

Bransament apa-str.Dinicu nr.22A Timișoara

PEHD

40

3

PV

86

10.05.2013

2700

4

Branșament apă- str.T.Arghezi nr.38/B Timisoara

PEHD

40

5

PV

83

02.04.2013

2500

5

Branșament apă- str.Coseriu nr.8 Timișoara

PEHD

32

4

PV

78

10.12.2012

2500

6

Branșament apă- str.Traian Vuia nr.82 Timișoara

PEHD

32

2

PV

87

16.05.2013

2500

7

Branșament apă - str.Stejarul nr.5 Timișoara

PEHD

63

14

PV

81

18.03.2013

4500

8

Branșament apă - str.Constantin Daniel nr.4Timișoara

PEHD

32

8

PV

1

11.06.2013

2800

9

Branșament apă - str.Calea Sagului nr.66 Timisoara

PEHD

63

1

PV

2/a

09.04.2013

10000

10

Branșament apă- str.Lacului nr.3. Timișoara

PEHD

32

16

PV

9

01.04.2012

3000

11

Branșament apă-str.Comoarei nr.10 ,Timișoara

PEHD

32

4

PV

1

10.06.2013

2500

12

Branșament apă-str.E.Racovita nr.16/B Timișoara

PEHD

32

14

PV

1

12.06.2013

2900

14

Branșament apă-str.Amzei nr.1/A Timișoara

PEHD

32

12

PV

1

19.06.2013

3000

15

Branșament apă-str.E.Racovita nr.14 Timișoara

PEHD

32

9

PV

1

13.06.2013

2700

16

Branșament apă-str.Bacalbasa nr.45 Timișoara

PEHD

32

10

PV

3

16.06.2013

2900

17

Branșament apă-str.Luncani nr.61 Timișoara

PEHD

32

12

PV

2

13.06.2013

3000

18

Branșament apă-str.Salciei nr.3 Timișoara

PEHD

40

6

PV

4

13.06.2013

2700

19

Branșament apă-str.Ergard Quinet nr.17 Timișoara

PEHD

32

6

PV

1

18.07.2012

3000

20

Branșament apă-str.Calea Aradului nr.56/A ,Timișoara

PEHD

63

7

PV

14

29.07.2013

3500

21

Branșament apă-str.Rotunda 22, Timișoara

PEHD

32

6

PV

1

29.07.2013

2700

22

Bransament apa-str.Bacalbasa nr.5A Timișoara

PEHD

32

10

PV

7

30.05.2013

2700

23

Branșament apă- str.Bacalbasa nr.1 Timisoara

PEHD

32

8

PV

1

10.07.2013

2900

24

Branșament apă- str.M.Banarescu nr.8 Timișoara

PEHD

32

8

PV

13

03.04.2013

2800

25

Branșament apă- str.Delfi nr.24,Timișoara

PEHD

32

7

PV

15

29.05.2013

2500

26

Branșament apă - str.Pavlov nr.40, Timișoara

PEHD

32

12

PV

20

03.06.2013

2700

27

Extindere retea apă - str.Grigore T.Popa, nr.20, Timiș

PEHD

125

196

PV

124

03.07.2013

66000

28

Branșament apă-str.Tudor Arghezi,nr.31,Timișoara

PEHD

63

4

PV

47

23.10.2012

2500

29

Branșament apă-str.Furnicii nr.18,, Timișoara

PEHD

32

8

PV

14

06.08.2013

2500

30

Bransament apa-str.Furnicii nr.19 Timișoara

PEHD

32

8

PV

15

06.08.2013

2500

31

Branșament apă- str.A.Donici nr.1/A Timisoara

PEHD

32

5

PV

1

26.08.2013

2400

32

Branșament apă- str.Coseriu nr.16 Timișoara

PEHD

32

8

PV

22

26.08.2013

2600

33

Branșament apă- str.Hulubei nr.16,Timișoara

PEHD

32

4

PV

1

26.08.2013

2500

34

Branșament apă - str.Calea Buziasului nr.29, Timișoara

PEHD

32

8

PV

1

13.08.2013

2600

35

Branșament apă - str.Vistula nr.7/A, Timișoara

PEHD

32

5

PV

1

12.08.2013

2500

36

Branșament apă - str.Calea Torontalului nr.60, Timiș

PEHD

40

8

PV

147

13.08.2013

4000

37

Branșament apă - str.Horia nr.90, Timișoara

PEHD

32

18

PV

145

13.08.2013

3600

38

Branșament apă-str.Chisodei,nr.42,Timișoara

PEHD

32

19

PV

1

17.09.2013

3500

39

Branșament apă-str.Spartacus nr.4, Timișoara

PEHD

40

5

PV

13

05.08.2013

2500

40

Branșament apa- Calea Chisodei- Topo ,Timișoara

PEHD

40

8

PV

16

05.08.2013

2500

41

Bransament apa- Calatorilor 2/B ,Timișoara

PEHD

32

3

PV

14

16.09.2013

2300

42

Branșament apă- Aeroport nr.Mag.10, Timisoara

PEHD

32

2

PV

2

08.08.2013

2100

43

Branșament apă- str.Canal Bega nr.22 Timișoara

PEHD

32

4

PV

1

06.09.2013

2400

44

Branșament apă- str.Albastrelelor,nr.97A,Timișoara

PEHD

32

8

PV

1

16.09.2013

2600

45

Branșament apă - str.Sofocle, nr.19, Timișoara

PEHD

32

5

PV

1

03.09.2013

2500

46

Branșament apă - str.Vasile Cretu, nr.3, Timișoara

PEHD

40

8

PV

2

03.09.2013

2500

47

Branșament apă - str.Decembrie,nr.17,Timisoara

PEHD

63

7

PV

42

26.08.2013

3500

48

Branșament apă - str.Legomiculturii,nr.4,Timisoara

PEHD

32

18

PV

28

06.08.2013

3500

49

Branșament apă - str.Moise Dobosan nr.75, Timișoara

PEHD

40

4

PV

38

12.08.2013

2500

50

Branșament apă - str.Horia Hulubei nr.22, Timișoara

PEHD

40

4

PV

42

14.08.2013

2500

51

Branșament apă - str.Rachitei, nr.14, Timișoara

PEHD

32

10

PV

26

05.08.2013

2700

52

Branșament apă - str.Banul Udrea, nr.19, Timișoara

PEHD

32

4

PV

32

07.08.2013

2500

53

Branșament apă - str.Emil Racovitai, nr.11, Timișoara

PEHD

32

4

PV

36

08.08.2013

2400

54

Branșament apă - str.Glad, nr.65/B, Timișoara

PEHD

40

7

PV

18

02.09.2013

2700

55

Branșament apă-str.Neculce,nr.13,Timișoara

PEHD

50

4

PV

7A

14.06.2013

2700

56

Branșament apă-str.E.Coseriu nr.35,ap.1 Timișoara

PEHD

32

12

PV

9A

23.07.2013

2700

57

Bransament apa- str. E.Coseriu nr.35,ap.2 ,Timișoara

PEHD

32

12

PV

8A

23.07.2013

2700

58

Bransament apa- str.Gen.Stavrescu nr.29 ,Timișoara

PEHD

32

4

PV

25

16.09.2013

2400

59

Branșament apă- str.Banul Udrea.27, Timisoara

PEHD

32

4

PV

22

05.08.2013

2300

60

Branșament apă- str.Popovici Banatanu, nr.19 Timișoara

PEHD

32

9

PV

178

05.10.2013

3000

61

Branșament apă- str.Rudolf Walter nr.3 Timișoara

PEHD

63

4

PV

90

25.09.2013

6500

62

Branșament apă- str.Ion Lotreanu,nr.5,Timișoara

PEHD

40

8

PV

113

04.10.2013

3000

63

Branșament apă - str.N.Stoica Hateg 25, Timișoara

PEHD

32

7

PV

17

09.09.2013

2100

64

Branșament apă - str.Toporasilor ,nr.1,Timisoara

PEHD

40

30

PV

18

09.09.2013

4000

65

Branșament apă - str.Calea Ghirodei,nr.87,Timisoara

PEHD

32

8

PV

16

06.09.2013

2500

66

Branșament apă - str.Martin.Ion Ciordas nr.13,Timis

PEHD

32

10

PV

1

24.10.2013

2700

67

Branșament apă - str.Euripide nr.23, Timișoara

PEHD

32

13

PV

5

24.10.2013

2800

68

Branșament apă - Calea Buziasului, nr.152, Timișoara

PEHD

40

8

PV

3

24.10.2013

2600

69

Branșament apă - str.Dorin Teodorescu, nr.1, Timișoara

PEHD

32

20

PV

1

30.10.2013

4000

70

Branșament apă - str.Aida, nr.11, Timișoara

PEHD

32

5

PV

98

30.08.2013

2500

71

Branșament apă - str.Bacalbasa, nr.7, Timișoara

PEHD

32

10

PV

92

11.06.2013

2700

72

Branșament apă - str.Bacalbasa, nr.9, Timișoara

PEHD

32

14

PV

97

27.08.2013

2900

73

Branșament apă - str.Mures, nr.207/A, Timișoara

PEHD

32

3

PV

99

30.08.2013

2400

74

Branșament apă - str.Stoica de Hateg, nr.20/A, Timiș

PEHD

32

5

PV

102

03.09.2013

2400

75

Branșament apă - str.Emil Bacalbasa, nr.12, Timișoara

PEHD

32

14

PV

100

03.09.2013

2700

76

Branșament apă - str.Paganini, nr.21/A, Timișoara

PEHD

32

6

PV

99

18.06.2013

2800

77

Branșament apă - str. Bacalbasa, nr.19, Timișoara

PEHD

32

15

PV

101

04.09.2013

3000

78

Branșament apă - str.Aida, nr.9, Timișoara

PEHD

32

5

PV

20

02.02.2013

2800

79

Branșament apă - str.Ioan Romanu, nr.15, Timișoara

PEHD

32

5

PV

29

01.10.2013

2800

80

Branșament apă - str.Eduard Pamfil, nr.16, Timișoara

PEHD

40

9

PV

27

01.10.2013

3000

81

Branșament apă - str.Romanitei, nr.29, Timișoara

PEHD

32

15

PV

26

26.09.2013

3200

82

Branșament apă - str.Calea Buziasului nr.11, Timișoara

PEHD

63

7

PV

28

01.10.2013

3500

83

Extindere retea apa -str.Ion Lotreanu, Timișoara

PEHD

125

46

PV

112

04.10.2013

18000

84

Branșament apă-str.Schwicker,nr.29,Timișoara

PEHD

32

10

PV

32

25.11.2013

3000

85

Branșament apă-str.E.Racovita nr.12 Timișoara

PEHD

32

6

PV

38

13.11.2013

2600

86

Bransament apa- str.Calea Ghirodei nr.59 ,Timișoara

PEHD

32

7

PV

15

20.11.2013

2800

87

Bransament apa- str.Demetriade nr.14 ,Timișoara

PEHD

32

5

PV

14

20.11.2013

2400

88

Branșament apă- str.Vasile Lupu nr.4, Timisoara

PEHD

32

4

PV

24

19.11.2013

2400

89

Branșament apă- str.Horia Hulubei, nr.12 Timișoara

PEHD

32

8

PV

104

09.10.2013

2600

90

Branșament apă- str.Semicerc nr.24/C Timișoara

PEHD

32

6

PV

94

19.06.2013

2500

91

Branșament apă- str.Salcamilor,nr.20,Timișoara

PEHD

32

10

PV

95

19.06.2013

2800

92

Branșament apă - str.Pius Branzeu, Timișoara

PEHD

40

2

PV

107

30.10.2013

2300

93

Branșament apă - str.P-ta Sf.Nicolae ,nr.3/A,Timisoara

PEHD

32

4

PV

11

10.10.2013

2600

94

Branșament apă - str.Bacalbasa,nr.8/C,Timisoara

PEHD

32

13

PV

14

19.10.2013

2900

95

Branșament apă - str.Gh.Titeica nr.25,Timis

PEHD

32

9

PV

12

14.10.2013

2500

96

Branșament apă - str.Gospodarilor nr.10, Timișoara

PEHD

32

4

PV

1

31.10.2013

2500

97

Branșament apă - str.Dunarea nr.4/B, Timișoara

PEHD

40

6

PV

1

14.11.2013

2800

98

Branșament apă - str.Emil Zola, nr.51, Timișoara

PEHD

32

6

PV

1

12.11.2013

2600

99

Branșament apă - str.Bacalbasa, nr.74, Timișoara

PEHD

32

69

PV

1

04.10.2013

2400

100

Branșament apă - str.Repin, nr.19, Timișoara

PEHD

32

9

PV

1

19.11.2013

2700

101

Branșament apă - str.Crisan, nr.85, Timișoara

PEHD

32

14

PV

2

24.05.2013

2800

102

Branșament apă - str.S.Evutianu 4/B, Timișoara

PEHD

32

3

PV

4

09.09.2013

2500

103

Branșament apă - str.Nufar , nr.10, Timiș

PEHD

32

8

PV

5

12.10.2013

2800

104

Branșament apă - str. Bacalbasa, nr.77, Timișoara

PEHD

40

5

PV

21

21.10.2013

2500

105

Branșament apă - str.Iancu Flondor, nr.1/A, Timișoara

PEHD

32

6

PV

22

01.11.2013

2300

106

Branșament apă - str.Somesul, nr.29, Timișoara

PEHD

32

13

PV

52

24.10.2013

3000

107

Branșament apă - str.Gen.Stavrescu, nr.2/A, Timișoara

PEHD

32

9

PV

54

24.10.2013

2800

108

Branșament apă - str.Basarabia, nr.43, Timișoara

PEHD

32

13

PV

5

22.10.2013

3000

109

Branșament apă - str.Teodor Bucurescu, nr.3, Timișoara

PEHD

32

2

PV

25

25.09.2013

2400

110

Branșament apă - str.Rosiori, nr.2, Timișoara

PEHD

32

3

PV

22

14.11.2013

2100

111

Branșament apă - str.Georg Handel nr.4, Timișoara

PEHD

40

3

PV

578

11.11.2013

3000

112

Extindere retea apa -str.Teodor Bucurescu nr.3, Timis,

PEHD

110

29

PV

24

25.09.2013

5000

113

Branșament apă-str.Bela Bartok nr. 12,Timișoara

PEHD

32

4

PV

1

18.12.2013

2300

114

Branșament apă-str.Dragos Voda nr.21 Timișoara

PEHD

32

10

PV

1

16.12.2013

2600

115

Bransament apa- str.Aron Pumnul nr.1 ,Timișoara

PEHD

32

5

PV

96

05.07.2013

2300

116

Bransament apa- str.Stepheson nr.2/A ,Timișoara

PEHD

32

6

PV

112

26.11.2013

2400

117

Branșament apă- str.Macarie nr.2/A, Timisoara

PEHD

32

5

PV

121

12..12.13

2400

118

Branșament apă- str.Furnicii, nr.28 Timișoara

PEHD

32

2

PV

88

22.05.2013

2200

119

Branșament apă- str.Nicolae Ivan nr.6 Timișoara

PEHD

32

3

PV

122

12.12.2013

2200

120

Branșament apă- str.Alpinistilor,nr.21,Timișoara

PEHD

32

12

PV

40

16.12.2013

2900

121

Branșament apă - str.Ion Ionescu Brad nr.15, Timișoara

PEHD

40

20

PV

109

12.12.2013

4000

122

Branșament apă - str.Tristian Tzara ,nr.46,Timisoara

PEHD

32

7

PV

4

11.12.2013

2500

123

Branșament apă - str.Claude Debussy,nr.7,Timisoara

PEHD

63

8

PV

3

11.12.2013

2500

124

Branșament apă - str.Stoia Udrea nr.4,Timis

PEHD

32

3

PV

6

11.12.2013

2000

125

Branșament apă - str.Parang nr.6, Timișoara

PEHD

32

3

PV

27

04.12.2013

2300

126

Branșament apă - str.Calea Torontalului Topo, Timiș

PEHD

125

5

PV

3285

29.11.2013

6500

127

Branșament apă - str.Loichita Vasile 6, Sc.B, Timișoara

PEHD

63

10

PV

1

10.12.2013

4000

128

Branșament apă - str.Loichita Vasile 6,Sc A Timișoara

PEHD

63

12

PV

2

10.12.2013

4000

Nr.crt.

Denumirea mijlocului fix/ /adresa clădirii

Date tehnice:

F.doc..

Nr. docum.

Data

docum.

Val. de

-lei-

Mater.

Dn.

mm

L

ml.

0

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Racord de canalizare - str.Euripide nr.27, Timis

PVC

160

9

PV

2

17/05/2013

2500

2

Racord de canalizare - str.Atomului nr.25, Timis

PVC

200

3,2

PV

297

24/05/2013

1550

3

Racord de canalizare - str.V.Voiculescu nr.21, Timis

PVC

160

5

PV

298

24/05/2014

2000

4

Racord de canalizare - str.Lacului nr.3B, Timisoara

PVC

160

3

PV

10

04.01.2013

2000

5

Racord de canalizare - str.Buziasului nr.122, Timisoara

PVC

160

4

PV

1

06.04.2013

800

6

Racord de canalizare - str. Memorandului nr.7, Timis

PVC

200

7

PV

12

06.07.2013

1400

7

Racord de canalizare - str.E.Quinet nr.37, Timisoara

PVC

160

6

PV

11

18/07/2013

250

8

Racord de canalizare - str.Albastrelelor nr.98, Timis

PVC

160

5

PV

9

06.07.2013

1200

9

Racord de canalizare - str.Luncani nr.56, Timisoara

PVC

160

8

PV

91

28/05/2013

1600

10

Racord de canalizare - str.Stejarului nr.5, Timis

PVC

200

8

PV

81

18/03/2013

1800

11

Racord de canalizare - str.C.Daniel nr.40, Timis

PVC

160

8

PV

10

06.11.2013

1900

12

Racord de canalizare - str.Nicoresti nr.7, Timis

PVC

160

8

PV

11

13/06/2013

1600

13

Racord de canalizare - str.Porumbescu nr.29/A, Timis

PVC

160

17

PV

3

06.12.2013

3500

14

Racord de canalizare - str.Salciei nr.3, Timis

PVC

160

12

PV

7

06.12.2013

3000

15

Racord de canalizare - str.E.Racovita nr.7D, Timis

PVC

160

9

PV

4

06.12.2013

2900

16

Racord de canalizare - str.E.Racovita nr.16, Timis

PVC

160

9

PV

5

06.12.2013

2800

17

Racord de canalizare - str.Racovita nr.14, Timis

PVC

160

9

PV

8

06.12.2013

2800

18

Racord de canalizare - str.Comoarei nr.10, Timis

PVC

160

8

PV

2

06.10.2013

2800

19

Racord de canalizare - str.Luncani nr.61, Timis

PVC

160

8

PV

6

06.12.2013

2600

20

Racord de canalizare - str.D.Dinicu nr.29/B, Timis

PVC

160

4

PV

13

20/06/2013

800

21

Racord de canalizare - str.D.Dinicu nr.27/A, Timis

PVC

160

4

PV

15

20/06/2013

800

22

Racord de canalizare - str.Liliacului nr.12, Timis

PVC

160

9

PV

16

20/06/2013

1800

23

Racord de canalizare - str.Liliacului nr.14, Timis

PVC

160

9

PV

17

21/06/2013

1800

24

Racord de canalizare - str.Mosnitei nr.40, Timis

PVC

200

19

PV

18

21/06/2013

6500

25

Racord de canalizare - str.D.Dinicu nr.32, Timis

PVC

160

4

PV

1

07.09.2013

800

26

Racord de canalizare - str.D.Dinicu nr.38, Timis

PVC

160

9

PV

2

07.09.2013

1800

27

Racord de canalizare - str.T.Vuia,nr.82, Timis

PVC

160

3

PV

87

16/05/2013

600

28

Racord de canalizare - str.E.Racovita nr.3, Timisoara

PVC

160

5

PV

10

06.10.2013

800

29

Racord de canalizare - str.Canal Bega nr.22, Timisoara

PVC

160

6

PV

3

07.12.2013

1500

30

Racord de canalizare - str.Schwicker nr.11, Timis

PVC

160

8

PV

1

18/06/2013

2900

31

Racord de canalizare - str.G.Alexandrescu 41 C, Timis

PVC

160

6

PV

1

19/06/2013

2800

32

Racord de canalizare - str.Albastrelelor nr.8, Timis

PVC

160

9

PV

14

04.03.2013

2700

33

Racord de canalizare - str.D.Dinicu nr.32, Timis

PVC

160

4

PV

1

07.09.2013

800

34

Racord de canalizare - str.D.Dinicu nr.38, Timis

PVC

160

9

PV

2

07.09.2013

1800

35

Racord de canalizare - str.T.Vuia,nr.82, Timis

PVC

160

3

PV

87

16/05/2013

600

36

Racord de canalizare - str.E.Racovita nr.3, Timisoara

PVC

160

5

PV

10

06.10.2013

800

37

Racord de canalizare - str.Canal Bega nr.22, Timisoara

PVC

160

6

PV

3

07.12.2013

1500

38

Racord de canalizare - str.Schwicker nr.11, Timis

PVC

160

8

PV

1

18/06/2013

2900

39

Racord de canalizare - str.G.Alexandrescu 41 C, Timis

PVC

160

6

PV

1

19/06/2013

2800

40

Racord de canalizare - str.Albastrelelor nr.8, Timis

PVC

160

9

PV

14

04.03.2013

2700

41

Racord de canalizare - str.Amzei nr.1/A, Timis

PVC

160

9

PV

2

19/06/2013

3000

42

Racord de canalizare - str.E.Racovita nr.16/B, Timis

PVC

160

8

PV

1

08.06.2013

1000

43

Racord de canalizare - str.C.Aradului nr.56A, Timis

PVC

250

5

PV

15

29/07/2013

3500

44

Racord de canalizare - str.Pavlov nr.40, Timisoara

PVC

160

10

PV

21

06.03.2013

2900

45

Racord de canalizare - str.Delfi nr.24, Timisoara

PVC

160

9

PV

16

29/05/2013

2700

46

Racord de canalizare - str.Rotunda nr.22, Timis

PVC

160

2

PV

2

08.12.2013

785

47

Racord de canalizare - str.G.Titeica 40 A, Timis

PVC

160

7

PV

9

06.05.2013

1200

48

Racord de canalizare - str.G.Muzicescu nr.127/D, Timis

PVC

160

6

PV

4

08.06.2013

900

49

Racord de canalizare - str.Calea Buziasului nr.80 ap.2

PVC

160

6

PV

25

25/06/2013

1200

50

Racord de canalizare - str.Crisan nr.85, Timisoara

PVC

160

10

PV

5

08.12.2013

200

51

Racord de canalizare - str.I.Podlibny nr.21, Timisoara

PVC

160

6

PV

5

08.12.2013

1200

52

Racord de canalizare - str.D.Dinicu nr.27, Timis

PVC

160

7

PV

6

08.12.2013

1400

53

Racord de canalizare - str.C.Sagului nr.175, Timis

PVC

160

22

PV

7

13/08/2013

5000

54

Racord de canalizare - str.C.Sagului nr.66, Timis

PVC

250

5

PV

2

04.09.2013

1200

55

Extindere retea canal - str.G.Muzicescu nr.127D, Timis

PVC

315

127

PV

9

06.05.2013

4400

56

Extindere retea canal - str.G.T.Popa nr.20, Timis

PVC

250

193

PV

10

14/08/2013

31900

57

Extindere retea canal - str.C.Sagului nr.66, Timis

PVC

250

210

PV

2C

04.09.2013

9000

58

Racord de canalizare - str.Tudor Arghezi nr.31, Timis

PVC

160

8

PV

47

23/10/2012

1200

59

Racord de canalizare - str.Spartacus nr.4, Timis

PVC

160

9

PV

13

08.05.2013

900

60

Racord de canalizare - str.V.Cretu nr.3, Timis

PVC

160

6

PV

1

19/09/2013

1500

61

Racord de canalizare - str.Horia,nr.40, Timisoara

PVC

160

12

PV

146

13/08/2013

3600

62

Racord de canalizare - str.I.Neculce,nr.13, Timisoara

PVC

200

7

PV

7C

14/06/2013

700

63

Racord de canalizare - str.E.Coseriu nr.35, ap.1, Timis

PVC

160

10

PV

9C

23/07/2013

700

64

Racord de canalizare - str.E.Coseriu nr.35, ap.2, Timis

PVC

160

10

PV

8C

23/07/2013

700

65

Racord de canalizare - str.H.Hulubei nr.16, Timisoara

PVC

160

6

PV

2

09.12.2013

2500

66

Racord de canalizare - str.Banul Udrea nr.19, Timis

PVC

160

6

PV

33

08.08.2013

2500

67

Racord de canalizare - str.H.Hulubei nr.16, Timisoara

PVC

160

10

PV

43

14/08/2013

2500

68

Racord de canalizare - str.M.Dobosan nr.75, Timis

PVC

200

4

PV

39

08.12.2013

2500

69

Racord de canalizare - str.Legumiculturii nr.4, Timis

PVC

160

16

PV

29

08.06.2013

6000

70

Racord de canalizare - str.Rachiei nr.14, Timis

PVC

160

8

PV

27

08.05.2013

2700

71

Racord de canalizare - str.D.Dinicu nr.32A, Timis

PVC

160

6

PV

3

09.12.2013

1200

72

Racord de canalizare - str.Poiana Marului nr.5, Timis

PVC

160

6

PV

4

09.12.2013

1200

73

Racord de canalizare - str.Poiana Marului nr.8, Timis

PVC

160

7

PV

5

19/09/2013

1300

74

Racord de canalizare - str.Salcamilor nr.20, Timis

PVC

160

6

PV

95

19/06/2013

1000

75

Racord de canalizare - str.Aida nr.11, Timis

PVC

160

8

PV

98

30/08/2013

3000

76

Racord de canalizare - str.Mures nr.207A, Timis

PVC

160

5

PV

99

30/08/2013

2500

77

Racord de canalizare - str.Banul Udrea nr.27, Timis

PVC

160

6

PV

23

06.05.2013

2300

78

Racord de canalizare - str.Chisodei nr.42, Timis

PVC

160

13

PV

2

17/09/2013

3000

79

Racord de canalizare - str.Calatorilor nr.2B, Timis

PVC

160

5

PV

15

16/09/2013

2300

80

Racord de canalizare - str.Glad nr.65B, Timisoara

PVC

160

9

PV

19

09.02.2013

2700

81

Racord de canalizare - str.G.Stavrescu nr.29, Timis

PVC

200

6

PV

26

19/09/2013

2400

82

Racord de canalizare - str.E.Pamfil nr.16, Timis

PVC

160

6

PV

16

09.12.2013

2800

83

Racord de canalizare - str.C.Buziasului nr.11, Timis

PVC

160

17

PV

14

09.10.2013

5000

84

Racord de canalizare - str.T.Bucurescu nr.3, Timisoara

PVC

160

4

PV

1

10.07.2013

1400

85

Racord de canalizare - str.Albastrelelor nr.97A, Timis

PVC

160

3

PV

2

10.11.2013

1000

86

Racord de canalizare - str.Toporasilor nr.1, Timisoara

PVC

160

30

PV

18

09.09.2013

3000

87

Racord de canalizare - str.I.Plavosin nr.23, Timis

PVC

200

10

PV

105

15/10/2013

550

88

Racord de canalizare - str.H.Hulubei nr.12, Timis

PVC

160

5

PV

104

10.05.2013

550

89

Racord de canalizare - str.A.Pumnul nr.1, Timis

PVC

160

5

PV

96

07.05.2013

2750

90

Racord de canalizare - str.Semicerc nr.24C, Timis

PVC

160

6,5

PV

94

19/06/2013

1400

91

Racord de canalizare - str.Furnicii nr.28, Timis

PVC

160

5,5

PV

88

22/05/2013

850

92

Racord de canalizare - str.Anina nr.1, Timis

PVC

160

9

PV

3

10.04.2013

1800

93

Racord de canalizare - str.Anina nr.2, Timis

PVC

160

10

PV

4

10.04.2013

1800

94

Racord de canalizare - str.Bartok nr.15, Timis

PVC

160

8

PV

5

15/10/2013

1600

95

Racord de canalizare - str.I.P.Banateanu nr.19, Timis

PVC

160

6

PV

179

10.09.2013

2940

96

Racord de canalizare - str.Mart.I.Tanase nr.21, Timisoara

PVC

160

8

PV

1

11.04.2013

1260

97

Racord de canalizare - str.Anina nr.1C, Timisoara

PVC

160

9

PV

2

11.04.2013

2000

98

Racord de canalizare - str.E.Racovita nr.32, Timisoara

PVC

160

8

PV

3

12.05.2013

592

99

Racord de canalizare - str.Aida nr.9, Timisoara

PVC

160

7

PV

20

02.07.2013

600

100

Racord de canalizare - str.P.Branzeu 26, Timisoara

PVC

160

6

PV

107

30/10/2013

600

101

Racord de canalizare - str.Buziasului nr.83, Timisoara

PVC

160

10

PV

5

11.11.2013

2000

102

Racord de canalizare - str.I.Flondor nr.1A, Timisoara

PVC

160

9

PV

22

11.01.2013

1400

103

Racord de canalizare - str.D.Marcu nr.12, Timisoara

PVC

160

10

PV

20

21/10/2013

1600

104

Racord de canalizare - str.D.Teodorescu nr.1, Timis

PVC

160

4

PV

2

30/10/2013

2300

105

Racord de canalizare - str.I.Lotreanu nr.5, Timisoara

PVC

200

8

PV

113

10.04.2013

2000

106

Racord de canalizare - str.R.Walter nr.3, Timisoara

PVC

200

6

PV

90

25/09/2013

6500

107

Racord de canalizare - str.G.Stavrescu nr.2A, Timis

PVC

160

5

PV

55

24/10/2013

2500

108

Racord de canalizare - str.Euripide nr.23, Timisoara

PVC

160

10

PV

6

24/10/2013

2700

109

Racord de canalizare - Calea Buziasului nr.152 Timisoara

PVC

160

12

PV

4

24/10/2013

2800

110

Racord de canalizare - str.Mart.I.Ciordas nr.13, Timis

PVC

160

12

PV

2

24/10/2013

2900

111

Racord de canalizare - str.Gospodarilor nr.10, Timis

PVC

160

8

PV

2

31/10/2013

2800

112

Racord de canalizare - str.Somesul nr.29, Timisoara

PVC

200

10

PV

53

24/10/2013

3000

113

Racord de canalizare - str.C.Baba nr.36, Timisoara

PVC

160

8

PV

45

21/10/2013

3000

114

Racord de canalizare - str.M.Cel Batran nr.110, Timis

PVC

160

10

PV

48

22/10/2013

3000

115

Racord de canalizare - str.Gen.Magheru nr.25, Timis

PVC

160

7

PV

4

19/11/2013

1000

116

Racord de canalizare - str.Emil Racovita nr.12, Timis

PVC

160

10

PV

39

13/11/2013

2900

117

Racord de canalizare - str.E.Zola, nr.51, Timisoara

PVC

160

8

PV

6

15/11/2013

3000

118

Racord de canalizare - str.Basarabia nr.43, Timisoara

PVC

160

8

PV

51

22/10/2013

3000

119

Racord de canalizare - str.Nekrasov nr.16, Timisoara

PVC

160

6

PV

7

18/11/2013

1200

120

Racord de canalizare - str.Cart.Aeroport Mag.10, Timis

PVC

160

22

PV

8

19/08/2013

4000

121

Racord de canalizare - str.G.Titeica nr.25, Timisoara

PVC

160

6,5

PV

9

18/10/2013

1440

122

Racord de canalizare - str.T.Tzara nr.35, Timisoara

PVC

160

7

PV

10

28/10/2013

646

123

Racord de canalizare - str.Herodot nr.1, Timisoara

PVC

160

8

PV

11

28/10/2013

836

124

Racord de canalizare - str.A.Donici nr.1/A, Timis

PVC

160

7

PV

12

21/08/2013

2000

125

Racord de canalizare - str.E.Coseriu nr.16, Timisoara

PVC

160

6

PV

13

21/08/2013

5500

126

Racord de canalizare - str.Nufar nr.10, Timisoara

PVC

160

12

PV

5

10.12.2013

250

127

Racord de canalizare - str.S.Evuteanu nr.4B, Timis

PVC

160

6

PV

4A

09.09.2013

250

128

Racord de canalizare - str.Mart.Conciatu nr.23, Timis

PVC

160

8

PV

4

25/07/2013

250

129

Racord de canalizare - str.Parosenit nr.1, Timisoara

PVC

200

10

PV

10

21/11/2013

1000

130

Racord de canalizare - str.I.Repin, nr.1, Timisoara

PVC

160

6,5

PV

9

19/11/2013

1000

131

Racord de canalizare - str.C.Radu nr.29, Timisoara

PVC

160

8

PV

11

19/11/2013

550

132

Racord de canalizare - str.G.Handel nr.4 Timisoara

PVC

315

5

PV

579

11.11.2013

2500

133

Racord de canalizare - str.Schwicker nr.29, Timisoara

PVC

160

7

PV

28

20/11/2013

2600

134

Racord de canalizare - str.V.Lupu nr.4, Timisoara

PVC

160

7

PV

27

20/11/2013

2600

135

Racord de canalizare - str.Ghirodei nr.59, Timisoara

PVC

160

19

PV

26

19/11/2013

3500

136

Racord de canalizare - str.Cozia nr.48, Timisoara

PVC

160

12

PV

23

15/11/2013

1500

137

Racord de canalizare - str.Matasarilor nr.47, Timisoara

PVC

160

15

PV

25

18/11/2013

2000

138

Racord de canalizare - str.D.Voda nr.21, Timisoara

PVC

160

7

PV

2

16/12/2013

2500

139

Racord de canalizare - str.C.Debussy nr.7, Timisoara

PVC

160

3

PV

2

19/12/2013

2000

140

Racord de canalizare - str.T.Tzara nr.46, Timisoara

PVC

160

4

PV

5

19/12/2013

2000

141

Racord de canalizare - str.S.Udrea nr.4, Timisoara

PVC

160

4

PV

7

19/12/2013

2500

142

Racord de canalizare - str.I.Barbu nr.4, Timisoara

PVC

200

8,7

PV

9

20/12/2013

4284

143

Racord de canalizare - str.I.I.Brad nr.15, Timisoara

PVC

200

20

PV

110

12.12.2013

4000

144

Racord de canalizare - str.E.Quinet nr.39, Timisoara

PVC

200

6

PV

1

08.06.2012

1300

145

Racord de canalizare - str.M.Millo nr.31, Timis

PVC

160

8

PV

1

20/12/2013

600

146

Racord de canalizare - str.M.Millo nr.31, Timis

PVC

160

8

PV

1

20/12/2013

600

Total racorduri

320683

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV-PATRIMONIU

Jr.Petru Bold

ANEXA 1

AQUATIM SA-TIMISOARA

MIJLOACELE FIXE DE NATURA DOMENIULUI PUBLIC REALIZATE IN PERIOADA 01.01.2011-31.05.2013 CE SE VOR DA IN ADMINISTRARE CATRE AQUATIM SA

NRINV

COD

CLASIF

G

R

DENUMIRE MIJLOC FIX

LOCF

FD

NR DOC

DATA DOC

VAL INV

PATR

DSN

118069

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.138

2500

HC

0

31.10.2011

4000

PUB

40

118070

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PREOT ALEX BALAS NR.4

2500

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

40

118071

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PREOT ALEX BALAS NR.25

2500

HC

0

31.10.2011

2416

PUB

40

118072

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.INTR.DOMOGLEED NR.11

2500

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

40

118073

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PETUNIEI NR.6

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

40

118074

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA UR5SENI NR.21

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118075

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.V.VOICULESCU NR.7

2500

HC

0

31.10.2011

1300

PUB

40

118076

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALEX. ROGOJAN NR.9/A

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118077

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.M.BANARESCU NR.5

2500

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

40

118078

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.GOSPODARILOR NR.44

2500

HC

0

31.10.2011

1600

PUB

40

118079

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.36

2500

HC

0

31.10.2011

2800

PUB

40

118080

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.43

2500

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

40

118081

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.47

2500

HC

0

31.10.2011

2200

PUB

40

118082

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.50

2500

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

40

118083

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.53

2500

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

40

118084

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.56

2500

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

40

118085

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.60

2500

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

40

118086

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.63

2500

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

40

118087

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.64

2500

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

40

118088

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.68

2500

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

40

118089

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.A.GOLOPENTIA NR.4

2500

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

40

118090

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PARANG NR.24

2500

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

40

118091

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PARANG NR.12

2500

HC

0

31.10.2011

2800

PUB

40

118092

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.GHE.BARITIU NR.16

2500

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

40

118093

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.TABORULUI NR.8/C

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118094

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.AMZEI NR.14

2500

HC

0

31.10.2011

1547

PUB

40

118095

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.AMZEI NR.16

2500

HC

0

31.10.2011

1639

PUB

40

118096

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LOICHITA VASILE NR.2

2500

HC

0

31.10.2011

32075

PUB

40

118097

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MOGOSOAIA NR.11

2500

HC

0

31.10.2011

800

PUB

40

118098

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CLOSCA NR.54

2500

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

40

118099

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.EUGEN COSERIU NR.50

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

40

118100

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PINDULUI NR.16

2500

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

40

118101

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.N.TINCU VELEA NR.5

2500

HC

0

31.10.2011

2400

PUB

40

118102

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CALIMANESTI NR.43

2500

HC

0

31.10.2011

600

PUB

40

118103

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.JULES VERNE NR.56

2500

HC

0

31.10.2011

1987

PUB

40

118104

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.24

2500

HC

0

31.10.2011

1198

PUB

40

118105

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ROZELOR CF 4230GIROC

2500

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

40

118106

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ROZELOR NR.21 GIROC

2500

HC

0

31.10.2011

2400

PUB

40

118107

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LOUIS TURCANU NR.10

2500

HC

0

31.10.2011

350

PUB

40

118108

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.VASILE MIOC NR.7-9

2500

HC

0

31.10.2011

1455

PUB

40

118109

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.193

2500

HC

0

31.10.2011

2200

PUB

40

118110

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.199

2500

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

40

118111

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.205

2500

HC

0

31.10.2011

1300

PUB

40

118112

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.224

2500

HC

0

31.10.2011

2300

PUB

40

118113

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALEX.ROGOJAN NR.9

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118114

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.GEORGES BIZET NR.2

2500

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

40

118115

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.JOSEPH HAYDN NR.2

2500

HC

0

31.10.2011

850

PUB

40

118116

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.4/A

2500

HC

0

31.10.2011

1007

PUB

40

118117

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.10

2500

HC

0

31.10.2011

1198

PUB

40

118118

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.14

2500

HC

0

31.10.2011

1198

PUB

40

118119

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.29

2500

HC

0

31.10.2011

1198

PUB

40

118120

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.26

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

40

118121

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.2

2500

HC

0

31.10.2011

1900

PUB

40

118122

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.201

2500

HC

0

31.10.2011

1320

PUB

40

118123

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.208

2500

HC

0

31.10.2011

1272

PUB

40

118124

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALEX.ROGOJAN NR.3

2500

HC

0

31.10.2011

1400

PUB

40

118125

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.V.VOICULESCU NR.3

2500

HC

0

31.10.2011

500

PUB

40

118126

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.V.VOICULESCU NR.22

2500

HC

0

31.10.2011

1716

PUB

40

118127

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CERCULUI NR.22

2500

HC

0

31.10.2011

1600

PUB

40

118128

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.I.STOIA UDREA NR.17

2500

HC

0

31.10.2011

550

PUB

40

118129

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.TOSCA NR.38

2500

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

40

118130

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.M.DOBOSAN NR.150

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

40

118131

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.V.VOICULESCU NR.8

2500

HC

0

31.10.2011

1800

PUB

40

118132

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.BOBALNA NR.30

2500

HC

0

31.10.2011

300

PUB

40

118133

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.DR.PIUS BRANZEU NR.37

2500

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

40

118134

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.182/A

2500

HC

0

31.10.2011

300

PUB

40

118135

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.180

2500

HC

0

31.10.2011

300

PUB

40

118136

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.R.CONSTANTIN

2500

HC

0

31.10.2011

4223

PUB

40

118137

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.141

2500

HC

0

31.10.2011

2200

PUB

40

118138

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CERCULUI NR.29

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118139

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.JOKAI MOOR NR.2

2500

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

40

118140

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.JOKAI MOOR NR.16

2500

HC

0

31.10.2011

2050

PUB

40

118141

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.5

2500

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

40

118142

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.7

2500

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

40

118143

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.11

2500

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

40

118144

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.21

2500

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

40

118145

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.27

2500

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

40

118146

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.29

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118147

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.33

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118148

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.34

2500

HC

0

31.10.2011

4900

PUB

40

118149

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.35

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

40

118150

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.36

2500

HC

0

31.10.2011

5000

PUB

40

118151

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.39

2500

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

40

118152

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.53

2500

HC

0

31.10.2011

1800

PUB

40

118153

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.55/A

2500

HC

0

31.10.2011

738

PUB

40

118154

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.58

2500

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

40

118155

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.60/A

2500

HC

0

31.10.2011

1800

PUB

40

118156

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.61

2500

HC

0

31.10.2011

1400

PUB

40

118157

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.64

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

40

118158

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.82

2500

HC

0

31.10.2011

300

PUB

40

118159

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.84

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

40

118160

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.87

2500

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

40

118161

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.88

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118162

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.92

2500

HC

0

31.10.2011

1800

PUB

40

118163

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.94

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118164

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.96

2500

HC

0

31.10.2011

1400

PUB

40

118165

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.98

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118166

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.G.MUSICESCU NR.138

1700

HC

0

31.10.2011

4000

PUB

35

118167

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.PREOT ALEX.BALAS NR.4

1700

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

35

118168

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.PREOT ALEX.BALAS NR.25

1700

HC

0

31.10.2011

2416

PUB

35

118169

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.INTR.DOMOGLED NR.11

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118170

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.PETUNIEI NR.6

1700

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

35

118171

1.8.6

1

BRANSAMENT APA CALEA URSENI NR.21

1700

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

35

118172

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.V.VOICULESCU NR.7

1700

HC

0

31.10.2011

1300

PUB

35

118173

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ALEX.ROGOJAN NR.9/A

1700

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

35

118174

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.M.BANARESCU NR.5

1700

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

35

118175

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.36

1700

HC

0

31.10.2011

2800

PUB

35

118176

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.43

1700

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

35

118177

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.47

1700

HC

0

31.10.2011

2200

PUB

35

118178

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.50

1700

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

35

118179

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.53

1700

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

35

118180

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.56

1700

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

35

118181

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.60

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118182

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.63

1700

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

35

118183

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.64

1700

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

35

118184

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.68

1700

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

35

118185

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.GOSPODARILOR NR.44 GIROC

1700

HC

0

31.10.2011

1600

PUB

35

118186

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.A.GOLOPENTIA NR.4

1700

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

35

118187

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.PARANG NR.24

1700

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

35

118188

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.PARANG NR.12

1700

HC

0

31.10.2011

2800

PUB

35

118189

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.GH.BARITIU NR.16

1700

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

35

118190

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.TABORULUI NR.8/C

1700

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

35

118191

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.AMZEI NR.14

1700

HC

0

31.10.2011

1547

PUB

35

118192

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.AMZEI NR.16

1700

HC

0

31.10.2011

1639

PUB

35

118193

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.LOICHITA VASILE NR.2

1700

HC

0

31.10.2011

4200

PUB

35

118194

1.8.6

1

BRANSAMENT APA CALEA MARTIRILOR NR.170

1700

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

35

118195

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.JOKAI MOOR NR.16

1700

HC

0

31.10.2011

2050

PUB

35

118208

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.A.GOLOPENTIA NR.3

1700

HC

0

31.10.2011

2200

PUB

35

118209

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.A.GOLOPENTIA NR.6

1700

HC

0

31.10.2011

1558

PUB

35

118210

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.1/B

1700

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

35

118211

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.16

1700

HC

0

31.10.2011

1647

PUB

35

118212

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.32

1700

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

35

118213

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.42

1700

HC

0

31.10.2011

1700

PUB

35

118214

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.44

1700

HC

0

31.10.2011

1700

PUB

35

118215

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.48

1700

HC

0

31.10.2011

2200

PUB

35

118216

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.75

1700

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

35

118217

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.83

1700

HC

0

31.10.2011

1600

PUB

35

118218

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.87

1700

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

35

118219

1.8.6

1

BRANSAMENT APA B-DUL IOSIF BULBUCA NR.37

1700

HC

0

31.10.2011

4600

PUB

35

118220

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.N.BERWANGER NR.7

1700

HC

0

31.10.2011

15000

PUB

35

118221

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.SEMICERC NR.28

1700

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

35

118222

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.IOAN STOIA UDREA NR.5

1700

HC

0

31.10.2011

1970

PUB

35

118223

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MARESAL C-TIN PREZAN NR.108

1700

HC

0

31.10.2011

3813

PUB

35

118224

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ACAD. A.BARGLAZAR NR.1

1700

HC

0

31.10.2011

1750

PUB

35

118225

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CEZAR BOLLIAC NR.10

1700

HC

0

31.10.2011

2130

PUB

35

118226

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.TIMOCULUI NR.25

1700

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

35

118227

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.G.MUSICESCU NR.181

1700

HC

0

31.10.2011

1750

PUB

35

118228

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.PARANG NR.30

1700

HC

0

31.10.2011

1987

PUB

35

118229

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ARINULUI NR.11

1700

HC

0

31.10.2011

1291

PUB

35

118230

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CALEA TIMISORII NR.88 GIROC

1700

HC

0

31.10.2011

220

PUB

35

118231

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.PLUTO NR.8 GIROC

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118232

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.BV.VASILE PARVAN NR.2/B

1700

HC

0

31.10.2011

15337

PUB

35

118233

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.DORIN TEODORESCU NR.27

1700

HC

0

31.10.2011

150

PUB

35

118234

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.AURELIAN FATU RADUTU NR.3

1700

HC

0

31.10.2011

250

PUB

35

118235

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.N.STOICA DE HATEG NR.49

1700

HC

0

31.10.2011

447

PUB

35

118236

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.JULES VERNE NR.39

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118237

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.TIBLESULUI NR.17

1700

HC

0

31.10.2011

900

PUB

35

118238

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.H.HULUBEI NR.20

1700

HC

0

31.10.2011

250

PUB

35

118239

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.IULIU MANIU NR.65

1700

HC

0

31.10.2011

1600

PUB

35

118240

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.GLAD NR.33

1700

HC

0

31.10.2011

1760

PUB

35

118241

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.BOBALNA NR.30

1700

HC

0

31.10.2011

300

PUB

35

118242

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.10

1700

HC

0

31.10.2011

450

PUB

35

118243

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.PAVEL JUMANCA NR.14

1700

HC

0

31.10.2011

800

PUB

35

118244

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ANINA NR.3

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118245

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.N.STOICA DE HATEG NR.43

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118246

1.8.6

1

BRANSAMENT APA CALEA MARTIRILOR NR.172

1700

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

35

118247

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.A.RUBINSTEIN NR.25

1700

HC

0

31.10.2011

2800

PUB

35

118248

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.M.CIRNEANSKI NR.15

1700

HC

0

31.10.2011

7400

PUB

35

118249

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.GARII NR.1/A

1700

HC

0

31.10.2011

7400

PUB

35

118250

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.G.MUSICESCU NR.141

1700

HC

0

31.10.2011

2910

PUB

35

118251

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.I.IONESCU DE LA BRAD NR.15

1700

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

35

118252

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CRIVAIA NR.8

1700

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

35

118253

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MARTE NR.23 GIROC

1700

HC

0

31.10.2011

821

PUB

35

118254

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.A.GOLOPENTIA NR.3

2500

HC

0

31.10.2011

2200

PUB

40

118255

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.A.GOLOPENTIA NR.6

2500

HC

0

31.10.2011

1558

PUB

40

118256

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.1/B

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118257

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.16

2500

HC

0

31.10.2011

1647

PUB

40

118258

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.32

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118259

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.42

2500

HC

0

31.10.2011

1700

PUB

40

118260

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.44

2500

HC

0

31.10.2011

1700

PUB

40

118261

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.48

2500

HC

0

31.10.2011

2200

PUB

40

118262

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.75

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118263

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.83

2500

HC

0

31.10.2011

1600

PUB

40

118264

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.87

2500

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

40

118265

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE B-DUL DR.IOSIF BULBUCA NR.37

2500

HC

0

31.10.2011

4500

PUB

40

118266

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.N.BERWANGER NR.7

2500

HC

0

31.10.2011

15000

PUB

40

118267

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.SEMICERC NR.28

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118268

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.I.STOIA UDREA NR.5

2500

HC

0

31.10.2011

1970

PUB

40

118269

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MRS.C-TIN PREZAN NR.108

2500

HC

0

31.10.2011

3813

PUB

40

118270

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ACAD.A.BARGLAZAN NR.1

2500

HC

0

31.10.2011

1750

PUB

40

118271

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CEZAR BOLLIAC NR.1

2500

HC

0

31.10.2011

2130

PUB

40

118272

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.TIMOCULUI NR.25

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118273

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.181

2500

HC

0

31.10.2011

1750

PUB

40

118274

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PARANG NR.30

2500

HC

0

31.10.2011

1987

PUB

40

118275

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ARINULUI NR.11

2500

HC

0

31.10.2011

1291

PUB

40

118276

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.GARII NR.1/A

2500

HC

0

31.10.2011

7400

PUB

40

118277

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CAROL DAVILLA NR.10

2500

HC

0

31.10.2011

7400

PUB

40

118278

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.M.CIRNEANSKI NR.15

2500

HC

0

31.10.2011

7400

PUB

40

118279

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.A.RUBINSTEIN NR.25

2500

HC

0

31.10.2011

2800

PUB

40

118280

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PARANG NR.5

2500

HC

0

31.10.2011

1587

PUB

40

118281

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.5

2500

HC

0

31.10.2011

850

PUB

40

118282

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.6

2500

HC

0

31.10.2011

720

PUB

40

118283

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.8

2500

HC

0

31.10.2011

900

PUB

40

118284

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.7

2500

HC

0

31.10.2011

900

PUB

40

118285

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.10

2500

HC

0

31.10.2011

800

PUB

40

118286

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.12

2500

HC

0

31.10.2011

800

PUB

40

118287

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.15

2500

HC

0

31.10.2011

800

PUB

40

118288

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.16

2500

HC

0

31.10.2011

1300

PUB

40

118289

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.18

2500

HC

0

31.10.2011

1100

PUB

40

118290

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.22

2500

HC

0

31.10.2011

1100

PUB

40

118291

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.23

2500

HC

0

31.10.2011

800

PUB

40

118292

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.25

2500

HC

0

31.10.2011

800

PUB

40

118293

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PRIETENIEI NR.1-3

2500

HC

0

31.10.2011

900

PUB

40

118294

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PRIETENIEI NR.42

2500

HC

0

31.10.2011

720

PUB

40

118295

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.BOBALNA NR.44

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118296

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.BOBALNA NR.49

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118297

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.33

2500

HC

0

31.10.2011

1800

PUB

40

118298

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.9

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118299

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.10

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118300

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.12

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118301

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.13

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118302

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.14

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118303

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.15

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118304

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.17

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118305

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.18

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118306

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.20

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118307

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.21

2500

HC

0

31.10.2011

900

PUB

40

118308

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.22

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118309

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.24

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118310

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.28

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118311

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.30

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118312

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.32

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118313

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MUSICESCU NR.184-186 GIROC

2500

HC

0

31.10.2011

4000

PUB

40

118314

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.27/A

2500

HC

0

31.10.2011

1198

PUB

40

118315

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.50

2500

HC

0

31.10.2011

550

PUB

40

118321

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.24

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118322

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.20

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118323

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.22

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118324

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.15

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118325

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.10

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118326

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.12

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118327

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.18

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118328

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.16

2500

HC

0

31.10.2011

800

PUB

40

118329

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.14

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

40

118330

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.23

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118331

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.21

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118332

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.19

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118333

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.13

2500

HC

0

31.10.2011

1350

PUB

40

118334

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.11

2500

HC

0

31.10.2011

800

PUB

40

118335

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.7

2500

HC

0

31.10.2011

940

PUB

40

118336

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.26

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118337

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.3

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118338

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.1

2500

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

40

118339

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.25

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118340

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.2

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

40

118341

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.4

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118342

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.6

2500

HC

0

31.10.2011

1100

PUB

40

118343

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MOISE DOBOSAN NR.115

2500

HC

0

31.10.2011

800

PUB

40

118344

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.FLACARA NR.26

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

40

118345

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA SEVER BOCU NR.49

2500

HC

0

31.10.2011

19433

PUB

40

118346

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.C-TIN SILVESTRI NR.4/B

2500

HC

0

31.10.2011

5000

PUB

40

118347

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.PETRU HATEGANU

2500

HC

0

31.10.2011

1600

PUB

40

118348

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.IOAN TANASE NR.45

2500

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

40

118349

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.N.LACATUSU NR.47

2500

HC

0

31.10.2011

1452

PUB

40

118350

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.N.LACATUSU NR.38

2500

HC

0

31.10.2011

1452

PUB

40

118351

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.15

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

40

118352

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA BOGDANESTILOR NR.110

2500

HC

0

31.10.2011

4000

PUB

40

118353

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.DAFINULUI NR.22

2500

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

40

118354

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.BISTREI NR.7

2500

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

40

118355

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.BASARABIA NR.17

2500

HC

0

31.10.2011

550

PUB

40

118356

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.TRAVIATA NR.16-18

2500

HC

0

31.10.2011

220

PUB

40

118357

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.117

2500

HC

0

31.10.2011

1049

PUB

40

118358

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CANALUL BEGA NR.31

2500

HC

0

31.10.2011

4000

PUB

40

118359

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.VANATORILOR NR.14

2500

HC

0

31.10.2011

550

PUB

40

118360

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.HERCULANE NR.98

2500

HC

0

31.10.2011

550

PUB

40

118361

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MOISE DOBOSAN NR.54/A

2500

HC

0

31.10.2011

220

PUB

40

118362

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.28

2500

HC

0

31.10.2011

1198

PUB

40

118363

1.8.6

1

BRANSAMENT APA CALEA BOGDANESTILOR NR.110/D

1700

HC

0

31.10.2011

4000

PUB

35

118364

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CANALUL BEGA NR.31

1700

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

35

118365

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CLOSCA NR.79

1700

HC

0

31.10.2011

3600

PUB

35

118366

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CANALUL BEGA NR.36/A

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118367

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CANALUL BEGA NR.36

1700

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

35

118368

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CANALUL BEGA NR.25

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118369

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CANALUL BEGA NR.40

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118370

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CANALUL BEGA NR.41

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118371

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CANALUL BEGA NR.39

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118372

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CANALUL BEGA NR.38

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118373

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.PETRU HATAGAN NR.16

1700

HC

0

31.10.2011

2700

PUB

35

118374

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.SEMICERC NR.30

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118375

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.DALIEI NR.45 GIROC

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118376

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CAROL DAVILLA NR.10

1700

HC

0

31.10.2011

2400

PUB

35

118377

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ANTON BACALBASA NR.9/A

1700

HC

0

31.10.2011

2400

PUB

35

118378

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.DALIEI NR.49 GIROC

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118379

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.DALIEI NR.47GIROC

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118380

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CRINULUI NR.75 GIROC

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118381

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MIRCEA CEL BATRAN NR.133

1700

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

35

118382

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.POLONA NR.19/A

1700

HC

0

31.10.2011

3500

PUB

35

118383

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.POLONA NR.19/B

1700

HC

0

31.10.2011

3500

PUB

35

118384

1.8.6

1

BRANSAMENT APA CALEA GHIRODEI NR.65

1700

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

35

118385

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.JULES VERNE NR.39

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118386

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.FLACARA NR.26

1700

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

35

118387

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.PACII NR.5

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118388

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.PACII NR.12

1700

HC

0

31.10.2011

2800

PUB

35

118389

1.8.6

1

BRANSAMENT APA CALEA MOSNITEI NR.21

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118390

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.DAFINULUI NR.22

1700

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

35

118391

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.BISTREI NR.7

1700

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

35

118392

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.C-TIN SILVESTRI NR.4/B

1700

HC

0

31.10.2011

3200

PUB

35

118393

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.45

1700

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

35

118587

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.SPARTACUS NR.7

2500

HC

0

31.10.2011

2150

PUB

40

118588

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.56

2500

HC

0

31.10.2011

600

PUB

40

118589

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.54

2500

HC

0

31.10.2011

1860

PUB

40

118590

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.50

2500

HC

0

31.10.2011

720

PUB

40

118591

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.52

2500

HC

0

31.10.2011

400

PUB

40

118592

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.46

2500

HC

0

31.10.2011

720

PUB

40

118593

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.44

2500

HC

0

31.10.2011

800

PUB

40

118594

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.40

2500

HC

0

31.10.2011

1100

PUB

40

118595

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.38

2500

HC

0

31.10.2011

1350

PUB

40

118596

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.30

2500

HC

0

31.10.2011

900

PUB

40

118597

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.26

2500

HC

0

31.10.2011

900

PUB

40

118598

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.20

2500

HC

0

31.10.2011

900

PUB

40

118599

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.16

2500

HC

0

31.10.2011

750

PUB

40

118600

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.1

2500

HC

0

31.10.2011

900

PUB

40

118601

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.33

2500

HC

0

31.10.2011

900

PUB

40

118602

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.10

2500

HC

0

31.10.2011

900

PUB

40

118603

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.13

2500

HC

0

31.10.2011

900

PUB

40

118604

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.15

2500

HC

0

31.10.2011

900

PUB

40

118605

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.17

2500

HC

0

31.10.2011

900

PUB

40

118606

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.19

2500

HC

0

31.10.2011

900

PUB

40

118607

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.23

2500

HC

0

31.10.2011

1100

PUB

40

118608

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.25

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

40

118609

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.27

2500

HC

0

31.10.2011

900

PUB

40

118610

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.29

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118611

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.35

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

40

118612

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.41

2500

HC

0

31.10.2011

1260

PUB

40

118613

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.43

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

40

118614

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.97

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

40

118615

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LAPTARILOR NR.4

2500

HC

0

31.10.2011

840

PUB

40

118616

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LEMNARI NR.5

2500

HC

0

31.10.2011

960

PUB

40

118617

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LEMNARI NR.4

2500

HC

0

31.10.2011

960

PUB

40

118618

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CAPREI NR.8

2500

HC

0

31.10.2011

1400

PUB

40

118619

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CAPREI NR.10

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118620

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CAPREI NR.11

2500

HC

0

31.10.2011

980

PUB

40

118621

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CAPREI NR.1

2500

HC

0

31.10.2011

2200

PUB

40

118622

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.SPARTACUS NR.15

2500

HC

0

31.10.2011

2100

PUB

40

118623

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.SPARTACUS NR.11

2500

HC

0

31.10.2011

2200

PUB

40

118624

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.65

2500

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

40

118625

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATASARILOR NR.52

2500

HC

0

31.10.2011

3272

PUB

40

118626

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE BD.EROILOR DE LA NISA NR.57

2500

HC

0

31.10.2011

1716

PUB

40

118627

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ORHIDEEA NR.18 GIROC

2500

HC

0

31.10.2011

3500

PUB

40

118628

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.GOSPODARILOR NR.15 GIROC

2500

HC

0

31.10.2011

300

PUB

40

118629

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE SI EXTINDERE STR.PETUNIEI

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118630

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.13

2500

HC

0

31.10.2011

1198

PUB

40

118631

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.8

2500

HC

0

31.10.2011

1198

PUB

40

118632

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.EUGEN COSERIU NR.51

2500

HC

0

31.10.2011

870

PUB

40

118633

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.N.LACATUSU NR.41

2500

HC

0

31.10.2011

1987

PUB

40

118634

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.N.LACATUSU NR.34

2500

HC

0

31.10.2011

1157

PUB

40

118635

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CRISAN NR.98

2500

HC

0

31.10.2011

2800

PUB

40

118636

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.VRANCEA NR.2

2500

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

40

118637

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.TABORULUI NR.8/A

2500

HC

0

31.10.2011

1700

PUB

40

118638

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CONSTANTIN CEL MARE

2500

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

40

118639

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.SAMUIL SAGOVICI NR.9

2500

HC

0

31.10.2011

3599

PUB

40

118640

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CRINULUI NR.3

2500

HC

0

31.10.2011

800

PUB

40

118641

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.RADU CONSTANTIN

2500

HC

0

31.10.2011

600

PUB

40

118642

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.N.D.COCEA NR.12

2500

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

40

118643

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PACII NR.5

2500

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

40

118644

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PACII NR.12

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

40

118645

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MIRCEA CEL BATRAN

2500

HC

0

31.10.2011

1234

PUB

40

118646

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA BUSIASULUI NR.59/A

2500

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

40

118647

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE INTR.ARH.CORNEL LIUBA NR.13

2500

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

40

118648

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE INTR.ARH.CORNEL LIUBA NR.5

2500

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

40

118649

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE INTR.ARH.CORNEL LIUBA NR.7

2500

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

40

118650

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE INTR.ARH.CORNEL LIUBA NR.3

2500

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

40

118651

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE INTR.ARH.CORNEL LIUBA NR.4

2500

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

40

118652

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE INTR.ARH.CORNEL LIUBA NR.4

2500

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

40

118653

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.RADU CONSTANTIN

2500

HC

0

31.10.2011

2800

PUB

40

118654

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.33

2500

HC

0

31.10.2011

3500

PUB

40

118655

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.EMILE ZOLA NR.134

2500

HC

0

31.10.2011

1700

PUB

40

118656

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.EMILE ZOLA NR.143

2500

HC

0

31.10.2011

1700

PUB

40

118657

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.EMILE ZOLA NR.80

2500

HC

0

31.10.2011

1700

PUB

40

118658

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.EMILE ZOLA NR.68

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118659

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE ALEEA CRISTALULUI NR.2/A

2500

HC

0

31.10.2011

1381

PUB

40

118660

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.EDGAR QUINET NR.24

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118661

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ANISOARA ODEANU NR.16

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118662

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PARANG NR.5

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118663

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ION CRISTOREANU NR.19

2500

HC

0

31.10.2011

3500

PUB

40

118664

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.CORNEL POPESCU

2500

HC

0

31.10.2011

2800

PUB

40

118665

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.JULES VERNE NR.41

2500

HC

0

31.10.2011

1987

PUB

40

118666

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.21

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118667

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART. N.LACATUS NR.9

2500

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

40

118668

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PARANG NR.4

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118669

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.IOAN TANASE NR.59

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118670

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.G.TOPARCEANU NR.4

2500

HC

0

31.10.2011

2200

PUB

40

118671

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CANAL BEGA NR.27

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118672

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.OEDIP NR.8

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118673

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.DALIEI NR.1/B

2500

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

40

118674

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CRISAN NR.98

1700

HC

0

31.10.2011

3500

PUB

35

118675

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.NIC.LACATUS NR.41/A

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118676

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.HAGA NR.47

1700

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

35

118677

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.EMILE ZOLA NR.80

1700

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

35

118678

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.EMILE ZOLA NR.68

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118679

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.EMILE ZOLA NR.134

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118680

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.EMILE ZOLA NR.143

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118681

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CARABUSULUI NR.6

1700

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

35

118682

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.DALIEI NR.1/B

1700

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

35

118683

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.RADU CONSTANTIN NR.26

1700

HC

0

31.10.2011

2700

PUB

35

118684

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.THEODOR AMAN NR.66-68

1700

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

35

118685

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ION CRISTOREANU NR.19

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118686

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.OLANDA NR.45

1700

HC

0

31.10.2011

250

PUB

35

118687

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.GEORGE TOPARCEANU NR.4

1700

HC

0

31.10.2011

2200

PUB

35

118688

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ORHIDEEA NR.18 GIROC

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118689

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.JULES VERNE NR.27

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118690

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.JULES VERNE NR.41

1700

HC

0

31.10.2011

2400

PUB

35

118691

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.RADU CONSTANTIN NR.35

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118692

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.VRANCEA NR.4

1700

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

35

118693

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.GOSPODARILOR NR.15 GIROC

1700

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

35

118694

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.59

1700

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

35

118695

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.EUGEN COSERIU NR.34

1700

HC

0

31.10.2011

1157

PUB

35

118696

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.TABORULUI NR.8/A

1700

HC

0

31.10.2011

1700

PUB

35

118697

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ALEEA CRISTALULUI NR.2/A

1700

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

35

118698

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.EDGAR QUINET NR.24

1700

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

35

118699

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ANISOARA ODEANU NR.16

1700

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

35

118700

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.PARANG NR.5

1700

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

35

118701

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.PARANG NR.4

1700

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

35

118702

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MARTE NR.23 GIROC

1700

HC

0

31.10.2011

2821

PUB

35

118703

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ROTUNDA NR.21

1700

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

35

118704

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CANAL BEGA NR.27

1700

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

35

118705

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.OEDIP NR.8

1700

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

35

118706

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.DAMBOVITA NR.100

1700

HC

0

31.10.2011

2915

PUB

35

118707

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.HORIA HULUBEI NR.24

1700

HC

0

31.10.2011

2718

PUB

35

118708

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CALATORULUI NR.9/C

1700

HC

0

31.10.2011

12500

PUB

35

118709

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.BEHELIA NR.5

1700

HC

0

31.10.2011

13000

PUB

35

118710

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.BOBALNA NR.7

1700

HC

0

31.10.2011

56056

PUB

35

118711

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.DIMINETII NR.6

1700

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

35

118712

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CONSTANTIN CEL MARE NR.6

1700

HC

0

31.10.2011

3500

PUB

35

118713

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.EURIPIDE NR.18/A

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118714

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CANAL BEGA NR.24

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118715

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CANAL BEGA NR.30

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118716

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CANAL BEGA NR.26

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118717

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CALEA SEVER BOCU NR.49

1700

HC

0

31.10.2011

2900

PUB

35

118718

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.PETUNIEI NR.3-5

1700

HC

0

31.10.2011

10000

PUB

35

118721

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE BV.DAMBOVITA NR.100

2500

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

40

118722

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MIRON COSTIN NR.6

2500

HC

0

31.10.2011

2324

PUB

40

118723

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.HORIA HULUBEI NR.24

2500

HC

0

31.10.2011

718

PUB

40

118724

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.BOBALNA NR.7

2500

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

40

118725

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.BACHUS NR.11

2500

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

40

118726

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ILIA REPIN NR.28

2500

HC

0

31.10.2011

1644

PUB

40

118727

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.VRANCEA NR.1

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

40

118728

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.VRANCEA NR.4

2500

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

40

118729

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.VRANCEA NR.8/A

2500

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

40

118730

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PROF.MIRCEA NEAMTU

2500

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

40

118731

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PARANG NR.6/B

2500

HC

0

31.10.2011

810

PUB

40

118732

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATEI MILLO NR.39/A

2500

HC

0

31.10.2011

1392

PUB

40

118733

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.9/G GIROC

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

40

118734

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.71

2500

HC

0

31.10.2011

2660

PUB

40

118735

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CALISTRAT HOGAS NR.14

2500

HC

0

31.10.2011

2400

PUB

40

118736

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.EUGEN COSERIU NR.13

2500

HC

0

31.10.2011

1310

PUB

40

118737

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.TIMOTEI CIPARIU NR.1

2500

HC

0

31.10.2011

9827

PUB

40

118738

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA GHIRODEI NR.62

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118739

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.VRANCEA NR.5

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118740

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.APICULTORILOR NR.11

2500

HC

0

31.10.2011

2050

PUB

40

118741

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.APICULTORILOR NR.21

2500

HC

0

31.10.2011

1900

PUB

40

118742

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.SEVER BOCU NR.47

2500

HC

0

31.10.2011

6600

PUB

40

118743

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.GHEORGHE BARITIU NR.16

2500

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

40

118744

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.GR.ALEXANDRESCU NR.75

2500

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

40

118745

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.GR.ALEXANDRESCU NR.69

2500

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

40

118746

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MIRCEA CEL BATRAN NR.46

2500

HC

0

31.10.2011

3530

PUB

40

118747

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.BOBALNA NR.47

2500

HC

0

31.10.2011

1800

PUB

40

118748

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.BOBALNA NR.51

2500

HC

0

31.10.2011

1800

PUB

40

118749

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.79

2500

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

40

118750

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.IOAN TANASE NR.80

2500

HC

0

31.10.2011

2200

PUB

40

118751

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.N.LACATUSU NR.43

2500

HC

0

31.10.2011

1450

PUB

40

118752

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.22

2500

HC

0

31.10.2011

1450

PUB

40

118753

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.JULES VERNE NR.25

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118754

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.BACHUS NR.11

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118755

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.GENERAL MAGHERU NR.59

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118756

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.G.MUSICESCU NR.33

1700

HC

0

31.10.2011

3500

PUB

35

118757

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.80

1700

HC

0

31.10.2011

2200

PUB

35

118758

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.GH.COTOSMAN NR.23

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118759

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.VRANCEA NR.5

1700

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

35

118760

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.EUGEN COSERIU NR.13

1700

HC

0

31.10.2011

2800

PUB

35

118761

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.BISTREI NR.12

1700

HC

0

31.10.2011

2532

PUB

35

118762

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ALBASTRELELOR NR.71

1700

HC

0

31.10.2011

2900

PUB

35

118763

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.BAIA NR.3

1700

HC

0

31.10.2011

2600

PUB

35

118764

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.JULES VERNE NR.29

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118765

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ALBASTRELELOR NR.79

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118766

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CANALUL BEGA NR.29

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118767

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.PROF.MIRCEA NEAMTU NR.2

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118768

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.VRANCEA NR.8/A

1700

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

35

118769

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ILIA REPIN NR.28

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118770

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ALEX.MACEDONSKI NR.13

1700

HC

0

31.10.2011

5580

PUB

35

118771

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.PARANG NR.6/B

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118772

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.NIC.LACATUSU NR.9

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118773

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.PARCULUI NR.14

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118774

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.APICULTORILOR NR.21

1700

HC

0

31.10.2011

1900

PUB

35

118775

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.APICULTORILOR NR.11

1700

HC

0

31.10.2011

2050

PUB

35

118776

1.8.6

1

BRANSAMENT APA CALEA SEVER BOCU NR.47

1700

HC

0

31.10.2011

6600

PUB

35

118777

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.GHEORGHE BARITIU NR.16

1700

HC

0

31.10.2011

3000

PUB

35

118778

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MART.NIC.LACATUSU NR.51

1700

HC

0

31.10.2011

2600

PUB

35

118782

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ALBASTRELELOR NR.44

1700

HC

0

31.10.2011

2700

PUB

35

118783

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ILIA REPIN NR.34

1700

HC

0

31.10.2011

2400

PUB

35

118784

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MASLINULUI NR.29

1700

HC

0

31.10.2011

720

PUB

35

118785

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.C.PORUMBESCU NR.44/A

1700

HC

0

31.10.2011

1456

PUB

35

118786

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MOISE DOBOSAN NR.37

1700

HC

0

31.10.2011

3315

PUB

35

118787

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.SPARTACUS NR.7

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118788

1.8.6

1

BRANSAMENT SI EXTINDERE RETEA APA STR.WILHELM

1700

HC

0

31.10.2011

143428

PUB

35

118789

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.BUJORILOR NR.25

1700

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

35

118790

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ALBASTRELELOR NR.44/C

1700

HC

0

31.10.2011

2700

PUB

35

118791

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.MART.IOAN TANASE NR.89

1700

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

35

118792

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CEZAR BOLIAC NR.36

1700

HC

0

31.10.2011

900

PUB

35

118793

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.SPARTACUS NR.11

1700

HC

0

31.10.2011

2600

PUB

35

118794

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.JULES VERNE NR.15

1700

HC

0

31.10.2011

2400

PUB

35

118795

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.RAPSODIEI NR.10

1700

HC

0

31.10.2011

1612

PUB

35

118796

1.8.6

1

BRANSAMENT SI EXTINDERE DE APA STR.VENUS

1700

HC

0

31.10.2011

7159

PUB

35

118797

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.PARCULUI NR.1

1700

HC

0

31.10.2011

2400

PUB

35

118798

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.PARCULUI NR.28

1700

HC

0

31.10.2011

2300

PUB

35

118799

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.DELINESTI NR.1

1700

HC

0

31.10.2011

2300

PUB

35

118800

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ROMULUS NR.72

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118801

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CALATORILOR NR.9/A

1700

HC

0

31.10.2011

2250

PUB

35

118802

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.PARCULUI NR.25

1700

HC

0

31.10.2011

2600

PUB

35

118803

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.TULCEA NR.12

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118804

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ALBASTRELELOR NR.75

1700

HC

0

31.10.2011

2400

PUB

35

118805

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.RASCOALA DIN 1907 NR.18

1700

HC

0

31.10.2011

2550

PUB

35

118806

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA CALEA GHIRODEI NR.96

1700

HC

0

31.10.2011

800

PUB

35

118807

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA CALEA GHIRODEI NR.88

1700

HC

0

31.10.2011

800

PUB

35

118808

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA CALEA GHIRODEI NR.53

1700

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

35

118809

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.MATRAGUNEI NR.7

1700

HC

0

31.10.2011

600

PUB

35

118810

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.VASILE CARLOVA NR.9

2500

HC

0

31.10.2011

1800

PUB

35

118811

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PARCULUI NR.14

2500

HC

0

31.10.2011

1987

PUB

35

118812

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CERCULUI NR.19

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

35

118813

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MUSICESCU NR.11/G

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

35

118814

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ROMULUS NR.72

2500

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118815

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.C.PORUMBESCU NR.44/A

2500

HC

0

31.10.2011

4000

PUB

35

118816

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.COCORILOR NR.35/B

2500

HC

0

31.10.2011

550

PUB

35

118817

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.C.POPESCU NR.20

2500

HC

0

31.10.2011

400

PUB

35

118818

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.C.POPESCU NR.13

2500

HC

0

31.10.2011

1300

PUB

35

118819

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.T.TANASE NR.89

2500

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

35

118820

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.N.LACATUS NR.51

2500

HC

0

31.10.2011

2600

PUB

35

118821

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.44/C

2500

HC

0

31.10.2011

2700

PUB

35

118822

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.SPARTACUS NR.11

2500

HC

0

31.10.2011

2700

PUB

35

118823

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PADUREA VERDE NR.4

2500

HC

0

31.10.2011

1600

PUB

40

118824

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.GHE.COTOSMAN NR.23

2500

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

40

118825

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.DRAGOS VODA NR.5

2500

HC

0

31.10.2011

300

PUB

40

118826

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.BOGDANESTILOR NR.109

2500

HC

0

31.10.2011

1800

PUB

40

118827

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.BOGDANESTILOR NR.109

2500

HC

0

31.10.2011

18500

PUB

40

118828

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CLOSCA NR.23

2500

HC

0

31.10.2011

220

PUB

40

118829

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.IOHANN SCHWICKER NR.19

2500

HC

0

31.10.2011

600

PUB

40

118830

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MASLINULUI NR.29

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

40

118831

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.E.UNGUREANU NR.2

2500

HC

0

31.10.2011

3848

PUB

40

118832

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE BV.DR.IOSIF BULBUCA NR.37

2500

HC

0

31.10.2011

4560

PUB

40

118833

1.8.7

1

RACORD SI EXTINDERE CANALIZARE STR.BEHELA NR.5

2500

HC

0

31.10.2011

4240

PUB

40

118834

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ADY ENDRE NR.11

2500

HC

0

31.10.2011

3550

PUB

40

118835

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CEZAR BOLLIAC NR.36

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

40

118836

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.44/C

2500

HC

0

31.10.2011

1987

PUB

40

118837

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PARCULUI NR.28

2500

HC

0

31.10.2011

1987

PUB

40

118838

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PARCULUI NR.1

2500

HC

0

31.10.2011

1987

PUB

40

118839

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.JULES VERNE NR.15

2500

HC

0

31.10.2011

1987

PUB

40

118840

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ILIA REPIN NR.34

2500

HC

0

31.10.2011

1044

PUB

40

118841

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CERCULUI NR.8

2500

HC

0

31.10.2011

300

PUB

40

118842

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.BARBU LAUTARU NR.5

2500

HC

0

31.10.2011

300

PUB

40

118843

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.BARBU LAUTARU NR.2

2500

HC

0

31.10.2011

300

PUB

40

118844

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALEX.MACEDONSKI NR.13

2500

HC

0

31.10.2011

5000

PUB

40

118845

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LAMAITEI NR.9/A

2500

HC

0

31.10.2011

2380

PUB

40

118846

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.HORIA HULUBEI NR.52

2500

HC

0

31.10.2011

1564

PUB

40

118847

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALVA TH.EDISON NR.1

2500

HC

0

31.10.2011

1600

PUB

40

118848

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LEMNARI NR.6

2500

HC

0

31.10.2011

900

PUB

40

118849

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.7

2500

HC

0

31.10.2011

800

PUB

40

118850

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CAPREI NR.7

2500

HC

0

31.10.2011

700

PUB

40

118851

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.75

2500

HC

0

31.10.2011

800

PUB

40

118852

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PARCULUI NR.25

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

40

118853

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.TRAVIATA NR.16-18

1700

HC

0

31.10.2011

2200

PUB

35

118854

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CALATORILOR NR.3

1700

HC

0

31.10.2011

2250

PUB

35

118855

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.N.STOICA DE HATEG NR.28/A

1700

HC

0

31.10.2011

2865

PUB

35

118856

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.IZLAZ NR.85/A

1700

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

35

118857

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.E.UNGUREANU NR.2

1700

HC

0

31.10.2011

2400

PUB

35

118858

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CAPREI NR.4

1700

HC

0

31.10.2011

2200

PUB

35

118859

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CAPREI NR.7

1700

HC

0

31.10.2011

600

PUB

35

118860

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.LEMNARI NR.6

1700

HC

0

31.10.2011

1000

PUB

35

118861

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CERCULUI NR.25

1700

HC

0

31.10.2011

1550

PUB

35

118862

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ALBASTRELELOR NR.62

1700

HC

0

31.10.2011

2700

PUB

35

118863

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.MART.NICOLAE LACATUS NR.5

1700

HC

0

31.10.2011

2600

PUB

35

118864

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CAPREI NR.11

1700

HC

0

31.10.2011

1800

PUB

35

118865

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CAPREI NR.10

1700

HC

0

31.10.2011

2200

PUB

35

118866

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.LEMNARI NR.5

1700

HC

0

31.10.2011

2200

PUB

35

118867

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.LEMNARI NR.4

1700

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

35

118868

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.PRIETENIEI NR.36

1700

HC

0

31.10.2011

5500

PUB

35

118869

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.JULES VERNE NR.2

1700

HC

0

31.10.2011

1987

PUB

35

118870

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CRINULUI NR.71 GIROC

1700

HC

0

31.10.2011

2400

PUB

35

118871

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.SPARTACUS NR.4

1700

HC

0

31.10.2011

900

PUB

35

118872

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CLAUDE DEBUSSY NR.42

1700

HC

0

31.10.2011

2550

PUB

35

118873

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ZANOAGA NR.3/B

1700

HC

0

31.10.2011

1550

PUB

35

118874

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ALVA TH.EDISON NR.12

1700

HC

0

31.10.2011

3107

PUB

35

118875

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.MOGOSOAIA NR.2

1700

HC

0

31.10.2011

2600

PUB

35

118876

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ALEXANDRU MACEDONSKI NR.

1700

HC

0

31.10.2011

6200

PUB

35

118877

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.AUREL PETEANU NR.21

1700

HC

0

31.10.2011

2608

PUB

35

118878

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.COCORILOR NR.35/A

1700

HC

0

31.10.2011

2400

PUB

35

118879

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA CALEA GHIRODEI NR.97

1700

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

35

118880

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.JULES VERNE NR.51

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118881

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.LAMAITEI NR.9/A

1700

HC

0

31.10.2011

2380

PUB

35

118882

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.LIEGE NR.11-13

1700

HC

0

31.10.2011

2100

PUB

35

118883

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.PLOPULUI NR.3

1700

HC

0

31.10.2011

2300

PUB

35

118884

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.DELINESTI NR.1

2500

HC

0

31.10.2011

2100

PUB

40

118885

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LAPTARILOR NR.3

2500

HC

0

31.10.2011

2200

PUB

40

118886

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.JULES VERNE NR.2

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118887

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.HORIA NR.103

2500

HC

0

31.10.2011

580

PUB

40

118888

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CALATORILOR NR.2

2500

HC

0

31.10.2011

850

PUB

40

118889

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PRIETENIEI NR.36

2500

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

40

118890

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LIEGE NR.11-13

2500

HC

0

31.10.2011

1600

PUB

40

118891

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.SPARTACUS NR.4

2500

HC

0

31.10.2011

1600

PUB

40

118892

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CLAUDE DEBUSSY NR.42

2500

HC

0

31.10.2011

550

PUB

40

118893

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ZANOAGA NR.3/B

2500

HC

0

31.10.2011

550

PUB

40

118906

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ENEAS NR.8/A

1700

HC

0

31.10.2011

2550

PUB

35

118907

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.HORIA HULUBEI NR.52

1700

HC

0

31.10.2011

2564

PUB

35

118908

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CHEVERESULUI NR.1

1700

HC

0

31.10.2011

2400

PUB

35

118909

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ALBASTRELELOR NR.63

1700

HC

0

31.10.2011

2300

PUB

35

118910

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CALEA GHIRODEI NR.89

1700

HC

0

31.10.2011

2700

PUB

35

118911

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CALEA GHIRODEI NR.114/B

1700

HC

0

31.10.2011

2100

PUB

35

118912

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CALEA CHISODEI NR.201-GIROC

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118913

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ANTON GOLOPENTA NR.17

1700

HC

0

31.10.2011

2600

PUB

35

118914

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ANTON GOLOPENTA NR.19

1700

HC

0

31.10.2011

2600

PUB

35

118915

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.PAUL CONSTANTINESCU NR.18

1700

HC

0

31.10.2011

800

PUB

35

118916

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CANALUL BEGA NR.10/A

1700

HC

0

31.10.2011

2550

PUB

35

118917

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CALEA BOGDANESTILOR NR.9/A

1700

HC

0

31.10.2011

2550

PUB

35

118918

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.MART.IOAN TANASE NR.78

1700

HC

0

31.10.2011

2200

PUB

35

118919

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.IULIU PODLIPNY NR.9

1700

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

35

118920

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.GENERAL MAGHERU NR.42

1700

HC

0

31.10.2011

2400

PUB

35

118921

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ALPINISTILOR NR.20

1700

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

35

118922

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.104/B

2500

HC

0

31.10.2011

3400

PUB

40

118923

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.89

2500

HC

0

31.10.2011

2500

PUB

40

118924

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCANI NR.8

2500

HC

0

31.10.2011

2700

PUB

40

118925

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CAPREI NR.4

2500

HC

0

31.10.2011

2000

PUB

40

118926

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.122

2500

HC

0

31.10.2011

1300

PUB

40

118927

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.COCORILOR NR.35/A

2500

HC

0

31.10.2011

2300

PUB

40

118928

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.IOAN TANASE NR.78

2500

HC

0

31.10.2011

2400

PUB

40

118929

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.IZLAZ NR.85/A

2500

HC

0

31.10.2011

800

PUB

40

118930

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CHEVERESULUI NR.1

2500

HC

0

31.10.2011

2400

PUB

40

118931

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CANALUL BEGA NR.10/A

2500

HC

0

31.10.2011

350

PUB

40

118932

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.63

2500

HC

0

31.10.2011

2400

PUB

40

118933

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE CALEA BOGDANESTILOR NR.91

2500

HC

0

31.10.2011

350

PUB

40

118934

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ION NECULCE NR.16

2500

HC

0

31.10.2011

1500

PUB

40

118935

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.P.CONSTANTINESCU NR.18

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

40

118936

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.STUPARILOR NR.20

2500

HC

0

31.10.2011

350

PUB

40

118937

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PLOPULUI NR.3

2500

HC

0

31.10.2011

1400

PUB

40

118938

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.IULIU PODLIBNY NR.9

2500

HC

0

31.10.2011

1200

PUB

40

118939

1.8.6

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.69

2500

HC

0

31.10.2011

1353

PUB

40

TOTAL AN 2011

1564883

118944

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.FLORILOR NR.26

2500

HC

0

01.09.2012

1600

PUB

40

118945

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ANTON GALOPENTA NR.1

2500

HC

0

01.09.2012

1287

PUB

40

118946

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ANTON GALOPENTA NR.1/A

2500

HC

0

01.09.2012

1206

PUB

40

118947

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MARTIR IOAN TANASE NR.23

2500

HC

0

01.09.2012

1500

PUB

40

118948

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MARTIR IOAN TANASE NR.25

2500

HC

0

01.09.2012

1500

PUB

40

118949

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CERCULUI NR.25

2500

HC

0

01.09.2012

1500

PUB

40

118950

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LAMAITEI NR.1 GIROC

2500

HC

0

01.09.2012

500

PUB

40

118951

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.GAVRIL MUSICESCU NR.81

2500

HC

0

01.09.2012

1050

PUB

40

118952

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.93

2500

HC

0

01.09.2012

1700

PUB

40

118953

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.83

2500

HC

0

01.09.2012

1700

PUB

40

118954

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALPINISTILOR NR.20

2500

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

40

118955

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.DIMINETII NR.6

2500

HC

0

01.09.2012

3300

PUB

40

118956

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.GAVRIL MUSICESCU NR.116

2500

HC

0

01.09.2012

450

PUB

40

118957

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.JORGE AMADO NR.5

2500

HC

0

01.09.2012

300

PUB

40

118958

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.GRADINARILOR NR.35

2500

HC

0

01.09.2012

300

PUB

40

118959

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.N.FILIMON NR.31

2500

HC

0

01.09.2012

2300

PUB

40

118960

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CRINULUI NR.71 GIROC

2500

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

40

118961

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.210

2500

HC

0

01.09.2012

3000

PUB

40

118962

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MARES.C-TIN PREZAN

2500

HC

0

01.09.2012

2461

PUB

40

118963

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.BANUL UDREA NR.7

2500

HC

0

01.09.2012

3300

PUB

40

118964

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.COMOAREI NR.28

2500

HC

0

01.09.2012

3000

PUB

40

118965

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.COMOAREI NR.26

2500

HC

0

01.09.2012

3000

PUB

40

118966

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.COMOAREI NR.30

2500

HC

0

01.09.2012

3000

PUB

40

118967

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MIRCEA CEL BATRAN NR.75

2500

HC

0

01.09.2012

3000

PUB

40

118968

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MILOS CIRNEASKI NR.27

2500

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

40

118969

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.BISTRI NR.17

2500

HC

0

01.09.2012

2200

PUB

40

118970

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.BISTRI NR.19

2500

HC

0

01.09.2012

2200

PUB

40

118971

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.3/A

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

118972

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STRMIRCEA CEL BATRAN NR.10

2500

HC

0

01.09.2012

1200

PUB

40

118973

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.3

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

118974

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.BISTREI NR.17

1700

HC

0

01.09.2012

2200

PUB

35

118975

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.BISTREI NR.19

1700

HC

0

01.09.2012

2200

PUB

35

118976

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.JULES VERNE NR.43

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

118977

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.JULES VERNE NR.62

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

118978

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.MART.IOAN TANASE NR.23

1700

HC

0

01.09.2012

2700

PUB

35

118979

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.MART.JULES VERNE NR.70

1700

HC

0

01.09.2012

2800

PUB

35

118980

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.MART.OPREGULUI NR.2

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

118981

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.SPATARU MILESCU NR.5

1700

HC

0

01.09.2012

2550

PUB

35

118982

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.JULES VERNE NR.40

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

118983

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.NICOLAE FILIMON NR.31

1700

HC

0

01.09.2012

2100

PUB

35

118984

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.BANU UDREA NR.7

1700

HC

0

01.09.2012

3300

PUB

35

118985

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ALEX ROGOJAN

1700

HC

0

01.09.2012

2617

PUB

35

118986

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.COMOAREI NR.30

1700

HC

0

01.09.2012

3000

PUB

35

118987

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.COMOAREI NR.28

1700

HC

0

01.09.2012

3000

PUB

35

118988

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ROTUNDA NR.3

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

118989

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ROTUNDA NR.3/A

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

118990

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.BRAZILOR NR.9

1700

HC

0

01.09.2012

3000

PUB

35

118991

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.STUPARILOR NR.20

1700

HC

0

01.09.2012

3500

PUB

35

118993

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.MUZICESCU NR.81

1700

HC

0

01.09.2012

2300

PUB

35

118994

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STRDR.I.BONTILA NR.39

1700

HC

0

01.09.2012

2300

PUB

35

118995

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.NEPTUN NR.43 GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

118996

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.24

1700

HC

0

01.09.2012

350

PUB

35

118997

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.13

1700

HC

0

01.09.2012

2000

PUB

35

118998

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.7

1700

HC

0

01.09.2012

2000

PUB

35

118999

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.32

1700

HC

0

01.09.2012

2000

PUB

35

119000

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.21

1700

HC

0

01.09.2012

2000

PUB

35

119001

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.9

1700

HC

0

01.09.2012

2000

PUB

35

119002

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.30

1700

HC

0

01.09.2012

2000

PUB

35

119003

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.20

1700

HC

0

01.09.2012

2000

PUB

35

119004

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.18

1700

HC

0

01.09.2012

2000

PUB

35

119005

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.17

1700

HC

0

01.09.2012

2000

PUB

35

119006

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.12

1700

HC

0

01.09.2012

2000

PUB

35

119007

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.14

1700

HC

0

01.09.2012

400

PUB

35

119008

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.14

1700

HC

0

01.09.2012

2000

PUB

35

119009

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.22

1700

HC

0

01.09.2012

300

PUB

35

119010

1.8.6

1

EXTINDERE RETEA APA STR.ORHIDEEA NR.6 GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

11800

PUB

35

119011

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ALBASTRELELOR NR.81

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

119012

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CALARASI NR.27

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119013

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CAMPULUI NR.71

1700

HC

0

01.09.2012

3000

PUB

35

119014

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.TITEICA NR.16

1700

HC

0

01.09.2012

3200

PUB

35

119015

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.G.STEPHENSON NR.32

1700

HC

0

01.09.2012

2800

PUB

35

119016

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.FLORILOR NR.12

1700

HC

0

01.09.2012

1600

PUB

35

119017

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CAPREI NR.8

1700

HC

0

01.09.2012

2800

PUB

35

119018

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.COCORILOR NR.21

1700

HC

0

01.09.2012

2600

PUB

35

119019

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.COCORILOR NR.13

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

119020

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ILIA REPIN NR.25/B

1700

HC

0

01.09.2012

1788

PUB

35

119021

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.SC DOBRICAN SRL NR.51

1700

HC

0

01.09.2012

2800

PUB

35

119022

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.15

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119023

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ALBASTRELELOR NR.64/B

1700

HC

0

01.09.2012

2350

PUB

35

119024

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ALBASTRELELOR NR.66

1700

HC

0

01.09.2012

2350

PUB

35

119025

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ALBASTRELELOR NR.73

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

119026

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CANAL BEGA NR.35/A

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

119027

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ILIA REPIN NR.26

1700

HC

0

01.09.2012

2600

PUB

35

119028

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.PELICAN NR.57

1700

HC

0

01.09.2012

2100

PUB

35

119029

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.PELICAN NR.49

1700

HC

0

01.09.2012

2100

PUB

35

119030

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.PELICAN NR.45

1700

HC

0

01.09.2012

2100

PUB

35

119031

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.PELICAN NR.37

1700

HC

0

01.09.2012

2100

PUB

35

119032

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.PELICAN NR.51

1700

HC

0

01.09.2012

2100

PUB

35

119033

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.MIRCEA CEL BATRAN NR.107/C

1700

HC

0

01.09.2012

1500

PUB

35

119034

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.SEMICERC NR.7/A

1700

HC

0

01.09.2012

2546,6

PUB

35

119035

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.PARANG NR.6

1700

HC

0

01.09.2012

2750

PUB

35

119036

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.LEMNARI NR.7

1700

HC

0

01.09.2012

2300

PUB

35

119037

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.I.I.DE LA BRAD NR.25

1700

HC

0

01.09.2012

2300

PUB

35

119038

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.COCORILOR NR.8

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

119039

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ILIA REPIN NR.25

1700

HC

0

01.09.2012

2600

PUB

35

119040

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.POPOVICI BANATEANU NR.8

1700

HC

0

01.09.2012

2800

PUB

35

119041

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.COCORILOR NR.25

1700

HC

0

01.09.2012

2700

PUB

35

119042

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CALEA GHIRODEI NR.72

1700

HC

0

01.09.2012

1500

PUB

35

119043

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.COCORILOR NR.30

1700

HC

0

01.09.2012

2900

PUB

35

119044

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CALEA GHIRODEI NR.114A2

1700

HC

0

01.09.2012

1900

PUB

35

119045

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.NEPTUN NR.47 GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

2585

PUB

35

119046

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.MERCUR NR.64 GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

119047

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ORHIDEIA NR.6 GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119048

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ANINA NR.21

1700

HC

0

01.09.2012

2180

PUB

35

119049

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.COMOAREI NR.26

1700

HC

0

01.09.2012

3000

PUB

35

119050

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.LAPTARILOR NR.4

1700

HC

0

01.09.2012

2100

PUB

35

119051

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.LUNCANI NR.64

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

119052

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CESAR BOLIAC NR.10/A

1700

HC

0

01.09.2012

2200

PUB

35

119053

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.MIORITA NR.11-13

1700

HC

0

01.09.2012

4500

PUB

35

119054

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.V.VOICULESCU NR.2

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119055

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.V.VARADIA NR.20

1700

HC

0

01.09.2012

2249

PUB

35

119056

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.TOPLITA NR.2

1700

HC

0

01.09.2012

3500

PUB

35

119057

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA CALEA ARADULUI NR.48

1700

HC

0

01.09.2012

5400

PUB

35

119058

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ETERNITATII NR.52/1

1700

HC

0

01.09.2012

2600

PUB

35

119059

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.MIRCEA CEL BATRAN NR.75

1700

HC

0

01.09.2012

3000

PUB

35

119060

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.GRADINARILOR NR.35

1700

HC

0

01.09.2012

3000

PUB

35

119061

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.HORIA CREANGA NR.3

1700

HC

0

01.09.2012

3500

PUB

35

119062

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.10

1700

HC

0

01.09.2012

2000

PUB

35

119063

1.8.6

1

REDIMENSIONARE BRANS.DE APA STR.ADY ENDRE

1700

HC

0

01.09.2012

2800

PUB

35

119064

1.8.6

1

REDIMENSIONARE BRANS.DE APA STR.LAPUSNEANU

1700

HC

0

01.09.2012

2000

PUB

35

119065

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.RUDOLF WALTER NR.1/A

2500

HC

0

01.09.2012

1400

PUB

40

119066

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.VARADIA NR.20

2500

HC

0

01.09.2012

2245

PUB

40

119067

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.D.GHEREA NR.55

2500

HC

0

01.09.2012

1400

PUB

40

119068

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ILIA REPIN NR.25B

2500

HC

0

01.09.2012

800

PUB

40

119069

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ILIA REPIN NR.26

2500

HC

0

01.09.2012

1644

PUB

40

119070

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.COCORILOR NR.13

2500

HC

0

01.09.2012

1987

PUB

40

119071

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.COCORILOR NR.21

2500

HC

0

01.09.2012

1987

PUB

40

119072

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.73

2500

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

40

119073

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.V.VOICULESCU NR.2

2500

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

40

119074

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MATASARILOR NR.51

2500

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

40

119075

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.SEMICERCULUI NR.3

2500

HC

0

01.09.2012

1800

PUB

40

119076

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.TOPLITA NR.2

2500

HC

0

01.09.2012

350

PUB

40

119077

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.HORIA CREANGA NR.3

2500

HC

0

01.09.2012

350

PUB

40

119078

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALEXANDRU ROGOJAN

2500

HC

0

01.09.2012

2617

PUB

40

119079

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LAURENTIU NICOARA NR.7

2500

HC

0

01.09.2012

1827

PUB

40

119080

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.SEMICERCULUI NR.7/A

2500

HC

0

01.09.2012

2546,6

PUB

40

119081

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ARDEALULUI NR.53

2500

HC

0

01.09.2012

750

PUB

40

119082

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ORHIDEEA NR.4 GIROC

2500

HC

0

01.09.2012

700

PUB

40

119083

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.17

2500

HC

0

01.09.2012

698

PUB

40

119084

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.TITEICA NR.16

2500

HC

0

01.09.2012

3200

PUB

40

119085

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.66

2500

HC

0

01.09.2012

350

PUB

40

119086

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.64/B

2500

HC

0

01.09.2012

350

PUB

40

119087

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LEMNARI NR.7

2500

HC

0

01.09.2012

800

PUB

40

119088

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MIORITA NR.11-13

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119089

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.AVRAM IMBROANE NR.1

2500

HC

0

01.09.2012

12000

PUB

40

119090

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCANI NR.64

2500

HC

0

01.09.2012

1300

PUB

40

119091

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CEZAR BOLIAC NR.10A

2500

HC

0

01.09.2012

1500

PUB

40

119092

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.I.I.DE LA BRAD NR.25

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119093

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.G.STEPHENSON NR.

2500

HC

0

01.09.2012

2800

PUB

40

119094

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.AGRICULTORILOR NR.18

2500

HC

0

01.09.2012

1400

PUB

40

119095

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CLOSCA NR.87A

2500

HC

0

01.09.2012

1230

PUB

40

119096

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MARTIR I. TANASE NR.28

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119097

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.81

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119098

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CANAL BEGA NR.35A

2500

HC

0

01.09.2012

1500

PUB

40

119099

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.COCORILOR NR.30

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119100

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.COCORILOR NR.25

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119101

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.COCORILOR NR.8

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119102

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ILIA REPIN NR.25/A

2500

HC

0

01.09.2012

1400

PUB

40

119103

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PARCULUI NR.2

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119104

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PARCULUI NR.22

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119105

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.STOIA UDREA NR.14

2500

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

40

119115

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.BISTREI NR.15

1700

HC

0

01.09.2012

2600

PUB

35

119116

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.LAURENTIU NICOARA NR.7A

1700

HC

0

01.09.2012

1827

PUB

35

119117

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.MARTIR NICOLAE LACATUS NR

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

119118

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.MARTIR NICOLAE LACATUS NR.37

1700

HC

0

01.09.2012

2900

PUB

35

119119

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CAPREI NR.6

1700

HC

0

01.09.2012

2800

PUB

35

119120

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CAPREI NR.1

1700

HC

0

01.09.2012

2600

PUB

35

119121

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.STROIA UDREA NR.8

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

119122

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.D.KIRIAC NR.39/A

1700

HC

0

01.09.2012

2700

PUB

35

119123

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.GANDULUI NR.14 GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

5413

PUB

35

119124

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.D.GHEREA NR.55

1700

HC

0

01.09.2012

2050

PUB

35

119125

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.NEPTUN NR.25 GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

2800

PUB

35

119126

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.EMILE ZOLA NR.89

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119127

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.TUDOR ARGHEZI NR.16

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119128

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.MOISE DOBOSAN NR.123C

1700

HC

0

01.09.2012

1600

PUB

35

119129

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.MIRCEA NEAMTU NR.12

1700

HC

0

01.09.2012

2700

PUB

35

119130

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.MARIANA DRAGHICESCU NR.18

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119131

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA BV.SUDULUI NR.47

1700

HC

0

01.09.2012

5000

PUB

35

119132

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APASTR.DRAGOS VODA

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119133

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.C-TIN NOTTARA NR.6

1700

HC

0

01.09.2012

3500

PUB

35

119134

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.LAMAITEI NR.2-4 GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119135

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.PROF.MIRCEA NEANTU NR.33

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

119136

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.GRIGORE T.POPA NR.2

1700

HC

0

01.09.2012

2700

PUB

35

119137

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.JULES VERNE NR.58

1700

HC

0

01.09.2012

2700

PUB

35

119138

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ROTUNDA NR.23

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119139

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APACALEA MARTIRILOR NR.89/A

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

119140

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.JULES VERNE NR.23

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

119141

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.PLOPULUI NR.5

1700

HC

0

01.09.2012

2600

PUB

35

119142

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.VASILE MIOC NR.3A

1700

HC

0

01.09.2012

2800

PUB

35

119143

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.TUDOR ARGHEZI NR.8

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119144

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.LAPTARILOR NR.2

1700

HC

0

01.09.2012

1800

PUB

35

119145

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.FRUNZEI NR.12A

1700

HC

0

01.09.2012

2800

PUB

35

119146

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.MARTIR CERNAIANU NR.3A

1700

HC

0

01.09.2012

3900

PUB

35

119147

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CALEA GHIRODEI NR.94

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

119148

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ION RATIU NR.26A

1700

HC

0

01.09.2012

2800

PUB

35

119149

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.EFTA BOTOCA NR.28

1700

HC

0

01.09.2012

2300

PUB

35

119150

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ISLAZ NR.101

1700

HC

0

01.09.2012

3000

PUB

35

119151

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.IOSIF BULBUCA NR.2

1700

HC

0

01.09.2012

3500

PUB

35

119152

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.GOLOPENTIA NR.1

1700

HC

0

01.09.2012

1900

PUB

35

119153

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.NARCISEI GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

50000

PUB

35

119154

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.GOLOPENTIA NR.1A

1700

HC

0

01.09.2012

1200

PUB

35

119155

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.JIUL NR.15 GIROC

2500

HC

0

01.09.2012

1700

PUB

40

119156

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.JUPITER NR.6

2500

HC

0

01.09.2012

1110

PUB

40

119157

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.SALCAMILOR NR.3

2500

HC

0

01.09.2012

1800

PUB

40

119158

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.EFTA BOTOCA NR.28

2500

HC

0

01.09.2012

2600

PUB

40

119159

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.JULES VERNE NR.68

2500

HC

0

01.09.2012

90

PUB

40

119160

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.65

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119161

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.23

2500

HC

0

01.09.2012

900

PUB

40

119162

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.DRAGOS VODA NR.20B

2500

HC

0

01.09.2012

800

PUB

40

119163

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ION RATIU NR.26A

2500

HC

0

01.09.2012

3000

PUB

40

119164

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.DR.GRIGORE T.POPA NR.2

2500

HC

0

01.09.2012

600

PUB

40

119165

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.TUDOR ARGHEZI NR.16

2500

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

40

119166

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.FLACARA NR.32

2500

HC

0

01.09.2012

1200

PUB

40

119167

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALEEA GHIRODEI NR.114

2500

HC

0

01.09.2012

1800

PUB

40

119168

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA GHIRODEI NR.72

2500

HC

0

01.09.2012

1500

PUB

40

119169

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PROF.MIRCEA NEAMTU

2500

HC

0

01.09.2012

700

PUB

40

119170

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.EMILE ZOLA NR.89

2500

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

40

119171

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA MARTIRILOR NR.89A

2500

HC

0

01.09.2012

800

PUB

40

119172

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ARADULUI NR.43

2500

HC

0

01.09.2012

300

PUB

40

119173

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MIRCEA NEAMTU NR.12

2500

HC

0

01.09.2012

800

PUB

40

119174

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LAPTARILOR NR.2

2500

HC

0

01.09.2012

750

PUB

40

119175

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCANI NR.62

2500

HC

0

01.09.2012

1200

PUB

40

119176

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.FRUNZEI NR.12A

2500

HC

0

01.09.2012

1600

PUB

40

119177

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CAMPULUI NR.8

2500

HC

0

01.09.2012

1300

PUB

40

119178

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CAPREI NR.6

2500

HC

0

01.09.2012

1300

PUB

40

119179

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CAPREI NR.1

2500

HC

0

01.09.2012

1300

PUB

40

119180

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.TUDOR ARGHEZI NR.8

2500

HC

0

01.09.2012

2000

PUB

40

119181

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MARTIR NICOLAE LACATUS

2500

HC

0

01.09.2012

1200

PUB

40

119182

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MARTIR NICOLAE LACATUS

2500

HC

0

01.09.2012

1500

PUB

40

119183

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PLOPULUI NR.5

2500

HC

0

01.09.2012

920

PUB

40

119184

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PARANG NR.3

2500

HC

0

01.09.2012

700

PUB

40

119185

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.D.KIRIAC NR.39A

2500

HC

0

01.09.2012

1100

PUB

40

119186

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PICTOR AMAN NR.66

2500

HC

0

01.09.2012

2372

PUB

40

119187

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PICTOR AMAN NR.66-68

2500

HC

0

01.09.2012

1850

PUB

40

119188

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MOISE DOBOSAN NR.123C

2500

HC

0

01.09.2012

1500

PUB

40

119189

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.BRUXELLES NR.17

2500

HC

0

01.09.2012

2700

PUB

40

119190

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.BISTREI NR.18A

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119191

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CLAUDE DE BUSSY NR.18

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119192

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.SUDULUI NR.47

2500

HC

0

01.09.2012

5000

PUB

40

119193

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.STOIA UDREA NR.8

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119194

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.VASILE MIOC NR.3

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119195

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.BOBALNA NR.39

2500

HC

0

01.09.2012

1200

PUB

40

119196

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA ARADULUI NR.1

2500

HC

0

01.09.2012

2550

PUB

40

119197

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.COMOAREI NR.3E

2500

HC

0

01.09.2012

200

PUB

40

119198

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MOISE DOBOSAN NR.152

2500

HC

0

01.09.2012

1500

PUB

40

119199

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.JULES VERNE NR.2

2500

HC

0

01.09.2012

1987

PUB

40

119200

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PARANG NR.6

2500

HC

0

01.09.2012

2750

PUB

40

119201

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MUNCITORILOR NR.45

2500

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

40

119202

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.FRIGULUI NR.2

2500

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

40

119203

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.IOSIF BULBUCA NR.2

2500

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

40

119204

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ISLAZ NR.101

2500

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

40

119205

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MOLIDULUI NR.2

2500

HC

0

01.09.2012

1200

PUB

40

119206

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.RARAU NR.8

2500

HC

0

01.09.2012

1200

PUB

40

119207

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CORINA IRINEU NR.11

2500

HC

0

01.09.2012

1200

PUB

40

119208

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.EUGEN COSERIU NR.1

2500

HC

0

01.09.2012

1200

PUB

40

119209

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.GEORGE BIZET NR.18

2500

HC

0

01.09.2012

400

PUB

40

119210

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MOLDOVEI NR.32

2500

HC

0

01.09.2012

1200

PUB

40

119211

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MINOTAURULUI NR.16

2500

HC

0

01.09.2012

1200

PUB

40

119212

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LEMNARI NR.9

2500

HC

0

01.09.2012

700

PUB

40

119213

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LAPTARILOR NR.5

2500

HC

0

01.09.2012

700

PUB

40

119214

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LAPTARILOR NR.7

2500

HC

0

01.09.2012

700

PUB

40

119215

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PODGORIEI NR.1/A

2500

HC

0

01.09.2012

3500

PUB

40

119216

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.JULES VERNE NR.64

2500

HC

0

01.09.2012

1800

PUB

40

119217

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.JOKAI MOOR NR.29

2500

HC

0

01.09.2012

1400

PUB

40

119218

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.DR.PIUS BRANZEI NR.34

2500

HC

0

01.09.2012

800

PUB

40

119219

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.DR.MARTIR ION TANASE NR.76

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119220

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.N.COCEA NR.36

2500

HC

0

01.09.2012

1500

PUB

40

119221

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.VALISOARA NR.11

2500

HC

0

01.09.2012

2229

PUB

40

119222

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.APATEU NR.26/A

2500

HC

0

01.09.2012

2688

PUB

40

119223

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.NICOLAE IVAN NR.10

2500

HC

0

01.09.2012

440

PUB

40

119224

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.EMIL GARLEANU NR.5

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119225

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA SAGULUI NR.78A

2500

HC

0

01.09.2012

1800

PUB

40

119226

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.NARCISEI NR.40 GIROC

2500

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

40

119227

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.NARCISEI NR.36/2 GIROC

2500

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

40

119228

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LALELELOR NR.10 GIROC

2500

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

40

119229

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.NARCISEI NR.29 GIROC

2500

HC

0

01.09.2012

2600

PUB

40

119230

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.NARCISEI NR.27 GIROC

2500

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

40

119231

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.NARCISEI NR.38 GIROC

2500

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

40

119232

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LALELELOR NR.8/AP2 GIROC

2500

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

40

119233

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LALELELOR NR11GIROC

2500

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

40

119234

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PAULIS NR.29

2500

HC

0

01.09.2012

1400

PUB

40

119235

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.C.BABA NR.16

2500

HC

0

01.09.2012

250

PUB

40

119236

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.M.DRAGHICESCU NR.10

2500

HC

0

01.09.2012

250

PUB

40

119237

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.DR.PIUS BRANZEU NR.19

2500

HC

0

01.09.2012

2000

PUB

40

119238

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.TRAVIATA NR.2

2500

HC

0

01.09.2012

3500

PUB

40

119239

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.FRANTZ SCHMITS NR.9

2500

HC

0

01.09.2012

800

PUB

40

119240

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PIUS BRANZEU NR.21

2500

HC

0

01.09.2012

2200

PUB

40

119241

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.COCORILOR NR.15

2500

HC

0

01.09.2012

1600

PUB

40

119242

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.URSENI NR.22B

2500

HC

0

01.09.2012

650

PUB

40

119243

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.OLARILOR NR.28

2500

HC

0

01.09.2012

650

PUB

40

119244

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.NARCISEI NR.27 GIROC

2500

HC

0

01.09.2012

3000

PUB

40

119245

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LALELELOR GIROC

2500

HC

0

01.09.2012

2000

PUB

40

119246

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.NUFARULUI NR.3/A GHIRODA

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119247

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ZORILOR NR.19 GHIRODA

2500

HC

0

01.09.2012

600

PUB

40

119248

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ZORILOR NR.22GHIRODA

2500

HC

0

01.09.2012

1800

PUB

40

119249

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ZORILOR NR.4 GHIRODA

2500

HC

0

01.09.2012

1600

PUB

40

119250

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.IALOMITA NR.57 GHIRODA

2500

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

40

119251

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.BOGDANESTILOR NR.96

2500

HC

0

01.09.2012

650

PUB

40

119252

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MARTIR CERNAIANU NR.3

2500

HC

0

01.09.2012

650

PUB

40

119253

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.A.ROGOJANU NR.3/A

2500

HC

0

01.09.2012

650

PUB

40

119254

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.DR.PIUS BRANZEI NR.19

1700

HC

0

01.09.2012

1858

PUB

35

119255

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.DR.PIUS BRANZEI NR.21

1700

HC

0

01.09.2012

2000

PUB

35

119256

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.AMZEI NR.17

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

119257

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ROMANU ION NR.7

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119258

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.PELICAN NR.43

1700

HC

0

01.09.2012

2600

PUB

35

119259

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.TRISTAN TZARE NR.37

1700

HC

0

01.09.2012

4100

PUB

35

119260

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.EMILE ZOLA NR.19

1700

HC

0

01.09.2012

2600

PUB

35

119261

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STRION ROMANU NR.13

1700

HC

0

01.09.2012

2600

PUB

35

119262

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.EMIL RACOVITA NR.25

1700

HC

0

01.09.2012

2900

PUB

35

119263

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ORHIDEEA NR.32-34-36 GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

4550

PUB

35

119264

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MUNCITORILOR NR.45

1700

HC

0

01.09.2012

2700

PUB

35

119265

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.GH.IVANESCU NR.1

1700

HC

0

01.09.2012

5000

PUB

35

119266

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.FRIGULUI NR.2

1700

HC

0

01.09.2012

3000

PUB

35

119267

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.COLCEA NR.36

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119268

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.LALELELOR NR.12 GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

2200

PUB

35

119269

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.COCORILOR NR.15

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

119270

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MOISE DOBOSAN NR.152

1700

HC

0

01.09.2012

2700

PUB

35

119271

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ARISTIDE BRIAND

1700

HC

0

01.09.2012

14440

PUB

35

119272

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.GH.IVANESCU NR.1

1700

HC

0

01.09.2012

2100

PUB

35

119273

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ARISTIDE BRIAND NR.10

1700

HC

0

01.09.2012

2000

PUB

35

119274

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.NARCISEI NR.19GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119275

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.NARCISEI NR.32 GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119276

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.APATEU NR.26/A

1700

HC

0

01.09.2012

2688

PUB

35

119277

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.VALISOARA II

1700

HC

0

01.09.2012

2229

PUB

35

119278

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ALEEA VIILOR NR.40

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119279

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.M.DRAGHICESCU NR.10

1700

HC

0

01.09.2012

2250

PUB

35

119280

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ION CRISTOREANU NR.9

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119281

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ROTUNDA NR.7

1700

HC

0

01.09.2012

2600

PUB

35

119282

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.SECEREI NR.15

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

119283

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.SECEREI NR.13

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

119284

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.NARCISEI NR.17 AP.1 GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119285

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.NARCISEI NR.24 GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119286

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.BRUXELLES NR.17

1700

HC

0

01.09.2012

2672

PUB

35

119287

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MARTIR I.TANASE NR.76

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119288

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.TRAVIATA NR.2

1700

HC

0

01.09.2012

3500

PUB

35

119289

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.DR.PIUS BRANZEU NR.34

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119290

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CALEA ARADULUI NR.1

1700

HC

0

01.09.2012

2550

PUB

35

119291

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.SECEREI NR.18

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119292

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.NARCISEI NR.36/2 GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119293

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.NARCISEI NR.29 GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119294

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.NARCISEI NR.27 GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119295

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.NARCISEI NR.25 GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119296

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.PRIETENIEI NR.8

1700

HC

0

01.09.2012

2300

PUB

35

119297

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.NARCISEI NR.17 AP.2 GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119298

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.COMOAREI NR.3/E

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

119299

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CALEA GHIRODEI NR.45

1700

HC

0

01.09.2012

2800

PUB

35

119300

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.LAPTARILOR NR.7

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119301

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.LAPTARILOR NR.5

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119302

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CORNELIU BABA NR.16

1700

HC

0

01.09.2012

2250

PUB

35

119303

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CALEA SAGULUI NR.78/A

1700

HC

0

01.09.2012

2200

PUB

35

119304

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.LEMNARI NR.9

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119305

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.LALELELOR NR.10 GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119306

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.LALELELOR NR.8 GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119307

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.GEORGE BIZET NR.18

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

119308

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.NARCISEI NR.40 GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119309

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CORINA IRINEU NR.11

1700

HC

0

01.09.2012

2550

PUB

35

119310

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ION ROMANUA NR.7/A

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

119311

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.RARAU NR.8

1700

HC

0

01.09.2012

2550

PUB

35

119312

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MOLIDULUI NR.2

1700

HC

0

01.09.2012

2550

PUB

35

119313

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.NARCISEI NR.38 GIROC

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119314

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.EROII DE LA PAULIS NR.14

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

119315

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MOLDOVEI NR.32

1700

HC

0

01.09.2012

2550

PUB

35

119316

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.EUGEN COSERIU NR.1

1700

HC

0

01.09.2012

2550

PUB

35

119317

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.NICOLAE IVAN NR.10

1700

HC

0

01.09.2012

1940

PUB

35

119324

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.COCORILOR NR.10

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119325

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.MARTIR NIC.LACATUSU NR.26

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119326

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ROTUNDA NR.4

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119327

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ROTUNDA NR.15

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119328

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ROTUNDA NR.25

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119329

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.BUJORILOR NR.136A

1700

HC

0

01.09.2012

1900

PUB

35

119330

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.TRISTAN TZARA NR.26.28

1700

HC

0

01.09.2012

2800

PUB

35

119331

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CALEA GHIRODEI NR.92

1700

HC

0

01.09.2012

2300

PUB

35

119332

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.CALEA BOGDANESTILOR NR.96

1700

HC

0

01.09.2012

3700

PUB

35

119333

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.I.I.DE LA BRAD NR.15

1700

HC

0

01.09.2012

10000

PUB

35

119334

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.RIGOLETTO NR.7

1700

HC

0

01.09.2012

1880

PUB

35

119335

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.STEAUA NR.50

2500

HC

0

01.09.2012

1800

PUB

40

119336

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.18

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119337

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.26

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119338

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.27

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119339

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.10

2500

HC

0

01.09.2012

1281

PUB

40

119340

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.15

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119389

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CERCULUI NR.26

2500

HC

0

01.09.2012

1500

PUB

40

119390

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.C-TIN PREZAN NR.146

1700

HC

0

01.09.2012

4461,47

PUB

35

119391

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA GHIRODEI NR.45

2500

HC

0

01.09.2012

1200

PUB

40

119392

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MARTIR R.C-TIN NR.19

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119393

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.GABRIEL IOSEPH NR.35

2500

HC

0

01.09.2012

3800

PUB

40

119394

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.M.SADOVEANU NR.3

2500

HC

0

01.09.2012

850

PUB

40

119395

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PROGRESUL NR.47

2500

HC

0

01.09.2012

850

PUB

40

119396

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.GHE.LAZAR NR.24

1700

HC

0

01.09.2012

20411

PUB

35

119397

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.BANU UDREA NR.21

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119398

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.M.NEAMTU NR.24

1700

HC

0

01.09.2012

2300

PUB

35

119399

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.M.NEAMTU NR.20

1700

HC

0

01.09.2012

5500

PUB

35

119400

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.EUGEN COSERIU NR.37

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119401

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.N.URSU NR.1

1700

HC

0

01.09.2012

1350

PUB

35

119402

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ROTUNDA NR.6/B

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119403

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ALBASTRELELOR NR.53

1700

HC

0

01.09.2012

2700

PUB

35

119404

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.E.GARLEANU NR.19

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119405

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.COCORILOR NR.23

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119406

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.COCORILOR NR.16

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119407

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.ALEEA GHIRODEI NR.78

1700

HC

0

01.09.2012

2200

PUB

35

119408

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.TRISTAN TZARA NR.18

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119409

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.JOSEPH HAYDN NR.3

1700

HC

0

01.09.2012

4000

PUB

35

119410

1.8.6

1

BRANSAMENT APA STR.RACOVITA NR.16/A

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119411

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ARADULUI NR.56A

2500

HC

0

01.09.2012

5800

PUB

40

119412

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.68

2500

HC

0

01.09.2012

900

PUB

40

119413

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PARCULUI NR.17

2500

HC

0

01.09.2012

900

PUB

40

119414

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.EMIL GARLEANU NR.19

2500

HC

0

01.09.2012

900

PUB

40

119415

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA GHIRODEI NR.38

2500

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

40

119416

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.BANU UDREA NR.21

2500

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

40

119417

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.JUPITER NR.14

2500

HC

0

01.09.2012

1500

PUB

40

119418

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.GEN.GH.STAVRESCU NR.10

2500

HC

0

01.09.2012

2000

PUB

40

119419

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LALELELOR NR.7

2500

HC

0

01.09.2012

2134

PUB

40

119420

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ARDEALULUI NR.18

2500

HC

0

01.09.2012

8394

PUB

40

119421

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.TRISTAN TZARA NR.18

2500

HC

0

01.09.2012

1200

PUB

40

119422

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MICKIEVICS NR.2

2500

HC

0

01.09.2012

951

PUB

40

119423

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.JOSEPH HAYDN NR.3

2500

HC

0

01.09.2012

2240

PUB

40

119424

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.EUGEN COSERIU NR.37 AP.1

2500

HC

0

01.09.2012

744

PUB

40

119425

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.EUGEN COSERIU NR.37 AP.2

2500

HC

0

01.09.2012

744

PUB

40

119426

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.NICOLAE URSU NR.1

2500

HC

0

01.09.2012

930

PUB

40

119427

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.C-TIN DANIEL NR.7

2500

HC

0

01.09.2012

800

PUB

40

119428

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.BANUL UDREA NR.13

2500

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

40

119429

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.PROF.M.NEAMTU NR.20

2500

HC

0

01.09.2012

5500

PUB

40

119430

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ELECTRONICII NR.14/A

2500

HC

0

01.09.2012

3000

PUB

40

119431

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.M.NEAMTU NR.24

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119432

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.COCORILOR NR.23

2500

HC

0

01.09.2012

900

PUB

40

119433

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.COCORILOR NR.16

2500

HC

0

01.09.2012

900

PUB

40

119434

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.58

2500

HC

0

01.09.2012

900

PUB

40

119435

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.HORIA HULUBEI NR.30

2500

HC

0

01.09.2012

2253

PUB

40

119436

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.LACATUS NR.39

2500

HC

0

01.09.2012

800

PUB

40

119437

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUZICESCU NR.183

2500

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

40

119438

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.BACHUS NR.7

2500

HC

0

01.09.2012

1000

PUB

40

119439

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.A.RUBINSTEIN NR.31

2500

HC

0

01.09.2012

700

PUB

40

119440

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.JUPITER NR.4

2500

HC

0

01.09.2012

1200

PUB

40

119441

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.JUPITER NR.2/A

2500

HC

0

01.09.2012

700

PUB

40

119442

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LIMAN NR.7

2500

HC

0

01.09.2012

2300

PUB

40

119443

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LIMAN NR.10

2500

HC

0

01.09.2012

2300

PUB

40

119444

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.LIMAN NR.8

2500

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

40

119445

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.GHE.LAZAR NR.24

2500

HC

0

01.09.2012

14811

PUB

40

119446

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.N.ANDREESCUNR.65/A

1700

HC

0

01.09.2012

2700

PUB

35

119447

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ELECTRONICII NR.14/A

1700

HC

0

01.09.2012

3000

PUB

35

119448

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.RUBENSTEIN NR.31.

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119449

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.STEFAN SZONY NR.5

1700

HC

0

01.09.2012

4812

PUB

35

119450

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.JUPITER NR.2/A

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119451

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.JUPITER NR.4

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119452

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ORHIDEEA NR.5

1700

HC

0

01.09.2012

3500

PUB

35

119453

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.URANUS NR.9

1700

HC

0

01.09.2012

1833

PUB

35

119454

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.G.MUZICESCU NR.183

1700

HC

0

01.09.2012

2400

PUB

35

119455

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.ALBASTRELELOR NR.93

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119456

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.MART.IOAN TANASE NR.55

1700

HC

0

01.09.2012

2700

PUB

35

119457

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.BACHUS NR.7

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119458

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.STEFAN PROCOPIU NR.1

1700

HC

0

01.09.2012

15000

PUB

35

119459

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.GHE.TITEICA NR.17

1700

HC

0

01.09.2012

1700

PUB

35

119460

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.VANATORILOR NR.26

1700

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

35

119461

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.H.HULUBEI NR.30

1700

HC

0

01.09.2012

3039

PUB

35

119462

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.COMOAREI NR.84

1700

HC

0

01.09.2012

1987

PUB

35

119463

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.CAMPULUI NR.3/A

1700

HC

0

01.09.2012

2008

PUB

35

119464

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.LALELELOR NR.7

1700

HC

0

01.09.2012

2134

PUB

35

119506

1.8.6

1

BRANSAMENT DE APA STR.MART.GOGU APRE NR.8

1700

HC

0

01.09.2012

2000

PUB

35

119507

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.URANUS NR.9

2500

HC

0

01.09.2012

18834

PUB

40

119508

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.FATU RADUTU NR.16

2500

HC

0

01.09.2012

800

PUB

40

119509

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.DREPTATEA NR.18

2500

HC

0

01.09.2012

2250

PUB

40

119510

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.GH.TITEICA NR.17

2500

HC

0

01.09.2012

800

PUB

40

119511

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.MART.IOAN TANASE NR.56

2500

HC

0

01.09.2012

1400

PUB

40

119512

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.N.ANDREESCU NR.65/A

2500

HC

0

01.09.2012

2500

PUB

40

119513

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.AURELIA FATU RADUTU NR.14

2500

HC

0

01.09.2012

800

PUB

40

119514

1.8.7

1

RACORD DE CANALIZARE STR.CAMPULUI NR.84

2500

HC

0

01.09.2012

7008

PUB

40