Hotărârea nr. 53/2014

53/25.02.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 5, situat în imobilul din str. Episcop Augustin Pacha nr.1, la preţul de 747.000 lei.
Hotararea Consiliului Local 53/25.02.2014
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 5, situat în imobilul din str. Episcop Augustin Pacha nr.1, la preţul de 747.000 lei.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-3250 /10.02.2014, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.CT2014-294 din 24.01.2014, înregistrată la Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, de către S. C. Transilvania S.R.L. - Timişoara, reprezentată prin asociat unic, Ozdemir Mehmet, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 5, înscris în C.F. nr.400874-C1-U9(conversie a C.F. nr. 144105-Timişoara), nr. topo.332/LIII, situat în imobilul din str. Ep. Augustin Pacha nr.1.
Având în vedere Adresa nr.116 din 17.01.2014, emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş, prin care ne informează că, nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 5, situat în imobilul din str. Episcop Augustin Pacha nr.1, inclus în Situl urban "Cartierul Cetatea Timişoarei", cod TM-II-s-A-06095, poz.60, în Lista Monumentelor Istorice-2010;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 5, înscris în C.F. nr. 400874-C1-U9(conversie a C.F. nr. 144105-Timişoara), nr. topo.332/LIII, situat în imobilul din str. Episcop A. Pacha nr.1, la preţul de 747.000 lei.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, prin Biroul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Domnului Ozdemir Mehmet;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI