Hotărârea nr. 528/2014

528/31.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014
Hotararea Consiliului Local 528/31.10.2014
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2014 - 28661/28.10.2014, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/19.12.2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45, alin.(2), Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2014; Anexei nr. 2 - Bugetul de venituri proprii, Anexei nr. 3 - Program dezvoltare 2014 şi Anexei nr. 4 - Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 523/23.10.2014 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de
Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT.ROBUDIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGETt

Nr. SC2014--         A.AĂ 4O .2014

REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiu fin Timișoara pe anid 2014

Având în vedere:

Adresa nr. SC2014 - 27378 / 16.10.2014 Direcției Tehnice din cadru! Primăriei Municipiului Timișoara prin care se solicita introducerea in programul de dezvoltare la Cap. 70.02.06 - Iluminat public si electrificări rurale a obiectivului „Alimentare de siguranța cu energie electrica a pasajului Michelangelo” cu suma de 540,00 mii lei

Adresa nr. SC2014 - 028076 / 22.10.2014 Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely prin care se solicita modificarea listei de investiții si a bugetului de venituri si cheltuieli ~ venituri proprii : la Cap. 67.10.03.04 de la 0 la 15.500,00 lei

Adresa nr. SC2014 - 027825 / 20,10.2014 Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara prin.care se solicita modificarea listelor de investiții „Alte cheltuieli de investiții” — finanțare din buget local si finanțare din buget surse proprii

- Adresa SC2014 - 027943 / 21.10.2014 Teatrului German de Stat 7 imisoara prin care se propune rectificarea de buget privind planul de investiții pe anul 2014 conform anexei

Adresa SF - 1518 / 07.10.2014 Serviciului Financiar din cadrul Direcției Economice a Primăriei Timișoara prin care se solicita aprobarea modificărilor pentru:

® Cuprinderea unor obiective pe Lista de investiții . Anexa 1 b - Colegiul National Banatean

® Schimbarea denumirii unui obiectiv din Lista de investiții - Colegiul Tehnic „Ion l.C. Bratîanu”

® Aprobarea pozițiilor noi pe lista de investiții in suma de 47.550,00 lei ~ Colegiul National de Arta „Ion Vidu”

® Aprobarea pozițiilor noi pe Lista de investiții, in suma de 38.800,00 iei -Colegiul Silvic „Casa Verde”

© Cuprinderea pozițiilor noi pe Lista de investiții -Grădiniță PP38

® Cuprinderea pozițiilor noi pentru cantina scolii, pe Lista de investiții, in suma ele 25.205,00 lei - Școala Gimnaziala nr. 7

® Cuprinderea pozițiilor noi , pe Lista de investiții, in suma de 18.640,00 lei -Grădiniță PP2

® Disponibilizarea sumei de 181.200,00 lei - Liceul C.D. Loga

® Disponibilizarea sumei de 10.000,00 lei - Liceul C.D. Loga

Adresa nr. SC2014 - 28433, 28422 si DD2031 / 27.10.2014 Direcției Tehnice Serviciul DPUH din cadrul Primăriei Timișoara pein care se solicita suplimentarea fondurilor alocate cu suma de 2.000,00 mii lei - Cap. 70.02.05.01 Referatul Biroului Tehnic din Cadrul Primăriei Timișoara - Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive si Culturale privind aprobarea transferului sumei de 44.000,00 lei prevăzute la Cap. 65.02.04.02 — Invatamant secundar superior pcl. Reparații construcții si instalații la corp atelier școala de Ia Colegiul Tehnic Regele Ferdinand din Bugetul de funcționare pe anul 20'14 la Cap. 65.02.04.02 si subcap c — „Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate...” si includerea intr-o noua poziție - Expertiza tehnica + Audit energetic + DALI si PAC + PT + DDE + CS + AC pentru lucrarea „Reabilitare construcții si instalații la corp atelier școala...”

Referatul Biroului Tehnic din Cadrul Primăriei Timișoara - Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive si Culturale privind includerea in programul de investiții a „Expertiza tehnica + Audit energetic + DALI si PAC + PT 4- DDE + CS -4 AC pentru lucrarea „Reabilitare construcții si instalații la corp atelier școala de la Colegiul Tehnic Regele Ferdinand Timișoara”

Referatul de necesitate si oportunitate al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Timișoara privind achiziția serviciului de transmisii date prin legaturi VPN pentru obiectivul de investiții „Sistem de informare si comunicare facil pentru cetate ni --panouri informative” cod SMIS 31468

Referatul SC2 014-285 96 /28.10.2014 Direcției Dezvoltare din cadrul Primăriei Timișoara - Serviciul Proiecte cu Finanțare Locala, Regionala si Naționala prin care propune disponibilizarea sumei de 1.900,00 mii lei aferenta unor obiective de investiții precum si transferarea sumei de 20,00 mii lei de la cap. 70,02.50 la cap. 51.02.03

Adresa nr. SC2014 - 28422 / 27.10.2014 Direcției Tehnice - Serviciul Energetic si Monitorizarea Serviciilor de Utilitati publice - Compartimentul Iluminat Public

prin care se solicita suplimetarea bugetului alocat pentru capitolul 70.02.06 -

Iluminat public cu suma de 704,92 mii Iei

- Adresa nr. SC20I4-28422 / 27.10.2014 Direcției Dezvoltare clin cadrul Primăriei

Timișoara - Serviciul Proiecte cu Finanțare Locala, Regionala si Naționala prin care propune disponibilizarea sumei de 40.00 mii lei de la cap. 70.02.50

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/19.12.2013; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ari. 1, art. 4 alin. 1, art. 5, art. 19, alin.l si art. 20 alin. 1; precum și OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare și Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, fit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, fit. a, art.63 alin.l, lit. c și alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la:

Anexa nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2014;

Anexa nr.2 - Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

Anexa nr.3 - Program de dezvoltare pe anu] 2014;


DIRECTOR ECONOMIC.


PT^SEtRETArc^

AVIZAT JgjfalIC

ȘEFSERRICTU BUGET

ȘtE^ăl^rS^ANCTU

Cod FP 53-01, Ver. 1

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


BUGET LOCAL


Anexa 2.38-1


Hotărârea nr,

DENUMIREA INDICATORILOR

■        Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

1.078.771,57

99,92

1.078.871,49

VENITURI PROPRII

2

48.02

530.133,31

10.109,07

540.242,38

L VENITURI CURENTE

3

00.02

747.500,12

10.109,07

757.609,19

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

703.003,56

10.109,07

713.112,63

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

359.263,48

10.109,07

369.372,55

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

6

00.05

4.566,56

0,00

4.566,56

Impozit pe profit

7

01.02

4.566,56

0,00

4.566,56

Impozit pe profit de la agenții economici

8

01.02.01

4.566,56

0,00

4.566,56

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

9

00.06

354.100,86

10.109,07

364.210,03

Impozit pe venit

10

03.02

10.580,32

0,00

10.580,32

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

11

03.02.18

10.580,32

0,00

10.580,32

Cote st sume defalcate din impozitul pe venit

12

04.02

343.520,64

10.109,07

353.629,71

Cote defalcate din impozitul pe venit

13

04.02.01

341.684,64

10.109,07

351.793,71

Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibarea bugetelor locale

14

04.02.04

1.836,00

0,00

1.836,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

15

00.07

595,96

0,00

595,96

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

16

05.02

595,96

0,00

595,96

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02.50

595,96

0,00

595,96

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

18

00.09

89.200,22

0,00

89.200,22

impozite si taxe pe proprietate

19

07.02

89.200,22

0,00

89.200,22

Impozit pe clădiri

20

07.02.01

73.910,83

0,00

73.910,83

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Impozit pe clădiri - PF

21

07.02.01.01

23.590,39

0,00

23.590,39

Impozit pe clădiri - PJ

22

07.02.01.02

50.320,44

0,00

50.320,44

Impozit pe terenuri

23

07.02.02

9.327,98

0,00

9.327,98

Impozit pe terenuri - PF

24

07.02.02.01

4.338,95

0,00

4.338,95

Impozit pe terenuri - PJ

25

07.02.02.02

4.706,39

0,00

4.706,39

Impozit pe terenurile extravilane

26

07.02.02.03

282,64

0,00

282,64

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

27

07.02.03

5.698,08

0,00

5.698,08

Alte impozite si taxe de proprietate

28

07.02.50

263,33

0,00

263,33

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

29

00.10

253.079,58

0,00

253.079,58

Sume defalcate din TVA

30

11.02

222.560,11

0,00

222.560,11

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

31

11.02.02

155.549,13

0,00

155.549,13

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

32

11.02.06

67.010,98

0,00

67.010,98

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

33

12.02

612,40

0,00

612,40

Taxe hoteliere

34

12.02.07

612,40

0,00

612,40

Taxe pe servicii specifice

35

15.02

603,08

0,00

603,08

Impozit pe spectacole

36

15.02.01

240,16

0,00

240,16

Alte taxe pe servicii specifice

37

15.02.50

362,92

0,00

362,92

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

38

16.02

29.303,99

0,00

29.303,99

Taxa asupra mijloacelor de transport

39

16.02.02

24.832,27

0,00

24.832,27

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

40

16.02.02.01

14.415,46

0,00

14.415,46

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

41

16.02.02.02

10.416,81

0,00

10.416,81

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

42

16.02.03

0,00

0,00

0,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

43

16.02.50

4.471,72

0,00

4.471,72

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

44

00.11

1.460,28

0,00

1.460,28

Alte impozite si taxe fiscale

45

18.02

1.460,28

0,00

1.460,28

Alte impozite si taxe

46

18.02.50

1.460,28

0,00

1.460,28

C. VENITURI NEFISCALE

47

00.12

44.496,56

0,00

44.496,56

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

48

00.13

22.832,15

0,00

22.832,15

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din proprietate

49

30.02

22.814,59

0,00

22.814,59

Venituri din concesiuni si închirieri

50

30.02.05

21.314,59

0,00

21.314,59

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

51

30.02.05.30

21.314,59

0,00

21.314,59

Venituri din dividende

52

30.02.08

1.500,00

0,00

1.500,00

Venituri din dividende de la alti plătitori

53

30.02.08.02

1.500,00

0,00

1.500,00

Venituri din dobânzi

54

31.02

17,56

0,00

17,56

Alte venituri din dobânzi

55

31.02.03

17,56

0,00

17,56

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

56

00.14

21.664,41

0,00

21.664,41

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

57

33.02

245,64

0,00

245,64

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

58

33.02.12

228,16

0,00

228,16

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

59

33.02.28

17,48

0,00

17,48

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

60

34.02

3.622,44

0,00

3.622,44

Taxe extrajudiciare de timbru

61

34.02.02

3.622,44

0,00

3.622,44

Amenzi, penalitati si confiscări

62

35.02

10.010,41

0,00

10.010,41

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

63

35.02.01

10.010,11

0,00

10.010,11

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

64

35.02.01.02

10.010,11

0,00

10.010,11

Alte amenzi, penalitati si confiscări

65

35.02.50

0,30

0,00

0,30

Diverse venituri

66

36.02

7.785,92

0,00

7.785,92

Taxe speciale

67

36.02.06

4.785,92

0,00

4.785,92

Alte venituri

68

36.02.50

3.000,00

0,00

3.000,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

69

37.02

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

70

37.02.03

-32.642,93

158,85

-32.484,08

Varsaminte din secțiunea de funcționare

71

37.02.04

32.642,93

-158,85

32.484,08

II. VENITURI DIN CAPITAL

72

00.15

5.193,30

0,00

5.193,30

Venituri din valorificarea unor bunuri

73

39.02

5.193,30

0,00

5.193,30

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

74

39.02.01

0,07

0,00

0,07

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

75

39.02.03

2.538,60

0,00

2.538,60

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

76

39.02.07

2.387,60

0,00

2.387,60

Depozite speciale pentru construcții de construinte

77

39.02.10

267,03

0,00

267,03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

IV. SUBVENȚII

78

00.17

156.382,95

0,00

156.382,95

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

79

00.18

156.382,95

0,00

156.382,95

Subvenții de la bugetul de stat

80

42.02

156.382,95

0,00

156.382,95

A. De capital

81

149.261,75

0,00

149.261,75

Suventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

82

42.02.16

5.000,00

0,00

5.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatate

83

42.02.16.03

5.000,00

0,00

5.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

84

42.02.20

144.261,75

0,00

144.261,75

B. Curente

85

7.121,20

0,00

7.121,20

Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

86

42.02.34

65,12

0,00

65,12

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

87

42.02.41

7.056,08

0,00

7.056,08

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

88

45.02

169.695,20

-10.009,15

159.686,05

Fondul European de Dezvoltare regionala

89

45.02.01

120.961,19

-10.009,15

110.952,04

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

90

45.02.01.01

107.105,42

-10.009,15

97.096,27

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

91

45.02.01.02

10.618,23

0,00

10.618,23

Prefinantari

92

45.02.01.03

3.237,54

0,00

3.237,54

Fondul Social European

93

45.02.02

1.454,26

0,00

1.454,26

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

94

45.02.02.01

173,57

0,00

173,57

Sume primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori

95

45.02.02.02

1.280,69

0,00

1.280,69

Fondul de Coeziune

96

45.02.03

46.373,13

0,00

46.373,13

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

97

45.02.03.01

28.856,48

0,00

28.856,48

Sume primite în contul plăților efectuate in anii anteriori

98

45.02.03.02

7.429,52

0,00

7.429,52

Prefinantari

99

45.02.03.03

10.087,13

0,00

10.087,13

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

100

45.02.07

861,98

0,00

861.98

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

101

45.02.07.01

10,28

0,00

10,28

Prefinantari

102

45.02.07.03

851,70

0,00

851,70

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

103

45.02.15

44,64

0,00

44,64

Prefinantari

104

45.02.15.03

44,64

0,00

44,64

TOTAL CHELTUIELI

105

1.096.836,48

99,92

1.096.936,40

CHELTUIELI CURENTE

106

01

978.866,75

9.667,92

988.534,67

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

107

10

208.534,93

65,00

208.599,93

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

108

20

255.968,66

6.702,92

262.671,58

TITLUL III DOBÂNZI

109

30

26.028,56

0,00

26.028,56

TITLUL IV SUBVENȚII

110

40

169.876,99

3.500,00

173.376,99

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

111

51

20.241,19

-600,00

19.641,19

Titlul VII! PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

112

56

276.898,96

0,00

276.898,96

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

113

57

14.570,16

0,00

14.570,16

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

114

59

6.747,30

0,00

6.747,30

CHELTUIELI DE CAPITAL

115

70

83.218,94

-9.568,00

73.650,94

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

116

71

83.218,94

-9.568,00

73.650,94

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

117

81

34.750,79

0,00

34.750,79

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

118

50.02

80.976,50

20,00

80.996,50

Autoritati publice si acțiuni externe

119

51.02

49.682,94

20,00

49.702,94

CHELTUIELI CURENTE

120

01

47.060,43

118,92

47.179,35

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

121

10

33.103,37

0,00

33.103,37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

122

20

10.888,44

118,92

11.007,36

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

123

59

3.068,62

0,00

3.068,62

CHELTUIELI DE CAPITAL

124

70

2.622,51

-98,92

2.523,59

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

125

71

2.622,51

-98,92

2.523,59

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

126

51.02.01

49.682,94

20,00

49.702,94

Autoritati executive

127

51.02.01.03

49.682,94

20,00

49.702,94

Alte servicii publice generale

128

54.02

5.265,00

0,00

5.265,00

CHELTUIELI CURENTE

129

01

4.870,00

0,00

4.870,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

130

20

2.100,00

0,00

2.100,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

131

51

2.770,00

0,00

2.770,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

132

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

133

81

395,00

0,00

395,00

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

134

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

135

54.02.10

2.735,00

0,00

2.735,00

Alte servicii publice generale

136

54.02.50

2.530,00

0,00

2.530,00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

137

55.02

26.028,56

0,00

26.028,56

CHELTUIELI CURENTE

138

01

26.028,56

0,00

26.028,56

TITLUL HI DOBÂNZI

139

30

26.028,56

0,00

26.028,56

CHELTUIELI DE CAPITAL

140

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

141

55.02.01

26.028,56

0,00

26.028,56

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

142

59.02

17.722,30

0,00

17.722,30

Ordine publica si siguranța naționala

143

61.02

17.722,30

0,00

17.722,30

CHELTUIELI CURENTE

144

01

16.599,84

0,00

16.599,84

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

145

10

14.000,00

0,00

14.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

146

20

2.384,84

0,00

2.384,84

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

147

51

15,00

0,00

15,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

148

59

200,00

0,00

200,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

149

70

1.122,46

0,00

1.122,46

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

150

71

1.122,46

0,00

1.122,46

Din total capitol

Ordine publica

151

61.02.03

16.715,18

0,00

16.715,18

Politie locala

152

61.02.03.04

16.715,18

0,00

16.715,18

Proiecție civila si proiecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

153

61.02.05

1.007,12

0,00

1.007,12

Partea a lll-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE

154

64.02

362.273,25

-765,00

361.508,25

Invatamani

155

65.02

188.158,99

-600,00

187.558,99

CHELTUIELI CURENTE

156

01

182.220,40

-44,00

182.176,40

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

157

10

126.402,63

0,00

126.402,63

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

158

20

49.100,00

-44,00

49.056,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

159

56

2.015,10

0,00

2.015,10

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

160

57

1.602,00

0,00

1.602,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

161

59

3.100,67

0,00

3.100,67

CHELTUIELI DE CAPITAL

162

70

5.562,03

-556,00

5.006,03

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

163

71

5.562,03

-556,00

5.006,03

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

164

81

376,56

0,00

376,56

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

165

65.02.03

63.051,52

-295,15

62.756,37

Invatamant preșcolar

166

65.02.03.01

34.760,52

-320,36

34.440,16

Invatamant primar

167

65.02.03.02

28.291,00

25,21

28.316,21

Invatamant secundar

168

65.02.04

123.827,74

-304,85

123.522,89

Invatamant secundar inferior

169

65.02.04.01

38.903,49

0,00

38.903,49

Invatamant secundar superior

170

65.02.04.02

82.763,89

-304,85

82.459,04

Invatamant profesional

171

65.02.04.03

2.160,36

0,00

2.160,36

Invatamant postliceal

172

65.02.05

1.279,73

0,00

1.279,73

Sanatate

173

66.02

40.379,90

0,00

40.379,90

CHELTUIELI CURENTE

174

01

29.175,36

0,00

29.175,36

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

175

10

4.694,04

0,00

4.694,04

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

176

20

8.434,00

0,00

8.434,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

177

51

9.454,15

0,00

9.454,15

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

178

56

6.593,17

0,00

6.593,17

CHELTUIELI DE CAPITAL

179

70

11.204,54

0,00

11.204,54

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

180

71

11.204,54

0,00

11.204,54

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

181

66.02.06

35.251,86

0,00

35.251,86

Spitale generale

182

66.02.06.01

35.251,86

0,00

35.251,86

Servicii de sanatate publica

183

66.02.08

5.128,04

___________0,00

5.128,04

Cultura, recreere si religie

184

67.02

87.041,26

-230,00

86.811,26

CHELTUIELI CURENTE

185

01

82.029,28

-230,00

81.799,28

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

186

10

14.399,93

0,00

14.399,93

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

187

20

62.612,00

370,00

62.982,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

188

51

4.737,90

-600,00

4.137,90

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

189

56

279,45

0,00

279,45

CHELTUIELI DE CAPITAL

190

70

4.823,70

0,00

4.823,70

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

191

71

4.823,70

0,00

4.823,70

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

192

81

188,28

0,00

188,28

Din total capitol

Servicii culturale

193

67.02.03

31.112,18

0,00

31.112,18

Instituții publice de spectacole si concerte

194

67.02.03.04

20.707,25

0,00

20.707,25

Case de cultura

195

67.02.03.06

10.404,93

0,00

10.404,93

Servicii recreative si sportive

196

67.02.05

52.326,08

-230,00

52.096,08

Sport

197

67.02.05.01

24.408,38

-230,00

24.178,38

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

198

67.02.05.03

27.917,70

0,00

27.917,70

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

199

67.02.50

3.603,00

0,00

3.603,00

Asigurări si asistenta sociala

200

68.02

46.693,10

65,00

46.758,10

CHELTUIELI CURENTE

201

01

46.293,95

65,00

46.358,95

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

202

10

15.934,96

65,00

15.999,96

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

203

20

6.120,38

0,00

6.120,38

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

204

51

2.014,00

0,00

2.014,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

205

56

9.256,45

0,00

9.256,45

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

206

57

12.968,16

0,00

12.968,16

CHELTUIELI DE CAPITAL

207

70

399,15

0,00

399,15

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

208

71

399,15

0,00

399,15

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

209

68.02.04

861,00

0,00

861,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

210

68.02.05

22.322,00

0,00

22.322,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

211

68.02.05.02

22.322,00

0,00

22.322,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

212

68.02.06

10.187,65

0,00

10.187,65

Crese

213

68.02.11

1.828,99

0,00

1.828,99

Prevenirea excluderii sociale

214

68.02.15

11.471,30

65,00

11.536,30

Ajutor social

215

68.02.15.01

4.450,60

0,00

4.450,60

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cantine de ajutor social

216

68.02.15.02

7.020,70

65,00

7.085,70

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

217

68.02.50

22,16

0,00

22,16

Partea a ÎV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

218

69.02

226.885,78

2.614,92

229.500,70

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

219

70.02

204.041,59

2.614,92

206.656,51

CHELTUIELI CURENTE

220

01

153.837,03

4.357,50

158.194,53

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

221

20

44.441,03

4.357,50

48.798,53

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATÎ ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

222

51

1.250,14

0,00

1.250,14

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

223

56

107.767,85

0,00

107.767,85

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

224

59

378,01

0,00

378,01

CHELTUIELI DE CAPITAL

225

70

27.286,62

-1.742,58

25.544,04

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

226

71

27.286,62

-1.742,58

25.544,04

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

227

81

22.917,94

0,00

22.917,94

Din total capitol

Locuințe

228

70.02.03

42.040,69

0,00

42.040,69

Dezvoltarea sistemului de locuințe

229

70.02.03.01

42.040,69

0,00

42.040,69

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

230

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajau hidrotehnice

231

70.02.05

18.948,86

3.130,00

22.078,86

Alimentare cu apa

232

70.02.05.01

18.948,86

3.130,00

22.078,86

iluminat public si electrificări rurale

233

70.02.06

14.811,68

1.244,92

16.056,60

Alimentare cu gaze naturale in localitati

234

70.02.07

1.200,00

0,00

1.200,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

235

70.02.50

127.040,36

-1.760,00

125.280,36

Protecția mediului

236

74.02

22.844,19

0,00

22.844,19

CHELTUIELI CURENTE

237

01

21.788,19

0,00

21.788,19

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

238

20

20.600,00

0,00

20.600,00

Titlul Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

239

56

1.188,19

0,00

1.188,19

CHELTUIELI DE CAPITAL

240

70

1.056,00

0,00

1.056,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

241

71

1.056,00

0,00

1.056,00

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

242

74.02.05

21.656,00

0,00

21.656,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Salubritate

243

74.02.05.01

15.156,00

0,00

15.156,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

244

74.02.05.02

6.500,00

0,00

6.500,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

245

74.02.06

1.188,19

0,00

1.188,19

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

246

79.02

408.978,65

-1.770,00

407.208,65

Combustibili si energie

247

81.02

129.005,45

0,00

129.005,45

CHELTUIELI CURENTE

248

01

129.005,45

0,00

129.005,45

TITLUL IV SUBVENȚII

249

40

123.576,99

0,00

123.576,99

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

250

56

5.428,46

0,00

5.428,46

CHELTUIELI DE CAPITAL

251

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Energie termica

252

81.02.06

129.005,45

0,00

129.005,45

Transporturi

253

84.02

279.973,20

-1.770,00

278.203,20

CHELTUIELI CURENTE

254

01

239.958,26

5.400,50

245.358,76

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

255

20

49.287,97

1.900,50

51.188,47

TITLUL IV SUBVENȚII

256

40

46.300,00

3.500,00

49.800,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

257

56

144.370,29

0,00

144.370,29

CHELTUIELI DE CAPITAL

258

70

29.141,93

-7.170,50

21.971,43

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

259

71

29.141,93

-7.170,50

21.971,43

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

260

81

10.873,01

0,00

10.873,01

Din total capitol

Transport rutier

261

84.02.03

279.973,20

-1.770,00

278.203,20

Drumuri si poduri

262

84.02.03.01

37.269,30

-205,20

37.064,10

Transport in comun

263

84.02.03.02

172.770,81

-406,00

172.364,81

Străzi

264

84.02.03.03

69.933,09

-1.158,80

68.774,29

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

265

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

266

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

267

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

268

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

269

99.02

18.064,91

0,00

18.064,91

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

721.978,39

10.267,92

732.246,31

TOTAL VENITURI

2

00.01

721.978,39

10.267,92

732.246,31

VENITURI PROPRII

3

48.02

524.940,01

10.109,07

535.049,08

I. VENITURI CURENTE

4

00.02

714.857,19

10.267,92

725.125,11

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

703.003,56

10.109,07

713.112,63

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

359.263,48

10.109,07

369.372,55

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

7

00.05

4.566,56

0,00

4.566,56

Impozit pe profit

8

01.02

4.566,56

0,00

4.566,56

Impozit pe profit de ia agenții economici

9

01.02.01

4.566,56

0,00

4.566,56

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

10

00.06

354.100,96

10.109,07

364.210,03

Impozit pe venit

11

03.02

10.580,32

0,00

10.580,32

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

12

03.02.18

10.580,32

0,00

10.580,32

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

13

04.02

343.520,64

10.109,07

353.629,71

Cote defalcate din impozitul pe venit

14

04.02.01

341.684,64

10.109,07

351.793,71

Sume alocate de la consiliul județean pentru echiiibarea bugetelor locale

15

04.02.04

1.836,00

0,00

1.836,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

16

00.07

595,96

0,00

595,96

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02

595,96

0,00

595,96

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

18

05.02.50

595,96

0,00

595,96

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

19

00.09

89.200,22

0,00

89.200,22

Impozite si taxe pe proprietate

20

07.02

89.200,22

0,00

89.200,22

Impozit pe clădiri

21

07.02.01

73.910,83

0,00

73.910,83

Impozit pe clădiri - PF

22

07.02.01.01

23.590,39

0,00

23.590,39

Impozit pe clădiri - PJ

23

07.02.01.02

50.320,44

0,00

50.320,44

Impozit pe terenuri

24

07.02.02

9.327,98

0,00

9.327,98

Impozit pe terenuri - PF

25

07.02.02.01

4.338,95

0,00

4.338,95

Impozit pe terenuri - PJ

26

07.02.02.02

4.706,39

0,00

4.706,39

Impozit pe terenurile extravilane

27

07.02.02.03

282,64

0,00

282,64

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru La bugetul de stat ~ restante anii anteriori =

28

07.02.03

5.698,08

0,00

5.698,08

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte impozite si taxe de proprietate

29

07.02.50

263,33

0,00

263,33

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

30

00.10

253.079,58

0,00

253.079,58

Sume defalcate din TVA

31

11.02

222.560,11

0,00

222.560,11

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

32

11.02.02

155.549,13

0,00

155.549,13

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

33

11.02.06

67.010,98

0,00

67.010,98

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

34

12.02

612,40

0,00

612,40

Taxe hoteliere

35

12.02.07

612,40

0,00

612,40

Taxe pe servicii specifice

36

15.02

603,08

0,00

603,08

Impozit pe spectacole

37

15.02.01

240,16

0,00

240,16

Alte taxe pe servicii specifice

38

15.02.50

362,92

0,00

362,92

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

39

16.02

29.303,99

0,00

29.303,99

Taxa asupra mijloacelor de transport

40

16.02.02

24.832,27

0,00

24.832,27

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

41

16.02.02.01

14.415,46

0,00

14.415,46

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

42

16.02.02.02

10.416,81

0,00

10.416,81

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

43

16.02.03

0,00

0,00

0,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati

44

16.02.50

4.471,72

0,00

4.471,72

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

45

00.11

1.460,28

0,00

1.460,28

Alte impozite si taxe fiscale

46

18.02

1.460,28

0,00

1.460,28

Alte impozite si taxe

47

18.02.50

1.460,28

0,00

1.460,28

C. VENITURI NEFISCALE

48

00.12

11.853,63

158,85

12.012,48

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

49

00.13

22.832,15

0,00

22.832,15

Venituri din proprietate

50

30.02

22.814,59

0,00

22.814,59

Venituri din concesiuni si închirieri

51

30.02.05

21.314,59

0,00

21.314,59

Alte venituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile publice

52

30.02.05.30

21.314,59

0,00

21.314,59

Venituri din dividende

53

30.02.08

1.500,00

0,00

1.500,00

Venituri din dividende de la aîti plătitori

54

30.02.08.02

1.500,00

0,00

1.500,00

Venituri din dobânzi

55

31.02

17,56

0,00

17,56

Alte venituri din dobânzi

56

31.02.03

17,56

0,00

17,56

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

57

00.14

-10.978,52

158,85

-10.819,67

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

58

33.02

245,64

0,00

245,64

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

59

33.02.12

228,16

0,00

228,16

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

60

33.02.28

17,48

0,00

17,48

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

61

34.02

3.622,44

0,00

3.622,44

Taxe extrajudiciare de timbru

62

34.02.02

3.622,44

0,00

3.622,44

Amenzi, penalitati si confiscări

63

35.02

10.010,41

0,00

10.010,41

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

64

35.02.01

10.010,11

0,00

10.010,11

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

65

35.02.01.02

10.010,11

0,00

10.010,11

Alte amenzi, penalitati si confiscări

66

35.02.50

0,30

0,00

0,30

Diverse venituri

67

36.02

7.785,92

0,00

7.785,92

Taxe speciale

68

36.02.06

4.785,92

0,00

4.785,92

Alte venituri

69

36.02.50

3.000,00

0,00

3.000,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

70

37.02

-32.642,93

158,85

-32.484,08

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

71

37.02.03

-32.642,93

158,85

-32.484,08

IV. SUBVENȚII

72

00.17

7.121,20

0,00

7.121,20

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

73

00.18

7.121,20

0,00

7.121,20

Subvenții de la bugetul de stat

74

42.02

7.121,20

0,00

7.121,20

B. Curente

75

7.121,20

0,00

7.121,20

Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

76

42.02.34

65,12

0,00

65,12

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

77

42.02.41

7.056,08

0,00

_______7.056,08

TOTAL CHELTUIELI

78

721.978,39

10.267,92

732.246,31

CHELTUIELI CURENTE

79

01

687.227,60

10.267,92

697.495,52

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

80

10

208.534,93

65,00

208.599,93

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

81

20

255.968,66

6.702,92

262.671,58

TITLUL HI DOBÂNZI

82

30

26.028,56

0,00

26.028,56

TITLUL IV SUBVENȚII

83

40

169.876,99

3.500,00

173.376,99

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNÎTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

84

51

5.501,00

0,00

5.501,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

85

57

14.570,16

0,00

14.570,16

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

86

59

6.747,30

0,00

6.747,30

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

i       Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

87

81

34.750,79

0,00

34.750,79

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

88

50.02

78.203,99

118,92

78.322,91

Autoritati publice si acțiuni externe

89

51.02

47.060,43

118,92

47.179,35

CHELTUIELI CURENTE

90

01

47.060,43

118,92

47.179,35

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

91

10

33.103,37

0,00

33.103,37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

92

20

10.888,44

118,92

11.007,36

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

93

59

3.068,62

0,00

3.068,62

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

94

51.02.01

47.060,43

118,92

47.179,35

Autoritati executive

95

51.02.01.03

47.060,43

118,92

47.179,35

Alte servicii publice generale

96

54.02

5.115,00

0,00

5.115,00

CHELTUIELI CURENTE

97

01

4.720,00

0,00

4.720,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

98

20

2.100,00

0,00

2.100,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

99

51

2.620,00

0,00

2.620,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

100

81

395,00

0,00

395,00

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

101

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

102

54.02.10

2.585,00

0,00

2.585,00

Alte servicii publice generale

103

54.02.50

2.530,00

0,00

2.530,00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

104

55.02

26.028,56

0,00

26.028,56

CHELTUIELI CURENTE

105

01

26.028,56

0,00

26.028,56

TITLUL III DOBÂNZI

106

30

26.028,56

0,00

26.028,56

Din total capitol

Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurărilor sociale de stat

107

55.02.01

26.028,56

0,00

26.028,56

Partea a H-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

108

59.02

16.599,84

0,00

16.599,84

Ordine publica si siguranța naționala

109

61.02

16.599,84

0,00

16.599,84

CHELTUIELI CURENTE

110

01

16.599,84

0,00

16.599,84

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

111

10

14.000,00

0,00

14.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

112

20

2.384,84

0,00

2.384,84

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

113

51

15,00

0,00

15,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

114

59

200,00

0,00

200,00

Din total capitol

Ordine publica

115

61.02.03

15.984,84

0,00

15.984,84

Politie locala

116

61.02.03.04

15.984,84

0,00

15.984,84

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitară)

117

61.02.05

615,00

0,00

615,00

Partea a Hl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

118

64.02

308.799,61

391,00

309.190,61

Invatamant

119

65.02

180.581,86

-44,00

180.537,86

CHELTUIELI CURENTE

120

01

180.205,30

-44,00

180.161,30

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

121

10

126.402,63

0,00

126.402,63

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

122

20

49.100,00

-44,00

49.056,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

123

57

1.602,00

0,00

1.602,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

124

59

3.100,67

0,00

3.100,67

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

125

81

376,56

0,00

376,56

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

126

65.02.03

61.265,25

0,00

61.265,25

Invatamant preșcolar

127

65.02.03.01

34.022,09

0,00

34.022,09

Invatamant primar

128

65.02.03.02

27.243,16

0,00

27.243,16

Invatamant secundar

129

65.02.04

118.036,88

-44,00

117.992,88

Invatamant secundar inferior

130

65.02.04.01

38.903,49

0,00

38.903,49

Invatamant secundar superior

131

65.02.04.02

76.973,03

-44,00

76.929,03

Invatamant profesional

132

65.02.04.03

2.160,36

0,00

2.160,36

Invatamant postliceal

133

65.02.05

1.279,73

0,00

1.279,73

Sanatate

134

66.02

13.980,04

0,00

13.980,04

CHELTUIELI CURENTE

135

01

13.980,04

0,00

13.980,04

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

136

10

4.694,04

0,00

4.694,04

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

137

20

8.434,00

0,00

8.434,00

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

138

51

852,00

0,00

852,00

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

139

66.02.06

9.132,00

0,00

9.132,00

Spitale generale

140

66.02.06.01

9.132,00

0,00

9.132,00

Servicii de sanatate publica

141

66.02.08

4.848,04

0,00

4.848,04

Cultura, recreere si religie

142

67.02

77.200,21

370,00

77.570,21

CHELTUIELI CURENTE

143

01

77.011,93

370,00

77.381,93

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

144

10

14.399,93

0,00

14.399,93

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

145

20

62.612,00

370,00

62.982,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

146

81

188,28

0,00

188,28

Din total capitol

Servicii culturale

147

67.02.03

29.798,93

0,00

29.798,93

Instituții publice de spectacole si concerte

148

67.02.03.04

19.474,00

0,00

19.474,00

Case de cultura

149

67.02.03.06

10.324,93

0,00

10.324,93

Servicii recreative si sportive

150

67.02.05

43.798,28

370,00

44.168,28

Sport

151

67.02.05.01

18.080,00

370,00

18.450,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

152

67.02.05.03

25.718,28

0,00

25.718,28

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

153

67.02.50

3.603,00

0,00

3.603,00

Asigurări si asistenta sociala

154

68.02

37.037,50

65,00

37.102,50

CHELTUIELI CURENTE

155

01

37.037,50

65,00

37.102,50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

156

10

15.934,96

65,00

15.999,96

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

157

20

6.120,38

0,00

6.120,38

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

158

51

2.014,00

0,00

2.014,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

159

57

12.968,16

0,00

12.968,16

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

160

68.02.04

855,00

0,00

855,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

161

68.02.05

22.263,00

0,00

22.263,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

162

68.02.05.02

22.263,00

0,00

22.263,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

163

68.02.06

4.041,00

0,00

4.041,00

Crese

164

68.02.11

1.828,99

0,00

1.828,99

Prevenirea excluderii sociale

165

68.02.15

8.027,35

65,00

8.092,35

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Ajutor social

166

68.02.15.01

4.205,00

0,00

4.205,00

Cantine de ajutor social

167

68.02.15.02

3.822,35

65,00

3.887,35

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

168

68.02.50

22,16

0,00

22,16

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

169

69.02

88.336,98

4.357,50

92.694,48

Locuințe, servicii sî dezvoltare publica

170

70.02

67.736,98

4.357,50

72.094,48

CHELTUIELI CURENTE

171

01

44.819,04

4.357,50

49.176,54

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

172

20

44.441,03

4.357,50

48.798,53

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

173

59

378,01

0,00

378,01

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

174

81

22.917,94

0,00

22.917,94

Din total capitol

Locuințe

175

70.02.03

260,00

0,00

260,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

176

70.02.03.01

260,00

0,00

260,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

177

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

178

70.02.05

16.480,98

2.000,00

18.480,98

Alimentare cu apa

179

70.02.05.01

16.480,98

2.000,00

18.480,98

Iluminat public si electrificări rurale

180

70.02.06

9.183,44

2.397,50

11.580,94

Alimentare cu gaze naturale in localitati

181

70.02.07

1.200,00

0,00

1.200,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

182

70.02.50

40.612,56

-40,00

40.572,56

Protecția mediului

183

74.02

20.600,00

0,00

20.600,00

CHELTUIELI CURENTE

184

01

20.600,00

0,00

20.600,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

185

20

20.600,00

0,00

20.600,00

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

186

74.02.05

20.600,00

0,00

20.600,00

Salubritate

187

74.02.05.01

14.100,00

0,00

14.100,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

188

74.02.05.02

6.500,00

0,00

6.500,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

189

74.02.06

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

190

79.02

230.037,97

5.400,50

235.438,47

Combustibili sî energie

191

81.02

123.576,99

0,00

123.576,99

CHELTUIELI CURENTE                                     ________________________

192

01

123.576,99

0,00

123.576,99

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL IV SUBVENȚII

193

40

123.576,99

0,00

123.576,99

Din total capitol

Energie termica

194

81.02.06

123.576,99

0,00

123.576,99

Transporturi

195

84.02

106.460,98

5.400,50

111.861,48

CHELTUIELI CURENTE

196

01

95.587,97

5.400,50

100.988,47

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

197

20

49.287,97

1.900,50

51.188,47

TITLUL IV SUBVENȚII

198

40

46.300,00

3.500,00

49.800,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

199

81

10.873,01

0,00

10.873,01

Din total capitol

Transport rutier

200

84.02.03

106.460,98

5.400,50

111.861,48

Drumuri si poduri

201

84.02.03.01

0,00

0,00

0,00

Transport in comun

202

84.02.03.02

57.984,42

3.500,00

61.484,42

Străzi

203

84.02.03.03

48.476,56

1.900,50

50.377,06

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

204

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a Vîl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFÎCIT

205

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

206

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

207

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

208

99.02

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

356.793,18

-10.168,00

346.625,18

TOTAL VENITURI

2

00.01

356.793,18

-10.168,00

346.625,18

VENITURI PROPRII

3

48.02

5.193,30

0,00

5.193,30

L VENITURI CURENTE

4

00.02

32.642,93

-158,85

32.484,08

C. VENITURI NEFISCALE

5

00.12

32.642,93

-158,85

32.484,08

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6

00.14

32.642,93

-158,85

32.484,08

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

7

37.02

32.642,93

-158,85

32.484,08

Varsaminte din secțiunea de funcționare

8

37.02.04

32.642,93

-158,85

32.484,08

II. VENITURI DIN CAPITAL

9

00.15

5.193,30

0,00

5.193,30

Venituri din valorificarea unor bunuri

10

39.02

5.193,30

0,00

5.193,30

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

11

39.02.01

0,07

0,00

0,07

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

12

39.02.03

2.538,60

0,00

2.538,60

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

13

39.02.07

2.387,60

0,00

2.387,60

Depozite speciale pentru construcții de construinte

14

39.02.10

267,03

0,00

267,03

IV. SUBVENȚII

15

00.17

149.261,75

0,00

149.261,75

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

16

00.18

149.261,75

0,00

149.261,75

Subvenții de la bugetul de stat

17

42.02

149.261,75

0,00

149.261,75

A. De capital

18

149.261,75

0,00

149.261,75

Suventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

19

42.02.16

5.000,00

0,00

5.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatate

20

42.02.16.03

5.000,00

0,00

5.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

21

42.02.20

144.261,75

0,00

144.261,75

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

22

45.02

169.695,20

-10.009,15

159.686,05

Fondul European de Dezvoltare regionala

23

45.02.01

120.961,19

-10.009,15

110.952,04

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

24

45.02.01.01

107.105,42

-10.009,15

97.096,27

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

25

45.02.01.02

10.618,23

0,00

10.618,23

Prefinantari

26

45.02.01.03

3.237,54

0,00

3.237,54

Fondul Social European

27

45.02.02

1.454,26

0,00

1.454,26

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

28

45.02.02.01

173,57

0,00

173,57

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

29

45.02.02.02

1.280,69

0,00

1.280,69

Fondul de Coeziune

30

45.02.03

46.373,13

0,00

46.373,13

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

31

45.02.03.01

28.856,48

0,00

28.856,48

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

32

45.02.03.02

7.429,52

0,00

7.429,52

Prefinantari

33

45.02.03.03

10.087,13

0,00

10.087,13

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

34

45.02.07

861,98

0,00

861,98

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

35

45.02.07.01

10,28

0,00

10,28

Prefinantari

36

45.02.07.03

851,70

0,00

851,70

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

37

45.02.15

44,64

0,00

44,64

Prefinantari

38

45.02.15.03

44,64

0,00

44,64

TOTAL CHELTUIELI

39

374.858,09

-10.168,00

364.690,09

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

40

01

291.639,15

“600,00

291.039,15

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

41

51

14.740,19

-600,00

14.140,19

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

42

56

276.898,96

0,00

276.898,96

CHELTUIELI DE CAPITAL

43

70

83.218,94

-9.568,00

73.650,94

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

44

71

83.218,94

-9.568,00

73.650,94

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

45

50.02

2.772,51

-98,92

2.673,59

Autoritati publice si acțiuni externe

46

51.02

2.622,51

-98,92

2.523,59

CHELTUIELI CURENTE

47

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

48

70

2.622,51

-98,92

2.523,59

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

49

71

2.622,51

-98,92

2.523,59

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

50

51.02.01

2.622,51

-98,92

2.523,59

Autoritati executive

51

51.02.01.03

2.622,51

-98,92

2.523,59

Alte servicii publice generale

52

54.02

150,00

0,00

150,00

CHELTUIELI CURENTE

53

01

150,00

0,00

150,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

54

51

150,00

0,00

150,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

55

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

56

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

57

54.02.10

150,00

0,00

150,00

Alte servicii publice generale

58

54.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59

59.02

1.122,46

0,00

1.122,46

Ordine publica si siguranța naționala

60

61.02

1.122,46

0,00

1.122,46

CHELTUIELI CURENTE

61

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

62

70

1.122,46

0,00

1.122,46

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

63

71

1.122,46

0,00

1.122,46

Din total capitol

Ordine publica

64

61.02.03

730,34

0,00

730,34

Politie locala

65

61.02,03.04

730,34

0,00

730,34

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmiîitara)

66

61.02.05

392,12

0,00

392,12

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCÎAL-CULTURALE

67

64.02

53.473,64

-1.156,00

52.317,64

Invatamant

68

65.02

7.577,13

-556,00

7.021,13

CHELTUIELI CURENTE

69

01

2.015,10

0,00

2.015,10

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

70

56

2.015,10

0,00

2.015,10

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

70

5.562,03

-556,00

5.006,03

TITLUL XI ACTIVE NEFÎNANCIARE

72

71

5.562,03

-556,00

5.006,03

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

73

65.02.03

1.786,27

-295,15

1.491,12

Invatamant preșcolar

74

65.02.03.01

738,43

-320,36

418,07

Invatamant primar

75

65.02.03.02

1.047,84

25,21

1.073,05

Invatamant secundar

76

65.02.04

5.790,86

-260,85

5.530,01

Invatamant secundar inferior

77

65.02.04.01

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar superior

78

65.02.04.02

5.790,86

-260,85

5.530,01

Invatamant profesional

79

65.02.04.03

0,00

0,00

0,00

Invatamant postîiceal

80

65.02.05

0,00

0,00

0,00

Sanatate

81

66.02

26.399,86

0,00

26.399,86

CHELTUIELI CURENTE

82

01

15.195,32

0,00

15.195,32

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

83

51

8.602,15

0,00

8.602,15

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

84

56

6.593,17

0,00

6.593,17

CHELTUIELI DE CAPITAL

85

70

11.204,54

0,00

11.204,54

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

86

71

11.204,54

0,00

11.204,54

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

87

66.02.06

26.119,86

0,00

26.119,86

Spitale generale

88

66.02.06.01

26.119,86

0,00

26.119,86

Servicii de sanatate publica

89

66.02.08

280,00

0,00

280,00

Cultura, recreere si religie

90

67.02

9.841,05

-600,00

9.241,05

CHELTUIELI CURENTE

91

01

5.017,35

-600,00

4.417,35

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

92

51

4.737,90

-600,00

4.137,90

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

93

56

279,45

0,00

279,45

CHELTUIELI DE CAPITAL

94

70

4.823,70

0,00

4.823,70

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

95

71

4.823,70

0,00

4.823,70

Din total capitol

Servicii culturale

96

67.02.03

1.313,25

0,00

1.313,25

Instituții publice de spectacole si concerte

97

67.02.03.04

1.233,25

0,00

1.233,25

Case de cultura

98

67.02.03.06

80,00

0,00

80,00

Servicii recreative si sportive

99

67.02.05

8.527,80

-600,00

7.927,80

Sport

100

67.02.05.01

6.328,38

-600,00

5.728,38

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

101

67.02.05.03

2.199,42

0,00

2.199,42

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

102

67.02.50

0,00

0,00

0,00

Asigurări si asistenta sociala

103

68.02

9.655,60

0,00

9.655,60

CHELTUIELI CURENTE

104

01

9.256,45

0,00

9.256,45

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

105

56

9.256,45

0,00

9.256,45

CHELTUIELI DE CAPITAL

106

70

399,15

0,00

399,15

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

107

71

399,15

0,00

399,15

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

108

68.02.04

6,00

0,00

6,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

109

68.02.05

59,00

0,00

59,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

110

68.02.05.02

59,00

0,00

59,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

111

68.02.06

6.146,65

0,00

6.146,65

Crese

112

68.02.11

0,00

0,00

0,00

Prevenirea excluderii sociale

113

68.02.15

3.443,95

0,00

3.443,95

Ajutor social

114

68.02.15.01

245,60

0,00

245,60

Cantine de ajutor social

115

68.02.15.02

3.198,35

0,00

3.138,35

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

116

68.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

117

69.02

138.548,80

-1.742,58

136.806,22

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

118

70.02

136.304,61

-1.742,58

134.562,03

CHELTUIELI CURENTE

119

01

109.017,99

0,00

109.017,99

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

120

51

1.250,14

0,00

1.250,14

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

121

56

107.767,85

0,00

107.767,85

CHELTUIELI DE CAPITAL

122

70

27.286,62

-1.742,58

25.544,04

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

123

71

27.286,62

-1.742,58

25.544,04

Din total capitol

Locuințe

124

70.02.03

41.780,69

0,00

41.780,69

Dezvoltarea sistemului de locuințe

125

70.02.03.01

41.780,69

0,00

41.780,69

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

126

70.02.03.30

. 0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

127

70.02.05

2.467,88

1.130,00

3.597,88

Alimentare cu apa

128

70.02.05.01

2.467,88

1.130,00

3.597,88

Iluminat public si electrificări rurale

129

70.02.06

5.628,24

-1.152,58

4.475,66

Alimentare cu gaze naturale in localitati

130

70.02.07

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

131

70.02.50

86.427,80

-1.720,00

84.707,80

Proiecția mediului

132

74.02

2.244,19

0,00

2.244,19

CHELTUIELI CURENTE

133

01

1.188,19

0,00

1.188,19

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

134

56

1.188,19

0,00

1.188,19

CHELTUIELI DE CAPITAL

135

70

1.056,00

0,00

1.056,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

136

71

1.056,00

0,00

1.056,00

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

137

74.02.05

1.056,00

0,00

1.056,00

Salubritate

138

74.02.05.01

1.056,00

0,00

1.056,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

139

74.02.05.02

0,00

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

140

74.02.06

1.188,19

0,00

_______1.188,19

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

141

79.02

178.940,68

-7.170,50

171.770,18

Combustibili si energie

142

81.02

5.428,46

0,00

5.428,46

CHELTUIELI CURENTE

143

01

5.428,46

0,00

5.428,46

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

144

56

5.428,46

0,00

5.428,46

CHELTUIELI DE CAPITAL

145

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

ș

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Energie termica

146

81.02.06

5.428,46

0,00

5.428,46

Transporturi

147

84.02

173.512,22

-7.170,50

166.341,72

CHELTUIELI CURENTE

148

01

144.370,29

0,00

144.370,29

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

149

56

144.370,29

0,00

144.370,29

CHELTUIELI DE CAPITAL

150

70

29.141,93

-7.170,50

21,971,43

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

151

71

29.141,93

-7.170,50

21.971,43

Din total capitol

Transport rutier

152

84.02.03

173.512,22

-7.170,50

166.341,72

Drumuri si poduri

153

84.02.03.01

37.269,30

-205,20

37.064,10

Transport in comun

154

84.02.03.02

114.786,39

-3.906,00

110.880,39

Străzi

155

84.02.03.03

21.456,53

-3.059,30

18.397,23

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

156

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

157

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

158

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

159

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

160

99.02

18.064,91

0,00

18.064,91

PRIMAR.

SEF SERVICIU BUGET;


NICOLAE ROBUJ


STELIANA STABCIU


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC 2014- 28661/23.10.2014

APROBAT,

PRIMAR 'X /]

Nicoîab ROBU ¥ I

!i                      /">

Anexa 1 a/1

PROGRAM DEZVOLTARE 2014

INVESTIȚII

Rectificare 8 cu amendament

HCL /31.10.2014

; "" ¥rxJ¥4j.

mii lei

|      DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

96.339,81

1.250,14

8.116,33

1.508,78

7.020,00

78.444,56

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

19.691,65

4,78

2,89

0,00

0,00

19.683,98

LUCRĂRI NOI - B

34.496,13

1.245,36

8.113,44

0,00

7.020,00

18.117,33

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C

42.152,03

0,00

0,00

1.508,78

0,00

40.643,25

TOTALGENERAL

96.339,81

1.250,14

8 116,33

1.508,78

7.020,00

78.444,56

din care ce capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

2.523,59

0,00

0,00

0,00

0,00

2.523,59

51.02.01.03 Autorități executive

2.523,59

0,00

0,00

0,00

0,00

2.523,59

C. Dotări independente și alte investiții

2.523,59

0,00

0,00

0,00

0,00

2.523,59

b. Dotări independente

1.857,03

0,00

0,00

0,00

0,00

1.857,03

Dotări direcția Fiscala

337,85

0,00

0,00

0,00

0,00

337,85

Dotări Primărie

1.519,18

0,00

0,00

0,00

0,00

1.519,1s|

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabiiState, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

666,56

0,00

0,00

0,00

0,00

666,56

Isistem infogeografic de administrare a PMT

650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650,00

DALI+PT+DDE+CS Amenajări interioare la Sala de Consiliu a PMT

16,56

0,00

0,00

0,00

0,00

16,56

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

C. Dotări independente si alte investiții

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

b.Dotări independente

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

Dotări

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

Capitolul 61.02. Ordine publică și

1.122,46

0,00

0,00

0,00

0,00

1.122,46

61.02.03.0rdine publică

1.122,46

0,00

0,00

0,00

0,00

1.122,46

61.02.03.04 Poliție locala

730,34

0,00

0,00

0,00

0,00

730,34

C. Dotări independente și alte investiții

730,34

0,00

0,00

0,00

0,00

730,341

b.Dotări independente

730,34

0,00

0,00

0,00

0,00

730,341

Dotări *

730,34

0,00

0,00

0,00

0,00

730,34

61.02.05. Protecție Civilă

392,12

0,00

0,00

0,00

0,00

392,12|


DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

C. Dotări independente și alte investiții

392,12

0,00

0,00

0,00

0,00

392,12

|b. Dotări independente

392,12

0,00

0,00

0,00

0,00

392,12

Dotări

392,12

0,00

0,00

0,00

0,00

392,12

Capitolul 65.02 învățământ

5.184,73

0,00

0,00

178,70

0,00

5.006,03

65.02.03 învățământ preșcolar și primar

418,07

0,00

0,00

0,00

0,00

418,07

65.02.03.01. învățământ preșcolar

418,07

0,00

0,00

0,00

0,00

418,07

A. Lucrări în continuare

277,43

0,00

0,00

0,00

0,00

277,43

Extindere Grădiniță PP 26

277,43

0,00

0,00

0,00

0,00

277,43

C.Dotări independente și alte investiții

140,64

0,00

0,00

0,00

0,00

140,64

b. Dotări independente

110,64

0,00

0,00

0,00

0,00

110,64

Achiziție imobile cu destinație de grădiniță

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Dotări invatamant preșcolar

109,64

0,00

0,00

0,00

0,00

109,64

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabUitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

DALI +PT Eficientizare energetica grădinițe

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

65.02.04 învățământ secundar

4.766,66

0,00

0,00

178,70

0,00

4.587,96

65,02.04.01 învățământ secundar inferior

1.073,05

0,00

0,00

0,00

0,00

1.073,05

C. Dotări independente și alte investiții

1.073,05

0,00

0,00

0,00

0,00

1.073,05

b. Dotări independente

688,05

0,00

0,00

0,00

0,00

688,05

Dotări

688,05

0,00

0,00

0,00

0,00

688,05

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilîtate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

385,00

0,00

0,00

0,00

0,00

385,00

Expertiza+DALÎ+PT Etajare parțiala si mansardare Sc. Gen.30 Cartier Soarelui

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00|

Expertiza+SF+PT+ AC Extindere școala P+2E, Gen.16

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,00

DALI+PT Reabilitare acoperiș Gen.7

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

SF-î-PT Construire sala sport la Școala Gen.nr.25, str. Cosminului nr.42 Timișoara

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

DALI+PT Reabilitare acoperiș Gen.25

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ț\30,00|

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

DALÎ+PT Reabilitare acoperiș Gen.19

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

Expertiza +DALI+PT Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

DALI+PT Eficientizare energetica scoli generale

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

65.02.04.02 învățământ secundar superior

3.693,61

0,00

0,00

178,70

0,00

3.514,91

B. Lucrări noi

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic J.L. Calderon HCL 413/2009

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

C. Dotări independente și alte investiții

3.593,61

0,00

0,00

178,70

0,00

3.414,91

b. Dotări independente

2.881,81

0,00

0,00

178,70

0,00

2.703,11

Dotări

1.881,81

0,00

0,00

178,70

0,00

1.703,11

Achiziții imobile licee Mun. Timișoara

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

711,80

0,00

0,00

0,00

0,00

711,80

DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009

20,86

0,00

0,00

0,00

0,00

20,86

DALI + PT Reabilitare modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului J.L. Calderon HCL 413/2009

82,13

0,00

0,00

0,00

0,00

82,13

DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timișoara HCL 415/2009

17,45

0,00

0,00

0,00

0,00

17,45

SF+PT amenajare teren sport cu suprafață sintetică Lic.V.Țepeș

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo|

.......

SF+PT reabilit.acoperiș Lic.Silvic

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

ET+DALI+PT+expertiză amenajare 4 săli clasă în pod existent Lic.V.Țepeș

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

PT+DALI reabilitare corp B Liceul W Shakespeare p-ta Romanilor

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

\\ 15,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

PT+DALI reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. I.L.Caragiale nr.6

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

SF+PT Construire spatii invatamant si utilitati

Liceul Lenau str.Oituz

158,38

0,00

0,00

0,00

0,00

158,38

SF Construcție corp nou P+3E pt. Liceul G.Moisil - P-ta Balcescu

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

Expertiza* DALI+PT Lic. Moisil , corp str.

Gh.Doja

49,98

0,00

0,00

0,00

0,00

49,98

Expertiza* SF+PT extindere corp cladie școala cu corp S+P+3E C. Tehnic Regele Ferdinand

132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132,00

ET* audit+DALI+PAC*PT*DDE*CS*AC reabilitare construcții si instalații la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A

44,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,00

DALI+PT reabilitare construcții, instalații și utilități clădire școală P+2E, Grup Sc. E. Ungureanu

112,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112,00

Capitolul 66.02 Sănătate

20.966,27

0,00

5.000,00

1.159,58

0,00

14.806,69

66.02.06 Spitale

20.686,27

0,00

5.000,00

1.159,58

0,00

14.526,69

B. Lucrări noi

10.310,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

5.310,00

Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara (Clinicile Noi), str. Gh. |Dima nr.5; HCL 591/2013

310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310,00

Extindere Corp B, secțiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timișoara ,str. I. Nemoianu ~ Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013

10.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

C. Dotări independente și alte investiții

10.376,27

0,00

0,00

1.159,58

0,00

9.216,69

b. Dotară independente

9.441,73

0,00

0,00

1.159,58

0,00

8.282,15

DOTĂRI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu"

2.596,00

0,00

0,00

261,50

0,00

2.334,50|

DOTĂRI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara

6.705,73

0,00

0,00

838,08

0,00

5.867,65|

Dotări Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes

140,00

0,00

0,00

60,00

0,00

80,00^

K

■ î i

Page 4                                            i j

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET I

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

934,54

0,00

0,00

0,00

0,00

934,54

PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara

66,36

0,00

0,00

0,00

0,00

66,36

PT Creșterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 124/2012

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

SF+PT Extindere Corp B, secțiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timișoara ,str. I, Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013

33,18

0,00

0,00

0,00

0,00

33,18

SF/DALi+PT stație epurare si instalații abur la

Sp.V.Babeș, G.Ădam 13

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

PT Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013

165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165,00

Spor de putere 50% la rețeaua electrica + refăcut instalații electrice interioare -Clinicile

Noi/Spital Municipal

320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320,00

66.02.08 Servicii de sanatate publica

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

C. Dotări independente și alte investiții

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

b. Dotări independente

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

Dotări aparatura medicala

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

9.132,10

0,00

0,00

170,50

0,00

8.961,60

67.02.03.04 instituții publice de spectacole și concerte

1.164,30

0,00

0,00

170,50

0,00

993,80

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare imobil Sala Capitol HCL 285/2008 (Fost cinema Capitol)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente șl alte investiții

1.164,30

0,00

0,00

170,50

0,00

993,80

b. Dotări independente

1.094,30

0,00

0,00

170,50

0,00

f923,80j

Dotări Teatrul German

870,00

0,00

0,00

70,00

0,00

I 800,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

_____6_____

Dotări Teatrul Maghiar

139,30

0,00

0,00

15,50

0,00

123,80

Dotări Filarmonica

85,00

0,00

0,00

85,00

0,00

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

SF+PT Realizare sala teatru, pentru Teatrul German

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

67.02.03.06 Casa de cultură

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

C. Dotări independente și alte investiții

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

Dotări independente

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

Dotări Casa de Cultura

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

67.02.05.01 Sport

5.728,38

0,00

0,00

0,00

0,00

5.728,38

A. Lucrări în continuare

5.164,40

0,00

0,00

0,00

0,00

5.164,40

Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013

4.137,90

0,00

0,00

0,00

0,00

4.137,90

Reabilitare construcții,instalații si extindere la Sala C.Jude (fosta Olimpia) HCL 277/2011

1.026,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1.026,50

C. Dotări independente și alte investiții

563,98

0,00

0,00

0,00

0,00

563,98

Studii și proiecte

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

Concus de idei+SF+PT Sală Polivalentă (15,000 locuri - cofinantare CNI)

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF+PT pentru patru bazine de înot din cartiere

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Dotări independente

163,98

0,00

0,00

0,00

0,00

163,98

Sistem control acces bazin înot Complex Bega

73,98

0,00

0,00

0,00

0,00

73,98

Dotări Sala Jude

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

2.159,42

0,00

0,00

0,00

0,00

2.159,42|

A. Lucrări în continuare

18,79

0,00

0,00

0,00

0,00

18,79

Clădire educaționala multifuncționala la

Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Amenajare loc de joaca Iorgovanului HCL 265/2010

8,79

0,00

0,00

0,00

0,00

8,79

B. Lucrări noi

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiței HCL 260/29.06.2010

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timișoara

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst, Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

Modernizarea Parcului Lidia (Pădurice) HCL 249/2012

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

C. Dotări independente și alte investiții

740,63

0,00

0,00

0,00

0,00

740,63

b. Dotări independente

132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132,00

Dotări Parcul Copiilor "Ion Creanga"

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Achiziție aplicație " Energy Management System" EMS

32,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

608,63

0,00

0,00

0,00

0,00

608,63

SF+PT împăduriri noi in municipiul Timișoara

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central)

82,85

0,00

0,00

0,00

0,00

82,85

SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde str. Apostolii Petru si Pavel intersecție cu str. Holdelor Timișoara

37,20

0,00

0,00

0,00

0,00

37,20

DALI +PT Modernizare Parcul Cetății (Centrul Civic)

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

SF+PT +CS+DE+PAC Carantină la Grădina Zoologică

66,96

0,00

0,00

0,00

0,00

66,96

SF+PT+CS+DE+PAC Bază furajeră la Grădina Zoologică

63,62

0,00

0,00

0,00

0,00

63,62

Realizare registru spatii verzi

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Concurs de idei +SF+PT Stadion 42000 locuri

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ioo,oo!

SF+PT+ Pistă skateboard

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,00

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

399,15

0,00

0,00

0,00

0,00

399,15

68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

C. Dotări independente și alte investiții

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

b. Dotări independente

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

Dotări Căminul pentru persoane vârstnice

6,00

0.00

0,00

0,00

0,00

6,00

68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

59,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,00

68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invalidități

59,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,00

C. Dotări independente și alte investiții

59,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,00

..................................—.....................................".......'.................................................................

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

Dotări independente

53,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,00

Dotări Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap

53,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

SF+PT construire corp clădire nou As.Casa Faenza

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00|

68.02.15 Prevenire excluderii sociale

334,15

0,00

0,00

0,00

0,00

-334,15|

68.02.15.01 Ajutor social

245,60

0,00

0,00

0,00

0,00

245,60

C. Dotări independente și alte investiții

245,60

0,00

0,00

0,00

0,00

245,60

b. Dotări independente

245,60

0,00

0,00

0,00

0,00

245,60

Dotări Direcția de Asistență Socială Comunitară

245,60

0,00

0,00

0,00

0,00

245,60

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

88,55

0,00

0,00

0,00

0,00

88,55

C Dotări independente și alte investiții

88,55

0,00

0,00

0,00

0,00

88,55

Dotări independente

88,55

0,00

0,00

0,00

0,00

88,55

Dotări Cantina de Aj. Social

88,55

0,00

0,00

0,00

0,00

88,55

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

33.834,08

1.250,14

3.116,33

0,00

7.020,00

22.447,61

70.02.03 Locuințe

21.438,73

1.250,14

3.116,33

0,00

7.020,00

10.052,26

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

21.438,73

1.250,14

3.116,33

0,00

7.020,00

10.052,26

A.Lucrări în continuare

7,67

4,78

2,89

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2

3,04

3,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40

2,89

0,00

2,89

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17

1,74

1,74

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

14.704,45

1.245,36

3.113,44

0,00

7.020,00

3.325,65

Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al

Consiliului Local Timișoara, aprobat prin HCL

514/22.10.2013

1.988,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.988,00

Reabilitare clădiri istorice In Municipiul Timișoara (KfW)

8.267,65

0,00

0,00

0,00

7.020,00

1.247,65

Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1

788,73

222,49

556,24

0,00

0,00

10,00.

Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15

448,02

125,15

312,87

0,00

0,00

r

10,00:

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6         [

Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6

479,08

134,02

335,06

0,00

0,00

10,00

Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74

630,58

177,30

443,28

0,00

0,00

10,00

Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17

196,62

53,32

133,30

0,00

0,00

1 o,oo|

Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7

704,40

198,40

496,00

0,00

0,00

10,00

Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B

507,07

142,02

355,05

0,00

0,00

10,00

Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A

241,62

66,18

165,44

0,00

0,00

10,00

Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc

A+B

452,68

126,48

316,20

0,00

0,00

10,00

C. Dotări independente și alte investiții

6.726,61

0,00

0,00

0,00

0,00

6.726,61

b. Dotări independente

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

Achiziție imobile HCL 597/2013

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de pretezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente

726,61

0,00

0,00

0,00

0,00

726,61

Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuințe municipiul Timișoara HCL 150/2012

596,87

0,00

0,00

0,00

0,00

596,87

Consultanta privind implementarea POR 2007-2013( pentru reabilitare termica blocuri locuințe in Mun.Timișoara)

4,96

0,00

0,00

0,00

0,00

4,96

;DALl+PT Reabilitare termica clădiri -proiectare obiective Municipiul Timișoara

67,21

0,00

0,00

0,00

0,00

67,21

Asistenta tehnica la 72 imobile

57,57

0,00

0,00

0,00

0,00

57,57

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

3.597,88

0,00

0,00

0,00

0,00

3.597,88

70.02.05.01 Alimentări cu apă

3.597,88

0,00

0,00

0,00

0,00

3.597,88

A. Lucrări în continuare

3.022,38

0,00

0,00

0,00

0,00

3.022,38!

Sistem major canal - cartier Ciarda Roșie et.lll, HCL 467/2010

1.646,52

0,00

0,00

0,00

0,00

1.646,52

întregiri rețele apa-canal Municipiul Timișoara et.l, HCL 466/2010

1.375,86

0,00

0,00

0,00

0,00

1.375,86

B. Lucrări noi

490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490,00

PT + Execuție fântână ornamentală str.

Aștrilor HCL 201/2014

490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490,00

C. Dotări independente și alte investiții

85,50

0,00

0,00

0,00

0,00

85,50s

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezab Uitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

85,50

0,00

0,00

0,00

0,00

85,50

SF- Execuție Fântână ornamentală str. Aștrilor

5,50

0,00

0,00

0,00

0,00

5,50

SF Execuție fântâni ornamentale in Mun. Timișoara

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,ool

SF+PT Alimentare cu apa industriala prin foraje publice

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00|

SF+PT Extinderi rețele apa -canal in municipiul Timișoara

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,00|

SF+PT Execuție fântâni publice forate in Mun. Timișoara

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

70.02.06. Iluminat public și electrificări rurale

4.475,66

0,00

0,00

0,00

0,00

4.475,66

A. Lucrări în continuare

3.598,16

0,00

0,00

0,00

0,00

3.598,16;

Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 139/2005

1.312,29

0,00

0,00

0,00

0,00

1.312,29

Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 139/2005

2.285,87

0,00

0,00

0,00

0,00

2.285,87

B. Lucrări noi

540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

540,00

Alimentare de siguranța cu energie electrica a Pasajului Michelangelo

540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

540,00

C. Dotări independente și alte investiții

337,50

0,00

0,00

0,00

0,00

337,50

Studii și proiecte

337,50

0,00

0,00

0,00

0,00

337,50

Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate și caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public

337,50

0,00

0,00

0,00

0,00

337,50

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

4.321,81

0,00

0,00

0,00

0,00

4.321,81

B. Lucrări noi

2.468,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2.468,50

Racord la rețeaua metropolitană existentă de fibră optică,pentru proiectul Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității din municipiul Timișoara HCL 358/18.06.2013

2.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.150,00

Spațiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) HCL 31/2012

98,50

0,00

0,00

0,00

0,00

98,50

Deviere canale de desecare zona Parc [industrial Freidorf HCL 364/2014

220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220,0$

jc.Dotări Independente și alte investiții

1.853,31

0,00

0,00

0,00

0,00

1.853,3 ij

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

b. Dotări independente

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010)

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a aitor studii aferente obiectivelor de investiții

1.793,31

0,00

0,00

0,00

0,00

1.793,31

PUZ Director zona stadion

95,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95,00

PUZ Piața 700

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

PUZ Director zona de agrement vest

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

PUZ director Complex Studențesc

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Proiect tehnic Chioșc Presa

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

PUZ Calea Aradului (fosta unitate militara), pentru construcție locuințe ANL

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

PUZ str. Dimineții (Comuna Giroc) pentru construcție locuințe ANL

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Plan de afaceri pentru realizarea proiectului "Parc Regional de Cercetare Dezvoltare in zona Polului de Creștere în Timișoara și Centrul Regional de Transfer Tehnologic"

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

SF+PT racordare la retea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara"

2,24

0,00

0,00

0,00

0,00

2,24

Expertiză și restaurare descoperiri arheologice în situl Cetatea Timișoarei

135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135,00

Consultanta studii si proiecte pentru accesare fonduri europene

25,60

0,00

0,00

0,00

0,00

25,60

DALI+ DTAC+PT+DDE +CF Reabilitare spații publice din centrul istoric al orașului Timișoara

( Cetate II)

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

DALI +DTAC*PT+DDE +CF Reabilitarea Ansamblului Urban Interbelic " Corso" Timișoara, parte a Patrimoniului Cultural Național

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

ioo,od

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

SF+PT Urbanizare Cartier Kuncz- punga de sărăcie

52,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,00

Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de Dezvoltare a Polului de Creștere Timișoara 2014-2020 (ITl)

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

SF+PT Deviere canale de desecare zona

Parc Industrial Freidorf

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

PUG Municipiul Timișoara

738,47

0,00

0,00

0,00

0,00

738,47

Capitolul 74.02 Protecția mediului

1.056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.056,00

74.02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor

1.056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.056,00

C. Dotări independente și alte investiții

1.056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.056,001

Dotări independente

1.056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.056,00

Achiziția si montarea unei statii de filtrare, mod: "ORAȘ" si amplasarea acesteia in Mun. Timișoara

1.056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.056,00

Capitolul 84.02 Transporturi

21.971,43

0,00

0,00

0,00

0,00

21.971,43

84.02.03 Transport rutier

21.971,43

0,00

0,00

0,00

0,00

21.971,43

84.02.03.02 Transportul în comun

7.937,40

0,00

0,00

0,00

0,00

7.937,40

C. Dotări independente și alte investiții

7.937,40

0,00

0,00

0,00

0,00

7.937,40

b.Dotări independente

7.687,40

0,00

0,00

0,00

0,00

7.687,40

Mașini, echipamente si mijloace de transport

7.687,40

0,00

0,00

0,00

0,00

7.687,40

Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar

7.414t40

0,00

0,00

0,00

0,00

7.414,40

Minibuze electrice cu 14 locuri HCL 206/2014

168,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168,00

Achiziție autobuze de capacitate mica

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Reabilitare tramvaie

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

Studii si proiecte Primărie

235,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235,00

SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 3, C. Buziașului

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

h

5,(00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 4, Bv. Cetății

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 5, C.

Bogdanestilor

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 6, Str. Avram Imbroane, Str. Ghe. Adam

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 7, Str. Ana Ipatescu, V. Hugo.Str. Alunis, Str. Drubeta

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 8, Str. Ardealul

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai șî modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Studii si proiecte

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

IsF+PT Amenajare alveole

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SPF+SF+PT Depou tramvaie Calea Buziașului

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SPF + SF+PT Statie intermodala Dambovita

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

84.02.03.01 Drumuri si poduri

875,67

0,00

0,00

0,00

0,00

875,67

A. Lucrări în continuare

4,95

0,00

0,00

0,00

0,00

4,95

Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 361/2011

4,95

0,00

0,00

0,00

0,00

4,95

B. Lucrări noi

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60|

Pasaj JIUL HCL 580/2013

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0t60|

C. Dotări independente și alte investiții

870,12

0,00

0,00

0,00

0,00

870,12

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

870,12

0,00

0,00

0,00

0,00

870,12!

SF+PT Pasaj Jiul

90,84

0,00

0,00

0,00

0,00

90,84|

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

SF+PT pasaj Popa Șapca

95,54

0,00

0,00

0,00

0,00

95,54

SF+PT Pasaj Inferior Solventul

96,24

0,00

0,00

0,00

0,00

96,24

DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor

68,50

0,00

0,00

0,00

0,00

68,501

DALI+PT Reabilitare Podul Ștefan cel Mare

86,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,00

DALI+PT Reabilitare Podul Tinereții

73,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,00

DALI+PT Reabilitare Podul Muncii

135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135,00|

DALI+PT Pod Metalic - Ady Endre

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str.

Crizantemelor

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

SF+PT Construire Pod peste Bega

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul 1 de circulație și reproiectarea infrastructurii rutiere și de transport public (Pasaj Piața Victoriei)

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65,00

84.02.03.03 Străzi

13.158,36

0,00

0,00

0,00

0,00

13.158,36

A. Lucrări în continuare

7.597,87

0,00

0,00

0,00

0,00

7.597,87

Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009

3.218,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.218,00

Reamenajare geometrie intersecție P-ta Balcescu HCL46/2012

673,23

0,00

0,00

0,00

0,00

673,23

Amenajare legătură între str. Torac și Calea

|Stan Vidrighin HCL77/2012

1.004,98

0,00

0,00

0,00

0,00

1.004,98

Amenajare anul 1848 HCL 40/2011

15,15

0,00

0,00

0,00

0,00

15,15

Amenajare Zona Câmpului HCL 39/2011

1.913,58

0,00

0,00

0,00

0,00

1.913,58

Amenajare str. Gh. Cotoșman HCL 41/2011, HCL 256/2012

772,93

0,00

0,00

0,00

0,00

772,93

B. Lucrări noi

4.482,58

0,00

0,00

0,00

0,00

4.482,58

Realizarea drumurilor de legatura si a utilităților aferente, intre str.Popa Șapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010

2.504,32

0,00

0,00

0,00

0,00

2.504,32

Amenajare str. Gladiolelor HCL 42/2011

308,85

0,00

0,00

0,00

0,00

308,85

Amenajare zona Weismuller-Laurențiu

Nicoară HCL 278/2011

1.361,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1.361,60

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6           I

PT+ Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014

57,81

0,00

0,00

0,00

0,00

57,81

PT+Amenajare str.Mircea Neamtu HCL 262/2009, HCL 199/2014

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Drum de legătură C. Buziasului - str.

Siemens, sens giratoriu Calea

Buziasului;parcare publica HCL 579/2013

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Amenajate Inel IV, sector str, Macin-str.

Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

C, Dotări independente și alte investiții

1.077,91

0,00

0,00

0,00

0,00

1.077,91

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

1.077,91

0,00

0,00

0,00

0,00

1.077,91

Alte studii și proiecte

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

SF+PT+DE Amenajare drum de legătură intre Calea Mosnitei si DC149

156,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156,00

SF+PT+DE Modernizare str. Ștrandului

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,00|

Expertiza tehnica pentru obiectivul Pasaj Slavici Polona

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

SF+PT Lărgire 4 benzi Calea Martirilor

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului~C. Aradului

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

SF+PT Parcari supraterane

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

SF+PT Modernizarea B-dului Regele Carol I, de la Biserica Kuttl (zona Sinaia) la str. Reșița: ducerea liniilor de tramvai pe mijloc, cate doua benzi pe sens de o parte si de alta a lor, locuri de parcare la 45 de grade pe ambele parti, intre trotuar si carosabil, piste de bicicleta pe ambele parti, ia marginea dinspre parcari a trotuarelor, cate un rând de copaci pe fiecare parte, intre trotuar si clădiri.

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

o

1

2

3

4

5

6

SF+PT Reabilitarea complexa si modernizarea unui cartier la nivel de carosabile, trotuare, locuri de parcare, piste de biciclete, spatii verzi, locuri de joaca, locuri de practicat sport (minifotbal, baschet, handbal, fitness, aerobic).

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00Î

SF +PT Realizarea unei noi linii de tramvai intre Gara de Nord si Spitalul de Copii, menita sa scurteze in timp si spațiu legătura dintre Gara de Nord si zonele centrale si estice ale orașului, precum si sa scoata tramvaiul din zona Catedralei.

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.............................

50,00

SF+PT str. Chimistilor

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str. Ud ia

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

SF+ PT Extindere la 4 benzi str. Prof.dr.Aurel

Păunescu- Podeanu

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,00

SF+PT Drum de legătura C. Buziasului - str.

Siemens, sens giratoriu Calea

Buzlasuluijparcare publica

60,91

0,00

0,00

0,00

0,00

60,91

* Suma comunicata de către Direcția Economica

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

Smaranda HARACICU /cx ,

DIRECTOR DIRECȚIA DȘZyOLTARE

Au relia^DNâ^A^

Verificat,

SEF SERVfclUL PFLRN

GabmeMICA

întocmit, j

CONSILIER SERVICIUL F?FLRN


Ldmlnița TOMA J


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC2014- 28661/23.10.2014

PROGRAM DEZVOLTARE 2014

Rectificare 8 cu amendament

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

HCL Z31.I0.2014

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

Buget de Stat

Buget EU

0

1=2+8+10

2=3 'i’44'54-6+7'^9

+11

3

4

TOTAL GENERALI

391.652,66

323.728,22

44.458,22

205.462,11

TOTAL GENERAL II

391.652,66

323.728,22

44.458,22

205.462,11

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

332.299,18

272.710,01

37.630,96

173.489,25

LUCRĂRI NOI - B

59.353,48

51.018,21

6.827,26

31.972,86

TOTAL GENERAL.'CHELTUIELI;

391.652,66

323.728,22

44.458,22

205.462,11

Capitolul 65.02 învățământ

2.015,10

1.709,83

207,26

1.409,73

65.02.04 învățământ secundar

2.015,10

1.709,83

207,26

1.409,73

65.02.04.02 învățământ secundar superior

2.015,10

1.709,83

207,26

1.409,73

A. Lucrări în continuare

77,80

77,80

9,66

64,90

| Dezvoltarea schimburilor educaționale, Isociale și culturale și recunoașterea asemănărilor și diferențelor dintre tineri iColegiului National C.D.Loga Timișoara |14CL 161/23.10.2012 MIS ETC code 11246/2012

24,80

24,80

2,86

18,70

Anexa la/2


APROBAT,mii lei


SURSE DE FINANȚARE

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite 1FC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Cheli. Neeligibil e (inclusiv

5

6

7

8

9

10

11

20.404,19

1.778,29

7.549,85

112.000,00

9.433,22

6.292,31

4.678,66

1.778,29

7.549,85

66.146,15

45.853,85

4.704,44

5.896,12

4.654,66

1.373,02

635,81

58.216,15

45.698,77

4.728,78

396,19

24,00

405,27

6.914,04

7.930,00

155,08

9.433,22

6.292,31

: 4.678,66

1.778,29

7.549,85

45.853,85

34,71

58,13

0,00

305,27

0,00

0,00

0,00

34,71

58,13

0,00

305,27

0,00

0,00

0,00

34,71

58,13

0,00

305,27

0,00

0,00

0,00

3,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

Buget de Stat

Buget EU

0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9

+ li

3

4

Dezvoltarea schimburilor educaționale, ■sociale și culturale și recunoașterea ^asemănărilor și diferențelor dintre tineri Lic. Teoretic D. Obradovici Timișoara HCL 161/23.10.2012 MIS ETC code 1246/2012

53,00

53,00

6,80

46,20

B. Lucrări noi

1.937,30

1.632,03

197,60

1.344,83

Dezvoltarea creativitatîi și capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul National C.D. Loga, (FSE) HCL 323/2014 SMIS 51965

242,00

242,00

28,79

208,37

"Cariera- provocarea mea "Colegiul Tehnic Ion Mincu Timișoara (FSE) HCL486/2014 SMIS 51552

150,03

150,03

17,85

129,18

Dezvoltarea creativitatii și capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul Silvic " Casa Verde" Timișoara (FSE) HCL 406/2014 SMIS 51965

240,00

240,00

28,52

206,69

„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timișoara”, cod SMIS 54092

685,27

500,00

61,44

401,74

SURSE DE FINANȚARE

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt, Neeligibil e (inclusiv

5

6

7

8

9

10

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,47

58,13

0,00

305,27

0,00

0,00

0,00

4,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo|

9,46

27,36

0,00

185,27

0,00

0,00

0,00DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

Buget de Stat

Buget EU

0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9

+11

3

4

„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga”, cod SMIS 54103

620,00

500,00

61,00

398,85

Capitolul 66.02 Sănătate

9.424,53

9.324,53

1.244,99

7.887,69

66.02.06 Spitale

9.424,53

9.324,53

1.244,99

7.887,69

A. Lucrări în continuare

6.928,61

6.928,61

897,10

5.865,66

Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de ^Excelenta pentru imbunatatirea ^diagnosticului antenatal al malformațiilor ifetale in aria Timișoara-Varset HCL 184/24.04.2012 SMIS 1437

6.526,83

6.526,83

844,87

5.524,15

Prenatal Diagnosis Networek (SCM) SMIS 1437

401,78

401,78

52,23

341,51

B. Lucrări noi

2.495,92

2.395,92

347,89

2.022,03

Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin crearea unui centru de cercetare medicala transnaționala privind impactul terapeutic si de prevenire a cancerului si bolilor congenitale in perioada perinatala /HEALTH RESEARCH NETWORK (FEDR) SMIS 1975/48756

2.271,92

2.271,92

334,89

1.937,03

SURSE DE FINANȚARE

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt "Neeligibil e (inclusiv

5

6

7

8

9

10

11

9,38

30,77

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

2,15

0,00

32,04

100,00

0,00

0,00

157,66

2,15

0,00

32,04

100,00

0,00

0,00

157,66

0,15

0,00

8,04

0,00

0,00

0,00

157,66|

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157,66

0,00

0,00

8,04

0,00

0,00

0,00

o,oo|

2,00

0,00

24,00

100,00

0,00

0,00

o,oo|

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

Buget de Stat

Buget EU

0

1=2+8+10

?=3+4+5+6+7+9

+11

3

4

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara SMIS 26136, HCL 333/2014

224,00

124,00

13,00

85,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

279,45

279,45

41,43

221,65

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

239,45

239,45

41,43

191,65

A. Lucrări în continuare

239,45

239,45

41,43

191,65

Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională și a Comunității HCL 181/24.04.2012 (IPA) MIS cod 1393

239,45

239,45

41,43

191,65

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

40,00

40,00

0,00

30,00

A. Lucrări în continuare

40,00

40,00

0,00

30,00

O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerării urbane largi, pentru participarea la Convenția Primarilor -(CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380

40,00

40,00

0,00

30,00

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența

Socială

12.455,31

10.130,51

1.498,74

6.822,88

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

7.284,09

6.203,21

938,66

4.273,16

A. Lucrări în continuare

7.284,09

6.203,21

938,66

4.273,16

SURSE DE FINANȚARE

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite 1FC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibil e (inclusiv

5

6

7

8

9

U)

ti

2,00

0,00

24,00

100,00

0,00

0,00

o,oo|

16,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo|

6,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,ooj

6,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo:

52,53

270,90

611,40

0,00

0,00

2.324,80

874,06:

52,53

270,90

611,40

0,00

0,00

1.080,88

56,56.

52,53

270,90

611,40

0,00

0,00

1.080,88

56,56.

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de Stat

Buget EU

Buget local

Buget Parteneri

Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibil e (inclusiv

0

i—2+S+iO

2=3+4-f-5+6+7-!-9

+f 1

3

4

5

6

7

8

9

ÎG

ii

Reabilitare clădire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 1130/28.09.2012 SMIS 40778

3.828,04

2.747,16

484,39

2.205,15

1,06

0,00

0,00

0,00

0,00

1.080,88

56,56

Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung" Timișoara HCL 293/2011 SMIS 38456

2.152,49

2.152,49

301,05

1.370,48

34,11

41,64

405,21

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitarea Serviciului pentru Protecția Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 234/2011/POR 38282

1.303,56

1.303,56

153,22

697,53

17,36

229,26

206,19

0,00

0,00

0,00

0,00

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

5.171,22

3.927,30

560,08

2.549,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.243,92

817,50

A. Lucrări în continuare

5.171,22

3.927,30

560,08

2.549,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.243,92

817,50

[Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta [pentru Persoane fara Adăpost, situat in iTimisoara, str Telegrafului nr.8 HCL Î288/03.08.2011 SMIS 39400

5.171,22

3.927,30

560,08

2.549,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.243,92

817,50

[Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare nublica

154.202,60

128.970,03

15.784,80

72.143,77

7.416,81

1.341,71

2.826,60

1.373,02

6.961,14

23.859,55

22.495,20

70.02.03 Locuințe

27.361,96

27.347,94

2.818,12

12.866,13

4.697,18

338,06

0,00

14,02

6.628,45

0,00

o,oo|

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de

27.361,96

27.347,94

2.818,12

12.866,13

4.697,18

338,06

0,00

14,02

6.628,45

0,00

o,oo|

A.Lucrări în continuare

51,42

37,40

9,00

28,05

9,35

0,00

0,00

14,02

0,00

0,00

o,oo|

Promovarea unor masuri NZEBR de renovare a clădirilor in sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piața europeana a renovărilor de clădiri- NeZeR HCL 108/2014 IEE/13/763/SI2.674877

51,42

37,40

0,00

28,05

9,35

0,00

0,00

14,02

0,00

0,00

0,00]

B. Lucrări noi

27.310,54

27.310,54

2.818,12

12.838,08

4.687,83

338,06

0,00

0,00

6.628,45

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

Buget de Stat

Buget EU

0

1=2+8+10

2=34-4+5+6+7+9

+11

3

4

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/Iună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, b!4C2; b-dul l.C.

Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.I50; B-dul C. Torontalului nr.15, Sc. A+B+C)

5.643,88

5.643,88

573,38

2.612,08

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/Iună”- faza 4, cod SMIS 48191 (C.SaguIui nr.83,bl.9,sc. A+B+C; C. Sagului nr.1-3-5; B-dul 16 Decembrie 1989, nr.79. sc. A+B+C; C. Sgului nr.24; C. Sagului nr.38, bl. 15B;

C.Sagului nr.52)

8.816,09

8.816,09

902,78

4.112,64

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 3 -cod SMIS 48190 (B-dul C. Torontalului nr.25A, Sc. A+B+C; str. Brândușei nr.14, Sc A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr.141; C. Sever Bocu bl. B 57)

4.477,48

4.477,48

471,53

2.148,07

SURSE DE FINANȚARE

Buget local

Buget Parteneri

&

Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli Eligibile

Chelt.

Neeligibil e (inclusiv

5

6

7

s

9

10

n

530,91

83,70

0,00

0,00

1.843,81

0,00

0,00

1.671,81

41,84

0,00

0,00

2.087,02

0,00

0,00

873,20

55,74

0,00

0,00

928,94

0,00

o,oo|

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

Buget de Stat

Buget EU

o

1=2+8+10

ml 1

3

4

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din 'municipiul Timișoara, pentru familii cu .un venit mediu sub 350 de euro/Iună”-faza ■2” Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. ■29, bl. T22, Calea Șagului nr. 72-78, str. Simion Bărnțiu, nr. 63/A, B-did Take lonescu nr. 63, B-duI Take lonescu nr. 45, B-dul Take lonescu nr. 37, Calea Șagului nr. 35-37, Calea Șagului nr. 53-55)”

8.373,09

8.373,09

870,43

3.965,29

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

126.840,64

101.622,09

12.966,68

59.277,64

A. Lucrări în continuare

126.840,64

101.622,09

12.966,68

59.277,64

Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara, HCL 352/2010 SMIS 31814

41.847,98

32.536,21

4.642,95

21.136,49

Reabilitare spatii publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara (CETATE ), HCL 355/2010 SMIS 31507

50.122,52

39.567,34

5.590,75

25.403,56

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 SMIS26443

2.154,62

2.154,62

119,77

545,61

Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 SMIS 34472

3.878,37

3.878,37

261,74

1.192,37

SURSE DE FINANȚARE

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli Eligibile

Cheli. Neeligibil e (inclusiv

5

6

7

8

9

10

H

1.611,91

156,78

0,00

0,00

1.768,68

0,00

0,00

2,719,63

1.003,65

2.826,60

1.359,00

332,69

23.859,55

22.495,20

2.719,63

1.003,65

2.826,60

1.359,00

332,69

23.859,55

22.495,20

67,69

0,00

806,31

0,00

0,00

9.311,77

5.882,77|

1,07

80,00

8,93

0,00

0,00

10.555,18

8.483,03]

332,69

504,48

319,38

0,00

332,69

0,00

o,oo|

1.454,11

272,18

697,97

0,00

0,00

0,00

o,oo|

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

Buget de Stat

Buget EU

a

1-2+8+10

2=3+4+5+6+7+9

+11

4

Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012 SMIS 39375

13.357,83

11.536,56

819,57

3.733,62

Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara HCL 218/2012 SMIS 40139

9.595,23

7.423,90

977,65

4.450,67

Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara HCL 408/13.12.2012 SMIS 40138

5.182,93

3.940,79

554,25

2.523,17

Speeding every european digital SEED HCL 37/2012 COD 297192

701,16

584,30

0,00

292,15

Capitolul 74.02 Protecția mediului

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in județul Timiș (proiect Aquatim) HCL 364/2010

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

81.02.06 Energie termică

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

SURSE DE FINANȚARE

Buget local

Buget Parteneri Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr, Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibil e (inclusiv

5

6

7

8

9

10

ii

508,90

19,89

244,28

0,00

0,00

1.821,27

6.210,30

0,22

74,40

1,86

0,00

0,00

2.171,33

1.919,10

62,80

52,70

747,87

1.242,14

0,00

0,00

0,00

292,15

0,00

0,00

116,86

0,00

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,01

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,01

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,01

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

Buget de Stat

Buget EU

IJ

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9

+ 11

3

4

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer șî pentru creșterea eficientei în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 SMIS16828

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

195.382,01

155.420,21

25.681,00

116.976,39

84,02.03 Transport rutier

195.382,01

155.420,21

25.681,00

116,976,39

84.02.03.02 Transportul în comun

144.476,66

104.514,86

18.417,02

83.907,79

A. Lucrări în continuare

116.866,94

84.835,14

14.953,37

68.139,87

Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 srais 40398

60.791,93

43.506,93

7.674,47

34.937,35

Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara - Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012 SMIS 40812

22.639,62

17.009,62

3.002,20

13.667,23

Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stefan cel Mare din municipiul Timișoara HCL 97/14.09.2012 SMIS 40311

33.347,41

24.230,61

4.276,70

19.469,30

Adressing Challenges Sustainable Mobility Planning CH4LLENGE

87,98

87,98

0,00

65,99

|b. Lucrări noi

27.609,72

19.679,72

3.463,65

15.767,92

SURSE DE FINANȚARE

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite IFC

Avans

pentru

derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibil e (inclusiv

5

6

7

s

9

10

u

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,01

114,46

0,00

1.009,73

0,00

588,71

39.961,80

11.049,92

114,46

0,00

1.009,73

0,00

588,71

39.961,80

11.049,92

29,47

0,00

0,00

0,00

588,71

39.961,80

1.571,87

21,99

0,00

0,00

0,00

303,12

32.031,80

1.416,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.285,00

895,11

0,00

0,00

0,00

0,00

303,12

5.630,00

37,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.116,80

484,6 li

21,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,48

0,00

0,00

0,00

285,59

7.930,00

155,0s||    DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de Stat

Buget EU

Buget local

Buget Parteneri &

Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibil e (inclusiv

0

1=2+8+10

2-3+4+5+A+7+9

+11

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Extindere rețea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) SMIS 48121

27.609,72

19.679,72

3.463,65

15.767,92

7,48

0,00

0,00

0,00

285,59

7.930,00

155,08

84.02.03.01 Drumuri si poduri

45.666,48

45.666,48

6.516,86

29.667,39

0,33

0,00

3,85

0,00

0,00

0,00

9.478,05

A. Lucrări în continuare

45.666,48

45.666,48

6.516,86

29.667,39

0,33

0,00

3,85

0,00

0,00

0,00

9.478,05

Amenajare Complex rutier zona Michelangelo etapa I HCL356/2011 SMIS 37592

45.666,48

45.666,48

6.516,86

29.667,39

0,33

0,00

3,85

0,00

0,00

0,00

9.478,05

84.02.03.03 Străzi

5.238,87

5.238,87

747,12

3.401,21

84,66

0,00

1.005,88

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

5.238,87

5.238,87

747,12

3.401,21

84,66

0,00

1.005,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T.

VladimirescLi HCL 405/2011

5.238,87

5.238,87

747,12

3.401,21

84,66

0,00

1.005,88

0,00

0,00

0,00

0,00

QLTARE

DIRECTOR. DIRECȚIA ECONOMICĂ''

Smaranda HARACICU


DIRECTOR DIRECȚIA DEZV' Aurelia JUNFE—Verificat, SEF SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ȘI. NAȚIONALĂ Gabrielafel!0A

 Al

întocmit,


CONSILIER SERVICIUL PROIECTE pU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ Șl


NAȚIONALĂ

Luminița TOMA


BUGET CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN

VENITURI PROPRII

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

234.544,82

175,50

294.720,32

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

282.026,21

175,50

282.201,71

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

282.026,21

175,50

282.201,71

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

1.529,66

0,00

1.529,66

Venituri din proprietate

5

30.10

1.529,66

0,00

1.529,66

Venituri din concesiuni si închirieri

6

30.10.05

691,66

0,00

691,66

Alte venituri din concediunî si închirieri de către instituțiile publice

7

30.10.05.30

691,66

0,00

691,66

Venituri din dividente

8

30.10.08

8,08

0,00

8,08

Alte venituri din proprietate

9

30.10.50

829,92

0,00

829,92

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

10

00.03

280.496,55

175,50

280.672,05

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

11

33.10

275.176,07

175,50

275.351,57

Taxe si alte venituri in invatamant

12

33.10.05

1.909,23

0,00

1.909,23

Venituri din prestări de servicii

13

33.10.08

2.239,00

0,00

2.239,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

14

33.10.14

21.651,19

0,00

21.651,19

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

15

33.10.16

0,20

0,00

0,20

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

16

33.10.19

849,70

15,50

865,20

Venituri din cercetare

17

33.10.20

298,00

0,00

298,00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

18

33.10.21

203.839,48

160,00

203.999,48

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

19

33.10.30

30.520,00

0,00

30.520,00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

20

33.10.31

5.268,00

0,00

5.268,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

21

33.10.50

8.601,27

0,00

8.601,27

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

22

34.10

20,00

0,00

20,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

23

34.10.50

20,00

0,00

20,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Diverse venituri

24

36.10

5.124,68

0,00

5.124,68

Alte venituri

25

36.10.50

5.124.68

0,00

5.124,68

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

26

37.10

175,80

0,00

175,80

Donații si sponsorizări

27

37.10.01

133,40

0,00

133,40

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

28

37.10.03

-2.885,66

-175,50

-3.061,16

Varsaminte din secțiunea de funcționare

29

37.10.04

2.885,66

175,50

3.061,16

Alte transferuri voluntare

30

37.10.50

42,40

0,00

42,40

li. VENITURI DIN CAPITAL

31

00.10

85,00

0,00

85,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

32

39.10

85,00

0,00

85,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

33

39.10.01

85,00

0,00

85,00

IV. SUBVENȚII

34

00.12

8.796,74

0,00

8.796,74

Subvenții de la bugetul de stat

35

42.10

334,89

0,00

334,89

Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte

36

42.10.39

334,89

0,00

334,89

Subvenții de la alte administrații

37

43.10

8.461,85

0,00

8.461,85

Subvenții pentru instituții publice

38

43.10.09

25,00

0,00

25,00

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

39

43.10.10

432,00

0,00

432,00

Subvenții de la bugetul loca! pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

40

43.10.14

6.604,71

0,00

6.604,71

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

41

43.10.19

1.400,14

0,00

1.400,14

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

42

45.10

3.636,87

0,00

3.636,87

Fondul European de Dezvoltare regionala

43

45.10.01

3.636,87

0,00

3.636,87

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.10.01.01

3.636,87

0,00

3.636,87

TOTAL CHELTUIELI

45

294.544,82

175,50

294.720,32

CHELTUIELI CURENTE

46

01

282.309,25

0,00

282.309,25

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

47

10

110.965,05

0,00

110.965,05

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

48

20

168.428,35

0,00

168.428,35

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Titiul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

49

56

2.711,70

0,00

2.711,70

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

50

57

20,00

0,00

20,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

51

59

184,15

0,00

184,15

CHELTUIELI DE CAPITAL

52

70

12.235,57

175,50

12.411,07

TITLUL XI ACTIVE NEFÎNANCIARE

53

71

12.235,57

175,50

12.411,07

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

54

50.10

5.068,00

0,00

5.068,00

Alte servicii publice generale

55

54.10

5.068,00

0,00

5.068,00

CHELTUIELI CURENTE

56

01

4.918,00

0,00

4.918,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

57

10

2.585,00

0,00

2.585,00

TITLUL I! BUNURI SI SERVICII

58

20

2.333,00

0,00

2.333,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

59

70

150,00

0,00

150,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

60

71

150,00

0,00

150,00

Din total capitol

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

61

54.10.10

5.068,00

0,00

5.068,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

62

64.10

288.226,68

175,50

288.402,18

Invatamant

63

65.10

26.648,11

0,00

26.648,11

CHELTUIELI CURENTE

64

01

26.469,41

0,00

26.469,41

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

65

10

2.000,56

0,00

2.000,56

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

66

20

24.407,20

0,00

24.407,20

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

67

56

38,00

0,00

38,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIAUX

68

57

20,00

0,00

20,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

69

59

3,65

0,00

3,65

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

70

178,70

0,00

178,70

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

71

71

178,70

0,00

178,70

Din total capitol

invatamant preșcolar si primar

72

65.10.03

14.460,03

0,00

14.460,03

Invatamant preșcolar

73

65.10.03.01

13.346,14

0,00

13.346,14

Invatamant primar

74

65.10.03.02

1.113,89

0,00

1.113,89

DENUMIREA INDICATORILOR

1“ E

O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Invatamant secundar

75

65.10.04

8.248,41

0,00

8.248,41

Invatamant secundar inferior

76

65.10.04.01

1.131,78

0,00

1.131,78

invatamant secundar superior

77

65.10.04.02

6.838,53

0,00

6.838,53

invatamant profesional

78

65.10.04.03

278,10

0,00

278,10

Invatamant postlîceal

79

65.10.05

603,59

0,00

603,59

Servicii auxiliare pentru educație

80

65.10.11

3.336,08

0,00

3.336,08

Internate si cantine pentru elevi

81

65.10.11.03

3.336,08

0,00

3.336,08

Sanatate

82

66.10

258.555,57

160,00

258.715,57

CHELTUIELI CURENTE

83

01

248.053,84

0,00

248.053,84

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

84

10

105.964,49

0,00

105.964,49

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

85

20

139.235,15

0,00

139.235,15

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

86

56

2.673,70

0,00

2.673,70

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

87

59

180,50

0,00

180,50

CHELTUIELI DE CAPITAL

88

70

10.501,73

160,00

10.661,73

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

89

71

10.501,73

160,00

10.661,73

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

90

66.10.06

258.555,57

160,00

258.715,57

Spitale generale

91

66.10.06.01

258.555,57

160,00

258.715,57

Cultura, recreere si religie

92

67.10

2.536,00

15,50

2.551,50

CHELTUIELI CURENTE

93

01

2.381,00

0,00

2.381,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

94

10

415,00

0,00

415,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

95

20

1.966,00

0,00

1.966,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

96

70

155,00

15,50

170,50

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

97

71

155,00

15,50

170,50

Din total capitol

Servicii culturale

98

67.10.03

2.536,00

15,50

2.551,50

instituții publice de spectacole sî concerte

99

67.10.03.04

1.686,00

15,50

1.701,50

Case de cultura

100

67.10.03.06

850,00

0,00

850,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Asigurări si asistenta sociala

101

68.10

487,00

0,00

487,00

CHELTUIELI CURENTE

102

01

487,00

0,00

487,00

TITLUL II BUNURI SI SERVO!

103

20

487,00

0,00

487,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

104

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

105

68.10.04

487,00

0,00

487,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

106

68.10.05

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

107

68.10.05.02

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

108

68.10.06

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

109

69.10

1.250,14

0,00

1.250,14

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

110

70.10

1.250,14

0,00

1.250,14

CHELTUIELI CURENTE

111

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

112

70

1.250,14

0,00

1.250,14

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

113

71

1.250,14

0,00

1.250,14

Din total capitol

Locuințe

114

70.10.03

1.250,14

0,00

1.250,14

Dezvoltarea sistemului de locuințe

115

70.10.03.01

1.250,14

0,00

1.250,14

Partea a Vîl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

116

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

117

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

118

98.10

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

119

99.10

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

279.597,55

0,00

279.597,55

TOTAL VENITURI

2

00.01

279.597,55

0,00

279.597,55

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

279.140,55

0,00

279.140,55

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

279.140,55

0,00

279.140,55

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

1.529,66

0,00

1.529,66

Venituri din proprietate

6

30.10

1.529,66

0,00

1.529,66

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

influenta

Program rectificat

Venituri din concesiuni si închirieri

7

30.10.05

691,66

0,00

691,66

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

8

30.10.05.30

691,66

0,00

691,66

Venituri din dividente

9

30.10.08

8,08

0,00

8,08

Alte venituri din proprietate

10

30.10.50

829,92

0,00

829,92

C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII

11

00.09

277.610,89

0,00

277.610,89

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

12

33.10

275.176,07

175,50

275.351,57

Taxe si alte venituri in invatamant

13

33.10.05

1.909,23

0,00

1.909,23

Venituri din prestări de servicii

14

33.10.08

2.239,00

0,00

2.239,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

15

33.10.14

21.651,19

0,00

21.651,19

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

16

33.10.16

0,20

0,00

0,20

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

17

33.10.19

849,70

15,50

865,20

Venituri din cercetare

18

33.10.20

298,00

0,00

298,00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

19

33.10.21

203.839,48

160,00

203.999,48

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

20

33.10.30

30.520,00

0,00

30.520,00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministeruiui Sanatatii

21

33.10.31

5.268,00

0,00

5.268,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

22

33.10.50

8.601,27

0,00

8.601,27

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

23

34.10

20,00

0,00

20,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

24

34.10.50

20,00

0,00

20,00

Diverse venituri

25

36.10

5.124,68

0,00

5.124,68

Alte venituri

26

36.10.50

5.124,68

0,00

5.124,68

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

27

37.10

-2.709,86

-175,50

-2.885,36

Donații si sponsorizări

28

37.10.01

133,40

0,00

133,40

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

29

37.10.03

-2.885,66

-175,50

-3.061,16

Alte transferuri voluntare

30

37.10.50

42,40

0,00

42,40

IV. SUBVENȚII

31

00.12

457,00

0,00

457,00

Subvenții de la alte administrații

32

43.10

457,00

0,00

457,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Subvenții pentru instituții publice

33

43.10.09

25,00

0,00

25,00

Subvenții de ia bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

34

43.10.10

432,00

0,00

432,00

TOTAL CHELTUIELI

35

279.597,55

0,00

279.597,55

CHELTUIELI CURENTE

36

01

279.597,55

0,00

279.597,55

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

37

10

110.965,05

0,00

110.965,05

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

38

20

168.428,35

0,00

168.428,35

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

39

57

20,00

0,00

20,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

40

59

184,15

0,00

184,15

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

41

50.10

4.918,00

0,00

4.918,00

Alte servicii publice generale

42

54.10

4.918,00

0,00

4.918,00

CHELTUIELI CURENTE

43

01

4.918,00

0,00

4.918,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

44

10

2.585,00

0,00

2.585,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

45

20

2.333,00

0,00

2.333,00

Din total capitol

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

46

54.10.10

4.918,00

0,00

4.918,00

Partea a IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

47

64.10

274.679,55

0,00

274.679,55

Invatamant

48

65.10

26.431,41

0,00

26.431,41

CHELTUIELI CURENTE

49

01

26.431,41

0,00

26.431,41

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

50

10

2.000,56

0,00

2.000,56

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

51

20

24.407,20

0,00

24.407,20

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

52

57

20,00

0,00

20,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

53

59

3,65

0,00

3,65

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

54

65.10.03

14.460,03

0,00

14.460,03

Invatamant preșcolar

55

65.10.03.01

13.346,14

0,00

13.346,14

Invatamant primar

56

65.10.03.02

1.113,89

0,00

1.113,89

Invatamant secundar

57

65.10.04

8.031,71

0,00

8.031,71

Invatamant secundar inferior

58

65.10.04.01

1.131,78

0,00

1.131,78

DENUMÎREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Invatamant secundar superior

59

65.10.04.02

6.621,83

0,00

6.621,83]

invatamant profesional

60

65.10.04.03

278,10

0,00

278,10]

Invatamant postliceal

61

65.10.05

603,59

0,00

603,59]

Servicii auxiliare pentru educație

62

65.10.11

3.336,08

0,00

3.336,08]

internate si cantine pentru elevi

63

65.10.11.03

3.336,08

0,00

3.336,08|

Sanatate

64

66.10

245.380,14

0,00

245.380,14,

CHELTUIELI CURENTE

65

01

245.380,14

0,00

245.380,141

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

66

10

105.964,49

0,00

105.964.49,

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67

20

139.235,15

0,00

139.235,15]

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

68

59

180,50

0,00

180,50|

Din total capitol

|

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

69

66.10.06

245.380,14

0,00

245.380,14]

Spitale generate

70

66.10.06.01

245.380,14

0,00

245.380,14]

Cultura, recreere si religie

71

67.10

2.381,00

0,00

2.381,00,

CHELTUIELI CURENTE

72

01

2.381,00

0,00

2.381,00]

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

73

10

415,00

0,00

415, OOl

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

74

20

1.966,00

0,00

1.966,00]

Din total capitol

Servicii culturale

75

67.10.03

2.381,00

0,00

2.381,001

Instituții publice de spectacole si concerte

76

67.10.03.04

1.531,00

0,00

1.531,00,

Case de cultura

77

67.10.03.06

850,00

0,00

850,001

Asigurări si asistenta sociala

78

68.10

487,00

0,00

487,001

CHELTUIELI CURENTE

79

01

487,00

0,00

487,00,

TITLUL îl BUNURI Si SERVICII

80

20

487,00

0,00

487,001

Din total capitol

]

Asistenta acordata persoanelor in varsta

81

68.10.04

487,00

0,00

487,00|

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

82

68.10.05

0,00

0,00

o,oo|

Asistenta sociala in caz de invaliditate

83

68.10.05.02

0,00

0,00

o,oo|

Asistenta sociala pentru familie si copii                                                         _ ___

84

68.10.06

0,00

0,00

o,oo|

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

85

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

86

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

87

98.10

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

88

99.10

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

14.947,27

175,50

15.122,77

TOTAL VENITURI

2

00.01

14.947,27

175,50

15.122,77

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

2.885,66

175,50

3.061,16

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

2.885,66

175,50

3.061,16

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

2.885,66

175,50

3.061,16

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

6

37.10

2.885,66

175,50

3.061,16

Varsaminte din secțiunea de funcționare

7

37.10.04

2.885,66

175,50

3.061,16

II. VENITURI DIN CAPITAL

8

00.10

85,00

0,00

85,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

9

39.10

85,00

0,00

85,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

10

39.10.01

85,00

0,00

85,00

IV. SUBVENȚII

11

00.12

8.339,74

0,00

8.339,74

Subvenții de la bugetul de stat

12

42.10

334,89

0,00

334,89

Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte

13

42.10.39

334,89

0,00

334,89

Subvenții de la alte administrații

14

43.10

8.004,85

0,00

8.004,85

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatiî

15

43.10.14

6.604,71

0,00

6.604,71

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

16

43.10.19

1.400,14

0,00

1.400,14

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

17

45.10

3.636,87

0,00

3.636,87

Fondul European de Dezvoltare regionala

18

45.10.01

3.636,87

0,00

3.636,87

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

19

45.10.01.01

3.636,87

0,00

3.636,87

TOTAL CHELTUIELI

20

14.947,27

175,50

15.122,77

CHELTUIELI CURENTE

21

01

2.711,70

0,00

2.711,70

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

22

56

2.711,70

0,00

2.711,70

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

23

70

12.235,57

175,50

12.411,07

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCÎARE

24

71

12.235,57

175,50

12.411,07

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

25

50.10

150,00

0,00

150,00

Alte servicii publice generale

26

54.10

150,00

0,00

150,00

CHELTUIELI CURENTE

27

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

28

70

150,00

0,00

150,00

TITLULXI ACTIVE NEFINANCÎARE

29

71

150,00

0,00

150,00

Din total capitol

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

30

54.10.10

150,00

0,00

150,00

Partea a Hl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

31

64.10

13.547,13

175,50

13.722,63

Invatamant

32

65.10

216,70

0,00

216,70

CHELTUIELI CURENTE

33

01

38,00

0,00

38,00

Titlul Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

34

56

38,00

0,00

38,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

35

70

178,70

0,00

178,70

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

36

71

178,70

0,00

178,70

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

37

65.10.03

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar

38

65.10.03.01

0,00

0,00

0,00

Invatamant primar

39

65.10.03.02

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar

40

65.10.04

216,70

0,00

216,70

Invatamant secundar inferior

41

65.10.04.01

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar superior

42

65.10.04.02

216,70

0,00

216,70

Invatamant profesional

43

65.10.04.03

0,00

0,00

0,00

Invatamant postlîceal

44

65.10.05

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație

45

65.10.11

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

46

65.10.11.03

0,00

0,00

0,00

Sanatate

47

66.10

13.175,43

160,00

13.335,43

CHELTUIELI CURENTE

48

01

2.673,70

0,00

2.673,70

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

49

56

2.673,70

0,00

2.673,70

CHELTUIELI DE CAPITAL

50

70

10.501,73

160,00

10.661,73

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

51

71

10.501,73

160,00

10.661,73

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

52

66.10.06

13.175,43

160,00

13.335,43

Spitale generale

53

66.10.06.01

13.175,43

160,00

13.335,43

Cultura, recreere si religie

54

67.10

155,00

15,50

170,50

CHELTUIELI CURENTE

55

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

56

70

155,00

15,50

170,50

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

57

71

155,00

15,50

170,50

Din total capitol

Servicii culturale

58

67.10.03

155,00

15,50

170,50

instituții publice de spectacole si concerte

59

67.10.03.04

155,00

15,50

170,50

Case de cultura

60

67.10.03.06

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

61

69.10

1.250,14

0,00

1.250,14

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

62

70.10

1.250,14

0,00

1.250,14

CHELTUIELI CURENTE

63

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

64

70

1.250,14

0,00

1.250,14

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

65

71

1.250,14

0,00

1.250,14

Din total capitol

Locuințe

66

70.10.03

1.250,14

0,00

1.250,14

Dezvoltarea sistemului de locuințe

67

70.10.03.01

1.250,14

0,00

1.250,14

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

68

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

69

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

70

98.10

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

DEFICIT

71

99.10

0,00

0,00

0,00

PRIMAR,

NICOLAE ROBU /        \

[                              . ■. , ... Y

"\. / U

/!

/ /

/ l

r

L

L :f ■ " .

’î                                        ::

DIRECTOR ECONOMIC,

SMARANDA HARACICU

/A;

SEF SERVICIU BUGET,

/ / /

■' /l                      l:

ii///