Hotărârea nr. 527/2014

527/31.10.2014 privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea suplimentării valorii Contractului de prestări servicii nr. SC2014-26080/02.10.2014 pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare din zona centrală a municipiului Timişoara, încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 405/01.08.2014
Hotararea Consiliului Local 527/31.10.2014
privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea suplimentării valorii Contractului de prestări servicii nr. SC2014-26080/02.10.2014 pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare din zona centrală a municipiului Timişoara, încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 405/01.08.2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014- 29038/31.10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 2 şi 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 405/01.08.2014 privind stabilirea modalităţii pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gospodăreşti din Municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 495/10.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 31.10.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit.a) şi c), alin.5, lit a), alin.6 lit a) şi art. 63 alin.5 lit a) şi d) din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere că Proiectul de hotărâre pentru aprobarea suplimentării valorii Contractului de prestări servicii nr. SC2014-26080/02.10.2014 pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare din zona centrală a municipiului Timişoara, încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 405/01.08.2014, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art.45, alin (2) din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotărâre pentru aprobarea suplimentării valorii Contractului de prestări servicii nr. SC2014-26080/02.10.2014 pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare din zona centrală a municipiului Timişoara, încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 405/01.08.2014.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu prin Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Timiş;
- S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara;
- Mass- media locale;


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Se aprobă, PRIMAR NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU

Serviciul Spații Verzi și Locuri de Joacă

SC2014-

REFERAT privind suplimentarea valorii contractului cu nr. SC2014-26080/02.10.2014, încheiat cu S.C. Horticultura S.A.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 405/01.08.2014 privind stabilirea modalității pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor și refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar-gospodărești din Municipiul Timișoara, s-a încheiat cu S.C. Horticultura S.A. doar contractul de prestări servicii nr. SC2014-26080 / 02.10.2014 pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare din zona centrală a municipiului Timișoara.

În condițiile în care Consiliul Local al Municipiului Timișoara hotărăște menținerea prevederilor H.C.L. nr. 405/01.08.2014.

Având în vedere faptul că la data încheierii contractului sumele alocate au fost suficiente doar pentru efectuarea lucrărilor minimale de întreținere a spațiilor verzi din zona centrală pentru o lună și că ultimul trimestru al anului reprezintă perioada în care se efectuează lucrări de plantare a florilor bienale, a arborilor și arbuștilor, existând și posibilitatea apariției precipitațiilor sub formă de ninsoare, propunem, în limita bugetului existent la această dată, aprobarea încheierii unui act adițional, în vederea suplimentării sumelor, în conformitate cu prevederile art. 5 „Valoarea contractului și tarife”.

Propunem suplimentarea valorii contractului sus-menționat de la 585.483,87 lei, exclusiv TVA la 1.351.612,90 lei.

Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.

VICEPRIMAR,                 SECRETAR,

DAN DIACONU               IOAN COJOCARI

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU,

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

ADRIAN BERE SEMEREDI

SMARANDA HARACICU

ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ, DIANA MIHAELA NICA

AVIZAT JURIDIC, ALIN STOICA