Hotărârea nr. 526/2014

526/23.10.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Extindere la 4 benzi str. Prof. Dr. Aurel Păunescu -Podeanu"
Hotararea Consiliului Local 526/23.10.2014
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Extindere la 4 benzi str. Prof. Dr. Aurel Păunescu -Podeanu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 28244/23.10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniudin cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. SC2014-28254/23.10.2014 a Comisiei tehnico-economice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. b) şi c) şi alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Extindere la 4 benzi str. Prof. Dr. Aurel Păunescu - Podeanu", întocmit de S.C. PATH’S ROUT S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 242/06.10.2014 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

România

SE APROBĂ PRIMAR, Nicolae Robu


Județul Timiș

Municipiul Timișoara

Direcția Tehnică

Serviciul Drumuri, Poduri și Utilități Hidrotehnice Nr. SC 2014 -

REFERAT

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție

,, Extindere la 4 benzi str. Prof.Dr.Aurel Păunescu - Podeanu

Direcția Tehnică prin Biroul Drumuri și Poduri are cuprins în programul de investiții pe anul 2014 obiectivul de investiții ,, Extindere la 4 benzi str. Prof.Dr.Aurel Păunescu - Podeanu”

Strada supusă amenajării este situată în zona de sud a municipiul Timișoara și face legătura între Calea Stan Vidrighin și Aleea F.C.Ripensia, având o lungime de aproximativ 950,00m

Legătura zonelor de locuințe situate în partea de sud a orașului (Girocului și Soarelui) cu zonele centrale se face doar pe strada Cluj (dublată cu Aleea F.C.Ripensia) și pe B-dul Iosif Bulbuca - prin fața Spitalului Județean. Pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație în partea de sud a orașului este necesară extinderea la 4 benzi a străzii Prof.Dr.Aurel Păunescu - Podeanu, astfel se va descongestiona traficul din zona Spitalului Județean și se va asigura totodată și accesul la bazele sportive și de agrement din zona stadionului Dan Păltinișan.

Cartierul de locuințe a fost construit în anii '70-'80, locurile de parcare pentru autoturisme fiind dimensionate conform indicelui de motorizare din acea vreme. Deoarece numărul de autovehicule a crescut exploziv în ultimii ani, locurile de parcare au devenit insuficiente, autoturismele fiind parcate pe carosabilul și aleile existente și pe zonele verzi, blocând traficul rutier și pietonal în zonă. În consecință este necesară o suplimentare a locurilor de parcare din zonă.

Acest proiect va fi implementat datorită necesității fluidizării traficului pe axa S-N a orașului. Lucrările vor cuprinde extinderea la 4 benzi a străzii, amenajare trotuare, amenajare piste de biciclete, amenajare locuri de parcare, amenajare spații verzi.

Sursa de finanțare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03. Străzi, Cap. C Studii și proiecte. Primăria Municipiului Timișoara a recepționat Studiul de Fezabilitate pentru ,, Extindere la 4 benzi str. Prof.Dr.Aurel Păunescu - Podeanu”, realizat de SC PATH'S ROUT SRL conform contractului de prestări servicii nr.242/06.10.2014.

În vederea realizării investiției este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate.

Valoarea totală a investiției ,,Extindere la 4 benzi str. Prof.Dr.Aurel Păunescu - Podeanueste estimată, conform devizului general al investiției, la 8.818,193 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 1.998,956 mii Euro (1 euro =4,4114 lei la data de 03.10.2014.

Durata de realizare pentru execuția lucrărilor proiectate este estimată la 8 luni.

Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea studiului de fezabilitate și realizarea investiției ”Extindere la 4 benzi str. Prof.Dr.Aurel Păunescu - Podeanu.

VICEPRIMAR,

DAN DIACONU


PT SECRETAR,

SIMONA DRAGOI


DIRECTOR ECONOMIC

SMARANDA HARACICU


DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ,

CHIȘ CULIȚĂ


ȘEF SERVICIU DPUH,

IOAN GANCIOV


ȘEF BIROU DP

VASILE OLAR


CONSILIER

LILIANA PIRVU


AVIZAT JURIDIC


Red. LP


Cod FO 53-01,ver.2

Anexa HCL nr.............


din.............


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

„Extindere la 4 benzi str. Prof.Dr.Aurel Păunescu - Podeanu "


Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. Path's Rout S.R.L., aferent obiectivului de investiții ,,Extindere la 4 benzi str. Prof.Dr.Aurel Păunescu - Podeanu”, conform contractului de proiectare nr. 242 din data de 06.10.2014 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiției:


Durata de realizare a investiției:                         8 luni


Valoare de investitie (INV)

Din care constructii montaj C+M

Capacități:

  • - Suprafață carosabil

  • - Suprafață locuri parcare

  • - Suprafață trotuare,

  • - Suprafață pistă cicliști

  • - Spații verzi

  • - Rețea alimentatre cu apă

  • - Canalizare

  • - Iluminat stradal


8.818,196 mii lei (inclusiv TVA)

1.998,956 mii euro (inclusiv TVA)

7.834,908 mii lei (inclusiv TVA)

1.776,059 mii euro (inclusiv TVA)

12.125,00 mp

3.826 mp

3.298,00 mp

1.948,00 mp

5.533mp

645m

500m

2,00 km


DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ,

CHIȘ CULIȚĂ


ȘEF SERVICIU DPUH,

IOAN GANCIOV


ȘEF BIROU DRUMURI ȘI PODURI, VASILE OLAR


CONSILIER LILIANA PIRVU