Hotărârea nr. 525/2014

525/23.10.2014 privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei Proiectului 80/2014 „Reabilitare termică bloc Bv. Corneliu Coposu nr. 18, S+P+8E" întocmit de S.C. Eurodraft S.R.L., de la Asociaţia de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional
Hotararea Consiliului Local 525/23.10.2014
privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei Proiectului 80/2014 „Reabilitare termică bloc Bv. Corneliu Coposu nr. 18, S+P+8E" întocmit de S.C. Eurodraft S.R.L., de la Asociaţia de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-26939/10.10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Actul notarial autentificat sub nr. 2601din 29.09.2014, de către Societatea Profesională Notarială "Luminiţa Greu-Miriana Cădărean";
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 18/2009, actualizată, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele ce solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 1.2 " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se acceptă de către Municipiul Timişoara donaţia Proiectului 80/2014 "Reabilitare termică bloc Bv. Corneliu Coposu nr. 18, S+P+8E" întocmit de S.C. Eurodraft S.R.L., de Asociaţia de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional, pentru "Reabilitare termică bloc Bv. Corneliu Coposu nr. 18, S+P+8E" .

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA                                      APROBAT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                               PRIMAR

DIRECȚIA TEHNICĂ                               NICOLAE ROBU

SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR

DE UTILITĂȚI PUBLICE

COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI

Nr. SC2014-      /

REFERAT privind acceptarea de către Primăria Municipiului Timișoara a donației Proiectului nr. 80/2014 „Reabilitare termică bloc Bv. Corneliu Coposu nr. 18, S+P+8E” întocmit de SC Eurodraft SRL, de la Asociația de proprietari, în vederea accesării

de fonduri europene nerambursabile prin Programului Operațional Regional

Prin actul notarial nr. 2601 din 29.09.2014 întocmit de Societatea Profesională Notarială „Luminița Greu-Mireana Cădăren”, se autentifică prin declarația domnului Moga Petru-Iulian, acordul proprietarilor din Bv. Corneliu Coposu nr. 18 cu privire la donarea către Primăria Municipiului Timișoara a Proiectului nr. 80/2014 „Reabilitare termică bloc Bv. Corneliu Coposu nr. 18, S+P+8E”, în vederea accesării fondurilor europene.

Având în vedere acest lucru, propunem acceptarea de către Primăria Municipiului Timișoara a donației proiectului 80/2014 „Reabilitare termică bloc Bv. Corneliu Coposu nr. 18, S+P+8E” întocmit de SC Eurodraft SRL, de la Asociația de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programului Operațional Regional.

VICEPRIMAR

DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU


DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU

IOAN ZUBAȘCU


CONSILIER ADRIAN HUMĂ


SERVICIUL JURIDIC


Pentru SECRETAR, SIMONA DRĂGOI


Red/Dact A.H.

Ex.1