Hotărârea nr. 524/2014

524/23.10.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 61/30.01.2013 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună"
Hotararea Consiliului Local 524/23.10.2014
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 61/30.01.2013 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014 - 28139 din 22.10.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele ce solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 1.2 - "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
Având în vedere art.42 şi art.43 din Legea 500/2002 privind finanţele publice cu completările şi modificările ulterioare;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.61/30.01.2013 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună";
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi alin. (4) lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifcă art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.61/30.01.2013 si va avea urmatorul continut:
"Se aprobă aprobă cererea de finanţare, prezentată în Anexa nr.1, în vederea realizarii proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună", având un buget total de 16.504.856,17 lei.

Art. 2: Se modifică art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.61/30.01.2013 si va avea urmatorul continut:
"Se aprobă cofinanţarea proiectului cu suma de 6.004.257,26 lei, reprezentând cota de 40% din cheltuielile eligibile şi finanţarea tutror costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se înlocuiesc Anexele nr.1 şi nr.2 de la Hotărârea Consiliului Local nr.61/30.01.2013 cu Anexele nr.1 si nr.2 la prezenta hotărâre;

Art. 4: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.61/30.01.2013, rămân neschimbate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA                                      APROBAT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                               PRIMAR

DIRECȚIA TEHNICĂ                               NICOLAE ROBU

SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR

DE UTILITĂȚI PUBLICE

COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI

Nr. SC2014-      /

REFERAT

privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „ Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună - cod SMIS 48141”

În vederea continuării procedurii de selecție a cererilor de finanțare, depuse pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Organismul Intermediar - ADR Vest, solicită prin adresa nr.CDT2014-258/06.03.2014, actualizarea Hotărârilor Consiliului Local de aprobare a cererilor de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu forma finală a bugetelor verificate și modificate în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Propunem aprobarea cererii de finanțare - Cod SMIS 48141, Anexa nr.1, necesară realizării proiectului „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună”, având un buget total în cuantum de 16.504.856,17 lei.

De asemenea, propunem co-finanțarea proiectului cu suma de 6.004.257,26 lei, reprezentând cota de 40% din costurile eligibile, finanțarea tutror costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr.2 și asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fonduri europene.

Primarul Municipiului Timișoara, este persoana mandatată să semneze contractul de finanțare a proiectului "Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună"

VICEPRIMAR

DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU

CONSILIER

ANA GEORGIU


IOAN ZUBAȘCU

AVIZAT JURIDIC


PENTRU SECRETAR

SIMONA DRĂGOI

Red/Dact A.G.

Ex.1

Anexa nr.2 la H.C.L. nr......din data de

SURSE DE FINANȚARE

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

I

Valoarea totală a cererii de finantare, din care :

16.504.856,17

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

1.494.213,02

b.

Valoarea eligibilă

15.010.643,15

II

Contribuția proprie, din care :

7.498.470,28

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile*

6.004.257,26

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*

1.494.213,02

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

9.006.385,89

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CHIȘ CULIȚĂ

2PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013

Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”

Domeniul major de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”

FORMULARUL CERERII DE FINANȚARE

<semnătura>

Cuprins

0. INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

 • 1.  INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

  • 1.1.    Solicitantul

  • 1.2.    Reprezentantul legal al Solicitantului

  • 1.3.   Persoana de contact

  • 1.4.   Persoana responsabilă cu operațiunile financiare

  • 1.5.   Banca/Trezoreria

  • 1.6.   Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice și/sau împrumuturi din partea

instituțiilor financiare internaționale (IFI)

 • 2.  CEREREA DE FINANȚARE

  • 2.1.   Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

  • 2.2.   Managementul cererii de finanțare

  • 2.3.    Proiectele din cadrul cererii de finanțare

 • 3.  DESCRIEREA PROIECTELOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR DIN CEREREA DE FINANȚARE

  • 3.1.    Localizarea proiectelor

  • 3.2.   Descrierea proiectelor

   • 3.2.1. Obiectivele cererii de finanțare

 • 3.2.2  Contextul proiectelor

 • 3.2.3   Potențialii beneficiari ai proiectelor

  • 3.3.    Calendarul activităților cererii de finantare

  • 3.4.   Durata de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finantare

  • 3.5.    Indicatori

  • 3.6.    Sustenabilitatea investitiilor

  • 3.7.    Informare și publicitate

  • 3.8.   ACHIZIȚIILE PUBLICE

 • 4.  FINANȚAREA PROIECTELOR

  • 4.1.   Bugetul CERERII DE FINANȚARE 

  • 4.2.   SURSE DE FINANȚARE

 • 5.  CERTIFICAREA CERERII DE FINANȚARE

<semnătura>

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE

Organismul intermediar pentru POR - Agenția pentru Dezvoltare Regională

Nr:

Înregistrată de:

Cod SMIS:

Semnătura

Data

TITLUL:

Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuinte din Municipiul Timisoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna

0. INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

 • 1. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

  • 1.1. Solicitantul

   Denumirea solicitantului

   MUNICIPIUL TIMIȘOARA

   Codul de înregistrare fiscală

   RO 14756536

   Codul unic de înregistrare

   Adresa sediului solicitantului

   Bulevardul C.D. Loga, numarul 1, cod postal 300081, Timisoara, judetul Timis

   Email

   primariatm@primariatm.ro

   Tipul solicitantului

   unitate administrativ-teritorială (autoritate a administrației publice locale) municipiu reședință de județ

   □ unitate administrativ-teritorială (autoritate a administrației publice locale) sector al municipiului București

<semnătura>

1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului

Numele

Robu T. Nicolae

Funcția

PRIMAR

Numărul de telefon

0256408300

Numărul de fax

0256490635

Email

nicolae.robu@primariatm.ro

1.3. Persoana de contact

Numele

Georgiu H. Ana

Funcția

CONSILIER

Numărul de telefon

0256408385

Numărul de fax

0256408322

Email

a.georgiu@yahoo.com

1.4.   Persoana responsabilă cu operațiunile financiare

Numele

Haracicu M. Smaranda

Funcția

DIRECTOR Directia Economica

Numărul de telefon

0256408468

Numărul de fax

0256293606

Email

smaranda.haracicu@primariatm.ro

1.5. Banca/Trezoreria

Denumirea băncii (sucursalei)

TREZORERIA TIMISOARA

Adresa băncii

Strada Gheorghe Lazar, numarul 9B, cod postal 300081, Timisoara, judetul Timis

Codul IBAN

RO89TREZ62124510220XXXXX

 • 1.6. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice și/sau împrumuturi din partea instituțiilor financiare internaționale (IFI)

 • 1.6.1 Ați mai solicitat sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI, pentru vreunul din proiectele (fie în întregime, fie parțial, respectiv pentru o parte din activitățile cuprinse în proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanțare?

□ Da

E Nu

Daca da, vă rugăm să specificați următoarele informații

<semnătura>

Denumirea programului, titlul și numărul de înregistrare a solicitării de finanțare / proiectului

NA

Valoarea proiectului / finanțării solicitate (lei)

NA

Sursa de finanțare

NA

Stadiul la data depunerii Cererii de finanțare Activități finanțate

NA

 • 1.6.2 Vreunul din proiectele (integral sau parțial, respectiv activități/investiții din proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanțare a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI?

□ Da

13 Nu

Daca da, vă rugăm să prezentați detalii referitoare la programul de finanțare, organizația finanțatoare / autoritatea contractantă, activitățile finanțare (respectiv acele activități care se regăsesc și în proiectul ce face obiectul prezentei Cereri de finanțare), valoarea finanțării.

 • 2. CEREREA DE FINANȚARE

Prin prezenta Cerere de finanțare se solicită co-finanțarea proiectelor propuse mai jos, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”.

Ratele de co-finanțare ale autorității publice locale și asociațiilor de proprietari vor fi:

13 30% contribuția autorității publice locale și 10% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 150 Euro;

3 20% contribuția autorității publice locale și 20% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 350 Euro;

13 10% contribuția autorității publice locale și 30% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 500 Euro.

 • 2.1. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

Resursele materiale necesare pentru desfasurarea activitatilor din cadrul acestui proiect vor fi cele de care dispune Administratia Locala a municipiului Timisoara.

Deoarece membrii echipei de proiect din partea UAT Timisoara fac parte din mai multe departamente din cadrul administratiei, resursele materiale din cadrul acestor departamente vor fi puse la dispozitie pentru desfasurarea activitatilor proiectului. Imobilul ce va fi folosit pentru desfasurarea activitatii echipei de implementare a proiectului este sediul principal al beneficiarului: strada C.D. Loga, nr.1, Municipiul Timisoara, Judetul Timis. In cadrul acestei cladiri membrii echipei de proiect dispun de propriile birouri, dotate cu mobilierul si aparatura necesara.

Spatii de birouri:

<semnătura> Specialistii implicati au la dispozitie propriile birouri cu statii de lucru. Pentru implementare se vor utiliza, de asemenea, consumabilele si resursele existente (telefonie, internet, fax, produse de papetarie).

Echipamente:

 • •   1 server

 • •   8 PC legate in retea

 • •   1 conexiune internet prin fibra optica

 • •  2 copiatoare

 • •   1 ploter

 • •  2 scanner-e

 • •  2 imprimante

 • 2.2. Managementul cererii de finanțare

Data fiind materia specifica proiectelor cu finantare nerambursabila, a chestiunilor tehnice ce tin de implementarea unui proiect avand lucrari de interventii, pentru derularea cu succes a proiectului, la nivelul Primariei Municipiului Timisoara s-a decis contractarea de servicii specializate. Pentru elaborarea cererii de finantare s-a decis contractarea serviciului catre o firma de consultanta, iar pentru realizarea serviciilor de proiectare - e.g. aferente Expertizei tehnice a blocurilor vizate, Auditului Energetic, Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), respectiv Proiectului Tehnic si Detaliilor de Executie (PT+DE) - s-a decis contractarea serviciului catre o firma de proiectare.

Activitati realizate inainte de semnarea Contractului de finantare

Activitatea nr.1. Realizarea dosarului de finantare

7 luni

1.1 Achizitia serviciilor de elaborare a dosarului de finantare

Scopul acestei subactivitati a fost contractarea serviciului de elaborare a dosarului de finantare; Strategia folosita a constat in pregatirea documentatiei specifice derularii procesului de achizitii, finalizata cu incheierea contractelor de servicii.

Rezultatul acestei activitati a constat in semnarea contractelor de servicii:

 • - .Contract nr. 14/24.01.2013 pentru serviciile de Consultanta intocmire Cerere de finantare,

incheiat cu SC SIAB Development SRL, din localitatea Cluj-Napoca;

 • - .Contract nr. 5/14.01.2013 pentru serviciile de Proiectare si inginerie, incheiat cu SC PROIECT

C&A SRL, din localitatea Timisoara.

Locatia: aceasta activitate s-a desfasurat in cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Resurse utilizate: pentru desfasurarea acestei activitati au fost utilizate resurse umane - personalul de specialitate din cadrul UAT Timisoara - respectiv resurse materiale (sediul si dotarile din cadrul UAT Timisoara);

Durata: 4 luni.

1.2 Elaborarea dosarului de finantare

Scopul acestei subactivitati a vizat elaborarea dosarului de finantare;

Strategia folosita a constat in monitorizarea procesului de elaborare a dosarului, coroborata cu un contact permanent cu echipele firmelor contractate;

Rezultatul acestei activitati a constat intr-un dosar de finantare elaborat;

Locatia: aceasta activitate s-a desfasurat atat in cadrul Primariei Municipiului Timisoara, cat si la sediile SC SIAB Development SRL, respectiv SC PROIECT C&A SRL.

Resurse utilizate: pentru desfasurarea acestei activitati au fost utilizate resurse umane - personalul

<semnătura>

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanțare

de specialitate din cadrul UAT Timișoara, SC SIAB Development SRL, respectiv SC PROIECT C&A SRL -respectiv resurse materiale (sediul si dotarile din cadrul UAT Timisoara, SC SIAB Development SRL, respectiv SC C&A SRL);

Durata: 3 luni

Activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare

Activitatea 1. Managementul de proiect

1.1 Constituirea echipei de proiect, identificarea mecanismelor de lucru

Scopul acestei activitati este reprezentat de identificarea personalului ce va fi implicat in implementarea proiectului - din cadrul firmelor ce vor face obiectul contractelor de servicii consultanta - identificarea mecanismelor de lucru, trasarea sarcinilor si responsabilitatilor in cadrul echipei.

Strategia folosita: Proiectul va fi coordonat de un Manager de Proiect desemnat de Primăria Municipiului Timisoara. Managerul de proiect este responsabil cu buna implementare a acestui proiect, urmărirea proceselor și etapelor principale, susținerea relațiilor contractuale cu părțile implicate și avizarea rapoartelor tehnice și cererilor de prefinantare si rambursare.

Echipa de implementare a proiectului va fi constituită din:

 • •   1 Manager de proiect

 • •    1 Responsabil tehnic

 • •    1 Responsabil financiar

 • •    1 Responsabil achiziții

 • •    1 Asistent proiect

 • •    1 Responsabil arhivare - secretariat

 • •    Consultant specializat - implementare proiect

 • -   1 Expert AT Raportari

 • -   1 Expert AT Rambursari

 • •    Consultant specializat - Asistenta tehnica - servicii de supraveghere a santierului

 • -   1 Expert - Asistenta tehnica - servicii de supraveghere a santierului

 • 1.1. Structura echipei de management, desemnată de către Primăria Timisoara în vederea gestionării proiectului va avea următoarele atribuții:

1.1.1 Manager de proiect - principalele atribuții/responsabilități:

 • •    supravegherea desfășurării zilnice a proiectului și gestionarea echipei proiectului;

 • •    gestionarea organizării și participarea la ședințele/evenimentele din cadrul proiectului;

 • •    asigurarea unui circuit informațional adecvat, discuții și feedback dintre diferiți actori;

 • •   întocmirea planurilor detaliate de lucru și de monitorizare a respectării implementării acestora;

 • •    asigurarea respectării termenelor stabilite;

 • •   verificarea și aprobarea rapoartelor de progres.

1.1.2. Responsabil tehnic - principalele atribuții/responsabilități

 • •    participarea la pregătirea documentației de achiziție publică și la elaborarea contractelor;

 • •    verificarea asigurării calității prevăzute în documentația tehnică și în contract;

 • •    participarea la recepția calitativă a lucrărilor, pe categorii de lucrări;

 • •    patriciparea la verificarea în fazele determinante și la întocmirea proceselor verbale.

1.1.3. Responsabil financiar - principalele atribuții/responsabilități:

 • •   coordonarea activităților necesare pentru buna desfășurare a activității de contabilitate a proiectului;

 • •   completarea și predarea documentelor financiare legate de proiect;

 • •    participarea la implementarea subactivităților de achiziții publice;

 • •    relaționarea cu banca și trezoreria și efectuarea plăților contractate;

 • •    realizarea de rapoarte financiare/ situații cerute;

 • •    urmărirea bugetului proiectului pe perioada de implementare.

<semnătura>

1.1.4. Responsabil achiziții publice - principalele atribuții/responsabilități:

 • •    realizarea documentației de achiziție publică de servicii și lucrări;

 • •    participarea la pregătirea procedurilor de achiziții pentru desemnarea executanților lucrărilor de construcții;

 • •    acordarea de asistență pentru echipa tehnică la elaborarea contractului de execuție cu constructorul;

 • •    acordarea de asistență pentru responsabilul pentru probleme tehnice la verificarea asigurării calității prevazute în documentația tehnică și în contract;

 • •    participarea la recepția lucrărilor și întocmirea actelor de recepție;

 • •    colaborarea cu membrii echipei de implementare în realizarea rapoartelor tehnice si financiare.

1.1.5. Asistent de proiect - principalele atribuții/responsabilități:

 • •    asistență la contractare cu Autoritatea de Management;

 • •   coordonarea echipei de proiect propusa de consultant;

 • •    managementul riscurilor la nivel de proiect, astfel încât, în eventualitatea materializării acestora să se pună în lucru planurile de acțiune stabilite;

 • •   sprijin in mentinerea unei legaturi permanente intre echipa de proiect UAT Timisoara si consultant cu ADR Vest, respectiv Autoritatea de Management POR;

 • •    managementul publicitatii proiectului;

 • •    sprijin la transferul de informatii intre parti;

 • •    gestionarea ședințelor/evenimentelor din cadrul proiectului, din partea echipei consultantului;

 • •    asistenta in monitorizarea proiectului/management;

 • •    asistenta juridica;

 • •    asistență acordată Primăriei pentru solicitările Autorităților de Management legate de derularea proiectului;

 • •   orice alt tip de asistență acordată Primăriei pentru implementarea cu succes a proiectului.

1.1.6. Responsabil arhivare - secretariat - principalele atribuții/responsabilități:

 • •  Îndosariază și arhivează toate documentele și materialele, conform procedurii specifice;

 • •   Asigură înregistrarea în registrul de intrare-ieșire a întregii corespondențe privind Proiectul, pe toată durata de implementare a acestuia;

 • •  Convoacă membrii, la solicitarea Managerului de Proiect, și redactează minuta ședințelor interne;

 • •   Asigură logistica desfășurării întâlnirilor/ședințelor de analiza din cadrul proiectului, transmiterea Agendei, invitațiilor, pregătirea/printarea materialelor;

 • •  La solicitarea Managerului de Proiect, realizează orice alte activități specifice de secretariat, redactare sau traduceri;

 • •  Răspunde pentru îndeplinirea corespunzătoare, întocmai și la timp, a sarcinilor specifice.

Fișele de post individuale pentru fiecare membru al echipei de implementare a proiectului sunt prezentate în anexa cererii de finațare.

Consultanța specializată nu va înlocui responsabilitatea Primăriei Municipiului Timisoara de gestiune a proiectului tratat în prezenta cerere de finanțare, ca unic responsabil pentru buna implementare a acestuia, privit ca proiect de dezvoltare a comunității locale din Timisoara.

 • 1.2. Pentru alegerea consultantului se urmărește acoperirea a cel putin 3 elemente fundamentale:

 • •   experiența în consultanța de management (pentru implementarea cu succes a tuturor activităților în corelare cu timpul, finanțarea, și procedurile impuse prin contractul de finanțare)

 • •    expertiza economică și juridică (pentru realizarea managementului financiar al proiectului și corelarea bugetului Primăriei, posibilelor surse împrumutate prefinanțării, cererilor de plată etc, precum și asistența, analiza și răspunsul la eventualele contestații etc),

<semnătura>

 • •    expertiza tehnică (monitorizarea implementării tehnice a proiectului, respectarea soluțiilor propuse în proiectul tehnic etc)

Structura echipei de management, desemnată de către consultant în vederea gestionării proiectului va avea următoarele atribuții:

1.2.1. Expert Asistenta Tehnica Raportări - principalele atribuții/responsabilități:

 • •    realizarea Rapoartelor de progres trimestriale;

 • •    asistenta/realizarea de adrese, notificari, solicitari catre ADR Vest, AM POR sau terti;

 • •    asistenta la realizarea dosarului cererilor de prefinantare si rambursare;

 • •    intocmirea de analize, situatii in acord cu solicitarile Managerului de proiect;

 • •    asigurarea unui circuit informațional adecvat;

 • •    asistenta in planificarea si realizarea activitatilor din cadrul proiectului, in acord cu atributiile desemnate;

 • •    suport in asigurarea managementul publicitatii proiectului;

 • •    desfasurarea activitatii de secretariat, pentru echipa de proiect;

1.2.2. Expert Asistenta tehnica Rambursari - principalele atribuții/responsabilități:

 • •   întocmirea fluxului de numerar al proiectului (cash flow);

 • •    intocmirea cererilor de prefinantare;

 • •    intocmirea cererilor de rambursare;

 • •    asistenta/ intocmire rapoarte de analiza pentru determinarea încadrarii proiectului în limitele stabilite prin buget;

 • •    urmarirea incadrarii in buget a cheltuielilor din proiect, in raport cu luniile bugetare si in acord cu calendarul activitatilor;

1.3. Consultant specializat - Asistenta tehnica - servicii de supraveghere a santierului

Desemnarea firmei de consultanta abilitata sa furnizeze Expertul/ii - Asistenta tehnica - servicii de supraveghere a santierului - se va face in urma unui proces de achizite publica. Expertul/ ii vor fi insarcinat cu asigurarea serviciilor de consultanță de specialitate pe durata implementării proiectului. Serviciile de consultanță vor fi solicitate numai pentru activitățile și ariile de expertiză pentru care solicitantul nu dispune de resurse proprii.

1.3.1 Expert AT - servicii de supraveghere a santierului - principalele atribuții/responsabilități;

 • •    clarificarea anumitor soluții date de proiectant;

 • •    punerea în practică și urmărirea modificărilor proiectului survenite pe parcurs din diferite motive obiective, etc.

 • •    asistenta acordata beneficiarului in activitatile de supervizare și monitorizare asigurate de către beneficiar prin intermediul diriginților de șantier proprii;

Fișele de post individuale pentru fiecare membru al echipei de implementare a proiectului sunt prezentate în anexa cererii de finațare.

Rezultatul acestei activitati este reprezentat de atribuirea de sarcini si responsabilitati in cadrul echipei.

Locatia acestei activitati se va regasi la sediul UAT Timisoara, respectiv firma de consultanta contractata.

Responsabilul din cadrul acestei activitati este Managerul de proiect, sustinut de echipa de implementare;

Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de implementare), respectiv resurse materiale (sediul si echipamentele aflate in dotarea UAT Timisoara si a firmei).

Durata acestei activitati este de 10 zile, din prima luna de implementare.

1.2. Monitorizarea, Evaluarea, Raportare

Scopul acestei subactivitati este de a realiza monitorizarea si evaluarea stadiului implementarii

<semnătura> proiectului de catre echipa de implementare.

Strategia urmata consta in monitorizarea activitatilor desfasurate in cadrul proiectului, evaluarea rezultatelor obtinute comparativ cu cele preconizate in cererea de finantare, respectiv raportarea lor catre Organismul Intermediar ADR Vest.

Echipa de management a proiectului va prelua responsabilitatea activităților de monitorizare și evaluare a modului de implementare a proiectului.

Această activitate va presupune organizarea de ședințe de lucru periodice, pe toată durata proiectului, pentru a se analiza și verifica rezultatele etapei în curs. Aceste ședințe de lucru vor urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor și rezultatelor proiectului prin analiza implementării fiecărei activități, a gradului de respectare a graficului de activități.

În cazul apariției unor riscuri care pot periclita îndeplinirea fazei în curs sau a celor următoare, se vor defini măsuri pentru diminuarea acestor riscuri. Se va institui o procedura de management a riscurilor la nivel de proiect. În cazul în care se vor constata abateri de la planul inițial, se vor evalua cauzele acesteia și se vor stabili măsuri pentru reîncadrarea în plan.

Activitatea de evaluare și monitorizare va acoperi întreaga durată de implementare a proiectului și se va realiza pe bază de:

 • •    procese verbale de recepție a lucrărilor

 • •    minute a sedintelor evidentiind actiunile de intreprins si responsabilii

 • •    rapoarte financiar-contabile

 • •    rapoarte periodice de monitorizare, sintetizând concluziile și recomandările formulate în cadrul ședințelor de lucru (cel puțin 3 rapoarte - la inițierea proiectului; intermediar; la finalizarea proiectului)

 • •   time-sheet-uri lunare intocmite de echipa de implementare

O atenție deosebită va fi acordată monitorizării și supervizării lucrărilor de construcție. Această activitate se referă la asigurarea serviciilor de consultanță de specialitate pe durata implementării proiectului. Serviciile de consultanță vor fi solicitate numai pentru activitățile și ariile de expertiză pentru care solicitantul nu dispune de resurse proprii.

Activitatea de asistență tehnică de specialitate se referă la clarificarea anumitor soluții date de proiectant, punerea în practică și urmărirea modificărilor proiectului survenite pe parcurs din diferite motive obiective, etc. Supervizarea și monitorizarea vor fi asigurate de către beneficiar prin intermediul diriginților de șantier proprii, asistat fiind de către consultant.

Pentru asigurarea resurselor financiare in cadrul proiectului, se vor depune Cereri de prefinantare. Aspectele tehnice se vor raporta OI prin intermediul raportelor de progres, urmand a fi transmise in acord cu de prevederile contractuale.

Pentru asigurarea unui cash flow coerent in cadrul proiectului, se vor transmite OI cereri de rambursare in acord cu graficul de transmitere CR.

Responsabilitatea pentru activitatea de monitorizare si evaluare, respectiv raportare, revine Managerului de proiect, respectiv Asistentului de proiect, Expertului tehnic, respectiv expertului financiar, echipei de implementare;

Rezultatul acestei activitati se va materializa intr-o implementare corecta a proiectului, in acord cu indicatorii asumati.

Locatia acestei activitati se va regasi in cadrul UAT Timisoara, respectiv sediul consultantului.

Resurse utilizate pentru desfasurarea acestei activitati vor fi de tipul resurselor umane si resurselor materiale.

Durata acestei activitati se intinde pe 12 luni, respectiv intreaga perioada de implementare a proiectului.

Activitatea 2. Achizitiile in cadrul proiectului

Scopul acestei activitati vizeaza incheierea contractelor de lucrari de interventie pentru obiectivele vizate, respectiv contractarea serviciilor de publicitate, consultanta si asistenta tehnica - servicii de supraveghere a santierului.

Strategia folosita consta in elaborarea unei documentatii de achizitii publice care sa respunda perfect nevoilor identificate.

Intregul proces de achizitie se va realiza in conformitate cu prevederile „OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii”, actualizata la zi, si normele legale incidente. Pentru

<semnătura> lucrarile de interventie, operatorii economici vor trebui sa detina certificat de Sistem de Management al calitatii si sa respecte prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii.

Se vor utiliza criterii care ce reflecta avantaje de natura economica in vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret.

Evaluarea ofertelor transmise de operatorii economici se va realiza in cadrul echipei de proiect condusa de Responsabilul achizitii publice, alegerea ofertei castigatoare realizandu-se in baza criteriilor mentionate.

Se va proceda la indosarierea si arhivarea tuturor documentelor care deriva din procedura de achizitie.

Responsabilitatea pentru activitatea de fata ii revine Managerului de proiect, respectiv responsabilului Achizitii publice, responsabilului financiar, echipei de implementare.

Rezultatul acestei activitati se va materializa in semnarea de contracte de lucrari, respectiv servicii pentru obiectivele proiectului.

Locatia acestei activitati se va regasi in cadrul UAT Timisoara.

Resursele utilizate sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de implementare a proiectului) si resurse materiale (echipamentele folosite in cadrul UAT).

Durata acestei activitati va fi de 7 luni.

Activitatea 3. Lucrari de interventie la obiectivele vizate in proiect

Contractarea executării lucrărilor de intervenție se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice. Executanții lucrărilor de intervenție au obligația de a respecta prevederile autorizației de construire, proiectul tehnic și detaliile de execuție, precum și de a asigura nivelurile de performanță prevăzute de legislația privind calitatea în construcții, precum și calitatea estetică, arhitecturală și ambientală a clădirilor, în scopul protejării securității și sănătății persoanelor, siguranței utilizării spațiului public și calității mediului natural și construit.

Materialele și sistemele izolante utilizate de contractorul executării lucrărilor de intervenție trebuie să fie însoțite de declarațiile de conformitate ale producătorilor, prin care să se ateste conformitatea cu specificațiile tehnice recunoscute în condițiile legii.

3.1 Executia lucrarilor de interventie la obiectivele vizate in proiect

Scopul: Reabilitarea termica a blocurilor vizate prin proiect

Strategia urmareste derularea lucrarilor de executie la standardele legale si cele impuse de proiect.

Aceasta activitate are un rol foarte important in cadrul proiectului reprezentand punctul central al proiectului.

Lucrarile de interventie se vor realiza la obiectivele:

Proiectul 1 (Calea Sagului,

Proiectul 2 (Calea Sagului,

Proiectul 3 (Calea Sagului,

Proiectul 4 (Calea Sagului,


nr.


nr.


nr.


nr.


21)

31-33)

54, Bl. 17A)

55A)


Proiectul 5 (Bulevardul Liviu Rebreanu,

Proiectul 6 (Bulevardul Liviu Rebreanu,

Proiectul 7 (Bulevardul Liviu Rebreanu,

Proiectul 8 (Bulevardul Liviu Rebreanu,

Proiectul 9 (Bulevardul Liviu Rebreanu,


1/1-1/2)

1/3, scara A+B)

2/1, Bl. H7, scara A+B)

132/A)

134/A)


nr.


nr.


nr.


Proiectul 10 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 142)

Proiectul 11 (Strada Venus, nr. 27)

Proiectul 12 (Strada Venus, nr. 23)

Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)

<semnătura>

 • >  Proiectul 14 (Calea Martirilor 1989, nr. 29)

 • >  Proiectul 15 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 31)

 • >  Proiectul 16 (Calea Martirilor 1989, nr. 60, scara A+B)

 • >  Proiectul 17 (Calea Martirilor 1989, nr. 70, scara A+B)

 • >  Proiectul 18 (Calea Martirilor 1989, nr. 72)

 • >  Proiectul 19 (Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)

 • >  Proiectul 20 (Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)

 • >  Proiectul 21 (Strada Maresal Ctin Prezan, nr. 65)

 • >  Proiectul 22 (Calea Sever Bocu, Bl. B56)

 • >  Proiectul 23 (Calea Aradului, nr. 22)

 • >  Proiectul 24 (Calea Aradului, nr. 30, Bl.7, scara A+B)

 • >  Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)

Activitatile derulate se vor constitui, astfel:

 • 3.1.1 Organizarea de santier

Organizarea de santier pentru lucrarile de interventie se va amplasa pe un teren pus la dispozitie de catre beneficiar, asa incat constructorul sa se racordeze la utilitati, cale de acces provizorie sau existenta. Împreună cu organele locale se vor stabili în primul rând locurile de depozitare a materialelor și a barăcilor de șantier. Se va realiza un sigur punct de organizare aflat la distanță convenabilă de limitele lucrării.

Obiectivele organizarii de santier sunt :

 • -   Montarea unei baraci metalice pentru birouri - spatiu pentru muncitori (masa, odihna - 1 buc. tip container, existenta in dotarea executantului)

 • -   Alimentarea cu apa potabila (de la sursa existenta)

 • -   Alimentarea cu energie electrica pentru iluminat si forta, contorizata;

 • -   Montarea de WC - ECU - 1 buc (existent in dotarea executantului)

Organizarea incintei presupune asigurarelor urmatoarelor :

 • -   alei pietonale balastate pentru acces la baracamente - existente avand in vedere amplasamentul in spatiul urban, in zona blocului de locuinte ;

 • -   amenajarea spatiului pentru depozitare temporara a materialelor lucrarii

 • -   amenajarea zonei pentru utilaje retrase la terminarea programului;

 • -   amenajarea zonei/depozit pentru scule/echipamente de lucru;

 • -   amenajarea zonei pentru depozitarea diferentiata a deseurilor de materiale, folosite in santier, transportate in organizare (containere inscriptionate existente in dotarea executantului);

 • -   semnalizare corespunzatoare, acces incinta ;

 • -   afisarea de panouri avertizoare pe linie de PM si PSI;

 • -   asigurarea acordarii primului ajutor in caz de accidente;

 • -   sursa de apa potabila sa intruneasca normele sanitare;

Ca urmare a executarii lucrarilor de reabilitare termica nu rezulta un necesar de utilitati, sau o modificare a celor existente; reabilitarea termica nu afecteaza retelele utilitare din zona.

Asociatia de proprietari va asigura:

 • •   Necesarul de apa;

 • •   Necesarul de energie electica;

Acestea vor fi asigurate pe intregul parcurs al derurarii lucrarilor de interventie, fiind suportat in intregime de acestia.

Durata estimata: 1 saptamana

<semnătura>

 • 3.1.2 Dirigentie de santier

Constructorul va trebui să ofere ajutor cu facilitățile, forță de muncă, utilaje și materiale pentru construcție oricând sunt cerute de către Diriginte, având legătură directă sau indirectă cu lucrările.

 • -   constructorul va avea relatii de colaborare fie stabilite prin contract, fie prin legislatia in vigoare;

 • - constructorul are obligatia de a asigura accesul si toate facilitatile in santier, pentru efectuarea inspectiei;

 • - constructorul va fi reprezentant de o persoana autorizata, desemnata de conducere, prin decizie.

Ținând seama de duratele normale de execuție, constructorul își va întocmi grafice de execuție ținând cont de fazele de execuție în cadrul activității și de condițiile pentru realizarea fazei, specific lucrării.

Lunar, contractorul executării lucrărilor de intervenție prezintă Managerului de Proiect, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă, situația lucrărilor executate și situația de plată lunară, verificate și avizate conform legislației specifice în vigoare.

Durata estimata: 3 luni

 • 3.1.3 Executia lucrarilor cu investitia de baza

Lucrarile de interventii propuse vor consta in :

 • - izolarea termica a peretilor exterior

 • - inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

 • - inchiderea balcoanelor / logiilor

 • - termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

 • - izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

 • - lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

 • - lucrari de reparatii parapet si trotuare

 • - demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

Durata estimata: 3 luni

 • 3.1.4 Receptia lucrarilor

Recepția lucrarilor constituie o componentă a sistemului calității în construcții și este actul prin care beneficiarul declară ca acceptă, preia lucrarea cu sau fără rezerve și că aceasta poate fi dată în folosință. Prin actul de recepție se certifică faptul că executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului și ale documentației de execuție.

Receptia lucrarilor trebuie intampinata de catre beneficiar printr-o conduita ferma aratandu-se in mod expres ca acesta are obligatia ca intr-un termen rezonabil potrivit naturii lucrarii si uzantelor in domeniu sa verifice lucrarea si sa o receptioneze in masura in care aceasta corespunde conditiilor stabilite prin contract. O consecinta importanta a receptiei este aceea ca determina antrenarea raspunderii antreprenorului pentru viciile constructiei.

Comisiile de recepție pentru construcții se vor numi de către Managerul de proiect și vor fi alcătuite din cel puțin 5 membri. Dintre aceștia, obligatoriu vor face parte și un reprezentant al administrației publice locale, si specialiști în domeniu. Proiectantul va întocmi și va prezenta în fața comisiei de recepție punctul său de vedere privind execuția construcției.

Recepțiile se vor organiza de către reprezentantii UAT Timisoara/echipa de implementare si reprezentantii asociatiei de proprietari.

Durata estimata: pe parcursul luni a 12a

Recepția finală este convocată de UAT Timisoara în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție. Perioada de garanție este cea prevăzută în contract.

Responsabilul realizarii acestei activitati este responsabilul legal al executantului contractat.

<semnătura> Lucrarile vor fi supervizate de Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, de membrii echipei de proiect, cu precadere responsabilul tehnic, coordonati de catre Managerul de proiect. Locatia unde se va implementa aceasta activitate este reprezentata de obiectiv, secundar sediul executantului, respectiv sediul UAT Timisoara.

Resursele utilizate sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de lucru, echipa de implementare) si resurse materiale (echipamentele folosite in cadrul firmei).

3.2 Monitorizarea derularii lucrarilor de interventie la obiectivele vizate in proiect

Scopul: Reabilitarea termica a blocurilor vizate prin proiect;

Strategia urmareste monitorizarea atenta a lucrarilor de interventie, in acord cu indicatorii tehnico-financiari asumati prin contractul de lucrari, precum si cu calendarul activitatilor. Aceasta activitate are un rol foarte important in cadrul proiectului reprezentand punctul central al proiectului.

Responsabilul realizarii acestei activitati este Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, sprijinit de membrii echipei de proiect, cu precadere responsabilul tehnic, coordonati de catre Managerul de proiect.

Locatia unde se va implementa aceasta activitate este sediul UAT Timisoara, respectiv pe teren, la obiectiv.

Resursele utilizate sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de implementare) si resurse materiale (echipamentele folosite in cadrul firmei).

Durata acestei activitati va fi de 3 luni.

Activitatea 4. Publicitatea proiectului

Scopul acestei activitati este reprezentat de asigurarea vizibilitatii proiectului si a finantatorului. Strategia acestei activitati este dezvoltata in cadrul sectiunii 3.7 Informare si publicitate. Responsabilul: Asistentul de proiect, sprijinit de echipa de implementare din cadrul firmei de consultanta contractate va fi responsabila pentru toate actiunile specifice de publicitate a proiectului, precum si de respectarea conditiilor de identitate vizuala, supervizati de Managerul de proiect.

Rezultat: publicitate asigurata proiectului

Locatia: sediul UAT Timisoara, respectiv sediul firmei de consultanta.

Resurse utilizate: resurse umane si resurse materiale (sediul si dotarile).

Durata: publicitatea va fi asigurata pe intreaga perioada de implementare a proiectului (12 luni).

Activitatea 5. Auditul energetic la finalizarea lucrarilor

Scopul acestei activitati vizeaza cuantificarea exacta a indicatorilor propusi in cadrul proiectului si eliberarea unui certificat de performanta energetica care sa reflecte noua situatie a imobilului.

Strategia acestei activitati urmareste evaluarea finala a documentatiei de audit, si eliberarea unui certificat de performanta energetica pt incalzire, la terminarea lucrarilor.

Responsabilul: SC PROIECT C&A SRL.

Rezultat: eliberarea unui certificat de performanta energetica pt incalzire, la terminarea lucrarilor, pentru fiecare din imobilele vizate de proiect;

Locatia: sediul SC PROIECT C&A SRL.

Resurse utilizate: resurse umane si resurse materiale (sediul si dotarile).

Durata: 2 luni de zile.

<semnătura>

 • 2.3. Proiectele din cadrul cererii de finanțare

Prezenta cerere de finanțare include următoarele proiecte individuale:

 • >  Proiectul 1 (Calea Sagului, nr. 21)

 • >  Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)

 • >  Proiectul 3 (Calea Sagului, nr. 54, Bl. 17A)

 • >  Proiectul 4 (Calea Sagului, nr. 55A)

 • >  Proiectul 5 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/1-1/2)

 • >  Proiectul 6 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/3, scara A+B)

 • >  Proiectul 7 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 2/1, Bl. H7, scara A+B)

 • >  Proiectul 8 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 132/A)

 • >  Proiectul 9 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 134/A)

 • >  Proiectul 10 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 142)

 • >  Proiectul 11 (Strada Venus, nr. 27)

 • >  Proiectul 12 (Strada Venus, nr. 23)

 • >  Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)

 • >  Proiectul 14 (Calea Martirilor 1989, nr. 29)

 • >  Proiectul 15 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 31)

 • >  Proiectul 16 (Calea Martirilor 1989, nr. 60, scara A+B)

 • >  Proiectul 17 (Calea Martirilor 1989, nr. 70, scara A+B)

 • >  Proiectul 18 (Calea Martirilor 1989, nr. 72)

 • >  Proiectul 19 (Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)

 • >  Proiectul 20 (Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)

 • >  Proiectul 21 (Strada Maresal Ctin Prezan, nr. 65)

 • >  Proiectul 22 (Calea Sever Bocu, Bl. B56)

 • >  Proiectul 23 (Calea Aradului, nr. 22)

 • >  Proiectul 24 (Calea Aradului, nr. 30, Bl.7, scara A+B)

 • >  Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)

 • 3. DESCRIEREA PROIECTELOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR DIN CEREREA DE FINANȚARE

  • 3.1. Localizarea proiectelor

   Statul:


ROMÂNIA

Regiunea de dezvoltare:      Vest

Județul:


Timis

Municipiul / sectorul:


Municipiul Timisoara


<semnătura>


Cartierul sau zona de intervenție (după caz)

 • 3.2. Descrierea proiectelor

3.2.1. Obiectivele cererii de finanțare

Obiectivul strategic al Programului Operațional Regional 2007 - 2013 (POR) constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale se vizeaza atingerea următoarelor obiective specifice (sunt mentionate doar cele cu relevanta pt cazul de fata):

 • •      Creșterea rolului economic și social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a Regiunilor;

 • •      Îmbunătățirea accesibilității în regiuni și în special a acesibilității centrelor urbane și a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare;

 • •      Creșterea calității infrastructurii sociale a regiunilor.

Obiectivele axei prioritare 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere” concorda cu politicile comunitare privind creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă promovate de Uniunea Europeană prin Noile Orientări ale Politicii de Coeziune 2007-2013 si vizează crearea premiselor necesare pentru creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului. Urmarind o dezvoltare teritorială echilibrată și pentru a evita creșterea disparităților interne, investițiile vor fi concentrate în orașe care acționează ca poli regionali și/ sau locali de creștere și iradiază dezvoltare în zonele adiacente, acordând prioritate polilor de creștere localizați în regiunile și județele cu un nivel de dezvoltare mai scăzut în termeni de PIB și șomaj. Este esențială sprijinirea orașelor, pentru ca acestea să-și îndeplinească funcțiile urbane, mai ales în cazul acelor orașe polarizatoare, care au legături intense cu arealele înconjurătoare, a căror dezvoltare este dependentă de aceste orașe. În același timp, nivelul de dezvoltare al unei regiuni este direct influențat de nivelul de dezvoltare al orașelor mari, prin multitudinea de funcții de grad superior pe care acestea le îndeplinesc, acestea acționând ca centre de creștere.

În cadrul Axei prioritare 1, domeniul major de intervenție „1.2. Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuinte” sunt finanțate investiții pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe. Proiectul de fata - prin investiile pe care le vizeaza - se pliaza pe obiectivele specifice domeniului major de intervenție 1.2: crearea de locuri de muncă și promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a blocurilor de locuințe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020.

Prin proiectul de fata se urmareste imbunatatirea calitatii vietii urbane prin sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Timisoara.

Cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte din municipiul Timisoara se va asigura prin realizarea unor lucrari de interventie care sa determine diminuarea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de caldura catre mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al <semnătura> localitatii.

Investițiile în eficiența energetică a blocurilor de locuințe vor contribui la reducerea sărăciei energetice (fuel poverty) în România, prin reducerea costurilor cu încălzirea populației, în special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la îmbunătățirea puterii de cumpărare a categoriilor sociale defavorizate. Acest domeniu major de intervenție va contribui la coeziunea socială, acordând o atenție deosebită grupurilor vulnerabile ale populației cu venituri mici. Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin:

 • •   Imbunatatirea conditiilor de confort termic interior

 • •   Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice

 • •   Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;

 • •   Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Prin solutiile identintificate la nivelul proiectului se creaza premise pt atingerea unor indicatori ce sustin obiectivele primordiale ale domeniului major de interventie 1.2:

 • •   Nr. de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice - 904 apartamente

 • •  Economie de energie termica - 4.481.448,51 kWh/an

Obiectivele specifice, din cadrul proiectului, constau in realibilitarea termica a imobilelor:

 • >  Proiectul 1 (Calea Sagului, nr. 21)

 • >  Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)

 • >  Proiectul 3 (Calea Sagului, nr. 54, Bl. 17A)

 • >  Proiectul 4 (Calea Sagului, nr. 55A)

 • >  Proiectul 5 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/1-1/2)

 • >  Proiectul 6 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/3, scara A+B)

 • >  Proiectul 7 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 2/1, Bl. H7, scara A+B)

 • >  Proiectul 8 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 132/A)

 • >  Proiectul 9 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 134/A)

 • >  Proiectul 10 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 142)

 • >  Proiectul 11 (Strada Venus, nr. 27)

 • >  Proiectul 12 (Strada Venus, nr. 23)

 • >  Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)

 • >  Proiectul 14 (Calea Martirilor 1989, nr. 29)

 • >  Proiectul 15 (Bulevardul Take lonescu, nr. 31)

 • >  Proiectul 16 (Calea Martirilor 1989, nr. 60, scara A+B)

 • >  Proiectul 17 (Calea Martirilor 1989, nr. 70, scara A+B)

 • >  Proiectul 18 (Calea Martirilor 1989, nr. 72)

 • >  Proiectul 19 (Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)

 • >  Proiectul 20 (Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)

 • >  Proiectul 21 (Strada Maresal Ctin Prezan, nr. 65)

<semnătura>

 • >  Proiectul 22 (Calea Sever Bocu, Bl. B56)

 • >  Proiectul 23 (Calea Aradului, nr. 22)

 • >  Proiectul 24 (Calea Aradului, nr. 30, Bl.7, scara A+B)

 • >  Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)

 • 3.2.2 Contextul proiectelor

3.2.2.1 Context general

Sectorul constructiilor este la nivel mondial un consumator major de energie si un generator major de gaze cu efect de sera. In Uniunea Europeana aproximativ 40% din energie este consumata in acest sector. Din acest motiv, imbunătățirea eficienței energetice a clădirilor este un obiectiv important la nivelul politicilor UE. O proporție însemnată de energie consumată in cladirile rezidentiale este pentru încălzire. Acest lucru este observat si în România, datorită unui stoc de locuințe construite la standarde scăzute în perioada comunistă, mai ales în formă de blocuri de apartamente. Clădirile rezidențiale domina totalul clădirilor din România, reprezentând aproximativ 95,4% din totalul clădirilor.

La nivelul municipiul Timisoara, ca de altfel la nivelul intregii tari, clădirile rezidențiale existente sunt, în general, vechi, peste jumătate din clădirile rezidențiale fiind construite înainte de 1970. Aceste clădiri au proprietăți termice slabe - cu cerințele medii pentru încălzire. Consumul de energie termică pentru încălzire și apă caldă în gospodării reprezintă aproximativ 80% din consumul de energie al clădirilor.

În medie, potențialul de economisire a energiei în clădirile rezidențiale este estimat la aproximativ 38%, ceea ar putea fi tradus în economii semnificative de petrol.

Este de asemenea important să fie menționat și faptul că în clădirile din tara, consumul specific de căldură și apă caldă este dublu față de cele din Europa de Vest, și, prin urmare, există o rată ridicată de emisii poluante.

Cele mai multe locuințe au fost trecute în proprietate privată începând cu anul 1995 - un proces care a început după 1989 - la nivelul intregii tari si implicit in municipiul Timisoara.

In anul 2012, în proprietatea statului mai erau aproximativ 3% din locuințe în mediul urban și doar 1% în zonele rurale. Majoritatea locuințelor noi în România sunt construite cu resurse private și sunt în proprietate privată. Aproximativ 95% din locuințele din România sunt ocupate de proprietar, astfel încât majoritatea gospodăriilor acționează simultan ca proprietari și utilizatori.

Prin proiectul de fata se urmareste imbunatatirea calitatii vietii urbane prin sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Timisoara, construite in perioada 1963-1990.

Cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte din municipiul Timisoara se va asigura prin realizarea unor lucrari de interventie care sa determine diminuarea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de caldura catre mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii.

Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile rezidențiale contribuie la crearea și menținerea de locuri de muncă, cu efect asupra contracarării recesiunii economice, prin impulsionarea industriei de construcții, precum și a industriilor conexe extrem de afectate de criza economică.

<semnătura>

3.2.2.2.Context specific

Municipiul Timisoara, atestat documentar de peste 730 de ani, actuala resedinta a judetului Timis, este situata in Campia Timisului, campie strabatuta de raurile Bega si Timis, a caror prezenta a influentat in timp dezvoltarea localitati

Populatia Timisoarei este de aproximativÎn 303.708 locuitori, majoritatea romani. Oras studentesc, cu mai mult de 47.000 de studenti in cele 7 mari universitati, Timisoara se bucura de cel mai frumos campus universitar din tara.

Municipiul Timișoara se află situat la o distanță medie de aproximativ 550 km față de capitala României - București și cca.170 km și 300 km față de Belgrad și Budapesta, capitalele celor două țări învecinate Serbia-Muntenegru și respectiv Ungaria.

Resurse umane - demografie si piata muncii

In prezent, Timisoara se situeaza pe locul doi pe tara, dupa Bucuresti, in ceea ce priveste volumul total a investitiilor straine atrase, valoarea pe cap de locuitor fiind de cinci ori mai mare decat media                                         pe                                         tara.

Mai ales datorita investitiilor straine masive, in ultimul timp mari intreprinderi cu activitate in productia “high tech”, industria producatoare de software, sau telecomunicatii s-au locat si dezvoltat in Timispoara. In jurul acestora s-au dezvoltat IMM-uri autohtone, furnizori sau subcontractori ai acestora. Aceasta dezvoltare, care a cunoscut o dinamica puternica in ultimii ani, a determinat reducerea indicelul de migratie a tinerilor inspre vestul Europei sau continentul american.

Intreaga zona dispune de forta de munca specializata (resurse umane), cu inalta calificare si cu experienta in activitatile industriale, in Timisoara existand un potential ridicat de formare profesionala. Calitatea resurselor umane din Timisoara este unul dintre motivele invocate de catre investitorii straini atunci cand justifica alegerea Timisoarei ca locatie pentru investitiile lor in Romania.

Populatia municipiului este relativ tanara - cca 60% din populatia stabila a Timisoarei este la vasta activa. Totodata, fiind unul dintre cele mai mari centre universitare romanesti cu cei peste 47.000 de studenti, orasul are si o rezerva potentiala mare de forta de munca cu pregatire superioara (cca 7-9000 de absoloventi anual).

Structura economica

Timișoara continuă să furnizeze peste 3% din producția industrială națională. Caracteristic economiilor de piață avansate, sectorul serviciilor acoperă un procent tot mai mare din economia timișoreană.

În ultimii ani, Timișoara a cunoscut o creștere economică semnificativă, datorată investițiilor străine, în special în sectoare de înaltă tehnologie.

Capitalul străin investit la Timișoara provine în special din țări precum Germania, Italia sau Statele Unite. Printre cele mai mari companii stabilite aici se numără producătorul de anvelope Continental, compania americană Solectron (telefonie mobilă, aparatură electronică), Draxlmaier (componente auto pentru BMW), Linde Gas (gaze tehnice), Procter & Gamble (detergenți), Nestle (napolitane), GTM Logistics Europe

<semnătura>

Situatie locativa

Evoluția în timp a orașului a generat tipologii distincte de ocupare a terenurilor. Acestea sunt vizibile în poziția relativă față de vecinătăți a suprafețelor construite la sol.

În prezent, zona de locuințe și funcțiuni complementare a municipiului Timișoara se întinde pe o suprafață de 2.643,74 ha (adică 53,15 % din teritoriul intravilan), deținând ponderea cea mai mare în funcțiunile orașului.

Intravilanul Timișoarei este împărțit în 10 cartiere (zone) de locuit, cu un total de 21.837 clădiri de locuit de diverse tipuri - clădiri individuale (15.039 - clădiri cu o locuință și 3.159 - clădiri cu 2 sau mai multe locuințe), având regim de înălțime P, P+1, P+2 și clădiri colective (3.639 de clădiri), cu regim de înălțime P+4 - P+10. Fondul locuibil cuprinde 122.195 de apartamente, cu o suprafață locuibilă totală de 4.372.696 mp. și cu 277.944 de încăperi de locuit. Din totalul apartamentelor, 71,3% sunt în clădiri colective de locuit, 28,7% sunt în clădiri individuale, în acestea locuind un număr total de 334.089 de persoane în 115.421 de gospodării.

În ceea ce privește calitatea locuirii în clădirile colective se disting următoarele aspecte:

- Lipsa posibilităților financiare pentru reabilitarea periodică funcțională și estetică a blocurilor de locuit, situația cea mai critică o reprezintă degradarea teraselor de blocuri.

• Incapacitatea posesorilor de apartamente de a face față cheltuielilor de intreținere, in special pentru cele de furnizare a căldurii și apei calde

La nivelul municipiul Timișoara, ca de altfel la nivelul intregii tari, clădirile rezidențiale existente sunt, în general, vechi, peste jumătate din clădirile rezidențiale au fost construite înainte de 1970.

Ca si o caracteristica generala, aceste clădiri au proprietăți termice slabe - cu cerințele medii pentru încălzire. Consumul de energie termică pentru încălzire și apă caldă în gospodării reprezintă aproximativ 80% din consumul de energie al clădirilor.

 • 1. Proiect 1: „ Calea Sagului, nr. 21”

1.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+10.

Imobilul are un regim de inaltime S+P+10, este un tronson de capat si are 2 scari.

Blocul de locuințe are un număr de 88 de apartamente , structurate astfel:

 • -  44 apartamente cu 2 camere

 • -  44 apartamente cu 3 camere

1.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie si avand orientarea fata de punctele cardinale de la NE-SV

Fatada principala este realizata cu placaj din placate ceramic pe fasii vertical de latime mare. Pe fatada sunt 4 logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse

Fatada posterioara este realizata cu beton apparent cu textura neteda. Pe fatada sunt 8 logii.Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare

Fatada lateral stanga este realizata cu beton apparent cu textura neteda. Pefatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse

Fatada lateral dreapta este realizata cu beton apparent cu textura neteda. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse

Peretii exterior sunt realizati din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (30cm) avand stratul interior de rezistenta de 10cm, termoizolatie BCA de 15 cm si strat exterior de protective de 5cm, termoizolatia este discontinua, cele2straturi din betonfiind solidarizate prin nervure din

<semnătura> beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri.

Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrane bituminoasa. Starea tehnica a terasei este foarte rea. Nu au fost realizate reparatii ale terasei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplarii: Usa principal de acces in cladire este din tamplarie PVC cu sticla termoizolanta. Imobilul nu este prevazut cu un acces secundar. Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Aria totala a tamplariei(ferestrelor) exclusive cele de la balcoane este de 334.88mp, iar aria totala a tamplariei fara geam termoizolant, (exclusive cele de la balcoane) este de 117.74 mp. In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 132 logii.

 • 1.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •  88 apartamente de locuit;

 • •   Nu exista spatii comerciale in cadrul blocului

1.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •           88 familii/proprietari

 • •           98,87 din total proprietari

1.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 16 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

 • 1.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 63,44%

Valori sumarizate Tabelar :

<semnătura>

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabilit ate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Econom ie de energie termica TOTAL

EFICIEN TA CLADIRE

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m

2an

%

1

5746

Bloc Calea Sagului , nr 21

88

664.687,24

243.004,63

421.682,61

77,03

63,44

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Sagului, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare.

 • 2. Proiect 2: „Calea Sagului, nr. 31-33”

2.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+10.

Imobilul are un regim de inaltime S+P+10, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are 2 scari.

Blocul de locuințe are un număr de 88 de apartamente , structurate astfel:

 • -  66 apartamente cu 2 camere

 • -  22 apartamente cu 3 camere

2.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Artera principal pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie si avnd orientarea fata de punctele cardinale de la NE-SV.

Fatada principala este realizata cu accente locale cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada sunt 3 logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada posterioara este realizata cu accente locale cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada sunt 3 logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada lateral stanga este realizata cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone foarte mari.

Peretii exterior sunt realizati din diafragme din beton armat monolite. Termoizolatia este din BCA de 10-12 cm si tehnologia de executie era montarea acesteia in cofraj inainte de turnarea betonului. Din cauza dificultatilor de executie si din neglijenta, de foarte multe ori aceasta nu mai era montata. Termoizolatia este discontinua, puntile termice sunt o caracteristica a acestui sistem.

<semnătura>

Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrane bituminoasa. Starea tehnica a terasei este precara cu infiltratii rare la ploi abundente. Nu au fost realizate reparatii ale terasei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor afost initial din lemn sau aluminiu cu geam termioizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 132 logii.

 • 2.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •  87 apartamente de locuit;

 • •   Spatiile comerciale existente in bloc (1 spatiu comercial) vor suporta cheltuielile de reabilitare in procent de 100%. Cota din cheltuielile eligibile ce revine proprietarilor de spatii comerciale pentru acest bloc este de 1,04%.

2.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •           78 familii/proprietari

 • •           89% din total proprietari

2.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap termostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

 • 2.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 53,42%

Valori sumarizate Tabelar :

<semnătura>

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabilit ate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economi e de energie termica TOTAL

EFICIEN TA CLADIRE

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2

an

%

1

4706

Bloc Calea Sagului, nr 31

33

88

638.935,72

297.605,93

341.329,79

65,91

53,42

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Sagului, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare.

 • 3. Proiect 3: „Calea Sagului, nr. 54, Bl. 17A”

3.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+10.

Imobilul are un regim de inaltime S+P+10, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are o singura scara.

Blocul de locuințe are un număr de 44 de apartamente , structurate astfel:

 • -  34 apartamente cu 2 camere

 • -  10 apartamente cu 3 camere

3.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Artera principal pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie si avnd orientarea fata de punctele cardinale de la NE-SV.

Fatada principala este realizata cu placaj din caramida aparenta pe fasii vertical de latime mare. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada posterioara este realizata cu tencuiala de tip strop. Pe fatada sunt 2 logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada lateral dreapta este realizata cu tencuiala de tip strop. Pe fatada sunt 2 logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Peretii exterior sunt realizati din diafragme din beton armat monolite. Termoizolatia este din BCA de 10-12 cm si tehnologia de executie era montarea acesteia in cofraj inainte de turnarea betonului. Din cauza dificultatilor de executie si din neglijenta, de foarte multe ori aceasta nu mai era montata. Termoizolatia este discontinua, puntile termice sunt o caracteristica a acestui sistem.

<semnătura> Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrane bituminoasa. Starea tehnica a terasei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale terasei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor afost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 132 logii.

3.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •  44 apartamente de locuit;

 • •   Nu exista spatii comerciale in cadrul blocului/Spatiile comerciale se exclud din prezenta cerere de finantare

3.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •           44 familii/proprietari

 • •           100% din total proprietari

3.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

3.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 58,15%

<semnătura>

Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabilit ate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economi e de energie termica TOTAL

EFICIEN TA CLADIRE

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2

an

%

1

1901

Bloc Calea Sagului, nr 54, Bl. 17A

44

295.457,01

123.653,14

171.803,87

72,87

58,15

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Sagului, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare.

 • 4. Proiect 4: „Calea Sagului, nr. 55A”

4.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4.

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are o singura scara.

Blocul de locuințe are un număr de 17 apartamente , structurate astfel:

 • -   1 apartament cu o camera

 • -  5 apartamente cu 2 camere

 • -  3 apartamente cu 3 camere

 • -  8 apartamente cu 4 camere

4.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Artera principal pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie si avand orientarea fata de punctele cardinale de la NE-SV.

Fatada principala este realizata cu accente locale din caramida aparenta. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse.

Fatada posterioara este realizata cu accente locale cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse vizibile.

Fatada lateral stanga este realizata cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta depsinderi placaj/tencuieli pe zone reduse.

Fatada laterala dreapta este realizata cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta despinderi placaj/tencuieli pe zone reduse

Peretii exterior sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervure din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri

Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a terasei este precara cu infiltratii rare la ploi abundente. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor afost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 13 balcoane si 3 logii.

4.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •   17 apartamente de locuit;

 • •   Spatiile comerciale existente in bloc (un spatiu comercial) vor suporta cheltuielile de reabilitare in procent de 100%. Cota din cheltuielile eligibile ce revine proprietarilor de spatii comerciale pentru acest bloc este de 5,56%.

4.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •            17 familii/proprietari

 • •            100% din total proprietari

4.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

4.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 64,58%

<semnătura>

Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabilit ate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economie de energie termica TOTAL

EFICIEN TA CLADIRE

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2a

n

%

1

1204

Bloc

Calea Sagului, nr 55A

17

164.073,72

58.109,98

105.963,74

85,13

64,58

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Sagului, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

 • 5. Proiect 5: „Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 1/1 - 1/2”

5.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4.

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan nesimetrica, este un tronson de capat si are doua scari.

Blocul de locuințe are un număr de 25 apartamente , structurate astfel:

 • -  1 apartamente cu o camera

 • -  9 apartamente cu 2 camere

 • -  11 apartamente cu 3 camere

 • -  4 apartamente cu 4 camere

5.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Artera principal pe care se gaseste imobilul travesrseaza orasul de la est la vest. Aceasta poate fi privita ca fiind formata din 3 segmente aproape rectilinii.

Fatada principala este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe zone reduse la etaje. Pe fatada sunt 5 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli mari.

Fatada posterioara este realizata cu beton apparent cu textura rugoasa. Pe fatada sunt 3 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone mari vizibile.

Fatada lateral stanga este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe zone reduse la etaje. Pe fatada este o logie. Fatada prezinta depsinderi placaj/tencuieli pe zone mari.

Fatada lateral dreapta este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe zone reduse la etaje. Pe fatada este un balcon. Fatada este fara degradari vizibile.

Peretii exterior sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri

Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrane bituminoasa. Starea tehnica a terasei este precara cu infiltratii rare la ploi abundente. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor afost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 26 de balcoane.

5.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •  25 apartamente de locuit;

 • •   Spatiile comerciale existente in bloc nu exista/nu sunt incluse in programul de reabilitare termica

5.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •           18 familii/proprietari

 • •           72% din total proprietari

5.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

5.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 65,69 %

<semnătura>

Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabilit ate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economi e de energie termica TOTAL

EFICIEN TA CLADIRE

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2

an

%

1

1864

Bloc Bulevar dul Liviu Rebrea nu, 1/1-1/2

25

336.625,44

115.492,22

221.133,22

116,64

65,69

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Liviu Rebreanu, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

 • 6. Proiect 6: „Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.1/3, scara A+B”

6.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4.

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan nesimetrica, este un tronson de capat si are doua scari.

Blocul de locuințe are un număr de 32 apartamente si 2 spatii comerciale din constructia blocului, structurate astfel:

 • -  24 apartamente cu 2 camere

 • -  8 apartamente cu 3 camere

6.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Artera principal pe care se gaseste imobilul travesrseaza orasul de la est la vest. Aceasta poate fi privita ca fiind formata din 3 segmente aproape rectilinii.

<semnătura>

Fatada principala este realizata cu bordari perimetrale si la nivelul planseelor cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada sunt 4 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone foarte mari.

Fatada posterioara este realizata cu bordari perimetrale si lanivelul planseelor cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada sunt 4 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse.

Fatada laterala stanga este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe zone reduse la etaje. Pe fatada este un balcon. Fatada prezinta depsinderi placaj/tencuieli pe zone mari. Fatada laterala dreapta este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe zone reduse la etaje. Pe fatada este un balcon. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuilei pe zone foarte mari.

Peretii exterior sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri

Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrane bituminoasa. Starea tehnica a terasei este precara cu infiltratii rare la ploi abundente. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Placa support a pardoselii de la nivelul parterului este fara termoizolatie. Placa planseului de peste parterul commercial este fara termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor afost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 32 de balcoane si 8 logii.

 • 6.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •  32 apartamente de locuit;

 • •   Spatiile comerciale existente in bloc, in numar de 2, sunt din construcția blocului si nu sunt incluse in programul de reabilitare termica

6.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •           31 familii/proprietari

 • •           96,88 % din total proprietari

6.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

<semnătura>

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

 • 6.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 62,28%

Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabili tate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economie de energie termica TOTAL

EFICIEN TA CLADIRE

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2a

n

%

1

2091

Bloc Bulevard ul Liviu Rebreanu , 1/3scara A+B

32

261.196,46

98.533,72

162.662,74

78,23

62,28

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Liviu Rebreanu, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

 • 7. Proiect 7: „Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 2/1, Bl. H7, scara A+B”

7.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+10.

Imobilul are un regim de inaltime S+P+10, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are doua scari.

Blocul de locuințe are un număr de 88 apartamente , structurate astfel:

 • -  44 apartamente cu 2 camere

 • -  44 apartamente cu 3 camere

7.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

<semnătura>

Artera principal pe care se gaseste imobilul travesrseaza orasul de la est la vest. Aceasta poate fi privita ca fiind formata din 3 segmente aproape rectilinii.

Fatada principala este realizata cu placaj cu placute ceramic pe fasii vertical de latime mare. Pe fatada sunt 8 logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse.

Fatada posterioara este realizata cu beton apparent cu textura neteda. Pe fatada sunt 4 logii. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.

Fatada laterala stanga este realizata cu placaj cu placate ceramic pe fasii verticale de latime mare. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse.

Fatada laterala dreapta este realizata cu placaj cu placute ceramice pe fasii vertical de latime mare. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuilei pe zone mari.

Peretii exterior sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 15 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri

Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrane bituminoasa. Starea tehnica a terasei este fara . Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 132 de logii.

 • 7.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •  88 apartamente de locuit;

 • •   Spatiile comerciale existente in bloc nu exista/nu sunt incluse in programul de reabilitare termica

7.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •           77 familii/proprietari

 • •           87,5 % din total proprietari

7.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

<semnătura>

 • 7.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 59,24%

Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabilit ate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economi e de energie termica TOTAL

EFICIEN TA CLADIRE

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2

an

%

1

5623

Bloc Bulevar dul Liviu Rebrea nu, 2/1, Bl.

H7, scara A+B

88

617.883,98

273.283,75

344.600,23

62,95

55,77

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Liviu Rebreanu, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

 • 8. Proiect 8: „Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 132/A”

8.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4.

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are doua scari.

Blocul de locuințe are un număr de 10 apartamente , structurate astfel:

 • -  6 apartamente cu 2 camere

 • -  4 apartamente cu 3 camere

8.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

<semnătura>

Artera principala pe care se gaseste imobilul traverseaza orasul de la est la vest. Aceasta poate fi privita ca fiind formata din 3 segmente aproape rectilinii.

Fatada principala este realizata cu finisaj strop. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.

Fatada posterioara este realizata cu finisaj strop. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.

Fatada laterala stanga este realizata cu finisaj strop. Pe fatada este o logie. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.

Fatada laterala dreapta este realizata cu finisaj strop. Pe fatada este o logie. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri

Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a sarpantei este foarte rea. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 10 de logii.

 • 8.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •   10 apartamente de locuit;

 • •   Spatiile comerciale existente in bloc nu exista/nu sunt incluse in programul de reabilitare termica

8.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •            10 familii/proprietari

 • •            100% din total proprietari

8.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

<semnătura>

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

 • 8.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 58,53 %

Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabilit ate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economie de energie termica TOTAL

EFICIEN TA CLADIRE

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2a

n

%

1

783

Bloc Bulevar dul Liviu Rebrea nu, nr. 132/A

10

121.671,16

50.454,62

71.216,54

89,89

58,53

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Liviu Rebreanu, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

 • 9. Proiect 9: „Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 134/A”

9.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4.

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are doua scari.

Blocul de locuințe are un număr de 10 apartamente, structurate astfel:

 • -  6 apartamente cu 2 camere

 • -  4 apartamente cu 3 camere

<semnătura>

9.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Artera principala pe care se gaseste imobilul traverseaza orasul de la est la vest. Aceasta poate fi privita ca fiind formata din 3 segmente aproape rectilinii.

Fatada principala este realizata cu finisaj strop. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.

Fatada posterioara este realizata cu finisaj strop. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.

Fatada laterala stanga este realizata cu finisaj strop. Pe fatada este o logie. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.

Fatada laterala dreapta este realizata cu finisaj strop. Pe fatada este o logie. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri

Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a sarpantei este foarte rea. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 10 de logii.

 • 9.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •  8 apartamente de locuit;

 • •   Spatiile comerciale existente in bloc (doua spatii comerciale) vor suporta cheltuielile de reabilitare in procent de 100%. Cota din cheltuielile eligibile ce revine proprietarilor de spatii comerciale pentru acest bloc este de 18,68 %.

9.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •            7 familii/proprietari

 • •           87,5 % din total proprietari

9.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

<semnătura>

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

 • 9.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 58,53 %

Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabilit ate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economie de energie termica TOTAL

EFICIEN TA CLADIRE

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2a

n

%

1

783

Bloc Bulevar dul Liviu Rebrea nu, nr 134/A

10

121.671,16

50.454,62

71.216,54

89,89

58,53

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Liviu Rebreanu, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

 • 10. Proiect 10: „Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 142”

10.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : P+4.

Imobilul are un regim de inaltime P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are doua scari.

Blocul de locuințe are un număr de 12 apartamente si 3 spatii comerciale din constructia blocului, structurate astfel:

<semnătura>

- 8 apartamente cu 4 camere

- 4 apartamente cu 3 camere

10.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Artera principala pe care se gaseste imobilul traverseaza orasul de la est la vest. Aceasta poate fi privita ca fiind formata din 3 segmente aproape rectilinii.

Fatada principala este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe fasii orizontale de latime mare la etaje. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada posterioara este realizata cu tencuieli de granulatie mare. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada laterala stanga este realizata cu tencuieli de granulatie mare. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada laterala dreapta este realizata cu tencuieli de granulatie mare. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri

Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a sarpantei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 12 balcoane si 4 logii.

 • 10.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •   12 apartamente de locuit;

 • •   Spatiile comerciale existente in bloc, in numar de 3, sunt din construcția blocului si nu sunt incluse in programul de reabilitare termica

10.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •            11 familii/proprietari

 • •           91,67 % din total proprietari

10.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

<semnătura>

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

 • 10.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 60,40%

Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabilit ate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economie de energie termica TOTAL

EFICIEN TA

CLADIR E

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2an

%

1

1113

Bloc Bulevar dul Liviu Rebrea nu, nr

142

12

200.209,24

79.292,50

120.916,74

103,43

60,40

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Liviu Rebreanu, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

 • 11. Proiect 11: „Strada Venus, nr. 27”

11.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4+M.

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4+M, are forma in plan nesimetrica, este un tronson independent si are o singura scara.

Blocul de locuințe are un număr de 24 apartamente, structurate astfel:

 • -  5 apartamente cu o camera

 • -  12 apartamente cu 2 camere

<semnătura>

3 apartamente cu 3 camere

4 apartamente la mansarda

11.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest

Fatada principala este realizata cu finisaj strop. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada prezinta desprinderi ale balconului in zonele de monolitizare

Fatada posterioara este realizata cu finisaj strop. Pe fatada este un balcon. Fatada prezinta desprinderi ale balconului in zonele de monolitizare

Fatada lateral stanga este realizata cu finisaj strop. Pe fatada este o logie. Fatada prezinta desprinderi ale balconului in zonele de monolitizare

Fatada lateral dreapta este realizata cu finisaj strop. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi ale balconului in zonele de monolitizare.

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri

Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a sarpantei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 12 balcoane si 9 logii.

 • 11.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •  24 apartamente de locuit;

 • •   Spatiile comerciale existente in bloc nu exista/nu sunt incluse in programul de reabilitare termica

11.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •           21 familii/proprietari

 • •           87,5 % din total proprietari

11.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrări de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

<semnătura>

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

 • 11.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 48,92%

Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabilit ate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economie de energie termica TOTAL

EFICIEN TA CLADIRE

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2a

n

%

1

947

Bloc Strada Venus, nr. 27

20

141.854,32

72.454,85

69.399,47

58,47

48,92

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona strazii Venus, zona in care mai exista si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

 • 12. Proiect 12: „Strada Venus, nr. 23”

12.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan nesimetrica, este un tronson independent si are o singura scara.

Blocul de locuințe are un număr de 20 apartamente, structurate astfel:

 • -  5 apartamente cu o camera

 • -  12 apartamente cu 2 camere

 • -  3 apartamente cu 3 camere

12.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

<semnătura>

Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest

Fatada principala este realizata cu finisaj strop. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare

Fatada posterioara este realizata cu finisaj strop. Pe fatada este un balcon. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare

Fatada lateral stanga este realizata cu finisaj strop. Pe fatada este o logie. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare

In dreapta, cladirea este separate cu rost fata de cladirea invecinata.

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri

Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a sarpantei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 12 balcoane si 6 logii.

 • 12.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •  20 apartamente de locuit;

 • •   Spatiile comerciale existente in bloc nu exista/nu sunt incluse in programul de reabilitare termica

 • 12.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •           17 familii/proprietari

 • •           85 % din total proprietari

12.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

12.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

<semnătura>

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 58,87%

Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabilit ate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economie de energie termica TOTAL

EFICIEN TA CLADIRE

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2a

n

%

1

949

Bloc Strada Venus, nr. 23

20

148.442,99

61.048,50

87.394,49

73,62

58,87

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona strazii Venus, zona in care mai exista si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

 • 13. Proiect 13: „Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B”

13.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan nesimetrica, este un tronson de capat mijloc si are doua scari.

Blocul de locuințe are un număr de 40 apartamente, structurate astfel:

 • -  34 apartamente cu 2 camere

 • -  6 apartamente cu 3 camere

13.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest

Fatada principala este realizata cu ampretare in relief. Pe fatada sunt 4 balcoane. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.

<semnătura> Fatada posterioara este realizata cu ampretare in relief. Pe fatada sunt 4 balcoane. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.

In stanga, constructia este separata cu rost fata de cladirea invecinata.

Fatada lateral dreapta este realizata cu ampretare in relief. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri

Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a sarpantei este foarte rea. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 32 de logii.

13.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •  36 apartamente de locuit;

 • •   Spatiile comerciale existente in bloc (4 spatii comerciale ) vor suporta cheltuielile de reabilitare in procent de 100%. Cota din cheltuielile eligibile ce revine proprietarilor de spatii comerciale pentru acest bloc este de 8,92%.

13.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •           35 familii/proprietari

 • •           97,22% din total proprietari

13.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

13.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 63,50%

Valori sumarizate Tabelar :

<semnătura>

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabili tate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economie de energie termica TOTAL

EFICIEN TA CLADIRE

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2a

n

%

1

2164

Bloc

Calea Martirilor 1989, nr 35, scara

A+B

40

342.051,86

124.850,38

217.201,48

94,72

63,50

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Martirilor 1989, zona in care mai exista si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

 • 14. Proiect 14: „Calea Martirilor 1989, nr. 29”

14.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan nesimetrica, este un tronson independent si are o singura scara.

Blocul de locuințe are un număr de 20 apartamente, structurate astfel:

 • -  17 apartamente cu 2 camere

 • -  3 apartamente cu 3 camere

14.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest

Fatada principala este realizata cu ampretare in relief. Pe fatada sunt 2 logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada posterioara este realizata cu ampretare in relief. Pe fatada sunt 2 logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada lateral stanga este realizata cu ampretare in relief. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada lateral dreapta este realizata cu ampretare in relief. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.

<semnătura>

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri

Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a sarpantei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 16 de logii.

 • 14.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •   18 apartamente de locuit;

 • •   Spatiile comerciale existente in bloc (2 spatii comerciale ) vor suporta cheltuielile de reabilitare in procent de 100%. Cota din cheltuielile eligibile ce revine proprietarilor de spatii comerciale pentru acest bloc este de 9,85%.

14.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •            18 familii/proprietari

 • •            100% din total proprietari

14.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

 • 14.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 54,98%

Valori sumarizate Tabelar :

<semnătura>

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabili tate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economie de energie termica TOTAL

EFICIEN TA CLADIRE

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2a

n

%

1

1100

Bloc

Calea Martirilor 1989, nr

29

20

163.961,95

73.815,15

90.146,80

78,14

54,98

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Martirilor 1989, zona in care mai exista si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

 • 15. Proiect 15: „Bulevardul Take Ionescu, nr. 31”

15.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan nesimetrica, este un tronson de capat-mijloc-capat si are 2 scari.

Blocul de locuințe are un număr de 20 apartamente , structurate astfel:

 • -  14 apartamente cu 3 camere

 • -  6 apartamente cu 4 camere

15.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest

Fatada principala este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada posterioara este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fatada sunt 4 logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada lateral stanga este realizata cu beton apparent cu textura rugoasa. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada lateral dreapta este realizata cu beton apparent cu textura rugoasa. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm.

<semnătura> Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri

Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrane bituminoasa. Starea tehnica a sarpantei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 20 de logii.

15.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •  20 apartamente de locuit;

 • •   Spatiile comerciale existente in bloc se exclud/ Nu exista spatii comerciale

15.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •           20 familii/proprietari

 • •           100% din total proprietari

15.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

15.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 62,36 %

<semnătura>

Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabili tate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economie de energie termica TOTAL

EFICIEN TA CLADIRE

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2a

n

%

1

1509

Bloc Bulevard ul Take Ionescu, nr 31

20

226.705,84

85.342,28

141.363,56

88,84

62,36

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

 • 16. Proiect 16: „Calea Martirilor 1989, nr. 60, scara A+B”

16.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : P+10

Imobilul are un regim de inaltime P+10, are forma in plan nesimetrica, este un tronson de capat mijloc si are 2 scari.

Blocul de locuințe are un număr de 80 apartamente si 6 spatii comerciale prevazute din constructia blocului, structurate astfel:

 • -  40 apartamente cu 2 camere

 • -  40 apartamente cu 3 camere

16.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest

Fatada principala este realizata cu beton aparent cu textura neteda. Pe fatada sunt 8 logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse.

Fatada posterioara este realizata cu beton aparent cu textura neteda. Pe fatada sunt 4 logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse.

Fatada lateral stanga este realizata cu placaj din placute ceramice pe fasii vertical de latime mare. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada lateral dreapta este realizata cu placaj din placute ceramic pe fasii verticale de latime mare. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm.

<semnătura> Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri

Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrane bituminoasa. Starea tehnica a sarpantei este precara cu infiltratii rare la ploi abundente. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 121 de logii.

 • 16.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •  80 apartamente de locuit;

 • •   Spatiile comerciale existente in bloc - 6, din construcția blocului, la care nu se fac interventii.

16.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •           59 familii/proprietari

 • •           73,75 % din total proprietari

16.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

 • 16.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 64,85%

Valori sumarizate Tabelar :

<semnătura>

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabili tate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economie de energie termica TOTAL

EFICIE NTA

CLADI RE

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2an

%

1

5246

Bloc

Calea Martirilor 1989, nr 60 scara

A+B

80

584.664,67

205.536,03

379.128,64

75,60

64,85

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Martirilor 1989, zona in care mai exista si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

 • 17. Proiect 17: „Calea Martirilor 1989, nr. 70, scara A+B”

17.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan nesimetrica, este un tronson de mijloc clt tesit si are 2 scari.

Blocul de locuințe are un număr de 31 apartamente, structurate astfel:

 • -  2 apartamente cu o camera

 • -  2 apartamente cu 2 camere

 • -  26 apartamente cu 3 camere

 • -  1 apartament cu 4 camere

17.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest

Fatada principala este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe fasii verticale de latime mare la etaje. Pe fatada sunt 3 balcoane. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada posterioara este realizata cu beton apparent cu textura rugoasa. Pe fatada sunt 3 balcoane. Fatada este fara degradari vizibile.

In stanga constructia este separate cu rost de cladirea invecinata.

Fatada lateral dreapta este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe fasii verticale de latime mare la etaje. Pe fatada este 1 balcon. Fatada este fara degradari vizibile

<semnătura> Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri

Acoperisul este de tip sarpanta la scara a si terasa la scara b. Invelitoarea este din tigla, respective membrane bituminoasa. Starea tehnica a terasei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 27 de logii.

 • 17.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •  31 apartamente de locuit;

 • •   Spatiile comerciale existente in bloc se exclud din cadrul cererii de finanțare/ nu exista spatii comerciale

17.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •           28 familii/proprietari

 • •           90,32% din total proprietari

17.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

 • 17.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 61,07%

Valori sumarizate Tabelar :

<semnătura>

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabili tate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economie de energie termica TOTAL

EFICIE NTA

CLADI RE

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2an

%

1

2060

Bloc

Calea Martirilor 1989, nr 70, scara A+B

31

284.633,23

110.802,94

173.830,29

80,74

61,07

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Martirilor 1989, zona in care mai exista si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

 • 18. Proiect 18: „Calea Martirilor 1989, nr. 72”

18.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson decapat si are o singura scara.

Blocul de locuințe are un număr de 14 apartamente , structurate astfel:

 • -  13 apartamente cu 2 camere

 • -  1 apartamente cu 3 camere

18.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest

Fatada principala este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse.

Fatada posterioara este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada sunt 2 logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse.

Fatada lateral stanga este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse.

In dreapta constructia este separate cu rost fata de cladirea invecinata

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm.

<semnătura> Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri

Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a sarpantei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 10 balcoane.

 • 18.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •   14 apartamente de locuit;

 • •   Spatiile comerciale existente in bloc se exclud din cadrul cererii de finanțare/ nu exista spatii comerciale

18.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •            14 familii/proprietari

 • •            100% din total proprietari

18.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

 • 18.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 56,28 %

Valori sumarizate Tabelar :

<semnătura>

Nr. crt

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabilit ate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economie de energie termica TOTAL

EFICIENTA CLADIRE

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2an

%

1

823

Bloc

Calea Martirilor 1989, nr

72

14

99.982,15

43.714,32

56.267,83

67,43

56,28

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Martirilor 1989, zona in care mai exista si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

 • 19. Proiect 19: „Calea Martirilor 1989, nr. 78, bl. 12”

19.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are o singura scara.

Blocul de locuințe are un număr de 20 apartamente , structurate astfel:

 • -  1 apartamente cu o camera

 • -  18 apartamente cu 3 camere

 • -  1 apartamente cu 4 camere

19.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest

Fatada principala este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.

Fatada posterioara este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare

Fatada lateral stanga este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.

<semnătura> Fatada lateral dreapta este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada sunt 2 ferestre baie si un balcon. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri

Acoperisul este de tip necirculabil. Invelitoarea este din membrane bituminoasa. Starea tehnica a terasei este foarte rea, cu infiltratii frecvente dupa orice ploaie. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 20 balcoane si 20 logii.

19.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •   19 apartamente de locuit;

 • •   Spatiile comerciale existente in bloc (un spatiu comercial) vor suporta cheltuielile de reabilitare in procent de 100%. Cota din cheltuielile eligibile ce revine proprietarilor de spatii comerciale pentru acest bloc este de 5,08%.

19.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •            19 familii/proprietari

 • •            100% din total proprietari

19.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 16 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

19.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 61,23%

Valori sumarizate Tabelar :

<semnătura>

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabili tate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economie de energie termica TOTAL

EFICIEN TA

CLADIR E

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2an

%

1

1415

Bloc

Calea Martirilor 1989, nr 78, bl.

12

20

181.698,03

70.450,82

111.247,21

79,25

61,23

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Martirilor 1989, zona in care mai exista si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

 • 20. Proiect 20: „Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C”

20.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson de capat mijloc si are trei scari.

Blocul de locuințe are un număr de 51 apartamente , structurate astfel:

 • -  2 apartamente cu 1 camera

 • -  17 apartamente cu 2 camere

 • -  26 apartamente cu 3 camere

 • -  6 apartamente cu 4 camere

20.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest

Fatada principala este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.

Fatada posterioara este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare

<semnătura> Fatada lateral stanga este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.

Fatada lateral dreapta este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri

Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a sarpantei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 50 logii.

20.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •  50 apartamente de locuit;

 • •   Spatiile comerciale existente in bloc (un spatiu comercial) vor suporta cheltuielile de reabilitare in procent de 100%. Cota din cheltuielile eligibile ce revine proprietarilor de spatii comerciale pentru acest bloc este de 2,08%.

20.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •           34 familii/proprietari

 • •           68 % din total proprietari

20.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

20.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 62,53%

<semnătura>

Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabili tate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economi e de energie termica TOTAL

EFICIEN TA CLADIRE

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2

an

%

1

3053

Bloc

Calea Martirilor 1989, nr 42, scara

A+B+C

51

487.562,08

182.711,79

304.850,29

90,31

62,53

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Martirilor 1989, zona in care mai exista si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

 • 21. Proiect 21: Strada Maresal Ctin Prezan, nr. 65”

21.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson de mijloc si are o singura scara.

Blocul de locuințe are un număr de 20 apartamente , structurate astfel:

 • -  10 apartamente cu o camera

 • -  1 apartament cu 2 camere

 • -  9 apartamente cu 3 camere

21.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest

Fatada principala este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada sunt 4 balcoane. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada posterioara este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.

In stanga, constructia este separate cu rost fata de cladirea invecinata

<semnătura> In dreapta, constructia este separate cu rost fata de cladirea invecinata

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri

Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a sarpantei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 24 de balcoane.

21.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •   19 apartamente de locuit;

 • •   Spatiile comerciale existente in bloc (un spatiu comercial) vor suporta cheltuielile de reabilitare in procent de 100%. Cota din cheltuielile eligibile ce revine proprietarilor de spatii comerciale pentru acest bloc este de 4,56%.

21.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •            16 familii/proprietari

 • •           84,21 % din total proprietari

21.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

21.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 63,23 %

<semnătura>

Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabili tate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economie de energie termica TOTAL

EFICIEN TA CLADIRE

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2a

n

%

1

986

Bloc Strada Maresal

Ctin Prezan, nr 65

20

156.740,57

57.626,83

99.113,74

94,62

63,23

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona bulevardului Maresal Constantin Prezan, zona in care mai exista si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

 • 22. Proiect 22: „Calea Sever Bocu, Bl. B56”

22.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are o singura scara.

Blocul de locuințe are un număr de 20 apartamente , structurate astfel:

 • -  17 apartamente cu 2 camere

 • -  3 apartamente cu 3 camere

22.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest

Fatada principala este realizata cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada sunt 2 balcoane de colt. Fatada prezinta desprinderi placaje/tencuieli pe zone reduse.

<semnătura> Fatada posterioara este realizata cu finisaj strop. Pe fatada este 1 balcon. Fatada prezinta desprinderi placaje/tencuieli pe zone reduse.

Fatada lateral stanga este realizata cu finisaj strop. Pe fatada este 1 balcon. Fatada prezinta desprinderi placaje/tencuieli pe zone reduse.

Fatada lateral dreapta este realizata cu finisaj strop. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaje/tencuieli pe zone reduse.

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri

Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a sarpantei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 22 logii.

 • 22.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •  20 apartamente de locuit;

 • •   Spatiile comerciale se exclud din cererea de finanțare / nu exista spatii comerciale in cadrul acestui bloc

22.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •           16 familii/proprietari

 • •           80 % din total proprietari

22.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

22.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

<semnătura>

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 62,95%

Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabilit ate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economie de energie termica TOTAL

EFICIEN TA CLADIR E

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2an

%

1

1327

Bloc

Calea

Sever Bocu, Bl. B56

20

198.644,92

73.599,62

125.045,30

94,49

62,95

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

 • 23. Proiect 23: „Calea Aradului, nr. 22”

23.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+8+R

Imobilul are un regim de inaltime S+8+R, are forma in plan nesimetrica, este un tronson independent si are o singura scara.

Blocul de locuințe are un număr de 38 apartamente , structurate astfel:

 • -  11 apartamente cu o camera

 • -  18 apartamente cu 2 camere

 • -  9 apartamente cu 3 camere

23.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la NV-SE

Fatada principala este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe fasii verticale avand latime mare la etaje. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada posterioara este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe fasii verticale avand latime mare la etaje. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada este fara degradari vizibile. Fatada lateral stanga este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe fasii verticale avand latime mare la etaje. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada este fara degradari vizibile.

<semnătura>

Fatada lateral dreapta este realizata cu tencuiala tip strop. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri

Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrana bituminoasa. Starea tehnica a terasei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 42 de balcoane.

23.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •  38 apartamente de locuit;

 • •   Spatiile comerciale se exclud din cererea de finanțare / nu exista spatii comerciale in cadrul acestui bloc

23.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •           35 familii/proprietari

 • •           92.10 % din total proprietari

23.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

23.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 61,07 %

<semnătura>

Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabili tate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economie de energie termica TOTAL

EFICIE NTA

CLADI RE

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2an

%

1

2303

Bloc

Calea Aradului, nr. 22

38

339.599,17

132.195,41

207.363,76

90,95

61,07

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Aradului, zona in care se gasesc si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

 • 24. Proiect 24: „Calea Aradului, nr. 30, bl.7, scara A+B”

24.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : P+4

Imobilul are un regim de inaltime P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are 2 scari.

Blocul de locuințe are un număr de 32 apartamente si 4 spatii comerciale din constructia blocului, structurate astfel:

 • -  24 apartamente cu 2 camere

 • -  8 apartamente cu 3 camere

24.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la NV-SE

Fatada principala este realizata cu placaj din caramida aparenta.

Pe fatada sunt 4 Balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone foarte mari.

Fatada posterioara este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe zone reduse la etaje. Pe fatada sunt 4 Balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone foarte mari.

<semnătura> Fatada lateral stanga este realizata cu accente locale cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada este o logie. Fatada6 prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone foarte mari.

Fatada lateral dreapta este realizata cu accente locale cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada este o logie. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri

Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrana bituminoasa. Starea tehnica a terasei este precara cu infiltratii rare la ploi abundente. Nu au fost realizate reparatii ale terasei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 32 de balcoane

24.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •  32 apartamente de locuit;

 • •   La cele 4 spatii comerciale prevăzute din construcția blocului nu se executa lucrări de interventii.

24.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •           32 familii/proprietari

 • •           100% din total proprietari

24.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

24.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 62,18%

<semnătura>

Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabili tate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economie de energie termica TOTAL

EFICIEN TA

CLADIR E

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2an

%

1

2064

Bloc

Calea Aradului, nr. 30bl.7, scara A+B

32

262.470,77

99.277,39

163.193,38

78,49

62,18

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Aradului, zona in care se gasesc si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

 • 25. Proiect 25: „Calea Aradului, nr. 32, scara A+B”

25.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : P+8

Imobilul are un regim de inaltime P+8, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are 2 scari.

Blocul de locuințe are un număr de 64 apartamente , structurate astfel:

 • -  16 apartamente cu o camera

 • -  16 apartamente cu 2 camere

 • -  32 apartamente cu 3 camere

25.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la NV-SE

<semnătura> Fatada principala este realizata cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada sunt 2 Balcoane. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada posterioara este realizata cu tencuieli de granulatie mare. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada laterala stanga este realizata cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada sunt 2 Balcoane. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada laterala dreapta este realizata cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada sunt 2 Balcoane. Fatada este fara degradari vizibile.

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri

Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrana bituminoasa. Starea tehnica a terasei este precara cu infiltratii rare la ploi abundente. Nu au fost realizate reparatii ale terasei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 2 balcoane si 32 logii

 • 25.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •  63 apartamente de locuit;

 • •   Spatiile comerciale existente in bloc sunt in numar de 7, din care 6 sunt din constructia blocului si nu li se fac interventii si un spatiu comercial care va suporta cheltuielile de reabilitare in procent de 100%. Cota din cheltuieli ce revine proprietarilor din spatiul respectiv este de 1,97%.

25.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •           59 familii/proprietari

 • •           93,65 % din total proprietari

25.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior

- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

- inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

<semnătura>

 • 25.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

•         se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 57,46%

Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabili tate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economie de energie termica TOTAL

EFICIEN TA CLADIR E

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2a

n

%

1

3229

Bloc Calea Aradului, nr. 32scara

A+B

64

388.778,48

165.402,23

223.376,25

63,76

57,46

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Aradului, zona in care se gasesc si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

3.2.3 Potențialii beneficiari ai proiectelor

Grupul tinta direct identificat este reprezentat de locuitorii Municipiului Timisoara, care locuiesc sau isi desfasoara activitatea in cadrul blocurilor vizate de proiect, si care vor beneficia direct de lucrarile de reabilitare termica ce se vor efectua. Conditiile noi, create prin proiect, vor avea un impact direct asupra acestora, cu rezultate in cresterea nivelului de trai, prin scaderea costurilor implicate de incalzire si canalizarea lor catre alte nevoi. Investiile in eficienta energetica a blocurilor de locuinte vor contribui la reducerea saraciei energetice (fuel poverty) in Romania, prin reducerea costurilor cu incalzirea populatiei, in special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la imbunatatirea puterii de cumparare a categoriilor defavorizate.

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt executantii de lucrari, ce se vor contracta in cadrul proiectului, furnizorii de materii prime, prestatorii de servicii din cadrul proiectului (i.e. proiectare, consultanta, audit, publicitate), furnizorii de servicii conexe (e.g. colectare deseuri etc.), diversi colaboratori ai operatorilor economici implicati, care prin diverse activitati au contact cu acestia.

Beneficiarii finali ai proiectului sunt toti locuitorii Municipiului Timisoara, atat rezidenti cat si cei aflati in transit, care vor beneficia de locuinte reabilitate, cu „amprenta verde”, moderne, avand o estetica primitoare.

<semnătura>

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

3.3. Calendarul activităților cererii de finanțare

Nr. Crt.   (Sub)Ativtate      Responsabil

Anul 1

Luna 1*

Luna

2

Luna

3

Luna 4

ACTIVITĂȚI DERULATE ÎNAINTEA SEMNĂRII CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Activ. 1    1. Realizarea    Ana Georgiu -

dosarului de     consilier - UAT

finantare        Timisoara

16.11.2012

16.02.2013]

30.05.2013]

Subactiv. Achizitia         Ana Georgiu -

1.1         serviciilor   de  consilier - UAT

elaborare    a  Timisoara

dosarului   de

finantare

16.11.2012

24.01.2013

Subactiv. Elaborarea      Reprezentant

1.2.1      dosarului de legal SC SIAB

finantare (CF) Development SRL

24.01.2013

16.02.2013]

Subactiv. Elaborarea      Reprezentant

1.2.2     dosarului de legal SC PROIECT

finantare (ET, C&A SRL

RAE, DALI, PT

+ DE)

11.12.2012

16.02.2013

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

Nr. Crt.

(Sub)Activitatea

Responsabil

Luna

1

Luna

2

Luna

3

Luna

4

Luna

5

Luna

6

Luna

7

Luna

8

Luna

9

Luna

10

Luna

11

Luna

12

ACTIVITĂȚI DERULATE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Activ. 1

Managementul de proiect

Manager de proiect, echipa de implementare

Subactiv.

1.1

Constituirea echipei de proiect, identificarea mecanismelor de lucru

Manager de proiect, echipa de implementare

Subactiv.

1.2

Monitorizarea, evaluarea, raportarea si auditul

Manager de proiect, Asistent de proiect, Expert tehnic, Expert financiar, echipa de implementare

Activ. 2

Achizitiile din cadrul proiectului

Responsabil       achizitii,

manager de proiect, responsabil      financiar,

echipa de implementare

Activ. 3

Demararea lucrarilor de interventie la obiectivele vizate prin proiect

Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, Manager proiect, echipa de implementare, responsabil legal executant lucrari de interventie

Subactiv.

3.1.

Executia lucrarilor de interventie la obiectivele

Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, Manager          proiect,

responsabil tehnic, echipa de         implementare,

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

vizate in proiect responsabil legal executant lucrari de interventie

Subactiv. Monitorizarea     Expertul AT - servicii de

3.2.       derularii          supraveghere a santierului,

lucrarilor de      Manager           proiect,

responsabil tehnic, echipa interventie la

de implementare obiectivele

vizate in proiect

Activ. 4 Publicitatea      Asistent    de    proiect,

proiectului        Manager proiect, echipa de

implementare

Activ. 5 Audit energetic   Auditor  energetic pentru

la finalizarea      cladiri

lucrarilor

*) Anul 1, luna 1 = luna în care s-a realizat prima activitate/ subactivitate din cadrul proiectului.

OBS: ** se va detalia cu ultimul an de implementare a activitatilor cererii de finantare, ex n =2, anul 2. Nu se vor inlocui cu anul si luna calendaristica decat pentru activitatile derulate inaintea semnarii contractului de finantare. Subactivitatile trebuie sa fie in stransa corelare cu activitatile si trebuie sa fie cat mai conci

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

 • 3.4. Durata de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finantare

Durata proiectului este de 12 luni de zile de la data semnarii Contractului de finantare POR.

 • 3.5. Indicatori

Beneficiarul este obligat ca, în termen de maxim 30 (treizeci) zile lucrătoare de la semnarea contractului (lor) de lucrări, să notifice OI privind completarea secțiunii 3.5. din Cererea de finanțare cu locurile de muncă temporare sau/ permanente, menținute și/sau nou create, pe perioada de execuție a lucrărilor și/ sau perioda de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finantare.

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârșitul perioadei de implementare

Rezultat imediat (direct)

Nr. de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

0

908

Rezultate induse (indirecte) (impact pe termen lung)

Consumul de energie pentru incalzire (KWh/mp/an)

3.403,89

1.352,49

Proiectul 1 ( Calea Sagului, nr. 21)

121,43

44,40

Proiectul 2 ( Calea Sagului, nr. 31-33)

123,39

57,48

Proiectul 3 ( Calea Sagului, nr. 54, Bl. 17A)

125,34

52,47

Proiectul 4 ( Calea Sagului, nr. 55A)

131,85

46,72

Proiectul 5 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/1-1/2)

177,61

60,97

Proiectul 6 ( Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/3, scara A+B)

125,64

47,41

Proiectul 7 ( Bulevardul Liviu Rebreanu, 2/1, Bl. H7, scara A+B)

112,88

49,93

Proiectul 8 ( Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 132/A)

153,65

63,76

Proiectul 9 ( Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 134/A)

153,65

63,76

Proiectul 10 ( Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 142)

171,31

67,88

Proiectul 11 (Strada Venus, nr. 27)

119,55

61,08

Proiectul 12 (Strada Venus, nr. 23)

125,10

51,48

Proiectul 13 (Calea Martirilor1989, nr. 35, sc.A+B)

149,19

54,47

Proiectul 14 ( Calea Martirilor1 989, nr. 29)

142,16

64,02

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

Proiectul 15 ( Bulevardul Take Ionescu, nr. 31)

142,50

53,66

Proiectul 16 ( Calea Martirilor 1989, nr. 60, sc.A+B)

116,59

40,99

Proiectul 17( Calea Martirilor 1989, nr. 70, sc.A+B)

132,22

51,48

Proiectul 18 ( Calea Martirilor 1989, nr. 72)

119,88

52,45

Proiectul 19 ( Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)

129,47

50,22

Proiectul 20 ( Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)

144,45

54,14

Proiectul 21 (Strada Maresal Ctin Prezan, nr. 65)

149,68

55,06

Proiectul 22 ( Calea Sever Bocu, Bl. B56)

150,15

55,66

Proiectul 23 (Calea Aradului, nr. 22)

148,95

58

Proiectul 24 (Calea Aradului, nr. 30, Bl. 7, scara A+B)

126,26

47,77

Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)

110,99

47,23

Economie de energie pentru incalzire (GWh/an)

0

4.481,44851

Proiectul 1 ( Calea Sagului, nr. 21)

0

421,68261 (=63,44%)

Proiectul 2 ( Calea Sagului, nr. 31-33)

0

341,32979 (=53,42%)

Proiectul 3 ( Calea Sagului, nr. 54, Bl. 17A)

0

171,80387 (=58,15%)

Proiectul 4 ( Calea Sagului, nr. 55A)

0

105,96374 (=64,58%)

Proiectul 5 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/1-1/2)

0

221,13322 (=65,69%)

Proiectul 6 ( Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/3, scara A+B)

0

162,66274 (=62,28%)

Proiectul 7 ( Bulevardul Liviu Rebreanu, 2/1 Bl. H7, scara A+B)

0

344,60023 (=55,77%)

Proiectul 8 ( Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.

0

71,21654 (=58,53%)

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

132/A)

Proiectul 9 ( Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.

134/A)

0

71,21654 (=58,53%)

Proiectul 10 (Strada Liviu Rebreanu, nr. 142)

0

120,91674 (=60,40%)

Proiectul 11 (Strada Venus, nr. 27)

0

69,39947 (=48,92%o)

Proiectul 12 (Strada Venus, nr. 23)

0

87,39449 (=58,87%o)

Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35 sc.A+B)

0

217,20148 (=63,50%)

Proiectul 14 ( Calea Martirilor 1989, nr. 29)

0

90,14680 (=54,98%)

Proiectul 15 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 31)

0

141,36356 (=62,36%)

Proiectul 16 ( Calea Martirilor 1989, nr. 60, sc.A+B)

0

379,12864 (=64,85%)

Proiectul 17( Calea Martirilor 1989, nr. 70, sc.A+B)

0

117,83029 (=61,07%)

Proiectul 18 ( Calea Martirilor 1989, nr. 72)

0

56,26783 (=56,28%o)

Proiectul 19 ( Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)

0

111,24721 (=61,23%)

Proiectul 20 ( Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)

0

304,85029 (=62,53%)

Proiectul 21 (Strada Maresal Ctin Prezan, nr. 65)

0

99,11374 (=63,23%)

Proiectul 22 ( Calea Sever Bocu, Bl. B56)

0

125,04530 (=62,95%)

Proiectul 23 (Calea Aradului, nr. 22)

0

207,36376 (=61,07%)

Proiectul 24 (Calea Aradului, nr. 30, Bl. 7, scara A+B)

0

163,19338 (=62,18%)

Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)

0

223,37625 (=57,46%o)

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

 • 3.6.   Sustenabilitatea investitiilor

Conceptul de sustenabilitate se referă la o formă de dezvoltare care răspunde nevoilor actuale fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile cerințe. Este menită să îmbunătățească condițiile de viață ale indivizilor prezervând mediul în care trăiesc pe termen scurt, mediu și - mai ales - pe termen lung. Obiectivul este atingerea unei dezvoltări care să fie eficientă din punct de vedere economic, care să respecte mediul social și care să fie durabilă din punct de vedere al mediului înconjurător. Investiile in eficienta energetica a blocurilor de locuinte vor contribui la reducerea saraciei energetice (fuel poverty) in Romania, prin reducerea costurilor cu incalzirea populatiei, in special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la imbunatatirea puterii de cumparare a categoriilor defavorizate.

Asa cum rezulta si din Proiectul tehnic proiectul propus este perfect sustenabil, investitiile in eficienta energetica avand un impact direct, exprimat in economii de energie de peste 40%.

Proiectul este sustenabil prin insasi specificul obiectivelor propuse. Prin solutiile identificate se realizeaza Investiile in eficienta energetica a blocurilor prin apel la tehnologii cu mare durabilitate/rezistenta in timp, si delor intruzive pentru mediul inconjurator.

Astfel, proiectul o data finalizat furnizeaza imobile de locuinte ce nu mai necesita interventii ulterioare, avand 0 costuri de intretinere pentru investitia data.

 • 3.7.    Informare și publicitate

Scopul acestei activitati este reprezentat de asigurarea vizibilitatii proiectului si a finantatorului. Strategia acestei activitati se va concretiza printr-o serie de actiuni: pe de-o parte Primaria Municipiului Timisoara va achizitiona servicii de publicitate - in scopul unei informari si publicitati eficiente, pe de alta parte va intreprinde actiuni proprii.

Se va asigura publicitatea proiectului si a Programului Operational Regional POR 2007 - 2013, prin urmatoarele actiuni:

 • •   Se va publica un anunt de presa in media regionala, la inceputul proiectului, respectiv un anunt in media regionala si nationala la finalul proiectului; anunturile vor contine informatii referitoare la proiect, la rezultatele acestuia, la program si finantator, in concordanta cu regulile de identitate vizuala specifice Programului Operational Regional 2007 - 2013.

 • •   Se va amplasa la sediul Primariei Municipiului Timisoara, pe toata perioada, un panou continand informatii despre proiect si despre finantator;

 • •   Se va realiza un o pagina web in cadrul websiteului Primariei Municipiului Timisoara care va contine informatii despre proiect si finantator, un link catre website-ul Instrumentelor

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

Structurale in Romania, respectandu-se toate regulile de vizibilitate impuse de Manualului de Identitate Vizuala Regio;

 • •  Se vor monta panouri de informare temporare pe toata durata de implementare a proiectului la locatiile vizate (3 m x 2 m);

 • •   Se vor monta placi permanente - dupa finalizarea proiectului - la toate locatiile vizate; panourile vor fin confectionate conform Manualului de Identitate Vizuala Regio.

Responsabili: echipa de implementare proiect va fi responsabila pentru toate actiunile specifice de publicitate a proiectului, precum si de respectarea conditiilor de identitate vizuala.

Rezultat: publicitate asigurata proiectului

Locatia: la sediul firmei de consultanta contractate, respectiv sediul Primariei Municipiului Timisoara;

Resurse utilizate: resurse umane si resurse materiale (sediul si dotarile firmei).

Durata: publicitatea va fi asigurata pe intreaga perioada de implementare a proiectului. Dupa finalizarea proiectului vor fi montat panouri permantente, in acord cu prevederile Manualului de Identitate Vizuala Regio.

Activitatea de informare și publicitate

Durata estimată / Perioada de desfășurare

Costuri estimate

(lei)

1 anunt de presa in media regionala la | 1 zi/ Prima luna de implementare ; |         1 5QQ

inceputul proiectului                                                              ’

1 anunt de presa in media regionala si    ,   , ,      ,     ,      ,                       ,

.   , , ....... 1 zi/ ultima luna de implementare           1.500

nationala la finalul proiectului

1 panou continand informatii despre                           ,

.     . ,      r,                 .     Pe toata durata de implementare a

proiect si despre finantator, postat la                         ,                          500

.                                    proiectului

UAT Timisoara

1 subpagina web in cadrul websiteului   Pe toata durata de implementare a           0

UAT Timisoara                           proiectului

, r                        Pe toata durata de implementare a         _____

25 panouri de informare temporara                       .    . .                     22.000

proiectului

25 placi permanente - dupa finalizarea proiectului

Dupa implementarea proiectului, Permanent

22.713,71

Total

48.213,71

 • 3.8.   ACHIZIȚIILE PUBLICE

Achiziții publice demarate/ efectuate până la depunerea cererii de finanțare

Nr. crt.

Obiectul contractului

Valoarea contractului (Lei, fara TVA)

Data începerii procedurii

Data finalizării procedurii

Procedura urmată

1

Achizitie servicii de consultanta pentru scrierea cererii de finantare

67.156,48 -pentru 56 blocuri 29.980,65- pentru 25 blocuri

16.11.2012

24.01.2013

Achizitie directa

2

Achizitie servicii de proiectare

64.112,90 -pentru 56 de blocuri

11.12.2012

14.01.2013

Achizitie directa

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

25.759,71 -pentru 25 de blocuri din care: 25.166,73 -cheltuieli eligibile 592,98 - cheltuieli neeligibile

Achiziții publice preconizate după depunerea cererii de finanțare

Nr. crt.

Obiectul contractului

Valoarea estimată a contractului (Lei)

Data     i      Data

estimativă a   estimativă a

începerii    1   finalizării

procedurii   1   procedurii

(ex: sem. /  |  (ex:sem. I/

anul 1)         anul 1)

Procedura propusă

3.

Achizitii servicii de audit energetic final

52.517,14 din care

51.715,78 -eligibil, include auditul energetic de la finalizarea lucrarilor de reabilitare 801,36 - cheltuieli neeligibile

Luna 2 de implementar e a proiectului

Luna 4 de implementar e a proiectului

Achizitie directa

4.

Achizitii servicii de consultanta management de proiect

101.522,49 din care:

82.683,84 -eligibil, servicii de consultanta pentru implementarea proiectului

18.838,65 -neeligibil, cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achizitii publice

Luna 1 de implementar e a proiectului

Luna 2 de implementar e a proiectului

Achizitie directa

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

5.

Achizitii servicii de asistenta tehnica -servicii de supraveghe re a santierului

Total

170.732,32 din care:

Servicii de dirigentie de santier

85.366,16 din care:

83.980,98 -eligibil, include servicii de dirigentie de santier

1.385,18 -cheltuieli diverse si neprevazute -cheltuieli neeligibile

Luna 2 de implementar e a proiectului

Luna 4 de implementar e a proiectului

Achizitie directa

Servicii de asistenta tehnica proiectare

85.366,16 din care: 83.980,98 -eligibil, include servicii de asistenta tehnica proiectare 1.385,18 -cheltuieli diverse si neprevazute -cheltuieli neeligibile

Luna 2 de implementar e a proiectului

Luna 4 de implementar e a proiectului

Achizitie directa

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

6.

Achizitii de lucrari de interventii - 25 de loturi

-11.909.717,82 (Lucrari + organizare șantier

Lucrari total: 11.382.227,84 -din care:

Lucrari eligibile 11.197.537,11 Lucrari neeligibile 184.690,73

Organizare de șantier total: 527.489,98 - din care:

Organizare șantier eligibil 518.577,34

Organizare șantier neeligibil 8.912,64

-957.016,04-cheltuieli neeligibile -cuprind cheltuieli diverse si neprevazute aferente lucrarilor de interventii

Luna 2 de implementar e a proiectului

Luna 4 de implementar e a proiectului

Cerere de oferta pe loturi

7.

Achizitii servicii de publicitate

48.213,71 din care: 47.103,85 -eligibil 1.109,86-neeligibil

Luna 1 de implementar e a proiectului

Luna 2 de implementar e a proiectului

Achizitie directa

Achizitiile publice derulate sau care se vor derula ca o singura procedura pentru toate proiectele componente ale cererii de finantare se vor evidentia in tabel, cu mentiuni corespunzatoare.

Informații privind elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

 • ■   Data lansării procedurii de achiziție pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții11.12.2012

 • ■   Data elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții 17.12.2012

 • ■   Data ultimei actualizări a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții17.12.2012

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

 • 4. FINANȚAREA PROIECTELOR

  • 4.1. Bugetul CERERII DE FINANȚARE

   Nr. crt

   Denumirea capitolelor și subcapitolelor

   CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA

   CHELTUIELI ELIGIBILE

   _ TOTAL

   TOTAL

   Baza

   TVA eligibila

   ELIGIBIL

   1

   2

   3

   4

   5

   6=4+5

   7

   1

   Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

   1.1

   Obținerea de avize, acorduri și autorizații

   368,55

   14.610,78

   3.506,59

   18.117,37

   18.485,92

   1.2

   Proiectare și inginerie

   1.728,98

   76.882,51

   18.451,80

   95.334,31

   97.063,29

   1.3

   Consultanță

   60.535,93

   82.683,84

   19.844,12

   102.527,96

   163.063,89

   1.4

   Asistență tehnică

   3.435,25

   167.961,96

   40.310,87

   208.272,83

   211.708,08

   TOTAL CAPITOL 1

   66.068,71

   342.139,09

   82.113,38

   424.252,47

   490.321,18

   2 Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

   2.1

   Construcții și instalații

   229.016,52

   11.197.537,11

   2.687.408,89

   13.884.946,00

   14.113.962,52

   2.1.1

   Proiectul 1 (Calea Sagului, nr.

   21)

   0,00

   1.046.224,84

   251.093,96

   1.297.318,80

   1.297.318,80

   2.1.2

   Proiectul 2 (Calea Sagului, nr.

   31-33)

   13.036,39

   1.000.371,12

   240.089,07

   1.240.460,19

   1.253.496,58

   2.1.3

   Proiectul 3 (Calea Sagului, nr.

   54, Bl. 17A)

   0,00

   436.431,14

   104.743,47

   541.174,61

   541.174,61

   2.1.4

   Proiectul 4 (Calea Sagului, 55 A)

   18.796,97

   257.482,29

   61.795,75

   319.278,04

   338.075,01

   2.1.5

   Proiectul 5 (Bulevardul Liviu

   Rebreanu, 1/1-1/2)

   0,00

   439.539,63

   105.489,51

   545.029,14

   545.029,14

   2.1.6

   Proiectul 6 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/3, scara A+B)

   0,00

   439.568,06

   105.496,33

   545.064,39

   545.064,39

   2.1.7

   Proiectul 7 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 2/1, Bl. H7, scara A+B)

   0,00

   841.335,95

   201.920,63

   1.043.256,58

   1.043.256,58

   2.1.8

   Proiectul 8 (Bulevardul Liviu

   0,00

   189.056,63

   45.373,59

   234.430,22

   234.430,22

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

Rebreanu, nr. 132A)

2.1.9

Proiectul 9 (Bulevardul Liviu

Rebreanu, nr. 134/A)

46.751,76

164.133,33

39.392,00

203.525,33

250.277,09

2.1.10

Proiectul 10 (Bulevardul Liviu

Rebreanu, nr. 142)

0,00

263.807,24

63.313,74

327.120,98

327.120,98

2.1.11

Proiectul 11 (Strada Venus, nr.

27)

0,00

268.989,77

64.557,54

333.547,31

333.547,31

2.1.12

Proiectul 12 (Strada Venus, nr.

23)

0,00

258.546,58

62.051,18

320.597,76

320.597,76

2.1.13

Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)

55.129,59

453.963,91

108.951,34

562.915,25

618.044,84

2.1.14

Proiectul 14 (Calea Martirilor 1989, nr. 29)

30.715,99

231.657,05

55.597,69

287.254,74

317.970,73

2.1.15

Proiectul 15 (Bulevardul Take

Ionescu, nr. 31)

0,00

338.047,49

81.131,40

419.178,89

419.178,89

2.1.16

Proiectul 16 (Calea Martirilor 1989, nr. 60, scara A+B)

0,00

863.770,56

207.304,93

1.071.075,49

1.071.075,49

2.1.17

Proiectul 17 (Calea Martirilor 1989, nr. 70, scara A+B)

0,00

422.449,25

101.387,82

523.837,07

523.837,07

2.1.18

Proiectul 18 (Calea Martirilor 1989, nr. 72)

0,00

189.174,15

45.401,80

234.575,95

234.575,95

2.1.19

Proiectul 19 ( Calea Martirilor

1989, nr. 78, Bl. 12)

19.037,72

286.871,24

68.849,10

355.720,34

374.758,06

2.1.20

Proiectul 20 (Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)

14.863,94

564.312,71

135.435,05

699.747,76

714.611,70

2.1.21

Proiectul 21 (Strada Maresal

Ctin Prezan, nr. 65)

13.326,38

224.934,28

53.984,23

278.918,51

292.244,89

2.1.22

Proiectul 22 (Calea Sever Bocu,

Bl. B56)

0,00

322.767,93

77.464,30

400.232,23

400.232,23

2.1.23

Proiectul 23 (Calea Aradului, nr. 22)

0,00

601.819,02

144.436,56

746.255,58

746.255,58

2.1.24

Proiectul 24 (Calea Aradului, nr. 30, Bl. 7, scara A+B)

0,00

395.713,60

94.971,26

490.684,86

490.684,86

2.1.25

Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)

17.357,78

696.569,34

167.176,64

863.745,98

881.103,76

TOTAL CAPITOL 2

229.016,52

11.197.537,11

2.687.408,89

13.884.946,00

14.113.962,52

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

3.1

Organizarea de șantier

11.051,67

518.577,34

124.458,57

643.035,91

654.087,58

3.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

5.776,69

282.731,36

67.855,53

350.586,89

356.363,58

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.274,98

235.845,98

56.603,04

292.449,02

297.724,00

3.2

Cote legale

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

11.051,67

518.577,34

124.458,57

643.035,91

654.087,58

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1

Informare și publicitate

1.376,23

47.103,85

11.304,92

58.408,77

59.785,00

TOTAL CAPITOL 4

1.376,23

47.103,85

11.304,92

58.408,77

59.785,00

5 Cap. 5 - Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse și neprevăzute

1.186.699,89

0.00

1.186.699,89

TOTAL CAPITOL 5

1.186.699,89

0.00

0.00

0.00

1.186.699,89

TOTAL GENERAL

1.494.213,02

12.105.357,39

2.905.285,76

15.010.643,15

16.504.856,17

Detalierea cheltuielilor neeligibile:

Nr. Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

CHELTUIELI

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL

inclusiv TVA

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

368.55

1.1.2

Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)

7.74

1.1.4

Proiectul 4 (Calea Sagului, nr. 55A

41.37

1.1.9

Proiectul 9 (Bulevardul Liviu

Rebreanu, nr. 134/A)

69.49

1.1.13

Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)

66.36

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

1.1.14

Proiectul 14 (Calea Martirilor

1989, nr. 29)

71.87

1.1.19

Proiectul 19 (Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)

37.80

1.1.20

Proiectul 20 (Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)

25.33

1.1.21

Proiectul 21 (Strada Maresal Ctin Prezan, nr.

65)

33.93

1.1.25

Proiectul 25 (Calea

Aradului, nr. 32, scara

A+B)

14.66

1.2

Proiectare și inginerie

1,728.98

Proiectare

735.29

1.2.2

Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)

13.29

1.2.4

Proiectul 4 (Calea Sagului,

nr. 55A)

71.04

1.2.9

Proiectul 9 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 134/A)

238.67

1.2.13

Proiectul 13 (Calea

Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)

113.97

1.2.14

Proiectul 14 ( Calea

Martirilor 1989, nr. 29)

123.42

1.2.19

Proiectul 19 ( Calea

Martirilor 1989, nr. 78, Bl.

12)

64.90

1.2.20

Proiectul 20 (Calea

Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)

26.57

1.2.21

Proiectul 21 (Strada Maresal Ctin Prezan, nr.

65)

58.26

1.2.25

Proiectul 25 (Calea

Aradului, nr. 32, scara

A+B)

25.17

Audit energetic la finalul lucrarilor

993.69

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

1.2.2

Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)

67.47

1.2.4

Proiectul 4 (Calea Sagului, nr. 55A)

69.66

1.2.9

Proiectul 9 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 134/A)

137.72

1.2.13

Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)

263.06

1.2.14

Proiectul 14 (Calea Martirilor 1989, nr. 29)

142.46

1.2.19

Proiectul 19 ( Calea Martirilor

1989, nr. 78, Bl. 12)

74.91

1.2.20

Proiectul 20 ( Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)

78.22

1.2.21

Proiectul 21 (Strada Maresal Ctin Prezan, nr. 65)

67.24

1.2.25

Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)

92.95

Total Proiectare si Inginerie

1,728.98

1.3

Consultanță

60,535.93

Consultanta la elaborarea cererii de finantare

37,176.00

Proiectul 1 (Calea Sagului, nr. 21)

1,487.04

Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)

1,487.04

Proiectul 3 ( Calea Sagului, nr. 54, Bl. 17A)

1,487.04

Proiectul 4 (Calea Sagului, nr.

55A

1,487.04

Proiectul 5 (Bulevardul Liviu

Rebreanu, 1/1-1/2)

1,487.04

Proiectul 6 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/3, scara A+B)

1,487.04

Proiectul 7 (Bulevardul Liviu

Rebreanu, nr. 2/1, Bl. H7, scara A+B)

1,487.04

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

Proiectul 8 (Bulevardul Liviu

Rebreanu, nr. 132A)

1,487.04

Proiectul 9 (Bulevardul Liviu

Rebreanu, nr. 134/A)

1,487.04

Proiectul 10 (Bulevardul Liviu

Rebreanu, nr. 142)

1,487.04

Proiectul 11 (Strada Venus, nr. 27)

1,487.04

Proiectul 12 (Strada Venus, nr. 23)

1,487.04

Proiectul 13 ( Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)

1,487.04

Proiectul 14 Calea Martirilor 1989, nr. 29)

1,487.04

Proiectul 15 (Bulevardul Take

Ionescu, nr. 31)

1,487.04

Proiectul 16 ( Calea Martirilor 1989, nr. 60, scara A+B)

1,487.04

Proiectul 17 (Calea Martirilor 1989, nr. 70, scara A+B)

1,487.04

Proiectul 18 (Calea Martirilor

1989, nr. 72)

1,487.04

Proiectul 19 ( Calea Martirilor

1989, nr. 78, Bl. 12)

1,487.04

Proiectul 20 ( Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)

1,487.04

Proiectul 21 (Strada Maresal

Ctin Prezan, nr. 65)

1,487.04

Proiectul 22 (Calea Sever

Bocu, Bl. B56)

1,487.04

Proiectul 23 (Calea Aradului, nr. 22)

1,487.04

Proiectul 24 (Calea Aradului, nr. 30, Bl. 7, scara A+B)

1,487.04

Proiectul 25 (Calea Aradului,

nr. 32, scara A+B)

1,487.04

Organizarea procedurilor de achizitii publice

21,925.68

Proiectul 1 (Calea Sagului, nr. 21)

2,289.03

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

Proiectul 2 (Calea Sagului, nr.

31-33)

1,874.87

Proiectul 3 (Calea Sagului, nr.

54, Bl. 17A)

758.87

Proiectul 4 ( Calea Sagului, nr. 55A)

483.61

Proiectul 5 (Bulevardul Liviu

Rebreanu, 1/1-1/2)

743.99

Proiectul 6 (Bulevardul Liviu

Rebreanu, 1/3, scara A+B)

833.27

Proiectul 7 (Bulevardul Liviu

Rebreanu, nr. 2/1, Bl. H7, scara A+B)

2,241.90

Proiectul 8 (Bulevardul Liviu

Rebreanu, nr. 132A)

312.47

Proiectul 9 (Bulevardul Liviu

Rebreanu, nr. 134/A)

312.51

Proiectul 10 (Bulevardul Liviu

Rebreanu, nr. 142)

443.91

Proiectul 11 (Strada Venus, nr. 27)

376.95

Proiectul 12 (Strada Venus, nr. 23)

379.46

Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)

863.03

Proiectul 14 (Calea Martirilor

1989, nr. 29)

438.96

Proiectul 15 (Bulevardul Take

Ionescu, nr. 31)

602.62

Proiectul 16 (Calea Martirilor 1989, nr. 60, scara A+B)

2,093.13

Proiectul 17 ( Calea Martirilor 1989, nr. 70, scara A+B)

820.89

Proiectul 18 (Calea Martirilor

1989, nr. 72)

327.35

Proiectul 19 (Calea Martirilor

1989, nr. 78, Bl. 12)

562.99

Proiectul 20 ( Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)

1,217.69

Proiectul 21 (Strada Maresal

Ctin Prezan, nr. 65)

391.85

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

Proiectul 22 (Calea Sever

Bocu, Bl. B56)

528.21

Proiectul 23 (Calea Aradului, nr. 22)

917.62

Proiectul 24 (Calea Aradului, nr. 30, Bl. 7, scara A+B)

823.35

Proiectul 25 (Calea Aradului,

nr. 32, scara A+B)

1.287,15

Consultanta la implementare - cota neeligibile

1,434.25

Proiectul 2 (Calea Sagului, nr.

31-33)

114.90

Proiectul 4 (Calea Sagului, nr. 55A)

105.27

Proiectul 9 (Bulevardul Liviu

Rebreanu, nr. 134/A)

189.71

Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)

418.64

Proiectul 14 (Calea Martirilor 1989, nr. 29)

163.50

Proiectul 19 (Calea Martirilor

1989, nr. 78, Bl. 12)

114.82

Proiectul 20 (Calea Martirilor

1989, nr. 42, scara A+B+C)

117.70

Proiectul 21 (Strada Maresal

Ctin Prezan, nr. 65)

65.44

Proiectul 25 (Calea Aradului,

nr. 32, scara A+B)

144.27

1.4

Asistenta tehnica

3,435.25

1.4.2

Proiectul 2 (Calea Sagului, nr.

31-33)

195.55

1.4.4

Proiectul 4 (Calea Sagului, nr. 55A)

281.94

1.4.9

Proiectul 9 (Bulevardul Liviu

Rebreanu, nr. 134/A)

701.27

1.4.13

Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)

826.94

1.4.14

Proiectul 14 (Calea Martirilor 1989, nr. 29)

460.73

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

1.4.19

Proiectul 19 (Calea Martirilor

1989, nr. 78, Bl. 12)

285.56

1.4.20

Proiectul 20 (Calea Martirilor

1989, nr. 42, scara A+B+C)

222.98

1.4.21

Proiectul 21 (Strada Maresal

Ctin Prezan, nr. 65)

199.90

1.4.25

Proiectul 25 (Calea Aradului,

nr. 32, scara A+B)

260.38

TOTAL CAPITOL 1

66,068.71

2 Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1.

Construcții și instalații

229,016.52

2.1.2

Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)

13,036.39

2.1.4

Proiectul 4 (Calea Sagului, nr. 55A)

18,796.97

2.1.9

Proiectul 9 (Bulevardul Liviu Rebreanu,

nr. 134/A)

46,751.76

2.1.13

Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr.

35, scara A+B)

55,129.59

2.1.14

Proiectul 14 (Calea Martirilor 1989, nr.

29)

30,715.99

2.1.19

Proiectul 19 (Calea Martirilor 1989, nr.

78, Bl. 12)

19,037.72

2.1.20

Proiectul 20 ( Calea Martirilor 1989, nr.

42, scara A+B+C)

14,863.94

2.1.21

Proiectul 21 (Strada Maresal Ctin

Prezan, nr. 65)

13,326.38

2.1.25

Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)

17,357.78

TOTAL CAPITOL 2

229,016.52

3

3.1

Organizarea de șantier

11,051.67

3.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

5,776.69

3.1.1.2

Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)

325.91

3.1.1.4

Proiectul 4 (Calea Sagului, nr. 55A)

512.74

Formular standard B - Cerere de finanțare proiectFormular standard B - Cerere de finanțare proiect

4.1

Informare și publicitate

1,376.23

4.1.2

Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31

33)

24.87

4.1.4

Proiectul 4 (Calea Sagului, nr. 55A)

132.95

4.1.9

Proiectul 9 (Bulevardul Liviu

Rebreanu, nr. 134/A)

446.71

4.1.13

Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)

213.32

4.1.14

Proiectul 14 Calea Martirilor 1989, nr. 29)

231.01

4.1.19

Proiectul 19 (Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)

121.48

4.1.20

Proiectul 20 (Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)

49.73

4.1.21

Proiectul 21 (Strada Maresal Ctin

Prezan, nr. 65)

109.04

4.1.25

Proiectul 25 (Calea Aradului, nr.

32, scara A+B)

47.12

TOTAL CAPITOL 4

1,376.23

5

Cap.5 - Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse și neprevăzute

1,186,699.89

5.1.1

Proiectul 1 (Calea Sagului, nr. 21)

108,954.79

5.1.2

Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31

33)

109,463.32

5.1.3

Proiectul 3 (Calea Sagului, nr. 54,

Bl. 17A)

46,052.94

5.1.4

Proiectul 4 (Calea Sagului, nr. 55A)

27,951.

61

5.1.5

Proiectul 5 (Bulevardul Liviu

Rebreanu, 1/1-1/2)

45,792.33

5.1.6

Proiectul 6 (Bulevardul Liviu

Rebreanu, 1/3, scara A+B)

46,318.55

5.1.7

Proiectul 7 (Bulevardul Liviu

Rebreanu, nr. 2/1, Bl. H7, scara A+B)

93,282.89

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

5.1.8

Proiectul 8 (Bulevardul Liviu

Rebreanu, nr. 132A)

16,225.87

5.1.9

Proiectul 9 (Bulevardul Liviu

Rebreanu, nr. 134/A)

17,674.53

5.1.10

Proiectul 10 (Bulevardul Liviu

Rebreanu, nr. 142)

26,793.91

5.1.11

Proiectul 11 (Strada Venus, nr. 27)

27,293.86

5.1.12

Proiectul 12 (Strada Venus, nr. 23)

26,238.62

5.1.13

Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)

52,441.36

5.1.14

Proiectul 14 (Calea Martirilor 1989, nr. 29)

26,196.19

5.1.15

Proiectul 15 (Bulevardul Take

Ionescu, nr. 31)

35,263.83

5.1.16

Proiectul 16 (Calea Martirilor 1989, nr. 60, scara A+B)

92,542.96

5.1.17

Proiectul 17 ( Calea Martirilor 1989, nr. 70, scara A+B)

44,138.94

5.1.18

Proiectul 18 (Calea Martirilor 1989, nr. 72)

16,573.42

d

5.1.19

Proiectul 19 (Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)

30,815.19

5.1.20

Proiectul 20 (Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)

60,166.15

5.1.21

Proiectul 21 ( Strada Maresal Ctin

Prezan, nr. 65)

22,155.18

5.1.22

Proiectul 22 (Calea Sever Bocu, Bl. B56)

33,762.99

5.1.23

Proiectul 23 (Calea Aradului, nr.

22)

65,324.97

5.1.24

Proiectul 24 (Calea Aradului, nr.

30, Bl. 7, scara A+B)

41,085.07

5.1.25

Proiectul 25 (Calea Aradului, nr.

32, scara A+B)

74,190.40

TOTAL CAPITOL 5

1,186,699.89

TOTAL GENERAL

1,494,213.02

BBBBBBBBBBBBiBBBBBBBiiiBBBBBBifi

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

 • 4.2. SURSE DE FINANȚARE

Prezentați detalierea surselor de finanțare, conform tabelului:

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

I

Valoarea totală a cererii de finantare, din care :

16.504.856,17

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

1.494.213,02

b.

Valoarea eligibilă

15.010.643,15

II

Contribuția proprie, din care :

7.498.470,28

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile*

6.004.257,26

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*

1.494.213,02

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

9.006.385,89

*(inclusiv contributia Asociatiei de proprietari)

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

 • 5. CERTIFICAREA CERERII DE FINANȚARE

Confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectelor de mai sus pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectele ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziate.

Înțeleg că dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului Penal.

Data:06.10.2014


Prenumele și numele

ROBU T. NICOLAE

Semnătura