Hotărârea nr. 523/2014

523/23.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014
Hotararea Consiliului Local 523/23.10.2014
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 495/ 10.10.2014 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/19.12.2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
In conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;
În temeiul art. 45, alin.(2)din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2014; Anexei nr. 2 - Proiecte cu finanţare externă nerambursabila.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 495/ 10.10.2014 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Direcţiei Urbanism;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Hotărârea nr. «....„o.

DENUMIREA INDICATORILOR

i        Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

1.077.466,30

1.305,27

1.078.771,57

VENITURI PROPRII

2

48.02

596.710,29

0,00

596.710,29

L VENITURI CURENTE

3

00.02

747.500,12

0,00

747.500,12

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

703.003,56

0,00

703.003,56

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

425.840,46

0,00

425.840,46

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

6

00.05

4.566,56

0,00

4.566,56

Impozit pe profit

7

01.02

4.566,56

0,00

4.566,56

Impozit pe profit de la agenții economici

8

01.02.01

4.566,56

0,00

4.566,56

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

9

00.06

420.677,94

0,00

420.677,94

Impozit pe venit

10

03.02

10.580,32

0,00

10.580,32

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

11

03.02.18

10.580,32

0,00

10.580,32

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

12

04.02

410.097,62

0,00

410.097,62

Cote defalcate din impozitul pe venit

13

04.02.01

408.261,62

0,00

408.261,62

Sume alocate de ia consiliul județean pentru echilibarea bugetelor locale

14

04.02.04

1.836,00

0,00

1.836,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

15

00.07

595,96

0,00

595,96

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

16

05.02

595,96

0,00

595,96

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02.50

595,96

0,00

595,96

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

18

00.09

89.200,22

0,00

89.200,22

Impozite si taxe pe proprietate

19

07.02

89.200,22

0,00

89.200,22

Impozit pe clădiri

20

07.02.01

73.910,83

0,00

73.910,83

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Impozit pe clădiri - PF

21

07.02.01.01

23.590,39

0,00

23.590,39

Impozit pe clădiri - PJ

22

07.02.01.02

50.320,44

0,00

50.320,44

Impozit pe terenuri

23

07.02.02

9.327,98

0,00

9.327,98

Impozit pe terenuri - PF

24

07.02.02.01

4.338,95

0,00

4.338,95

Impozit pe terenuri - PJ

25

07.02.02.02

4.706,39

0,00

4.706,39

Impozit pe terenurile extravilane

26

07.02.02.03

282,64

0,00

282,64

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori -

27

07.02.03

5.698,08

0,00

5.698,08

Alte impozite si taxe de proprietate

28

07.02.50

263,33

0,00

263,33

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

29

00.10

186.502,60

0,00

186.502,60

Sume defalcate din TVA

30

11.02

155.983,13

0,00

155.983,13

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

31

11.02.02

155.549,13

0,00

155.549,13

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

32

11.02.06

434,00

0,00

434,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

33

12.02

612,40

0,00

612,40

Taxe hoteliere

34

12.02.07

612,40

0,00

612,40

Taxe pe servicii specifice

35

15.02

603,08

0,00

603,08

Impozit pe spectacole

36

15.02.01

240,16

0,00

240,16

Alte taxe pe servicii specifice

37

15.02.50

362,92

0,00

362,92

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

38

16.02

29.303,99

0,00

29.303,99

Taxa asupra mijloacelor de transport

39

16.02.02

24.832,27

0,00

24.832,27

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

40

16.02.02.01

14.415,46

0,00

14.415,46

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

41

16.02.02.02

10.416,81

0,00

10.416,81

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

42

16.02.03

0,00

0,00

0,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

43

16.02.50

4.471,72

0,00

4.471,72

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

44

00.11

1.460,28

0,00

1.460,28

Alte impozite si taxe fiscale

45

18.02

1.460,28

0,00

1.460,28

Alte impozite si taxe

46

18.02.50

1.460,28

0,00

1.460,28

C. VENITURI NEFISCALE

47

00.12

44.496,56

0,00

44.496,56

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

48

00.13

22.832,15

0,00

22.832,15

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din proprietate

49

30.02

22.814,59

0,00

22.814,59

Venituri din concesiuni si închirieri

50

30.02.05

21.314,59

0,00

21.314,59

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

51

30.02.05.30

21.314,59

0,00

21.314,59

Venituri din dividende

52

30.02.08

1.500,00

0,00

1.500,00

Venituri din dividende de la alti plătitori

53

30.02.08.02

1.500,00

0,00

1.500,00

Venituri din dobânzi

54

31.02

17,56

0,00

17,56

Alte venituri din dobânzi

55

31.02.03

17,56

0,00

17,56

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

56

00.14

21.664,41

0,00

21.664,41

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

57

33.02

245,64

0,00

245,64

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

58

33.02.12

228,16

0,00

228,16

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

59

33.02.28

17,48

0,00

17,48

Venituri din taxe administrative, eiiberari de permise

60

34.02

3.622,44

0,00

3.622,44

Taxe extrajudiciare de timbru

61

34.02.02

3.622,44

0,00

3.622,44

Amenzi, penalitati si confiscări

62

35.02

10.010,41

0,00

10.010,41

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

63

35.02.01

10.010,11

0,00

10.010,11

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

64

35.02.01.02

10.010,11

0,00

10.010,11

Alte amenzi, penalitati si confiscări

65

35.02.50

0,30

0,00

0,30

Diverse venituri

66

36.02

7.785,92

0,00

7.785,92

Taxe speciale

67

36.02.06

4.785,92

0,00

4.785,92

Alte venituri

68

36.02.50

3.000,00

0,00

3.000,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

69

37.02

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

70

37.02.03

-32.642,93

0,00

-32.642,93

Varsaminte din secțiunea de funcționare

71

37.02.04

32.642,93

0,00

32.642,93

II. VENITURI DIN CAPITAL

72

00.15

5.193,30

0,00

5.193,30

Venituri din valorificarea unor bunuri

73

39.02

5.193,30

0,00

5.193,30

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

74

39.02.01

0,07

0,00

0,07

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

75

39.02.03

2.538,60

0,00

2.538,60

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

76

39.02.07

2.387,60

0,00

2.387,60

Depozite speciale pentru construcții de construinte

77

39.02.10

267,03

0,00

267,03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

IV. SUBVENȚII

78

00.17

155.878,27

504,68

156.382,95

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

79

00.18

155.878,27

504,68

156.382,95

Subvenții de Ia bugetul de stat

80

42.02

155.878,27

504,68

156.382,95

A. De capital

81

148.757,07

504,68

149.261,75

Suventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

82

42.02.16

5.000,00

0,00

5.000,00

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatate

83

42.02.16.03

5.000,00

0,00

5.000,00

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

84

42.02.20

143.757,07

504,68

144.261,75

B. Curente

85

7.121,20

0,00

7.121,20

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

86

42.02.34

65,12

0,00

65,12

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

87

42.02.41

7.056,08

0,00

7.056,08

Sume FEN postadsrare in contul plăților efectuate

88

45.02

168.894,61

800,59

169.695,20

Fondul European de Dezvoltare regionala

89

45.02.01

120.160,60

800,59

120.961,19

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

90

45.02.01.01

106.304,83

800,59

107.105,42

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

91

45.02.01.02

10.618,23

0,00

10.618,23

Prefinantari

92

45.02.01.03

3.237,54

0,00

3.237,54

Fondul Social European

93

45.02.02

1.454,26

0,00

1.454,26

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

94

45.02.02.01

173,57

0,00

173,57

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

95

45.02.02.02

1.280,69

0,00

1.280,69

Fondul de Coeziune

96

45.02.03

46.373,13

0,00

46.373,13

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

97

45.02.03.01

28.856,48

0,00

28.856,48

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

98

45.02.03.02

7.429,52

0,00

7.429,52

Prefinantari

99

45.02.03.03

10.087,13

0,00

10.087,13

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

100

45.02.07

861,98

0,00

861,98

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

101

45.02.07.01

10,28

0,00

10,28

Prefinantari

102

45.02.07.03

851,70

0,00

851,70

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

103

45.02.15

44,64

0,00

44,64

Prefinantari

104

45.02.15.03

44,64

0,00

44,64

TOTAL CHELTUIELI

105

1.095.531,21

1.305,27

1.096.836,48

CHELTUIELI CURENTE

106

01

977.561,48

1.305,27

978.866,75

DENUMIREA INDICATORILOR

Tj

E

X5 O

O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

107

10

208.534,93

0,00

208.534,93

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

108

20

255.968,66

0,00

255.968,66

TITLUL lil DOBÂNZI

109

30

26.028,56

0,00

26.028,56

TITLUL IV SUBVENȚII

110

40

169.876,99

0,00

169.876,99

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

111

51

20.241,19

0,00

20.241,19

Titlul VIN PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

112

56

275.593,69

1.305,27

276.898,96

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

113

57

14.570,16

0,00

14.570,16

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

114

59

6.747,30

0,00

6.747,30

CHELTUIELI DE CAPITAL

115

70

83.218,94

0,00

83.218,94

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

116

71

83.218,94

0,00

83.218,94

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

117

81

34.750,79

0,00

34.750,79

Partea i-a SERVICII PUBLICE GENERALE

118

50.02

80.976,50

0,00

80.976,50

Autoritati publice si acțiuni externe

119

51.02

49.682,94

0,00

49.682,94

CHELTUIELI CURENTE

120

01

47.060,43

0,00

47.060,43

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

121

10

33.103,37

0,00

33.103,37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

122

20

10.888,44

0,00

10.888,44

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

123

59

3.068,62

0,00

3.068,62

CHELTUIELI DE CAPITAL

124

70

2.622,51

0,00

2.622,51

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

125

71

2.622,51

0,00

2.622,51

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

126

51.02.01

49.682,94

0,00

49.682,94

Autoritati executive

127

51.02.01.03

49.682,94

0,00

49.682,94

Alte servicii publice generale

128

54.02

5.265,00

0,00

5.265,00

CHELTUIELI CURENTE

129

01

4.870,00

0,00

4.870,00

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

130

20

2.100,00

0,00

2.100,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

131

51

2.770,00

0,00

2.770,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

132

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

133

81

395,00

0,00

395,00

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

134

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

135

54.02.10

2.735,00

0,00

2.735,00

Alte servicii publice generale

136

54.02.50

2.530,00

0,00

2.530,00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

137

55.02

26.028,56

0,00

26.028,56

CHELTUIELI CURENTE

138

01

26.028,56

0,00

26.028,56

TITLUL III DOBÂNZI

139

30

26.028,56

0,00

26.028,56

CHELTUIELI DE CAPITAL

140

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

141

55.02.01

26.028,56

0,00

26.028,56

Partea a li-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

142

59.02

17.722,30

0,00

17.722,30

Ordine publica si siguranța naționala

143

61.02

17.722,30

0,00

17.722,30

CHELTUIELI CURENTE

144

01

16.599,84

0,00

16.599,84

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

145

10

14.000,00

0,00

14.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

146

20

2.384,84

0,00

2.384,84

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

147

51

15,00

0,00

15,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

148

59

200,00

0,00

200,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

149

70

1.122,46

0,00

1.122,46

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

150

71

1.122,46

0,00

1.122,46

Din total capitol

Ordine publica

151

61.02.03

16.715,18

0,00

16.715,18

Politie locala

152

61.02.03.04

16.715,18

0,00

16.715,18

Protecție civila si protecție contra incendiilor (proiecție civila nonmiîitara)

153

61.02.05

1.007,12

0,00

1.007,12

Partea a ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

154

64.02

360.967,98

1.305,27

362.273,25

invatamant

155

65.02

186.853,72

1.305,27

188.158,99

CHELTUIELI CURENTE

156

01

180.915,13

1.305,27

182.220,40

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

157

10

126.402,63

0,00

126.402,63

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

158

20

49.100,00

0,00

49.100,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

159

56

709,83

1.305,27

2.015,10

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

160

57

1.602,00

0,00

1.602,00

DENUMIREA INDICATORILOR

"O c co

T3 O O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

161

59

3.100,67

0,00

3.100,67

CHELTUIELI DE CAPITAL

162

70

5.562,03

0,00

5.562,03

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

163

71

5.562,03

0,00

5.562,03

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

164

81

376,56

0,00

376,56

Din total capitol

invatamant preșcolar si primar

165

65.02.03

63.051,52

0,00

63.051,52

Invatamant preșcolar

166

65.02.03.01

34.760,52

0,00

34.760,52

Invatamant primar

167

65.02.03.02

28.291,00

0,00

28.291,00

Invatamant secundar

168

65.02.04

122.522,47

1.305,27

123.827,74

invatamant secundar inferior

169

65,02.04.01

38.903,49

0,00

38.903,49

Invatamant secundar superior

170

65.02.04.02

81.458,62

1.305,27

82.763,89

Invatamant profesional

171

65.02.04.03

2.160,36

0,00

2.160,36

Invatamant postliceaî

172

65.02.05

1.279,73

0,00

1.279,73

Sanatate

173

66.02

40.379,90

0,00

40.379,90

CHELTUIELI CURENTE

174

01

29.175,36

0,00

29.175,36

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

175

10

4.694,04

0,00

4.694,04

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

176

20

8.434,00

0,00

8.434,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

177

51

9.454,15

0,00

9.454,15

Titlul VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

178

56

6.593,17

0,00

6.593,17

CHELTUIELI DE CAPITAL

179

70

11.204,54

0,00

11.204,54

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

180

71

11.204,54

0,00

11.204,54

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

181

66.02.06

35.251,86

0,00

35.251,86

Spitale generale

182

66.02.06.01

35.251,86

0,00

35.251,86

Servicii de sanatate publica

183

66.02.08

5.128,04

0,00

5.128,04

Cultura, recreare si religie

184

67.02

87.041,26

osoo

87.041,26

CHELTUIELI CURENTE

185

01

82.029,28

0,00

82.029,28

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

186

10

14.399,93

0,00

14.399,93

TITLUL ii BUNURI SI SERVICII

187

20

62.612,00

0,00

62.612,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

188

51

4.737,90

0,00

4.737,90

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

189

56

279,45

0,00

279,45

CHELTUIELI DE CAPITAL

190

70

4.823,70

0,00

4.823,70

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

191

71

4.823,70

0,00

4.823,70

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

192

81

188,28

0,00

188,28

Din total capitol

Servicii culturale

193

67.02.03

31.112,18

0,00

31.112,18

Instituții publice de spectacole si concerte

194

67.02.03.04

20.707,25

0,00

20.707,25

Case de cultura

195

67.02.03.06

10.404,93

0,00

10.404,93

Servicii fecreative si sportive

196

67.02.05

52.326,08

0,00

52.326,08

Sport

197

67.02.05.01

24.408,38

0,00

24.408,38

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

198

67.02.05.03

27.917,70

0,00

27.917,70

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

199

67.02.50

3.603,00

0,00

3.603,00

Asigurări si asistenta sociala

200

68.02

46.693,10

0,00

46.693,10

CHELTUIELI CURENTE

201

01

46.293,95

0,00

46.293,95

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

202

10

15.934,96

0,00

15.934,96

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

203

20

6.120,38

0,00

6.120,38

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

204

51

2.014,00

0,00

2.014,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABÎLE (FEN) POSTADERARE

205

56

9.256,45

0,00

9.256,45

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

206

57

12.968,16

0,00

12.968,16

CHELTUIELI DE CAPITAL

207

70

399,15

0,00

399,15

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

208

71

399,15

0,00

399,15

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

209

68.02.04

861,00

0,00

861,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

210

68.02.05

22.322,00

0,00

22.322,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

211

68.02.05.02

22.322,00

0,00

22.322,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

212

68.02.06

10.187,65

0,00

10.187,65

Crese

213

68.02.11

1.828,99

0,00

1.828,99

Prevenirea excluderii sociale

214

68.02.15

11.471,30

0,00

11.471,30

Ajutor social

215

68.02.15.01

4.450,60

0,00

4.450,60

DENUMIREA INDICATORILOR

"O c:

CU

L_

"O o o

Cod indicator

Program aprobat

influenta

Program rectificat

Cantine de ajutor social

216

68.02.15.02

7.020,70

0,00

7.020,70

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

217

68.02.50

22,16

0,00

22,16

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

218

69.02

226.885,78

0,00

226.885,78

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

219

70.02

204.041,59

0,00

204.041,59

CHELTUIELI CURENTE

220

01

153.837,03

0,00

153.837,03

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

221

20

44.441,03

0,00

44.441,03

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

222

51

1.250,14

0,00

1.250,14

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

223

56

107.767,85

0,00

107.767,85

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

224

59

378,01

0,00

378,01

CHELTUIELI DE CAPITAL

225

70

27.286,62

0,00

27.286,62

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

226

71

27.286,62

0,00

27.286,62

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

227

81

22.917,94

0,00

22.917,94

Din total capitol

Locuințe

228

70.02.03

42.040,69

0,00

42.040,69

Dezvoltarea sistemului de locuințe

229

70.02.03.01

42.040,69

0,00

42.040,69

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

230

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

231

70.02.05

18.948,86

0,00

18.948,86

Alimentare cu apa

232

70.02.05.01

18.948,86

0,00

18.948,86

Iluminat public si electrificări rurale

233

70.02.06

14.811,68

0,00

14.811,68

Alimentare cu gaze naturale in locaiitatî

234

70.02.07

1.200,00

0,00

1.200,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

235

70.02.50

127.040,36

0,00

127.040,36

Protecția mediului

236

74.02

22.844,19

0,00

22.844,19

CHELTUIELI CURENTE

237

01

21.788,19

0,00

21.788,19

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

238

20

20.600,00

0,00

20.600,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

239

56

1.188,19

0,00

1.188,19

CHELTUIELI DE CAPITAL

240

70

1.056,00

0,00

1.056,00

TITLULXI ACTIVE NEFINANCIARE

241

71

1.056,00

0,00

1.056,00

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

242

74.02.05

21.656,00

0,00

21.656,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Salubritate

243

74.02.05.01

15.156,00

0,00

15.156,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

244

74.02.05.02

6.500,00

0,00

6.500,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

245

74.02.06

1.188,19

0,00

1.188,19

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

246

79.02

408.978,65

0,00

408.978,65

Combustibili si energie

247

81.02

129.005,45

0,00

129.005,45

CHELTUIELI CURENTE

248

01

129.005,45

0,00

129.005,45

TITLUL IV SUBVENȚII

249

40

123.576,99

0,00

123.576,99

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

250

56

5.428,46

0,00

5.428,46

CHELTUIELI DE CAPITAL

251

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Energie termica

252

81.02.06

129.005,45

0,00

129.005,45

Transporturi

253

84.02

279.973,20

0,00

279.973,20

CHELTUIELI CURENTE

254

01

239.958,26

0,00

239.958,26

TITLUL îl BUNURI SI SERVICII

255

20

49.287,97

0,00

49.287,97

TITLUL IV SUBVENȚII

256

40

46.300,00

0,00

46.300,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

257

56

144.370,29

0,00

144.370,29

CHELTUIELI DE CAPITAL

258

70

29.141,93

0,00

29.141,93

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

259

71

29.141,93

0,00

29.141,93

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

260

81

10.873,01

0,00

10.873,01

Din total capitol

Transport rutier

261

84.02.03

279.973,20

0,00

279.973,20

Drumuri si poduri

262

84.02,03.01

37.269,30

0,00

37.269,30

Transport in comun

263

84.02.03.02

172.770,81

0,00

172.770,81

Străzi

264

84.02.03.03

69.933,09

0,00

69.933,09

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

265

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

266

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

267

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

268

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

269

99.02

18.064,91

0,00

18.064,91

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

-S

r~

0)

J3

Program rectificat

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

721.978,39

0,00

721.978,39

TOTAL VENITURI

2

00.01

721.978,39

0,00

721.978,39

VENITURI PROPRII

3

48.02

591.516,99

0,00

591.516,99

I. VENITURI CURENTE

4

00.02

714.857,19

0,00

714.857,19

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

703.003,56

0,00

703.003,56

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

425.840,46

0,00

425.840,46

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

7

00.05

4.566,56

0,00

4.566,56

Impozit pe profit

8

01.02

4.566,56

0,00

4.566,56

Impozit pe profit de la agenții economici

9

01.02.01

4.566,56

0,00

4.566,56

A'I2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

10

00.06

420.677,94

0,00

420.677,94

Impozit pe venit

11

03.02

10.580,32

0,00

10.580,32

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

12

03.02.18

10.580,32

0,00

10.580,32

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

13

04.02

410.097,62

0,00

410.097,62

Cote defalcate din impozitul pe venit

14

04.02.01

408.261,62

0,00

408.261,62

Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibarea bugetelor locale

15

04.02.04

1.836,00

0,00

1.836,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

16

00.07

595,96

0,00

595,96

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02

595,36

0,00

595,98

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

18

05.02.50

595,96

0,00

595,96

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

19

00.09

89.200,22

0,00

89.200,22

Impozite si taxe pe proprietate

20

07.02

89.200,22

0,00

89.200,22

Impozit pe clădiri

21

07.02.01

73.910,83

0,00

73.910,83

Impozit pe clădiri - PF

22

07.02.01.01

23.590,39

0,00

23.590,39

Impozit pe clădiri - PJ

23

07.02.01.02

50.320,44

0,00

50.320,44

Impozit pe terenuri

24

07.02.02

9.327,98

0,00

9.327,98

Impozit pe terenuri - PF

25

07.02.02.01

4.338,95

0,00

4.338,95

Impozit pe terenuri - PJ

26

07.02.02.02

4.706,39

0,00

4.706,39

Impozit pe terenurile extravilane

27

07.02.02.03

282,64

0,00

282,64

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

28

07.02.03

5.698,08

0,00

5.698,08

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte impozite si taxe de proprietate

29

07.02.50

263,33

0,00

263,33

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

30

00.10

186.502,60

0,00

186.502,60

Sume defalcate din TVA

31

11.02

155.983,13

0,00

155.983,13

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

32

11.02.02

155.549,13

0,00

155.549,13

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

33

11.02.06

434,00

0,00

434,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

34

12.02

612,40

0,00

612,40

Taxe hoteliere

35

12.02.07

612,40

0,00

612,40

Taxe pe servicii specifice

36

15.02

603,08

0,00

603,08

Impozit pe spectacole

37

15.02.01

240,16

0,00

240,16

Alte taxe pe servicii specifice

38

15.02.50

362,92

0,00

362,92

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

39

16.02

29.303,99

0,00

29.303,99

Taxa asupra mijloacelor de transport

40

16.02.02

24.832,27

0,00

24.832,27

Taxa asupra mijloacelor de transport - PE

41

16.02.02.01

14.415,46

0,00

14.415,46

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

42

16.02.02.02

10.416,81

0,00

10.416,81

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

43

16.02.03

0,00

0,00

0,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

44

16.02.50

4.471,72

0,00

4.471,72

A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE

45

00.11

1.460,28

0,00

1.460,28

Alte impozite si taxe fiscale

46

18.02

1.460,28

0,00

1.460,28

Alte impozite si taxe

47

18.02.50

1.460,28

0,00

1.460,28

C. VENITURI NEFISCALE

48

00.12

11.853,63

0,00

11.853,63

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

49

00.13

22.832,15

0,00

22.832,15

Venituri din proprietate

50

30.02

22.814,59

0,00

22.814,59

Venituri din concesiuni si Închirieri

51

30.02.05

21.314,59

0,00

21.314,59

Alte venituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile publice

52

30.02.05.30

21.314,59

0,00

21.314,59

Venituri din dividende

53

30.02.08

1.500,00

0,00

1.500,00

Venituri din dividende de la alti plătitori

54

30.02.08.02

1.500,00

0,00

1.500,00

Venituri din dobânzi

55

31.02

17,56

0,00

17,56

Alte venituri din dobânzi

56

31.02.03

17,56

0,00

17,56

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

57

00.14

-10.978,52

0,00

-10.978,52

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din prestări de servicii si aite activitati

58

33.02

245,64

0,00

245,64

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

59

33.02.12

228,16

0,00

228,16

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

60

33.02.28

17,48

0,00

17,48

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

61

34.02

3.622,44

0,00

3.622,44

Taxe extrajudiciare de timbru

62

34.02.02

3.622,44

0,00

3.622,44

Amenzi, penalitati si confiscări

63

35.02

10.010,41

0,00

10.010,41

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

64

35.02.01

10.010,11

0,00

10.010,11

Venituri din amenzi si aite sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

65

35.02.01.02

10.010,11

0,00

10.010,11

Alte amenzi, penalitati si confiscări

66

35.02.50

0,30

0,00

0,30

Diverse venituri

67

36.02

7.785,92

0,00

7.785,92

Taxe speciale

68

36.02.06

4.785,92

0,00

4.785,92

Alte venituri

69

36.02.50

3.000,00

0,00

3.000,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

70

37.02

-32.642,93

0,00

-32.642,93

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

71

37.02.03

-32.642,93

0,00

-32.642,93

IV. SUBVENȚII

72

00.17

7.121,20

0,00

7.121,20

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

73

00.18

7.121,20

0,00

7.121,20

Subvenții de la bugetul de stat

74

42.02

7.121,20

0,00

7.121,20

B. Curente

75

7.121,20

0,00

7.121,20

Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

76

42.02.34

65,12

0,00

65,12

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

77

42.02.41

7.056,08

0,00

7.056,08

TOTAL CHELTUIELI

78

721.978,39

0,00

721.978,39

CHELTUIELI CURENTE

79

01

687.227,60

0,00

687.227,60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

80

10

208.534,93

0,00

208.534,93

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

81

20

255.968,66

0,00

255.968,66

TITLUL III DOBÂNZI

82

30

26.028,56

0,00

26.028,56

TITLUL IV SUBVENȚII

83

40

169.876,99

0,00

169.876,99

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

84

51

5.501,00

0,00

5.501,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

85

57

14.570,16

0,00

14.570,16

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

86

59

6.747,30

0,00

6.747,30

DENUMIREA INDICATORILOR

73

C CB i—

73 O

O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XV! RAMBURSĂRI DE CREDITE

87

81

34.750,79

0,00

34.750,79

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

88

50.02

78.203.99

0,00

78.203,99

Autoritati publice si acțiuni externe

89

51.02

47.060,43

0,00

47.060,43

CHELTUIELI CURENTE

90

01

47.060,43

0,00

47.060,43

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

91

10

33.103,37

0,00

33.103,37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

92

20

10.888,44

0,00

10.888,44

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

93

59

3.068,62

0,00

3.068,62

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

94

51.02.01

47.060,43

0,00

47.060,43

Autoritati executive

95

51.02.01.03

47.060,43

0,00

47.060,43

Alte servicii publice generale

96

54.02

5.115,00

0,00

5.115,00

CHELTUIELI CURENTE

97

01

4.720,00

0,00

4.720,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

98

20

2.100,00

0,00

2.100,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

99

51

2.620,00

0,00

2.620,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

100

81

395,00

0,00

395,00

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

101

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

102

54.02.10

2.585,00

0,00

2.585,00

Alte servicii publice generale

103

54.02.50

2.530,00

0,00

2.530,00

Tranzacții privind datoria publica si Împrumuturi

104

55.02

26.028,56

0,00

26.028,56

CHELTUIELI CURENTE

105

01

26.028,56

0,00

26.028,56

TITLUL ill DOBÂNZI

106

30

26.028,56

0,00

26.028,56

Din total capitol

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

107

55.02.01

26.028,56

0,00

26.028,56

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

108

59.02

16.599,84

0,00

16.599,84

Ordine publica si siguranța naționala

109

61.02

16.599,84

0,00

16.599,84

CHELTUIELI CURENTE

110

01

16.599,84

0,00

16.599,84

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

111

10

14.000,00

0,00

14.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

112

20

2.384,84

0,00

2.384,84

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Ju

{—

o

qz

Program rectificat

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

113

51

15,00

0,00

15,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

114

59

200,00

0,00

200,00

Din total capitol

Ordine publica

115

61.02.03

15.984,84

0,00

15.984,84

Politie locala

116

61.02.03.04

15.984,84

0,00

15.984,84

Proiecție civila si proiecție contra incendiilor (proiecție civila nonmilitara)

117

61.02.05

615,00

0,00

615,00

Partea a IH-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE

118

64.02

308.799,61

0,00

308.799,61

Invatamant

119

65.02

180.581,86

0,00

180.581,86

CHELTUIELI CURENTE

120

01

180.205,30

0,00

180.205,30

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

121

10

126.402,63

0,00

126.402,63

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

122

20

49.100,00

0,00

49.100,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

123

57

1.602,00

0,00

1.602,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

124

59

3.100,67

0,00

3.100,67

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

125

81

376,56

0,00

376,56

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

126

65.02.03

61.265,25

0,00

61.265,25

invatamant preșcolar

127

65.02.03.01

34.022,09

0,00

34.022,09

Invatamant primar

128

65.02.03.02

27.243,16

0,00

27.243,16

invatamant secundar

129

65.02.04

118.036,88

0,00

118.036,88

Invatamant secundar inferior

130

65.02.04.01

38.903,49

0,00

38.903,49

invatamant secundar superior

131

65.02.04.02

76.973,03

0,00

76.973,03

Invatamant profesional

132

65.02.04.03

2.160,36

0,00

2.160,36

invatamant postîiceal

133

65.02.05

1.279,73

0,00

1.279,73

Sanatate

134

66.02

13.980,04

0,00

13.980,04

CHELTUIELI CURENTE

135

01

13.980,04

0,00

13.980,04

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

136

10

4.694,04

0,00

4.694,04

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

137

20

8.434,00

0,00

8.434,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

138

51

852,00

0,00

852,00

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

139

66.02.06

9.132,00

0,00

9.132,00

Spitale generale

140

66.02.06.01

9.132,00

0,00

9.132,00

Servicii de sanatate publica

141

66.02.08

4.848,04

0,00

4.848,04

Cultura, recreere si religie

142

67.02

77.200,21

0,00

77.200,21

CHELTUIELI CURENTE

143

01

77.011,93

0,00

77.011,93

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

144

10

14.399,93

0,00

14.399,93

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

145

20

62.612,00

0,00

62.612,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

146

81

188,28

0,00

188,26

Din total capitol

Servicii culturale

147

67.02.03

29.798,93

0,00

29.798,93

Instituții publice de spectacole si concerte

148

67.02.03.04

19.474,00

0,00

19.474,00

Case de cultura

149

67.02.03.06

10.324,93

0,00

10.324,93

Servicii recreative si sportive

150

67.02.05

43.798,28

0,00

43.798,28

Sport

151

67.02.05.01

18.080,00

0,00

18.080,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

152

67.02.05.03

25.718,28

0,00

25.718,28

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

153

67.02.50

3.603,00

0,00

3.603,00

Asigurări si asistenta sociala

154

68.02

37.037,50

0,00

37.037,50

CHELTUIELI CURENTE

155

01

37.037,50

0,00

37.037,50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

156

10

15.934,96

0,00

15.934,96

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

157

20

6.120,38

0,00

6.120,38

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

158

51

2.014,00

0,00

2.014,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

159

57

12.968,16

0,00

12.968,16

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

160

68.02.04

855,00

0,00

855,00

Asistenta sociala in caz de boii si invalidități

161

68.02.05

22.263,00

0,00

22.263,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

162

68.02.05.02

22.263,00

0,00

22.263,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

163

68.02.06

4.041,00

0,00

4.041,00

Crese

164

68.02.11

1.828,99

0,00

1.828,99

Prevenirea excluderii sociale

165

68.02.15

8.027,35

0,00

8.027,35

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

03

.2

o <u

E

03

CD p

Q_

Ajutor social

166

68.02.15.01

4.205.00

0,00

4.205,00

Cantine de ajutor social

167

68.02.15.02

3.822,35

0,00

3.822,35

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

168

68.02.50

22,16

0,00

22,16

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

169

69.02

88.336,98

0,00

88.336,98

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

170

70.02

67.736,98

0,00

67.736,98

CHELTUIELI CURENTE

171

01

44.819,04

0,00

44.819,04

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

172

20

44.441,03

0,00

44.441,03

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

173

59

378,01

0,00

378,01

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

174

81

22.917,94

0,00

22.917,94

Din total capitol

Locuințe

175

70.02.03

260,00

0,00

260,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

176

70.02.03.01

260,00

0,00

260,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

177

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

178

70.02.05

16.480,98

0,00

16.480,98

Alimentare cu apa

179

70.02.05.01

16.480,98

0,00

16.480,98

Iluminat public si electrificări rurale

180

70.02.06

9.183,44

0,00

9.183,44

Alimentare cu gaze naturale in iocalitati

181

70.02.07

1.200,00

0,00

1.200,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

182

70.02.50

40.612,56

0,00

40.612,56

Protecția mediului

183

74.02

20.600,00

0,00

20.600,00

CHELTUIELI CURENTE

184

01

20.600,00

0,00

20.600,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

185

20

20.600,00

0,00

20.600,00

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

186

74.02.05

20.600,00

0,00

20.600,00

Salubritate

187

74.02.05.01

14.100,00

0,00

14.100,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

188

74.02.05.02

6.500,00

0,00

6.500,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

189

74.02.06

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

190

79.02

230.037,97

0,00

230.037,97

Combustibili si energie

191

81.02

123.576,99

0,00

123.576,99

CHELTUIELI CURENTE

192

01

123.576,99

0,00

123.576,99

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL IV SUBVENȚII

193

40

123.576,99

0,00

123.576,99

Din total capitol

Energie termica

194

81.02.06

123.576,99

0,00

123.576,99

Transporturi

195

84.02

106.460,98

0,00

106.460,98

CHELTUIELI CURENTE

196

01

95.587,97

0,00

95.587,97

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

197

20

49.287,97

0,00

49.287,97

TITLUL IV SUBVENȚII

198

40

46.300,00

0,00

46.300,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

199

81

10.873,01

0,00

10.873,01

Din total capitol

Transport rutier

200

84.02.03

106.460,98

0,00

106.460,98

Drumuri si poduri

201

84.02.03.01

0,00

0,00

0,00

Transport in comun

202

84.02.03.02

57.984,42

0,00

57.984,42

Străzi

203

84.02.03.03

48,476,56

0,00

48.476,56

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

204

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a Vli-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

205

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

206

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

207

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

208

99.02

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

355.487,91

1.305,27

356.793,18

TOTAL VENITURI

2

00.01

355.487,91

1.305,27

356.793,18

VENITURI PROPRII

3

48.02

5.193,30

0,00

5.193,30

I. VENITURI CURENTE

4

00.02

32.642,93

0,00

32.642,93

C. VENITURI NEFISCALE

5

00.12

32.642,93

0,00

32.642,93

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6

00.14

32.642,93

0,00

32.642,93

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

7

37.02

32.642,93

0,00

32.642,93

Varsaminte din secțiunea de funcționare

8

37.02.04

32.642,93

0,00

32.642,93

EL VENITURI DIN CAPITAL

9

00.15

5.193,30

0,00

5.193,30

Venituri din valorificarea unor bunuri

10

39.02

5.193,30

0,00

5.193,30

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

"c

(D

3

Iz

Program rectificat

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

11

39.02.01

0,07

0,00

0,07

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

12

39.02.03

2.538,60

0,00

2.538,60

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

13

39.02.07

2.387,60

0,00

2.387,60

Depozite speciale pentru construcții de construinte

14

39.02.10

267,03

0,00

267,03

IV. SUBVENȚII

15

00.17

148.757,07

504,68

149.261,75

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

16

00.18

148.757,07

504,68

149.261,75

Subvenții de Ia bugetul de stat

17

42.02

148.757,07

504,68

149.261,75

A. De capital

18

148.757,07

504,68

149.261,75

Suventiî de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

19

42.02.16

5.000,00

0,00

5.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatate

20

42.02.16.03

5.000,00

0,00

5.000,00

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

21

42.02.20

143.757,07

504,68

144.261,75

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

22

45.02

168.894,61

800,59

169.695,20

Fondul European de Dezvoltare regionala

23

45.02.01

120.160,60

800,59

120.961,19

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

24

45.02.01.01

106.304,83

800,59

107.105,42

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

25

45.02.01.02

10.618,23

0,00

10.618,23

Prefinantari

26

45.02.01.03

3.237,54

0,00

3.237,54

Fondul Social European

27

45.02.02

1.454,26

0,00

1.454,26

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

28

45.02.02.01

173,57

0,00

173,57

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

29

45.02,02.02

1.280,69

0,00

1.280,69

Fondul de Coeziune

30

45.02.03

46.373,13

0,00

46.373,13

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

31

45.02.03.01

28.856,48

0,00

28.856,48

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

32

45.02.03.02

7.429,52

0,00

7.429,52

Prefinantari

33

45.02.03.03

10.087,13

0,00

10.087,13

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

34

45.02.07

861,98

0,00

861,98

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

35

45.02.07.01

10,28

0,00

10,28

Prefinantari

36

45.02.07.03

851,70

0,00

851,70

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

37

45.02.15

44,64

0,00

44,64

Prefinantari

38

45.02.15.03

44,64

0,00

44,64

TOTAL CHELTUIELI

39

373.552,82

1.305,27

374.858,09

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

40

01

290.333,88

1.305,27

291.639,15

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

41

51

14.740,19

0,00

14.740,19

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

42

56

275.593,69

1.305,27

276.898,96

CHELTUIELI DE CAPITAL

43

70

83.218,94

0,00

83.218,94

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

44

71

83.218,94

0,00

83.218,94

Partea La SERVICIU PUBLICE GENERALE

45

50.02

2.772,51

0,00

2.772,51

Autoritati publice si acțiuni externe

46

51.02

2.622,51

0,00

2.622,51

CHELTUIELI CURENTE

47

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

48

70

2,622,51

0,00

2.622,51

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

49

71

2.622,51

0,00

2.622,51

Din total capitol

Autoritati executive si legisiative

50

51.02.01

2.622,51

0,00

2.622,51

Autoritati executive

51

51.02.01.03

2.622,51

0,00

2.622,51

Alte servicii publice generale

52

54.02

150,00

0,00

150,00

CHELTUIELI CURENTE

53

01

150,00

0,00

150,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

54

51

150,00

0,00

150,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

55

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

56

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

57

54.02.10

150,00

0,00

150,00

Alte servicii publice generale

58

54.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59

59.02

1.122,46

0,00

1.122,46

Ordine publica si siguranța naționala

60

61.02

1.122,46

0,00

1.122,46

CHELTUIELI CURENTE

61

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

62

70

1.122,46

0,00

1.122,46

TITLUL Xi ACTIVE NEFINANCIARE

63

71

1.122,46

0,00

1.122,46

Din total capitol

Ordine publica

64

61.02.03

730,34

0,00

730,34

Politie locala

65

61.02.03.04

730,34

0,00

730,34

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Proiecție civila si proiecție contra incendiilor (proiecție civila nonmilitara)

66

61.02.05

392,12

0,00

392,12

Partea a Ml-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

67

64.02

52.168,37

1.305,27

53.473,64

Invatamant

68

65.02

6.271,86

1.305,27

7.577,13

CHELTUIELI CURENTE

69

01

709,83

1.305,27

2.015,10

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN> POSTADERARE

70

56

709,83

1.305,27

2.015,10

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

70

5.562,03

0,00

5.562,03

TITLUL XI ACTIVE NEFÎNANCIARE

72

71

5.562,03

0,00

5.562,03

Din total capitol

învatamant preșcolar si primar

73

65.02.03

1.786,27

0,00

1.786,27

Invatamant preșcolar

74

65.02.03.01

738,43

0,00

738,43

învatamant primar

75

65.02.03.02

1.047,84

0,00

1.047,84

învatamant secundar

76

65.02.04

4.485,59

1.305,27

5.790,86

Invatamant secundar inferior

77

65.02.04.01

0,00

0,00

0,00

învatamant secundar superior

78

65.02.04.02

4.485,59

1.305,27

5.790,86

Invatamant profesional

79

65.02.04.03

0,00

0,00

0,00

Invatamant postliceal

80

65.02.05

0,00

0,00

0,00

Sanatate

81

66.02

26.399,86

0,00

26.399,86

CHELTUIELI CURENTE

82

01

15.195,32

0,00

15.195,32

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

83

51

8.602,15

0,00

8.602,15

Titlul Viii PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

84

56

6.593,17

0,00

6.593,17

CHELTUIELI DE CAPITAL

85

70

11.204,54

0,00

11.204,54

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

86

71

11.204,54

0,00

11.204,54

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

87

66.02.06

26.119,86

0,00

26.119,86

Spitale generale

88

66.02.06.01

26.119,86

0,00

26.119,86

Servicii de sanatate publica

89

66.02.08

280,00

0,00

280,00

Cultura, recreere si religie

90

67.02

9.841,05

0,00

9.841,05

CHELTUIELI CURENTE

91

01

5.017,35

0,00

5.017,35

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

92

51

4.737,90

0,00

4.737,90

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

93

56

279,45

0,00

279,45

CHELTUIELI DE CAPITAL

94

70

4.823,70

0,00

4.823,70

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

95

71

4.823,70

0,00

4.823,70

Din total capitol

Servicii culturale

96

67.02.03

1.313,25

0,00

1.313,25

Instituții publice de spectacole si concerte

97

67.02.03.04

1.233,25

0,00

1.233,25

Case de cultura

98

67.02.03.06

80,00

0,00

80,00

Servicii recreative si sportive

99

67.02.05

8.527,80

0,00

8.527,80

Sport

100

67.02.05.01

6.328,38

0,00

6.328,38

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

101

67.02.05.03

2.199,42

0,00

2.199,42

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

102

67.02.50

0,00

0,00

0,00

Asigurări si asistenta sociala

103

68.02

9.655,60

0,00

9.655,60

CHELTUIELI CURENTE

104

01

9.256,45

0,00

9.256,45

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

105

56

9.256,45

0,00

9.256,45

CHELTUIELI DE CAPITAL

106

70

399,15

0,00

399,15

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

107

71

399,15

0,00

399,15

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

108

68.02.04

6,00

0,00

6,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

109

68.02.05

59,00

0,00

59,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

110

68.02.05.02

59,00

0,00

59,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

111

68.02.06

6.146,65

0,00

6.146,65

Crese

112

68.02.11

0,00

0,00

0,00

Prevenirea excluderii sociale

113

68.02.15

3.443,95

0,00

3.443,95

Ajutor social

114

68.02.15.01

245,60

0,00

245,60

Cantine de ajutor social

115

68.02.15.02

3.198,35

0,00

3.198,35

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

116

68.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

117

69.02

138.548,80

0,00

138.548,80

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

118

70.02

136.304,61

0,00

136.304,61

CHELTUIELI CURENTE

119

01

109.017,99

0,00

109.017,99

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

rc c G>

5

Program rectificat

TITLUL V! TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

120

51

1.250,14

0,00

1.250,14

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

121

56

107.767,85

0,00

107.767,85

CHELTUIELI DE CAPITAL

122

70

27.286,62

0,00

27.286,62

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

123

71

27.286,62

0,00

27.286,62

Din total capitol

Locuințe

124

70.02.03

41.780,69

0,00

41.780,69

Dezvoltarea sistemului de locuințe

125

70.02.03.01

41.780,69

0,00

41.780,69

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

126

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

127

70.02.05

2.467,88

0,00

2.467,88

Alimentare cu apa

128

70.02.05.01

2.467,88

0,00

2.467,88

Iluminat public si electrificări rurale

129

70.02.06

5.628,24

0,00

5.628,24

Alimentare cu gaze naturale in localitati

130

70.02.07

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

131

70.02.50

86.427,80

0,00

86.427,80

Protecția mediului

132

74.02

2.244,19

0,00

2.244,19

CHELTUIELI CURENTE

133

01

1.188,19

0,00

1.188,19

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

134

56

1.188,19

0,00

1.188,19

CHELTUIELI DE CAPITAL

135

70

1.056,00

0,00

1.056,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

136

71

1.056,00

0,00

1.056,00

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

137

74.02.05

1.056,00

0,00

1.056,00

Salubritate

138

74.02.05.01

1,056,00

0,00

1.056,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

139

74.02.05.02

0,00

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

140

74.02.06

1.188,19

0,00

1.188,19

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

141

79.02

178.940,68

0,00

178.940,68

Combustibili si energie

142

81.02

5.428,46

0,00

5.428,46

CHELTUIELI CURENTE

143

01

5.428,46

0,00

5.428,46

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

144

56

5.428,46

0,00

5.428,46

CHELTUIELI DECAPITAU

145

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Energie termica

146

81.02.06

5.428,46

0,00

5.428,46

Transporturi

147

84.02

173.512,22

0,00

173.512,22

CHELTUIELI CURENTE

148

01

144.370,29

0,00

144.370,29

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

149

56

144.370,29

0,00

144.370,29

CHELTUIELI DE CAPITAL

150

70

29.141,93

0,00

29.141,93

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

151

71

29.141,93

0,00

29.141,93

Din total capitol

Transport rutier

152

84.02.03

173.512,22

0,00

173.512,22

Drumuri si poduri

153

84.02.03.01

37.269,30

0,00

37.269,30

Transport in comun

154

84.02.03.02

114.786,39

0,00

114.786,39

Străzi

155

84.02.03.03

21.456,53

0,00

21.456,53

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

156

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

157

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

158

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

159

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

160

99.02

18.064,91

0,00

18.064,91

PRIMAR,                                   DIRECTOR ECONOMIC,                       SEF SERVICIU BUGET,

SMICOLAE ROBO


SMARANDÂ HARACICU


STELIANÂ STAIMCIU


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC2014-

PROGRAM DEZVOLTARE 2014

Rectificare 7

PROIECTE CU FINANȚ ARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

I-ICL


Anexa la/2


mii lei


DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE                            i

Buget de

Stat

Buget EU

Buget local

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibil e (inclusiv

0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9

+ 11

3

4

5

6

7

8

9

IE)

n

|TOTAL GENERALI

391.572,66

323.648,22

44.458,22

205.462,11

20.324,19

1.778,29

7.549,85

112.000,00

[TOTAL GENERAL H

391.572,66

323.648,22

44.458,22

205.462,11

9.433,22

6.212,31

4.678,66

1.778,29

7.549,85

66.146,15

45.853,85

[ LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

332.219,18

272.630,01

37.630,96

173.489,25

4.704,44

5.816,12

4.654,66

1.373,02

635,81

58.216,15

45.698,77

[ LUCRĂRI NOI - B

59.353,48

51.018,21

6.827,26

31.972,86

4.728,78

396,19

24,00

405,27

6.914,04

7.930,00

155,0s)

TOTAL GENERAL CHELTUIELI Ț-

391.572,66

323.648,22

'/ 44.458,22

205.462,11

9.433,22

- ■6.212,31

4.678,66

1.778,29

.-7.549,85

66.146,15

. 45.853,8s|

[Capitolul 65.02 învățământ

2.015,10

1.709,83

207,26

1.409,73

34,71

58,13

0,00

305,27

0,00

0,00

o,oo|

|65.02.04 învățământ secundar

2.015,10

1.709,83

207,26

1.409,73

34,71

58,13

0,00

305,27

0,00

0,00

0,00

l------------------A"' "'...... '  .r—~

i65.02.04.02 învățământ secundar superior

2.015,10

1.709,83

207,26

1.409,73

34,71

58,13

0,00

305,27

0,00

0,00

1

0,00

A. Lucrări în continuare

77,80

77,80

9,66

64,90

3,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

[Dezvoltarea schimburilor educaționale, [sociale și culturale și recunoașterea I asemăn arilor și diferențelor dintre tineri iColegiului National C.D.Loga Timișoara ÎHCL161/23.10.2012 MIS ETC code [1246/2012

24,80

24,80

2,86

18,70

3,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de

Stat

Buget EU

Buget local

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibil e (inclusiv

0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9

+11

3

4

5

6

7

9

10

H

Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale și culturale și recunoașterea asemănărilor șl diferențelor dintre tineri Lic. Teoretic D. Obradovici Timișoara HCL 161/23.10.2012 MIS ETC code 1246/2012

53,00

53,00

6,80

46,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

:B. Lucrări noi

1.937,30

1.632,03

197,60

1.344,83

31,47

58,13

0,00

305,27

0,00

0,00

0,00

^Dezvoltarea creativității și capacității de ^inovare prin abordări interdisciplinare și ifacilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul National C.D. Loga.

|(FSE) HCL 323/2014 SMIS 51965

242,00

242,00

28,79

208,37

4,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

|

'"Cariera- provocarea mea "Colegiul Tehnic Ion Mincu Timișoara (FSE) HCL486/2014 SMIS 51552

150,03

150,03

17,85

129,18

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

iDezvoltarea creativilatii și capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul Silvic " Casa Verde" Timișoara (FSE) HCL 406/2014 SMIS 51965

240,00

240,00

28,52

206,69

4,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i,„Reabilitarea. modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timișoara'", cod SMIS 54092

685.27

500,00

6 1,44

401,74

9,46

27,36

0,00

185,27

0,00

0,00

0,00

1

[

|    DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de

Stat

Buget EU

Buget local

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibil e (inclusiv

0

1=2+8+10

2=3 t ■4t,p5 T 6 t 7*f-9 ■Ml

3

4

5

6

7

8

9

H)

n

,,ReabHîtarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a iCdegiului Național CD Loga’c cod SMIS 54103

620,00

500,00

6 1,00

398,85

9,38

30,77

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 66.02 Sănătate

9.424,53

9.324,53

1.244,99

7.887,69

2,15

0,00

32,04

100,00

0,00

0,00

157,66

66.02.06 Spitale

9.424,53

9.324,53

1.244,99

7.887,69

2,15

0,00

32,04

100,80

0,00

0,00

157,66

A. Lucrări în continuare

6.928,61

6.928,61

897,10

5.865,66

0,15

0,00

8,04

0,00

0,00

0,00

157,66

Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale in aria Timișoara-Varset HCL 184/24.04.2012 SMIS 1437

6.526,83

6.526,83

844,87

5.524,15

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157,66

Prenatal Diagnosis Networek (SCM) SMIS

1437

401,78

401,78

52,23

341,51

0,00

0,00

8,04

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

2.495,92

2.395,92

347,89

2.022,03

2,00

0,00

24,00

100,00

0,00

0,00

0,00

|Dezvoltarea infrastructurii de C-D a [Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin [crearea unui centru de cercetare medicala [transnaționala privind impactul terapeutic si țde prevenire a cancerului si bolilor icongenitale in perioada peri natal a/HEALTH RESEARCH NETWORK (FEDR) SMIS 1975/48756

2.271,92

2.271,92

334,89

1.937,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de

Stat

Buget EU

Buget local

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibil e (inclusiv

i                                                    0

1=2+8+10

2=34-4+5+6+7+9

+ 11

3

4

5

6

i

8

9

IG

ii

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica .ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara SM1S 26136, HCL 333/2014

224,00

124,00

13,00

85,00

2,00

0,00

24,00

100,00

0,00

0,00

0,00

iCapitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

279,45

279,45

41,43

221,65

16,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole

^și concerte

239,45

239,45

41,43

191,65

6,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

239,45

239,45

41,43

191,65

6,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo!

Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională și a Comunității HCL 181/24.04.2012 (1PA) MIS cod 1393

239,45

239,45

41,43

191,65

6,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo|

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

40,00

40,00

0,00

30,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lucrări hi continuare

40,00

40,00

0,00

30,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

abordare inclusa de la egal la egal, a [conurbatiilor si aglomerării urbane largi, ipentru participarea la Convenția Primarilor -CONURBANT, C1P - 1EE - 2010, nr.271380

40,00

40,00

0,00

30,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența

Socială

12.455,31

10.130,51

1.498,74

6.822,88

52,53

270,90

611,40

0,00

0,00

2.324,80

874,06

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie

si copii

7.284,09

6.203,21

938,66

4.273,16

52,53

270,90

611,40

0,00

0,00

1.080,88

56,56

A. Lucrări în continuare

7.284,09

6.203,21

938,66

4.273,16

52,53

270,90

611,40

0,00

0,00

1.080,88

56,56

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de

Stat

Buget EU

Buget local

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibil e (inclusiv

0

1=2+8-1-10

2=34-4+5+6+7+9

!-li

3

4

5

6

7

8

9

10

ii

Reabilitare clădire pentru persoane in ^dificultate (str.Plavosîn nr.21) HCL 130/28.09.2012 SMIS 40778

3.828,04

2.747,16

484,39

2.205,15

1,06

0,00

0,00

0,00

0,00

1.080,88

56,56

Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu |dizabilitati „Podul Lung" Timișoara HCL 293/2011 SMIS 38456

2.152,49

2.152,49

301,05

1.370,48

34,11

41,64

405,21

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitarea Serviciului pentru Proiecția

Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL

234/20 îl/POR 38282

1.303,56

1.303,56

153,22

697,53

17,36

229,26

206,19

0,00

0,00

0,00

0,00

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

5.171,22

3.927,30

560,08

2.549,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.243,92

817,50

A. Lucrări în continuare

5.171,22

3.927,30

560,08

2.549,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.243,92

817,50

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, situat in Timișoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011 SMIS 39400

5.171,22

3.927,30

560,08

2.549,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.243,92

817,50|

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

154.122,60

128.890,03

15.784,80

72.143,77

7.416,81

1.261,71

2.826,60

1.373,02

6.961,14

23.859,55

22.495,20

70.02.03 Locuințe

27.361,96

27.347,94

2.818,12

12.866,13

4.697,18

338,06

0,00

14,02

6.628,45

0,00

0,00

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de

27.361,96

27.347,94

2.818,12

12.866,13

4.697,18

338,06

0,00

14,02

6.628,45

0,00

0,00

îA.Lucrări în continuare

51,42

37,40

0,00

28,05

9,35

0,00

0,00

14,02

0,00

0,00

0,00

Promovarea unor masuri NZEBR de renovare a clădirilor in sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piața europeana a renovărilor de clădiri- NeZeR HCL 108/2014 1EE/13/763/SI2.674877

51,42

37,40

0,00

28,05

9,35

0,00

0,00

14,02

0,00

0,00

0,00

|B. Lucrări noi

27.310,54

27.310,54

2.818,12

12.838,08

4.687,83

338,06

0,00

0,00

6.628,45

0,00

0,00 i

DENUMIREA OE^C I'IVUI U

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

Buget de

Stat

0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+74-9

+11

3

‘‘Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/hniă” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul l.C. Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr. 150; B-dul C. Torontalului nr.15, Sc. A+B+C)

5.643,88

5.643,88

573,38

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/Iună”- faza 4, cod SMIS 48191 (C.Sagului nr.83,bl.9,sc. A+B+C; C. Sagului nr. 1-3-5; B-dul 16 Decembrie 1989, nr.79. sc. A+B+C; C. Sgului nr.24; C. Sagului nr.38, bl. 15B; C.Sagului nr.52)

8.816,09

8.816,09

902,78

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 3 -cod SMIS 48190 (B-dul C. Torontalului nr.25A, Sc. A+B+C; str. Brândușei nr.14, Sc A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97. Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr. 141; C. Sever Bocii bl. B 57)

4.477,48

4.477,48

471,53

SURSE DE FINANȚARE

Buget EU

Buget local

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite 1FC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibil e (inclusiv

4

5

6

7

8

9

10

îi

2.612,08

530,91

83,70

0,00

0,00

1.843,81

0,00

i

0,00

4.112,64

1.671,81

41,84

0,00

0,00

2.087,02

0,00

0,00

2.148,07

873,20

55,74

0,00

0,00

928,94

0,00

o,oo|

j    DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de

Stat

Buget EU

Buget local

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite 1FC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Cheli.

Neeligibil e (inclusiv

! 0

1=2+8+10

2—3 +4+5+ 6+7+9

+li

3

4

5

6

7

8

9

10

ii

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de curo/lună”-faza 2” Cod SMIS 42189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Șagului nr. 72-78, str. Simion Bărnțiu, nr, 63/A, B-dul Take lonescu nr. 63, B-dul Take lonescu nr. 45, B-dul Take lonescu nr. 37, Calea Șagului nr. 35-37, Calea Șagului nr. 53-55)”

8.373,09

8.373,09

870,43

3.965,29

1.611,91

156,78

0,00

0,00

1.768,68

0,00

o,ool

70.02.50 Alte servicii în domeniile pocuințelor, serviciilor și dezvoltării |comunale

126.760,64

101.542,09

12.966,68

59.277,64

2.719,63

923,65

2.826,60

1.359,00

332,69

; 23.859,55

22.495,20l

lA. Lucrări în continuare

126.760,64

101.542,09

12.966,68

59.277,64

2.719,63

923,65

2.826,60

1.359,00

332,69

23.859,55

22.495,20|

^Reabilitarea infrastructurii publice urbane a [malurilor Canalului Bega Timișoara, HCL 352/2010 SMIS 31814

41.847,98

32.536,21

4.642,95

21.136,49

67,69

0,00

806,31

0,00

0,00

9.311,77

5.882,77

|Reabilîtare spatii publice din centrul istoric |al Municipiului Timișoara (CETATE ), HCL 355/2010 SMIS 31507

50.042,52

39.487,34

5.590,75

25.403,56

1,07

0,00

8,93

0,00

0,00

10.555,18

8.483,03

|Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbrăvi ta-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 SM1S26443

2.154,62

2.154,62

I 19,77

545,61

332,69

504,48

319,38

0,00

332,69

0,00

0,00]

Infrastructura regionala de afaceri si inovare [in sectorul TIC, HCL 425/2010 SMIS 34472 1

3.878,37

3.878,37

261,74

1.192,37

1.454,11

272,18

697,97

0,00

0,00

0,00

o,oo|

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de

Stat

Buget EU

Buget local

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite 1FC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibil e (inclusiv

0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9

+11

3

4

5

6

7

8

9

10

ii

I Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012 SMIS 39375

13.357,83

1 1.536,56

819,57

3.733,62

508.90

19,89

244,28

0,00

0,00

1.821,27

6.21O,3ol

Modernizarea stațiilor de transport public lintermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara HCL 218/2012 SMIS 40139

9.595,23

7.423,90

977,65

4.450,67

0,22

74,40

1,86

0,00

0,00

2.171,33

1.919, io|

Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara HCL 408/13.12.2012 SMIS 40138

5.182,93

3.940,79

554,25

2.523,17

62,80

52,70

747,87

1.242,14

0,00

0,00

0,00

Speeding every european digital SEED HCL

37/2012 COD 297192

701,16

584,30

0,00

292,15

292,15

0,00

0,00

116,86

0,00

0,00

0,00

{Capitolul 74.02 Protecția mediului

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00]

j74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor Irezirinale

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00|

A. Lucrări în continuare

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo|

Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in județul iTlmis (proiect Aquatim) HCL 364/2010

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ICapitoluI 81.02 Combustibili si energie

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,01

|81.02.06 Energie termică

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,01|

|A. Lucrări în continuare

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

1I.277,O1|

DENUMIREA OBIECTIVULUI

i

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de

Stat

Buget EU

Buget local

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite 1FC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibil e (inclusiv

1 0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9

+ 11

3

4

5

6

7

8

9

10

ii

ÎRetehnologizarea sistemului centralizat de Itermoficare din municipiul Timișoara în ivederea conformării Ia normele de protecția i mediul ui privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficientei în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 SMISI6828

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,01

Capitolul 84.02 Transporturi

195.382,01

155.420,21

25.681,00

116.976,39

114,46

0,00

1.009,73

0,00

588,71

39.961,80

11.049,92]

84.02.03 Transport rutier

195.382,01

155.420,21

25.681,00

116.976,39

114,46

0,00

1 009,73

0,00

588,71

39.961,80

11.049,92]

84.02.03.02 Transportul în comun

144.476,66

104.514,86

18.417,02

83.907,79

29,47

0,00

0,00

0,00

588,71

39.961,80

1.571,87]

A. Lucrări în continuare

116.866,94

84.835,14

14.953,37

68.139,87

21,99

0,00

0,00

0,00

303,12

32.031,80

1.416,79

Trafic management si supraveghere video

HCL 98/14.09.2012 smis 40398

60.791,93

43.506.93

7.674,47

34.937,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.285,00

895,111

Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița

(Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei ide troleibuze Timișoara - Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012 SMIS 40812

22.639,62

17.009,62

3.002,20

13.667,23

0,00

0,00

0,00

0,00

303,12

5.630,00

37,07

Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stefan cel Mare din municipiul Timișoara HCL 97/14.09.2012 SMIS 40311

33.347,41

24.230,61

4.276,70

19.469,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.116,80

484,61

Adressing Challenges Sustainable Mobility

Planning CH4LLENGE

87,98

87,98

0,00

65,99

21,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

27.609,72

19.679,72

3.463,65

15.767,92

7,48

0,00

0,00

0,00

285,59

7.930,00

155,08

|    DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de S t<ii

Buget EU

Buget local

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibil e (inclusiv

0

1—2’bSd" 10

2=34-4+5+6+7+9

+ 11

3

4

5

6

7

8

9

10

n

Extindere rețea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) SMIS 48121

27,609,72

19.679,72

3.463,65

15.767,92

7,48

0,00

0,00

0,00

285,59

0,00

7.930,00

155,08

84.02.03.01 Drumuri si poduri

45.666,48

45.666,48

6.516,86

29.667,39

0,33

0,00

3,85

0,00

0,00

9.478,051

A. Lucrări în continuare

45.666,48

45.666,48

6.516,86

29.667,39

0,33

0,00

3,85

0,00

0,00

0,00

9.478,05]

Amenajare    Complex    rutier    zona

Michelangelo etapa I HCL356/2011 SMIS 37592

45,666,48

45,666,48

6.516,86

29.667,39

0,33

0,00

3,85

0,00

0,00

0,00

9.478,05]

84.02.03.03 Străzi

5.238,87

5.238,87

747,12

3.401,21

84,66

0,00

1.005,88

0,00

0,00

0,00

0,001

A. Lucrări în continuare

5.238,87

5.238,87

747,12

3,401,21

84,66

0,00

1.005,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-duI Regele Carol si Spl. T. Vladimirescu HCL 405/2011

5,238,87

5.238,87

747,12

3,401,21

84,66

0,00

i .005,88

0,00

0,00

0,00

0,00

I

DIRECTOR DIRECȚIA DE^


DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

Srnaran da H A RA CIC U A

A

; 1
OLTARE

1


Verificat,

SEF SERVICIUL PROIECTE CU : FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ Șl NAȚ1OȚȚLĂ GabridăTHCA

/Î//V / u


întocmit,             H

CONSILIER SERVICIUL PROIECTE^U

FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ȘI NAȚIONALĂ

^Luminița TOMA

( kV'


MUNICIPIUL TIMISOARA

APROBAT,

DIRECTIA ECONOMICĂ

P R I M A R,

SERVICIUL BUGET

NICOLAE ROBU

Nr. SC2014 -         /

.2014

REFERAT

privind rectificarea bugetului local

al municipiului Timișoara pe anul 2014

Având în vedere:

  • -  Adresa Serviciului Proiecte cu Finanțare Internaționala cu nr. SC 2014 -27844/21.10.2014, prin care se solicita cuprinderea sumelor necesare implementarii proiectului ”Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara'', la cap. 65.02.04.02 „Invatamant Secundar Superior'';

  • -  Adresa Serviciului Proiecte cu Finantare internationala cu nr. SC 2014 -27845/21.10.2014, prin care se solicita cuprinderea sumelor necesare implementarii proiectului ”Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului National C.D. Loga Timisoara'', la cap. 65.02.04.02 „Invatamant Secundar Superior'';

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/19.12.2013; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum și OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare și Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c și alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la:

  • -  Anexa nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2014;

  • -  Anexa nr. 2 - Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă.

DIRECTOR ECONOMIC,

SMARANDA HARACICU

SEF SERVICIU BUGET

STELIANA STANCIU

Pt. SECRETAR,

SIMONA DRAGOI


Cod FP 53 - 01, Ver.