Hotărârea nr. 522/2014

522/23.10.2014 privind încheierea Protocolului de colaborare între Fundaţia de Abilitare ,,Speranţa’’, Organizaţia Salvaţi Copiii-Filiala Timiş şi Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 522/23.10.2014
privind încheierea Protocolului de colaborare între Fundaţia de Abilitare ,,Speranţa’’, Organizaţia Salvaţi Copiii-Filiala Timiş şi Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Ca urmare a Referatului cu nr. SC2014-027923/21.10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Avand în vedere Adresa nr. SC2014-027923/21.10.2014 depusa din partea doamnei Letitia Baba reprezentantul Fundaţiei de Abilitare ,,Speranţa’’si al Organizaţiei Salvaţi Copiii-Filiala Timiş;
În conformitate cu prevederile articolului 36 alin. (7) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba încheierea unui protocol de colaborare privind realizarea proiectului ,,Un bun început’’, proiect finanţat prin Granturile SEE 2009-2014 din cadrul Fondului ONG din Romania, între Fundaţia de Abilitare ,,Speranţa’’, Organizaţia Salvaţi Copiii-Filiala Timiş şi Municipiul Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se împuterniceşte Domnul Primar Nicolae Robu să semneze Protocolul de colaborare între Fundaţia de Abilitare ,,Speranţa’’, Organizaţia Salvaţi Copiii-Filiala Timiş şi Municipiul Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţia de Asistenţă Socială;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI


Salvați Copiii

IT* CMt" R.y.u>.4i


Nr.____________/_______________________

PROTOCOL DE COLABORARE

ÎNTRE

FUNDAȚIA DE ABILITARE ”SPERANȚA”, ORGANIZAȚIA SALVAȚI COPIII - FILIALA TIMIȘ SI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

încheiat astăzi.......................

Cap. I. Părți semnatare

Art. 1. Prezentul protocol de colaborare se încheie între:

 • • Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara B-dul C.D. Loga, nr. 1, reprezentată legal prin Primarul Municipiului Timișoara, Nicolae Robu

 • • Fundația de Abilitare „Speranța” cu sediul în Timișoara, str. Martir Constantin Radu 23, înființată în baza Sentinței civile nr.18 din 26 februarie 1992, având codul fiscal 4691316 și contul nr.R013INGB0002001188768914 deschis la ING Bank reprezentată legal prin Director executiv Psih.Letiția Baba;

 • •  Organizația SALVAȚI COPIII - FILIALA TIMIȘ, cu sediul în Timișoara, Calea Șagului, nr.104, reprezentată legal prin Domnul Mihai Gafencu, în calitate de Președinte

Cap. II. Obiectul protocolului

Art. 2. Asocierea creată prin prezentul protocol este independentă și fără personalitate juridică, creată in baza hotărârii comune a reprezentanților legali ai celor trei instituții semnatare ale prezentului protocol, care se angajează să colaboreze în vederea sprijinirii incluziunii școlare și sociale a copiilor cu c.e.s.Acțiunile care fac obiectul prezentului protocol se referă la inițierea si derularea unor programe privind prevenirea și reducerea riscului de excluziune socială și educațională pentru copiii cu dizabilități sau risc crescut de apariție a unei dizabilități și pentru familiile acestora prin crearea unui serviciu inovativ, complex de Intervenție timpurie. Acest serviciu multidisciplinar de intervenție, monitorizare pentru 150 de copii cu vârsta cuprinsă între 0-4 ani cu dizabilități sau risc crescut de apariția a unei dizabilități în cursul creșterii sau dezvoltării funcționează în cadrul Proiectului ”Un bun început”, proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Cap. III. Principii de colaborare:

Art.3. Colaborarea dintre parteneri se va realiza conform următoarelor principii:

 • - egalitatea partenerilor și respectul reciproc;

 • - desfășurarea activităților în conformitate cu legislația în vigoare;

 • - principiul transparenței activităților și a informării reciproce;

 • - respectarea confidențialității datelor și informațiilor;

 • - principiul consultării/ transparenței.

Cap. IV. Obligațiile părților:

Art. 4. Primăria Municipiului Timișoara se obligă la:

 • - respectarea principiilor de colaborare;

 • - desfășurarea și sprijinirea, împreună cu Fundația de Abilitare ”Speranța” și organizația Salvați Copiii - Filiala Timișoara, a activităților prevăzute în prezentul protocol de colaborare;

 • - monitorizarea, împreună cu Fundația de Abilitare „Speranța” și organizația Salvați Copiii - Filiala Timișoara, a activităților desfășurate în parteneriat;

 • - evaluarea, împreună cu Fundația de Abilitare „Speranța” și organizația Salvați Copiii - Filiala Timișoara, a activităților desfășurate în cadrul parteneriatului și a funcționalității acestuia;

 • - respectarea termenelor de timp stabilite de comun acord pentru realizarea activităților;

 • - contribuția la buna circulație a informațiilor și documentelor necesare pentru desfășurarea activităților;


jS pxranța

 • - a promova, a respecta și a garanta depturile persoanei cu handicap, stabilite în concordanță cu prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și în conformitate cu celelalte acte interne și internaționale la care România este este parte, având ca scop integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap..

Art. 5. Fundația de Abilitare „Speranța”și organizația Salvați Copiii - Filiala Timișoara se obligă la:

 • - respectarea principiilor de colaborare;

 • - organizarea, desfășurarea și sprijinirea, împreună cu Primăria Municipiului Timișoara, a activităților prevăzute în prezentul protocol de colaborare;

 • - monitorizarea, împreună cu Primăria Municipiului Timișoara, a activităților desfășurate în parteneriat;

 • - evaluarea, împreună cu Primăria Municipiului Timișoara, a activităților desfășurate în cadrul parteneriatului și a funcționalității acestuia;

 • - respectarea termenelor de timp stabilite de comun acord pentru realizarea activităților;

 • - contribuția la buna circulație a informațiilor și documentelor necesare pentru desfășurarea activităților;

 • - popularizarea acțiunilor și programelor Primăriei Municipiului Timișoara, prin mijloacele proprii (pagină web, rețele sociale, pliante, alte materiale).

Cap. V. Modalități de comunicare între parteneri

Art. 6. Comunicarea între parteneri se va face prin:

 • - întâlniri periodice;

 • - întâlniri extraordinare: reprezentanții celor două instituții se vor întâlni ori de cate ori există situații speciale, a căror rezolvare necesită acest lucru;

 • - circulația informațiilor scrise: comunicarea informațiilor scrise (rapoarte de activitate, procese verbale ale întâlnirilor de lucru, agende ale întâlnirilor de lucru, invitații, confirmări etc.) se va face prin poșta electronică.

Cap. VI. Dispoziții finale
Art. 7. Eventualele neînțelegeri sau conflicte apărute între părți se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar apelându-se la mediere din partea persoanelor competente și abilitate.

Art. 8. Orice modificare a prezentului protocol este posibilă numai cu acordul ambelor părți și va fi consemnată printr-un act adițional la prezentul protocol.

Art. 9. Durata protocolului este 18 luni de la data semnării protocolului

Art. 10. Prezentul protocol se completează cu prevederile legale în vigoare.

Prezentul protocol a fost încheiat în trei exemplare: unul pentru Fundația de Abilitare „Speranța”, altul pentru organizația Salvați Copiii - Filiala Timișoara și unul pentru Primăria Municipiului Timișoara, respectând procedura operațională de încheiere a parteneriatelor.

Primăria Municipiului Timișoara, Primarul Municipiului Timișoara

Nicolae Robu


Partener,

Fundația de Abilitare „Speranța”

Dir.executiv: psih.Letiția Baba


SALVAȚI COPIII - FILIALA TIMIȘOARA 5                                                                                         J

PREȘEDINTE Dr. MIHÂI GAFENCU

ROMÂNIA

Județul Timiș

Primăria Municipiului Timișoara Direcția Comunicare

S-a înregistrat cu numărul : SC2014-027923 din 21.10.2014

SC67 Corespondență Direcția Comunicare la Direcția Comunicare

Am preluat de la

Firma: FUNDAȚIA DE ABILITARE * SPERANȚA*

Cu adresa: Timișoara, Str BLETITIA@CSPERANTA.RO

Total 1 file             Termen de rezolvare: 20.11.2014

Termen direcție: 05.11.2014

Obs. ÎNAINTARE COPIE MAIL REF: PROTOCOL COLABORARE

Timișoara, la 21.10.2014          Consilier/Re£eî£nt,

Alina Petrovici


Cod FO-24 - 01, ver.2
Salvați Copiii

Save the Children Romania F* a a Timișoara


Către: Primăria Municipiului Timișoara In alcnlia: Consiliului Local

Solicitare semnare protocol de colaborare

începând cu luna iulie 2014. Fundația de Abilitare "Speranța” (in calitate de solicitant) alaturi de Organizația Salvați Copiii Filiala Timișoara (in calitate de partener) au demarat proiectul ”Un bun început" primii pași în viată.Proiectul este Finanțat prin granturilc SEE 2009 - 2014. în cadrul Fondului ONG în România Componenta 4 Servicii sociale și de bază (număr de referință RO2013 C4 30) si arc ca scop prevenirea și reducerea riscului de excluziune socială și educațională pentru copiii cu dizabilită i sau cu risc de apariție a unei dizabilități i pentru familiile acestora, prin crearea unui serviciu complex de interven ic timpurie la Timi oara.

Beneficiarii dirccli ai proiectului sunt:

> 150 de copii cu vârsta între 0-4 ani din Timi oara i mediul rural(judctul Timiș), care au fost diagnostica i având o dizabililate sau care prezintă un risc crescut de apari ie a unei întârzieri în dezvoltare sau o dizabililate (copii născu i prematur, copii care necesită terapie intensivă imediat după na icre, copii nou-născu i cu complica ii ale prematuri tă ii la nivelul creierului, sindromul Down, Sindromul Autist, orice nou născut la care medicul recomandă sa fie urmării.

z- 200 de părin ii/reprezentan i legali ai copiilor cu dizabilită i sau risc crescut de a dezvolta o dizabililate în perioda de ere icre i dezvoltare.

Având in vedere faptul ca o componenta importanta a acestui proiect il reprezintă semnarea unor protocoale de colaborare cu instituții cheie la nivel local (Primăria . DGASPC, ISJ ele.), Fundația de Abilitare ..Speranța" va solicita sprijinul in semnarea protocolului de colaborare cu Primăria Municipiului Timișoara.

Va mulțumim!

l.etiția Baba - manager de proiect

Director executiv

Fundația de Abilitare "Speranța"

Timișoara, str. Aurel Popovici nr. 17

Email: blctitia@cspcranta.ro

Telefon: 004-0256-274466

FONDUL

' zNG

ROMÂNIA

Aprobat Primar

Nicolae RobuJUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA DE COMUNICARE Biroul Organizare Evenimente SC2014- 027923/21.10.2014

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: comunicare@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind încheierea Protocolului de colaborare între Fundația de Abilitare ,,Speranța’’,Organizația Salvați Copiii-Filiala Timiș și Municipiul Timișoara

Având în vedere adresa cu numarul SC 2014 -027923/21.10.2014 a doamnei Letitia Baba reprezetant oficial al Fundației de Abilitare „Speranța’’ și al Organizației Salvați Copiii-Filiala Timiș privind încheierea unui protocol de colaborare intre Fundația de Abilitare „Speranța’’, Organizația Salvați Copiii-Filiala Timiș și Municipiul Timișoara, precum si acțiunile de prevenire si reducere a riscului de excluziune sociala și educaționala a copiilor cu dizabilitați

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care să se aprobe încheierea unui protocol de colaborare privind realizarea proiectului ,,Un bun început’’, proiect finanțat prin Granturile SEE 2009-2014 din cadrul Fondului ONG din Romania, între Fundația de Abilitare „Speranța’’, Organizația Salvați Copiii-Filiala Timiș și Municipiul Timișoara conform Anexei care va face parte integrata din hotatâre, și împuternicirea domnului primar Nicolae Robu sa semneze protocolul.

VICEPRIMAR                                        p.SECRETAR

Dan Diaconu                                            SIMONA DRĂGOI

DIRECTOR EXECUTIV

Alina Pintilie

ÎNTOCMIT

Annemarie Alina Calota

Avizat juridic