Hotărârea nr. 521/2014

521/23.10.2014 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului 2014 pentru patru cladiri Fundatiei Umanitare ’’Centrul Vietii"
Hotararea Consiliului Local 521/23.10.2014
privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului 2014 pentru patru cladiri Fundatiei Umanitare ’’Centrul Vietii"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. IF2014-059408/02.10.2014 al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Cererea nr E12014-006394/06.03.2014, completata cu adresa nr E12014-024972/30.09.2014, formulata de Fundatia Umanitara "Centrul Vietii";
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In temeiul art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si dispozitiilor Anexei nr 6 privind procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri prevazuta la art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, la Hotararea Consiliului Local nr. 285/30.05.2013;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.285/30.05.2013, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2014;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se acorda scutirea de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2014 Fundatiei Umanitare "Centrul Vietii" cu sediul in Timisoara str. Pictor Ion Negulici, nr.20, CIF 11824792, pentru urmatoarele imobile:
- ap 35, situat in Timisoara,str. Cosmonautilor nr. 2, sc B, et 3;
- ap. 32 situat in Timisoara str. Aleea Ciobanului, nr 3/A;
- ap 12 situat in Timisoara str. Lisabona, nr 7/3, sc C;
- ap 12 situat in Timisoara str. Mircea cel Batran, bl. 74, sc A.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Fundatiei Umanitare "Centrul Vietii";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI