Hotărârea nr. 520/2014

520/23.10.2014 privind aprobarea documentaţiei de apartamentare a imobilului situat în Timişoara, str. Sava Petrovici nr. 6
Hotararea Consiliului Local 520/23.10.2014
privind aprobarea documentaţiei de apartamentare a imobilului situat în Timişoara, str. Sava Petrovici nr. 6


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-16282/24.06.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. CT2014-000233/23.01.2014 a doamnei Giurgiu Daniela Tatiana;
Având în vedere documentaţia tehnică de subapartamentare întocmită de către S.C. GEOCAD & ASOCIATII S.R.L., avizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 46369/15.05.2014;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliară, modificată;
Având în vedere prevederile art. 84 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/13.10.2006 al Ministerului Administratiei si Internelor - Agentia Nationala de Cadastru şi Publicitate Imobiliara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă apartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. Sava Petrovici nr. 6, înscris în C.F. nr. 408464 Timişoara, nr. topo. 10104, 10105, conform documentaţiei întocmită de către S.C. GEOCAD & ASOCIATII S.R.L. şi avizată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 46369/15.05.2014, care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Direcţia Urbanism - Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- D-nei Giurgiu Daniela Tatiana;
- D-nei Petrina Aurora;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                        Aprobat,

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE             PRIMAR

BIROUL EVIDENȚA PATRIMONIU

Nr.                                   NICOLAE ROBU

REFERAT

privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului situat în Timișoara, str. Sava Petrovici nr.6

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, adresa depusă de doamna Giurgiu Daniela Tatiana, însoțită de documentația tehnică de apartamentare a imobilului situat în Timișoara, str. Sava Petrovici nr.6, înscris în C.F. nr. 408464 Timișoara, nr. topo. 10104,10105, întocmită de către SC GEOCAD & ASOCIATII SRL, avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 46369/15.05.2014.

Apartamentul nr. 1 este proprietatea extratabulară a numiților Petrina Aurora și Petrina Ștefan conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 15938/22.01.1999.

Apartamentul nr. 2+3 este proprietatea extratabulară a numiților Giurgiu Daniela Tatiana și Giurgiu Ovidiu conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 13655/10.07.1997.

Apartamentul nr. 4 este proprietatea Statului Român și este deținută în baza contractului de închiriere nr. 32/12.01.2012 de către Cismărescu Vasile-Florin, iar terenul este intabulat ca și domeniul public al Municipiului Timișoara.

În scopul intabulării în Cartea Funciară, proprietarul apartamentului 2 pe cheltuială proprie a contractat cu SC GEOCAD & ASOCIATII SRL, întocmirea documentației tehnice pentru apartamentarea imobilului înscris în CF nr. 408464 Timișoara, situat în str. Sava Petrovici nr.6.

Menționăm că imobilul situat în Timișoara, str. Sava Petrovici nr.6, înscris în C.F. nr408464 Timișoara, nr. topo. 10104, 10105, nu a fost notificat în baza Legii nr.10/2001, iar din adresa Serviciului Juridic nr. CT2014-333/20.03.2014 rezultă că pentru imobilul situat în Timișoara, str. Sava Petrovici nr.6 nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată, iar din adresa nr. CT2014-333/04.02.2014 imobilul nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar.

Având în vedere cele de mai sus,

Propunem:

Emiterea unei hotărâri de consiliu local, prin care să se aprobe apartamentarea imobilului situat în Timișoara, str. Sava Petrovici nr.6, înscris în C.F. nr. 408464 Timișoara, nr. topo. 10104, 10105, conform documentației întocmită de către SC GEOCAD & ASOCIATII SRL și avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 46369/15.05.2014.

Viceprimar,

Traian Stoia


Secretar,

Ioan Cojocari

pt.Director,

D.C.T.D.D.

Martin Staia

Director,

Direcția Urbanism Emilian Sorin Ciurariu


Șef Serviciu, Banca de Date Urbană

Dan Robescu


Șef Birou

Evidență Patrimoniu

Călin Nicușor Pîrva

Întocmit, Evidență Patrimoniu Ciev Zaharie

AVIZAT JURIDIC,