Hotărârea nr. 52/2014

52/25.02.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 5 şi S. R. 10, la preţul de 50.000 euro, situate în imobilul din Piaţa Traian nr.6
Hotararea Consiliului Local 52/25.02.2014
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 5 şi S. R. 10, la preţul de 50.000 euro, situate în imobilul din Piaţa Traian nr.6


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014 - 3136 /06.02.2014, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.CT2014-420 din 30.01.2014, înregistrată la Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, de către doamna Răciu Diana-Mihaela, în calitate de proprietar, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 5, înscris în C. F. nr.400876-C1-U29(conversie a C.F. nr.148190-Timişoara), nr. topo.6832/XXXV, respectiv S. R. 10, înscris în C. F. nr.400876-C1-U17(conversie a C.F. nr.148200-Timişoara), nr. topo.6832/XLV, situate în imobilul din Piaţa Traian nr.6;
Având în vedere Adresa nr.103 din 16.01.2014, emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş, prin care ne informează că, nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 5 şi S. R. 10, situate în imobilul din Piaţa Traian nr.6, cuprins în Lista Monumentelor Istorice-2010, la poz.61, cod TM-II-s-B-06096;
Având în vedere adresa nr.1950 din 01.10.2013, emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 5, înscris în C. F. nr.400876-C1-U29(conversie a C.F. nr.148190-Timişoara), nr. topo.6832/XXXV, respectiv S. R. 10, înscris în C. F. nr.400876-C1-U17(conversie a C.F. nr.148200-Timişoara), nr. topo.6832/XLV, la preţul de 50.000 euro, situate în imobilul din Piaţa Traian nr.6.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, prin Biroul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Doamnei Răciu Diana-Mihaela;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT:

PRIMAR,

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2014-3136 din 06.02.2014

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 5 și S. R. 10, la prețul de 50.000 euro, situate în imobilul din Piața Traian nr.6

Biroul Evidența Patrimoniului :

Având în vedere adresa nr.CT2014-420 din 30.01.2014, înregistrată la Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, de către doamna Răciu Diana-Mihaela, în calitate de proprietar, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 5, înscris în C. F. nr.400876-C1-U29(conversie a C.F. nr.148190-Timișoara), nr. topo.6832/XXXV, respectiv S. R. 10, înscris în C. F. nr.400876-C1-U17(conversie a C.F. nr.148200-Timișoara), nr. topo.6832/XLV, situate în imobilul din Piața Traian nr.6 ;

Spațiile sunt compuse din 3 încăperi, au o suprafață utilă de aproximativ 110 m.p. și sunt situate la parterul imobilului. Întregul imobil, în special fațada acestuia, este într-o stare de degradare accentuată, necesitând lucrări de întreținere și de asanare a instalațiilor ce o parazitează (cabluri de electricitate, de alarmă, antenă satelit etc.). Tâmplăria originală a fost înlocuită, aproape în totalitate, cu elemente din metal, inadecvate clădirilor istorice protejate, învelitoarea și elementele de tinichigerie, necesită reparații majore și/sau înlocuire. Poarta de acces, originală, a fost înlocuită cu placaje din metal.

Având în vedere cele menționate mai sus și faptul că, cele 3 spații sunt neutilizate de o lungă perioadă de timp, proprietarul solicită un preț de 50.000 euro, rezultând un preț de aproximativ 450 euro/m.p.;

Având în vedere adresa nr.103 din 16.01.2014, emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne informează că, nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 5 și S. R. 10, situate în imobilul din Piața Traian nr.6, cuprins în Lista Monumentelor Istorice-2010, la poz.61, cod TM-II-s-B-06096;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Cod FO 53-01, ver.2

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara, nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 5, înscris în C. F. nr.400876-C1-U29(conversie a C.F. nr. 148190-Timișoara), nr. topo.6832/XXXV, respectiv S. R. 10, înscris în C. F. nr.400876-C1-U17(conversie a C.F. nr.148200-Timișoara), nr. topo.6832/XLV, la prețul de 50.000 euro, situate în imobilul din Piața Traian nr.6 .

VICEPRIMAR,

Traian Stoia


p. SECRETAR, Simona Dră goi

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE,

Martin Staia

BIROUL EVID. PATRIMONIULUI,

Călin-Nicușor Pîrva

CONSILIER,

Ilie Dumbravă

AVIZAT,

Serviciul Juridic

Cod.FO53-01,ver.2