Hotărârea nr. 519/2014

519/23.10.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 180/24.04.2012 cu privire la aprobarea proiectului „Crearea şi Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Timişoara" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul de intervenţie 5.3 - „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea - „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora"
Hotararea Consiliului Local 519/23.10.2014
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 180/24.04.2012 cu privire la aprobarea proiectului „Crearea şi Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Timişoara" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul de intervenţie 5.3 - „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea - „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-27862/21.10.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 180/24.04.2012 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 404/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Crearea şi Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Timişoara" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul de intervenţie 5.3 - "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea - "Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 404/13.12.2011 - privind aprobarea proiectului "Crearea şi Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Timişoara" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul de intervenţie 5.3 - "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea - "Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora";
În conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. b) şi c), alin. (6), lit. a) pct. 11 şi 14 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 180/24.04.2012, articol care va avea următorul conţinut:
"Art.1: Se aprobă proiectul "Crearea şi Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Timişoara", în valoare de 293.145,13 lei (inclusiv TVA), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul de intervenţie 5.3 - "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea - "Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora".

Art. 2: Se aprobă modificarea articolului 2, care va avea următorul conţinut:
"Art. 2: Se aprobă contribuţia proprie a Primăriei Municipiului Timişoara, în valoare de 5.982 lei, reprezentând cofinanţarea de 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

Art. 3: Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 404/13.12.2011 rămân nemodificate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Comunicare, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Managementului Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

Se aprobă,

PRIMAR

Nicolae ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Nr. SC 2014 - 27862/21.10.2014

REFERAT privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 180/24.04.2012 privind aprobarea proiectului „Crearea și Dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Timișoara” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 20072013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", Domeniul de intervenție 5.3 -„Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea - „Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare

Turistică (CNIPT) și dotarea acestora”

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 180/24.04.2012 a fost modificată HCLMT nr. 404/13.12.2011 pentru aprobarea proiectului „Crearea și Dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Timișoara” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", Domeniul de intervenție 5.3 - „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea - „Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora”.

Prin aceasta a fost aprobată valoarea totală a proiectului și contribuția Municipiului Timișoara în calitatea de beneficiar.

În urma vizitei Autorității de Management la sediul beneficiarului, clarificărilor solicitate în etapa de contractare și a instrucțiunilor Autorității de Management, bugetul proiectului a fost modificat prin trecerea cheltuielilor cu TVA la capitolul de cheltuieli eligibile și eliminarea cheltuielilor diverse și neprevăzute.

Având în vedere cele mai sus menționate,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;

În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin.2), lit. b) și c), alin. 6, lit. a) pct. 11 și 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

Propunem spre aprobare următoarele:

1. modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 180/24.04.2012, articol care va avea următorul conținut:

„Art. 1: Se aprobă proiectul „Crearea și Dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Timișoara”, în valoare de 293.145,13 lei (inclusiv TVA), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", Domeniul de intervenție 5.3 - „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii ^

necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea - „Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora”.


  • 2. modificarea articolului 2, care va avea următorul conținut:

„Art. 2: Se aprobă contribuția proprie a Primăriei Municipiului Timișoara, în valoare de 5.982 lei, reprezentând cofinanțarea de 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile,

  • 3. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 404/13.12.2011 rămân nemodificate.


DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE


pt. SECRETAR,


Arh. Aurelia JUNIE


jr. Simona Drăgoi


DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ


Ec.Smaranda HARACICU


ȘEP SPFI


SPFI


Ing. Magdalena Nicoara


Gabriel Popa, Manager proiect


AVIZAT JURIDIC