Hotărârea nr. 518/2014

518/23.10.2014 privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 430/12.09.2014 privind proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - " Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - " Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"
Hotararea Consiliului Local 518/23.10.2014
privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 430/12.09.2014 privind proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - " Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - " Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-27863/21.10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b) şi c), alin. (6), lit. a) pct. 11 şi 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 430/12.09.2014 privind proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional C.D. Loga Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - " Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - " Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

SE APROBĂ

PRIMAR Nicolae ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

SC2014 - 27863/21.10.2014

REFERAT

privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr.430/12.09.2014 privind proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga Timișoara” în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - “ Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 - “ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.430/12.09.2014 a fost modificat HCL 239/20.05.2014 referitor la proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga Timișoara”. Cererea de finanțare și anexele corespunzătoare proiectului mai sus menționat au fost depuse la ADR Vest, Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, în data de 26.11.2009, în vederea cofinanțării proiectului în cadrul Axei Prioritare 3 - “ Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 - “ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Cererea de finanțare și anexele corespunzătoare au fost înaintate în vederea cofinanțării proiectului prin intermediul Instrumentelor Structurale ale Uniunii Europene. În acest moment, cofinanțarea a fost aprobată de către MDRAT în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, iar, în urma apariției unui nou ordin al cheltuielilor eligibile este nevoie de modificarea bugetului și reîncadrarea unor cheltuieli în capitolul de cheltuieli eligibile.

Având în vedere cele menționate mai sus, precum și oportunitatea și necesitatea atragerii de fonduri nerambursabile pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii școlare din Timișoara,

PROPUNEM:

- Aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr.430/12.09.2014 privind proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga Timișoara” în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - “ Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 - “ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”

Director Direcția Dezvoltare                                              Pt. Secretar,

Arh. Aurelia JUNIE                                                 Jr. Simona Drăgoi

Șef Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională                  Director Direcția Economică

Ing. Magdalena NICOARĂ                             Smaranda HARACICU

Întocmit,

Gabriel POPA

Avizat juridic Cons. Juridic Daniela ȘTEFAN

FO 53-01, Ver. 1