Hotărârea nr. 513/2014

513/23.10.2014 privind incheierea unui contract de comodat pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. Colonel Enescu nr. 8
Hotararea Consiliului Local 513/23.10.2014
privind incheierea unui contract de comodat pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. Colonel Enescu nr. 8


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-025856/02.10.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea cu nr. SC2014-025856/01.10.2014 a Uniunii Artiştilor Plastici Timişoara
Având în vedere extrasul din Procesul-verbal al şedinţei din data de 11.09.2014 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 386/01.08.2014;
În conformitate cu prevederile art.36 , alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă încheierea unui contract de comodat cu Uniunea Artiştilor Plastici Timişoara pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Colonel Enescu nr. 8, cu suprafaţa utilă de 55,29 mp, compus din 3 încăperi în exclusivitate cu suprafaţa utilă totală de 48,44 mp şi 1 încăpere în comun cu suprafaţa utilă de 6,85 mp din 10,93 mp, spaţiu pe care îl va folosi Crişan Matei Camelia ca atelier de creaţie.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Valorificare Spaţii cu Altă Destinaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Uniunii Artiştilor Plastici Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA CABINET VICEPRIMAR

APROBAT

PRIMAR


NICOLAE ROBU


BIROUL VALORIFICARE S.A.D.

NR. SC2014-025856/02.10.2014

REFERAT

Prin contractul de închiriere nr. 599/1999, spațiul cu altă destinație situat în Timișoara, str. Colonel Enescu nr. 8, cu suprafața utilă de 55,29 mp, compus din 3 încăperi în exclusivitate cu suprafața utilă totală de 48,44 mp și 1 încăpere în comun cu suprafața utilă de 6,85 mp din 10,93 mp a fost atribuit către Crișan Matei Camelia cu destinația de atelier pictură, pe o perioadă de 15 ani, cu începere de la data de 20.04.1999 până la data de 19.04.2014, la un tarif de 1euro/mp/lună, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2013.

Prin cererea nr. SC2014-010409/23.04.2014, Camelia Crișan Matei a solicitat prelungirea contractului de închiriere nr. 599/1999.

În ședința din data de 19.06.2014 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 12/26.06.2012, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 479/24.09.2013, comisia a avizat nefavorabil solicitarea de mai sus, având în vedere că aceasta a fost depusă după termenul de închiriere al contractului.

Prin cererea nr. SC2014-017707/08.07.2014, Crișan Matei Camelia a solicitat reatribuire spatiu din Timișoara, str. Col Enescu, nr. 8 pentru atelier pictură.

În ședința din data de 11.09.2014 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 12/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 386/01.08.2014, comisia a hotărât ca reatribuirea spațiului către Crișan Matei Camelia să se realizeze după depunerea unei solicitări de către UAP - filiala Timiș în acest sens, urmând ca Biroul Valorificare Spații cu Altă Destinație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara să promoveze un proiect de hotărâre a Consiliului Local pentru încheierea unui contract de comodat.

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, Uniunea Artiștilor Plastici Timișoara solicită repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Colonel Enescu nr. 8, pentru atelier de pictură, în contract de comodat, spațiu pe care îl va folosi doamna Crișan Matei Camelia, membră UAP ca și atelier de creație.

Precizăm că spațiul cu altă destinație situat în Timișoara, str. Colonel Enescu nr. 8, cu suprafața utilă de 55,29 mp, compus din 3 încăperi în exclusivitate cu suprafața utilă totală de 48,44 mp și 1 încăpere în comun cu suprafața utilă de 6,85 mp din 10,93 mp nu figurează în Cartea Funciară, motiv pentru care prin adresa noastră nr. CT2014-1135/19.05.2014, am solicitat Biroului Evidență Patrimoniu din cadrul Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse luarea măsurilor necesare pentru evidențierea spațiului menționat în Cartea Funciară colectivă nr. 1010 Timișoara, nr. top 1085, convertită în Cartea Funciară colectivă nr. 404148 - C1 Timișoara, nr. topo 1085.

Având în vedere cele de mai sus

PROPUNEM:

Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat cu Uniunea Artiștilor Plastici Timișoara pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Colonel Enescu nr. 8, cu suprafața utilă de 55,29 mp, compus din 3 încăperi în exclusivitate cu suprafața utilă totală de 48,44 mp și 1 încăpere în comun cu suprafața utilă de 6,85 mp din 10,93 mp, spațiu pe care îl va folosi Crișan Matei Camelia ca și atelier de creație.

VICEPRIMAR

TRAIAN STOIA


SECRETAR

IOAN COJOCARI

ȘEF BIROU MARINELA BANDI


CONSILIER CRISTIAN CĂRĂBAȘ


AVIZAT SERVICIUL JURIDIC