Hotărârea nr. 51/2014

51/25.02.2014 privind atribuirea unei suprafete de 660 m.p. teren din imobilul din Timisoara, str. Pastorilor nr. 1 catre Compartimentul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Formatiunea de Interventie Rapida pe Baza de Voluntariat "SALVO"
Hotararea Consiliului Local 51/25.02.2014
privind atribuirea unei suprafete de 660 m.p. teren din imobilul din Timisoara, str. Pastorilor nr. 1 catre Compartimentul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Formatiunea de Interventie Rapida pe Baza de Voluntariat "SALVO"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 165/22.01.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Directiei Politiei Locale nr. SC2014 - 165/07.01.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit.(3) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie in folosinta gratuita, pe o perioada de 3 ani, suprafata de 660 m.p. din terenul aferent imobilului din Timisoara, str. Pastorilor nr. 1 inscris in Cartea Funciara nr. 1 nr. top. 25967/1/3 Casa si curte ( SAD ) in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara catre Compartimentul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Formatiunea de Interventie Rapida pe Baza de Voluntariat "SALVO".

Art. 2: Se aproba amplasarea de catre Compartimentul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Formatiunea de Interventie Rapida pe Baza de Voluntariat "SALVO" a unor constructii modulare provizorii ( containere ) pentru desfasurarea activitatii specifice si pentru depozitarea materialelor aferente desfasurarii activitatii pe terenul atribuit conform art. 1 din prezenta hotarare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 - privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Directiei Politia Locala;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Compartimentului Voluntar pentru Situtatii de Urgenta ;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI